Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Rozstrzygni阠ie konkursu na kartki 渨i箃eczne w j陑ykach obcych

21 grudnia mia硂 miejsce uroczyste rozstrzygni阠ie konkursu na najpi阫niejsz kartk z 縴czeniami bo縪narodzeniowymi w j陑yku angielskim lub niemieckim 慚EINE CHRISTMAS KARTE alias 慚Y WEIHNACHTEN CARD.
W konkursie wzi瓿o udzia kilkunastu uczni體. Cieszy砤 nas bardzo zar體no ilo滄 prac konkursowych, jak r體nie ich wysoki poziom. Uczestnicy konkursu wykazali si du抗 kreatywno渃i i zaprezentowali r罂ne techniki wykonania kartki. Komisja konkursowa mia砤 nie砤twe zadanie i d硊go trwa硂 wy硂nienie zwyci阺kich prac. Wielokrotnie zaskakiwa砤 nas oryginalno滄 縴cze czy te poczucie humoru autora.
Zwyci阺kie prace mo縩a podziwia na tablicy og硂sze na pierwszym pi阾rze w gazetce 慍hristmas around the world, a pozosta砮 kartki w salach j陑ykowych.
Autorzy wszystkich prac otrzymali cz箂tkowe oceny bardzo dobre z j陑yka angielskiego lub niemieckiego. Zwyci陑cy natomiast zostali wyr罂nieni pami箃kowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. A oto zwyci陑cy i ich bo縪narodzeniowe prace:
Kartki w j陑yku angielskim: miejsce 1: Julia Nowacka 3a, miejsce 2: Hubert Rudnicki 3a oraz miejsce 3: Juliusz czy駍ki 1d.
Kartki w j陑yku niemieckim: miejsce 1: Dagmara Koluszkowska 1b , miejsce 2: Joanna Bankowska 3a oraz miejsce 3: Dawid Koluszkowski 1b.
痽cz筩 pi阫nych 寃i箃 Bo縠go Narodzenia oraz obfitego Nowego Roku 2016 gratulujemy zwyci陑com i zapraszamy wszystkich do udzia硊 w kolejnej edycji konkursu za rok.

Szkolni koordynatorzy konkursu: Monika Koszada i Ilona Dziedziczak

Data: 19.12.2015

Czytaj wi阠ej ...

I Ty mo縠sz zosta 寃i阾ym Miko砤jem

Okres 寃i箃 Bo縠go Narodzenia to czas szczeg髄ny, pe砮n magii i rado渃i.
To tak縠 czas refleksji, nadziei i serdecznych spotka w gronie najbli縮zych.
W Gimnazjum nr 1 w Koluszkach to r體nie czas niezwyk硑 i wyj箃kowy, gdy uczniowie naszej szko硑 od kilku ju lat bior udzia w akcji charytatywnej "I Ty mo縠sz zosta 寃i阾ym Miko砤jem", podczas kt髍ej z po渨i阠eniem, zaanga縪waniem i bezinteresown prac zbieraj produkty przeznaczane p鬅niej na paczki 渨i箃eczne dla najbardziej potrzebuj筩ych uczni體 i ich rodzin.
W imieniu obdarowanych Dyrekcja Zespo硊 Szk蟪 nr 1 i spo砮czno滄 uczniowska Gimnazjum nr 1 w Koluszkach sk砤da serdeczne podzi阫owania Panu Krzysztofowi Maikowi, w砤渃icielowi sklepu Carrefour, Pani Ewie Dziedzi駍kiej Paw硂wej, w砤渃icielce sklepu SPAR, Pa駍twu Annie i Rafa硂wi Czarneckim, w砤渃icielom sklepu Delikatesy Centrum, firmie DINO POLSKA S.A. i kierownictwu sklepu DINO za zgod i pomoc okazan przy organizacji 渨i箃ecznej akcji.
Bardzo dzi阫ujemy r體nie wszystkim wolontariuszom i osobom, kt髍e wspomog硑 nasz akcj. Jeste渕y przekonani, 縠 ka縟e dobro okazane innym, ka縟y ciep硑 odruch serca zawsze wraca do tego, kto je okaza.

Data: 19.12.2015

Czytaj wi阠ej ...

XVI Szkolny Konkurs Mitologiczny

7 grudnia 2015 roku w Gimnazjum nr 1 odby si XVI Szkolny Konkurs Mitologiczny ,,Nie udawaj Greka拻. Zgodnie z szesnastoletni tradycj by on adresowany do uczni體 klas pierwszych naszej szko硑. Zorganizowali go ubieg硂roczni zwyci陑cy klasa IIC pod kierunkiem wychowawcy p. Dariusza Borkowskiego i nauczyciela historii p. Anny Malechy.
W tym roku motywem przewodnim konkursu by硑 igrzyska olimpijskie. Uczestnicy mitologicznych zmaga musieli namalowa wylosowane przez siebie dyscypliny olimpijskiego pi阠ioboju i odpowiedzie na pytania dotycz筩e staro縴tnych igrzysk. Uczniowie klasy II C zaprezentowali zawodnikom i publiczno渃i film o igrzyskach w砤snego autorstwa, taniec grecki, piosenk o g丑wnych b髎twach Olimpu; pocz阺towali zgodnie z tradycj boskim nektarem i sa砤tka greck.
Ostatecznie zwyci陑cami mitologicznych zmaga zosta砤 dru縴na klasy I D w nast阷uj筩ym sk砤dzie: Alicja Cieryt, Weronika J鬅wik, Julia Goli駍ka i Oliwia Jeziorska.
Zwyci陑com gratulujemy i 縴czymy wiele 渨ietnych pomys丑w przy realizacji XVII Szkolnego Konkursu Mitologicznego.
W internetowej galerii mo縠cie obejrze fotoreporta z konkursu.

Data: 17.12.2015

凣覴A GROSZA W NASZEJ SZKOLE

G髍a Grosza to akcja charytatywna organizowana przez Towarzystwo Nasz Dom. Polega na zbi髍ce drobnych monet w szko砤ch i przedszkolach na terenie ca砮j Polski na prze硂mie listopada i grudnia. Zebrane monety pozwalaj na dofinansowanie zawodowych rodzin zast阷czych, rodzinnych dom體 dziecka oraz innych plac體ek opieku馽zo- wychowawczych. G髍a Grosza jest lekcj empatii, zrozumienia, tolerancji, kt髍a pokazuje, 縠 cho jeden grosz nic nie mo縠 zmieni, to uzbierana G髍a Grosza mo縠 przyczyni si do pomocy. Najcenniejsze jest to, 縠 to dzieci pomagaj dzieciom.
Nasza szko砤 ju po raz VI w彻czy砤 si do tej akcji. Dotychczas zebrali渕y ponad 86 tys. sztuk monet na kwot 5.580,43 z.! W bie抗cym roku szkolnym, w XVI edycji akcji, w dniach 23 listopada - 11 grudnia 2015 r. uczniowie zebrali 13.805 szt., czyli ok 26 kg monet o warto渃i 482,86 z.
Dzi阫uje wszystkim klasom i wychowawcom, kt髍zy w彻czyli si w akcj. Szczeg髄ne podzi阫owania nale抗 si kl. 2C, kt髍ej wychowawca jest p. D. Borkowski za zebranie najwi阫szej kwoty.

Data: 14.12.2015

Czytaj wi阠ej ...

Ola Drabik trzecia w og髄nopolskim turnieju breakdance抋

29 listopada w Poznaniu odby si Og髄nopolski Turniej Ta馽a Breakdance "BreaKing School Battle vol. II. Do rywalizacji przyst筽i硑 32 osoby. Po walkach pokazowych 16 zawodnik體 dostawa硂 si do dalszych eliminacji, o czym decydowa硂 trzyosobowe jury w sk砤dzie: BboyMinigun, Bboy Kido, BboyPete. W渞骴 tej szesnastki znalaz硑 si tylko 2 dziewczyny, w tym uczennica Gimnazjum nr 1 w Koluszkach Aleksandra Drabik bgirlHiuston, kt髍a po wygraniu dw骳h kolejnych walk znalaz砤 si w p蟪finale. Tu, niestety, zosta砤 pokonana przez zwyci陑c turnieju Bboya Grzesia, by ostatecznie odnie滄 zwyci阺two w walce o 3. miejsce. Bior筩 pod uwag, 縠 to debiut Oli w tego rodzaju zawodach, to nale縴 tu m體i o naprawd ogromnym sukcesie, tym bardziej, 縠 zdoby砤 jeszcze statuetk dla Beat Killera, czyli dla zawodnika najbardziej muzykalnego.
Gratulujemy i 縴czymy dalszych sukces體.

Data: 08.12.2015

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews