Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Mi阣zynarodowe Spotkania M硂dzie縪wych Dru縴n Po縜rniczych CTIF

W dniach 19 -26 lipca 2015 roku w Opolu odby硑 si XX Mi阣zynarodowe Spotkania M硂dzie縪wych Dru縴n Po縜rniczych CTIF podczas kt髍ych ucze klasy 2a naszej szko硑 - Kamil Pietrzak wraz z ca彻 dru縴n MDP G硊ch體 sk砤daj筩 si z 10 zawodnik體 oraz dw骳h trener體 p. Janusza Cecherza nauczyciela wychowania fizycznego z Gimnazjum nr 1 oraz bryg. Marka Dudy - Komendanta Powiatowego Pa駍twowej Stra縴 Po縜rnej w Koluszkach zaj阬i 4 miejsce na 45 dru縴n z ca砮go 渨iata. Podczas trwania zawod體 uczestnicy musieli wykaza si niezwyk彻 sprawno渃i fizyczn w sztafecie stra縜ckiej oraz w 鎤iczeniu bojowym, pokonuj筩 tor przeszk骴.
Zwie馽zeniem sukcesu dru縴ny MDP G硊ch體 by硂 spotkanie w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie w dniu 06 listopada 2015 r. Podczas spotkania ca砤 dru縴na w tym nasz ucze Kamil Pietrzak oraz ich trenerzy zostali nagrodzeni dyplomami gratulacyjnymi z podpisami Ministra Edukacji Narodowej i Pana Waldemara Pawlaka - Prezesa ZG ZOSP RP w Polsce.

Ilona Dziedziczak

Data: 16.11.2015

Czytaj wi阠ej ...

擶 sieci nienawi渃i

Ka縟y ucze gimnazjum ma obowi箊ek udzia硊 przynajmniej w jednym projekcie edukacyjnym. Projekty realizowane s g丑wnie w klasach drugich. My swoje dzia砤nia postanowi硑渕y skoncentrowa wok蟪 tematu dotycz筩ego zjawiska cyberprzemocy i zachowa antyspo砮cznych w Internecie, dlatego wybra硑渕y projekt wychowawczy 擶 sieci nienawi渃i, kt髍ego opiekunem jest pedagog szkolny - pani Emilia Felkiewicz.
W celu poszerzenia swojej wiedzy, opr骳z studiowania fachowej literatury, przegl筪ania odpowiednich stron www, zaplanowa硑渕y spotkania ze specjalistami - ekspertami w tej dziedzinie. Wykorzystuj筩 okazj, i w dniu 29 pa焏ziernika 2015 roku, w naszym mie渃ie go渃i砤 pani Anna Maria Weso硂wska, pod opiek pani pedagog wzi瓿y渕y udzia w spotkaniu z Pani S阣zi w Miejskim O渞odku Kultury w Koluszkach. Celem tego spotkania by硂 m.in. u渨iadomienie m硂dzie縴 potrzeby przestrzegania prawa, rozwijania umiej阾no渃i przewidywania skutk體 i nast阷stw 砤mania ustalonych norm post阷owania, poznanie podstawowych regu prawa cywilnego i karnego.
Pani Weso硂wska wyjawni砤, 縠 b阣筩 s阣zi, pozna砤 wiele drastycznych historii, kt髍ych uczestnikami sprawcami byli m硂dzi ludzie, niemaj筩y 渨iadomo渃i konsekwencji jakie b阣 ponosi za swoje czyny. Chc筩 zapobiec pope硁ianiu podobnych b酬d體 przez m硂dzie, pani Anna Maria Weso硂wska zacz瓿a spotyka si z uczniami w ich szko砤ch, aby wyt硊maczy im, 縠 zanim podejm z彻 decyzj, musz najpierw pomy渓e o jej cz阺to nieodwracalnych skutkach.

Data: 15.11.2015

Czytaj wi阠ej ...

IIIa laureatem plebiscytu na 凬ajbardziej Kreatywn Klas Dziennika sdzkiego

W poniedzia砮k 09.11. w kinie HELIOS w dzi uczniowie klasy III A Gimnazjum nr 1 w Koluszkach uczestniczyli w uroczystej gali wr阠zenia nagr骴 w plebiscycie na Najbardziej Kreatywn Klas Dziennika sdzkiego, w kt髍ym to po bardzo zaciek砮j rywalizacji uplasowali si na 5. miejscu w渞骴 80 klas bior筩ych udzia w konkursie.
Go渃iem specjalnym uroczysto渃i by pan Jacek Saryusz-Wolski, pose do Parlamentu Europejskiego Ziemi sdzkiej, kt髍y ufundowa g丑wn nagrod wyjazd dla ca砮j klasy do Brukseli.
Konkurs skierowany by do uczni體 gimnazj體 i szk蟪 ponadgimnazjalnych z wojew骴ztwa 丑dzkiego.
Klasy, kt髍e zg硂si硑 si do udzia硊 w tym plebiscycie, musia硑 przes砤 zdj阠ia i opis dzia砤, kt髍e 渨iadcz o tym, i jest to naprawd kreatywny zesp蟪 m硂dych ludzi.
Oto opis, jaki umie渃i砤 klasa III a w swoim zg硂szeniu:
Nie ma wyzwania, kt髍emu nie potrafiliby渕y sprosta - WSP覮NIE. Razem stanowimy zesp蟪, kt髍y WSZYSTKO potrafi. Przygotujemy najlepsze stoisko promuj筩e zdrowe od縴wianie czy miejsce wr罂b andrzejkowych. Nasza interpretacja i inscenizacja piosenki na konkurs patriotyczny ,,25 lat wolno渃i" pozostanie w pami阠i odbiorc體 na d硊go. Nasi ch硂pcy, kt髍zy s 渨ietnymi sportowcami i umys砤mi 渃is硑mi, bez oporu zata馽z jak baletnice (w strojach baletnic) lub przebior si za postacie z bajki Shrek i zata馽z do piosenki z tego filmu.
Wszystko to robimy lepiej od innych klas w naszej szkole, bo potrafimy tak podzieli zadania, aby wykorzysta zdolno渃i poszczeg髄nych os骲. Jeste渕y mistrzami pracy na ostatni chwil. Taka mobilizacja bardzo motywuj筩o na nas dzia砤. Dzi阫i naszemu wsp髄nemu wysi砶owi zwykle zajmujemy miejsca na podium. W drugiej klasie zwyci昕yli渕y w konkursie na najlepsz klas w szkole. Umiemy razem dobrze si bawi, ale tak縠 wspieramy si w trudnych momentach, pomagamy sobie w nauce, motywujemy si wzajemnie, bo po prostu si lubimy.
Ch阾nie sp阣zamy ze sob czas r體nie popo硊dniami - je焏zimy na wieczorne spektakle do teatru, czy na mecze siatk體ki, nawet Wigili klasow organizowali渕y wieczorem, bo wtedy udaje si nam stworzy t wyj箃kow atmosfer. Ochoczo w彻czamy si w akcje ekologiczne, organizowane w naszej szkole, takie jak np. "Sta po zielonej stronie mocy", gdzie uda硂 nam si zgromadzi ponad 1000 zu縴tych p硑t CD.
W ka縟 wykonywan przez nas prac wk砤damy ca砮 nasze serce. Wraz z wychowawczyni Ma砱orzat Drabik tworzymy zgrany zesp蟪 klasowy - RODZIN."

Data: 13.11.2015

Czytaj wi阠ej ...

Tematyka projekt體 edukacyjnych dla klas 2

Przypzypominamy uczniom klas II, 縠 5 listopada min钩 czas wyboru tematyki szkolnych projekt體 edukacyjnych na rok szkolny 2015/16. Poszczeg髄ne grupy powinny zg硂si wybrany projekt nie tylko do opiekuna projektu, ale r體nie do wychowawcy klasy.
Poni縠j przypominamy tematyk poszczeg髄nych projekt體.


Tematy projekt體 edukacyjnych w roku szkolnym 2015/16

Data: 08.11.2015

Studenci z AISEC w Gimnazjum nr 1

W dniach 28 wrze渘ia 2 pa焏ziernika Gimnazjum nr 1 go渃i硂 w swoich progach dwie studentki z organizacji AISEC, kt髍e prowadzi硑 z m硂dzie抗 zaj阠ia w j陑yku angielskim. Pani Svetlana z Serbii i Pani Monique z Indonezji przybli縴硑 m硂dzie縴 kultur, histori i obyczaje pa駍tw , z kt髍ych pochodz. Uczniowie dowiedzieli si mi阣zy innymi, o turystycznych atrakcjach wspomnianych kraj體, s硑nnych sportowcach, tradycjach kulinarnych, czy s砤wnych postaciach. Pewnie niewielu z nas zdawa硂 sobie spraw, 縠 znakomity naukowiec Nikola Tesla, kt髍y znacz筩o przyczyni si do rozwoju elektryczno渃i, mia serbskie pochodzenie. Inn ciekawostk jest to, 縠 stolica Serbii Belgrad w dos硂wnym t硊maczeniu oznacza 凚ia砮 Miasto, a nazw t zawdzi阠za podobno kolorowi kamienia u縴tego do budowy twierdzy Kalemegdan. Uczniowie dowiedzieli si r體nie, 縠 Serbia s硑nie z du縴ch plantacji malin, bardzo mocnego alkoholowego trunku 渓iwowicy, a tak縠, 縠 kuchnia polska i serbska maj du縪 wsp髄nego. Tam r體nie jada si bigos, a nasze go彻bki nosz wdzi阠zn nazw sarma.
Ponadto podczas warsztat體 m硂dzie otrzyma砤 kr髏ki kurs nauki alfabetu rosyjskiego tzw. cyrylicy. Natomiast ochotnicy mogli spr骲owa nauki tradycyjnego, serbskiego ta馽a ludowego. Dodaj筩 do tego nauk podstawowych zwrot體 grzeczno渃iowych i g酬bokie zaanga縪wanie, z jakim wolontariuszki opowiada硑 o swoich krajach, mo縩a rzec, 縠 warsztaty by硑 atrakcyjnym uzupe硁ieniem lekcji angielskiego i z pewno渃i przyczyni硑 si do wzrostu motywacji do nauki tego j陑yka w渞骴 uczni體. W planach s kolejne spotkania z cudzoziemcami z r罂nych kraj體 Europy.

Tomasz Piechota

Data: 01.11.2015

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews