Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

CO NAS %CZY?....- GOD!

W砤渘ie zako馽zy砤 si akcja 凬asze god硂 klasowe, kt髍ej organizatorem by Samorz筪 Uczniowski. Zadaniem ka縟ego zespo硊 by硂 przygotowanie indywidualnego herbu, kt髍y oddaje charakter i ducha klasy, to co klas wyr罂nia i 彻czy. Efektem by硑 niezwyk砮 prace wykonane dowoln technik na formacie A2, do kt髍ego do彻czona zosta砤 r體nie pisemna autoprezentacja z informacj wyja渘iaj筩, co przedstawia dany emblemat.
Zapraszam do ich obejrzenia w rozwini阠iu tego artyku硊. Mam nadziej, 縠 od teraz do ko馽a roku szkolnego zaprojektowane przez was god硂 b阣zie was dumnie reprezentowa硂 podczas wszystkich uroczysto渃i i konkurs體 szkolnych.

Ma砱orzata Kujawa
Opiekun SU

Data: 23.11.2015

Czytaj wi阠ej ...

Respect znaczy szacunek - nominacje z Gimnazjum nr 1 w Koluszkach

Uczniowie naszej szko硑 zostali zaproszeni do udzia硊 w miejsko-gminnym projekcie 凴espect znaczy szacunek, kt髍ego celem by硂 promowanie pozytywnych wzorc體 zachowa godnych na渓adowania. Dnia 16 listopada 2015 roku obchodzonego na ca硑m 渨iecie jako Mi阣zynarodowy Dzie Tolerancji, pani dyrektor Jolanta D筨rowska wsp髄nie z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym Emili Felkiewicz, uhonorowa砤 uczni體 naszej szko硑 wyr罂nionych przez swoich koleg體 i kole縜nki jako osoby darzone szczeg髄nym szacunkiem, poniewa to w砤渘ie one potrafi okaza go innym, i na co dzie realizuj takie warto渃i jak dobro, przyja燅, prawda, godno滄, uczciwo滄, sprawiedliwo滄.

Do tytu硊 凴espect poszczeg髄ne klasy nominowa硑 nast阷uj筩e osoby:
1A - Katarzyna Mela
1B - Alicja Mucha
1C - Julia Koprowska
1D - Szymon Dziuda
2A - Weronika Staro
2B - Filip Szeleszczyk
2C - Agata Gali駍ka
2D - Julia Kowalczyk
2E - Jakub Mas硂sz
3A - Natalia Grochal
3B - Krystian Rowi駍ki
3C - Przemys砤w Retwi駍ki
3D - Adam Jendrzejewski


Wyrazem podzi阫owania dla nominowanych uczni體 by硑 okoliczno渃iowe dyplomy. Wybrani przez zespo硑 klasowe uczniowie zostan odznaczeni i wyr罂nieni przez Burmistrza Koluszek na uroczystym spotkaniu w Miejskim O渞odku Kultury /uczniowie b阣 zaproszeni na spotkanie wraz z rodzicami/.

Wszystkim wyr罂nionym i ich rodzicom serdecznie gratulujemy!

Emilia Felkiewicz
pedagog szkolny

Data: 21.11.2015

Christmas is coming! Weihnachten Weihnachten! - konkurs na najpi阫niejsz kartk 渨i箃eczn!!!

Zapraszamy Was do udzia硊 w konkursie na w砤snor阠znie wykonan kartk 渨i箃eczn z 縴czeniami w j陑yku angielskim lub niemieckim. Technika wykonania kartki jest dowolna. Praca mo縠 by wykonana odr阠znie lub komputerowo, na kartce, kartonie, itp. Powinna by wystarczaj筩o du縜, aby ogl筪aj筩y mogli j z 砤two渃i obejrze i oceni.
Podpisane prace (imieniem, nazwiskiem i klas) mo縩a oddawa do p. Dziedziczak lub p. Koszady do dnia 15 grudnia 2015 r.
Prace musz by wykonane indywidualnie.
Komisja konkursowa oceni pomys, kreatywno滄, staranno滄 wykonania, jak i poprawno滄 j陑ykow wpisanych na kartce 縴cze.
Zwyci陑cy zostan uhonorowani nagrodami rzeczowymi, dyplomami oraz ocenami cz箂tkowymi z przedmiotu.

Szkolni koordynatorzy konkursu:
Ilona Dziedziczak i Monika Koszada

Data: 21.11.2015

MI蔇ZYNARODOWY MIESI BIBLIOTEK SZKOLNYCH

Przez ca硑 pa焏ziernik biblioteka szkolna obchodzi砤 Mi阣zynarodowy Miesi筩 Bibliotek Szkolnych. Tegorocznemu 渨i阾u przewodzi硂 has硂 :
凚iblioteki szkolne rz筪z箶
W ramach obchod體 odby硑 si lekcje biblioteczne na temat zasad korzystania z naszej biblioteki przeprowadzone przez nauczyciela bibliotekarza we wszystkich klasach pierwszych. W ramach zast阷stw odby硑 si te lekcje, na kt髍ych uczniowie w grupach tworzyli kr髏kie teksty z ukrytymi tytu砤mi swoich ulubionych ksi箍ek m硂dzie縪wych lub tych pozycji, kt髍e znajduj si w zbiorach biblioteki. Efektem wsp髄nej pracy by硑 sp骿ne tre渃iowo, czasem zabawne, a czasem powa縩e teksty, w kt髍ych uczniowie wykazali si niezwyk彻 fantazj. Kilka przyk砤dowych prac zosta硂 zaprezentowanych na specjalnie przygotowanej gazetce przed bibliotek szkoln.
Zainteresowaniem ze strony uczni體 cieszy砤 si tak縠 akcja 凴andka w ciemno z ksi箍k箶. Aby pokaza uczniom, 縠 nie nale縴 ocenia ksi箍ki po ok砤dce nauczyciel bibliotekarz wybra kilkana渃ie pozycji, kt髍e nie ciesz si du抗 popularno渃i, ale s warto渃iowe. Ksi箍ki te zosta硑 ob硂縪ne w papier gazetowy. Uczniowie nie znaj筩 ani autora, ani tytu硊, ani opisu znajduj筩ego si na ok砤dce wypo縴czali dowoln pozycj.
Przez ca硑 pa焏ziernik polecane by硑 i prezentowane ksi箍ki nagodzone w konkursie literackim im. A. Lindgren, Polskiej Sekcji IBBY i polecane przez Fundacj "ABCXXI Ca砤 Polska czyta dzieciom" oraz rozdawane by硑 ulotki reklamuj筩e nowo渃i dost阷ne w bibliotece.
W ostatnim tygodniu pa焏ziernika przeprowadzony zosta kiermasz taniej ksi箍ki, podczas kt髍ego zar體no uczniowie jak i pracownicy szko硑 mogli wybra co dla siebie, a rabat za sprzedane pozycje w postaci ksi箍ek wzbogaci jak co roku nasz ksi阦ozbi髍.
Na zako馽zenie obchod體 Miesi筩a Bibliotek Szkolnych uczennice kl. 1D nale抗cy do Ko砤 Bibliotecznego przeprowadzi硑 kolejny raz akcj 凚ook Cafe, czyli ksi箍kow kawiarenk, polegaj筩 na sprzeda縴 upieczonych przez rodzic體 s硂dko渃i. Ch阾nych do zakupu nie brakowa硂 i apetyczne przysmaki, kt髍ym nie spos骲 si by硂 oprze, szybko znalaz硑 nabywc體. Dzi阫i temu uda硂 si zebra 235 z. Z pozyskanych funduszy zakupione zostan ksi箍ki m硂dzie縪we wybrane przez ko硂 biblioteczne. Podzi阫owania nale抗 si nie tylko uczennicom nale抗cym do k蟪ka, ale r體nie Gabrysi Grzybczy駍kiej, Mateuszowi 寃iderkowi i Marcinowi Stelmasiakowi z kl. 1D, kt髍zy aktywnie w彻czyli si do akcji, pomagaj筩 w sprzeda縴 砤koci. Szczeg髄ne wyrazy uznania kieruj do mam, kt髍e przygotowa硑 tak wspania砮 wypieki.

Ma砱orzata Kujawa
nauczyciel bibliotekarz

Data: 21.11.2015

Ekologiczny Pokaz Mody

Nakr阾ki i butelki plastikowe, worki foliowe, papier, gazety, kubeczki po jogurcie czy kolorowe wst箍ki - stroje z takich nietypowych materia丑w zaprezentowa砤 w poniedzia砮k 19 pa焏ziernika m硂dzie z Gimnazjum nr 1 w Koluszkach podczas pokazu mody ekologicznej. Wydarzenie to po彻czono z podsumowaniem konkursu na najciekawszy komiks pod has砮m 刏 縴cia kropli wody. W konkursie bra硑 udzia dzieci, 縠 szko硑 podstawowej oraz uczniowie gimnazjum. Pierwsze miejsce przyznano Bart硂miejowi Janowskiemu, uczniowi klasy Va Szko硑 Podstawowej nr 1, drugie miejsce zaj钩 Hubert Rudnicki z klasy III a, a trzecie Patrycja Or硂wska z klasy II a, obydwoje z Gimnazjum nr 1. Wyr罂nienie przyznano Julii Spale z klasy Vc. M硂dzi Eko-badacze zrealizowali te now misj 刉odny deptak, polegaj筩 na przygotowaniu 20 pyta dotycz筩ych wody i rozlepieniu ich w r罂nych miejscach w szkole na niebieskich stopach, pozostali uczniowie mieli za zadanie odnale熸 wszystkie st髉ki i odpowiedzie poprawnie na pytania. Zadanie to spotka硂 si z du縴m odzewem bowiem ponad 40 os骲 udzieli硂 poprawnych odpowiedzi na wi阫szo滄 zada, zdobywc體 maksymalnej liczby punkt體 nagrodzono ocenami celuj筩ymi z biologii, pozosta砮 osoby otrzyma硑 oceny bardzo dobre. Projekt stale si rozwija, liczba Eko-badaczy wzros砤 ju do 20 os骲. Obecnie Gimnazjum nr 1 w Koluszkach zajmuje 3 miej筩e na og髄nopolskiej li渃ie najlepszych szk蟪.
Link do strony projektu z blogiem Eko-badaczy - http://www.badaczwody.pl/zarzadzanie-misja/gimnazjum-

Data: 18.11.2015

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews