Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

LITERACKA ZABAWA CZY MATERIA NA KSIクK, CZYLI O PODSUMOWANIU AKCJI 凱ISZEMY O NASZEJ SZKOLE

Jedn z nowych inicjatyw podj阾ych przez Samorz筪 Uczniowski w bie抗cym roku szkolnym, a zaproponowan przez opiekuna - p. P. Bryszewsk by硂 napisanie tw髍czego opowiadania o naszej szkole. Pomys zyska aprobat przedstawicieli SU oraz dyrekcji i na prze硂mie stycznia i lutego zosta wcielony w 縴cie. Pod opiek drugiego opiekuna p. M. Kujawy ka縟y ucze pisa co najmniej jedno zdanie opisuj筩e budynek i wszystko co si w nim znajduje, nauczycieli i pracownik體 szko硑, konkursy i uroczysto渃i, kt髍e si odbywaj oraz zabawne sytuacje, kt髍e mia硑 miejsce w szkole. Nie by砤 to na poz髍 砤twa sprawa, poniewa ostatni wyraz zdania musia rozpoczyna nast阷ne.
Akcja 凱iszemy o naszej szkole realizowana by砤 dzi阫i uprzejmo渃i nauczycieli podczas godz. wychowawczych lub j陑yka polskiego, w dniach 25.01-03.02.2016 r. Uczniowie podeszli do tematu bardzo rzetelnie, przelewaj筩 na papier wszystko to, co podpowiada硂 im serce i g硂wa. Zach阠eni przyk砤dem m硂dzie縴, pedagodzy zdecydowali si tak縠 w彻czy do akcji. W rezultacie powsta硂 wyj箃kowe, wsp髄ne dzie硂 uczni體 i nauczycieli Gimnazjum nr 1 w Koluszkach licz筩e w oryginale 34 strony.
Zapraszamy do lektury klikaj筩 w ten link.

Ma砱orzata Kujawa
Opiekun SU

Data: 10.02.2016

Wycieczka edukacyjna do dzi

W dniu 5 lutego 2016 r. grupa uczni體 naszej szko硑 (uczestnicy k蟪ka historycznego) pojechali do dzi na ciekaw wycieczk edukacyjn wraz z nauczycielami historii: p. A. Malech i p. K. Witkowskim. Celem wyjazdu by硂 zwiedzenie Muzeum Fabryki w Manufakturze, gdzie zgromadzono eksponaty zwi箊ane z 縴ciem i dzia砤lno渃i s硑nnego 丑dzkiego fabrykanta - Izraela Pozna駍kiego. Uczniowie z du縴m zainteresowaniem obejrzeli XIX - wieczne maszyny tkackie, prze渓edzili proces produkcji tkanin bawe硁ianych i poznali 縴ciorys tw髍cy Manufaktury. Najciekawszym elementem wyjazdu okaza砤 si gra ,,Miasto w mie渃ie''. Pozwoli砤 ona uczniom wcieli si w rol budowniczych fabryki. Otrzymali okre渓ony kapita w rosyjskich rublach (waluta obowi箊uj筩a w XIX - wiecznej dzi) oraz karty symbolizuj筩e fabryczne budynki, domy robotnik體 i instytucje stworzone przez Pozna駍kiego na terenie fabrycznego kompleksu, takie jak: szko砤, ko渃i蟪 czy stra po縜rna. W budowaniu fabryki przeszkodzi
mog硑 r罂ne dramatyczne wydarzenia (po縜r, strajk robotnik體, awaria itp.) Nasi uczniowie, podzieleni na trzy grupy, dzielnie rywalizowali ze sob i ostateczne wszystkim uda硂 si stworzy pe硁y kompleks fabryczny. Wycieczka poszerzy砤 ich wiedz o dziejach dzi i pokaza砤, 縠 znana wszystkim (pozornie) Manufaktura ma interesuj筩 histori i jest czym wi阠ej ni tylko centrum handlowym.

Data: 10.02.2016

Czytaj wi阠ej ...

凞u縪 wra縠, du縪 mocy, baw si z nami bez przemocy!!!

>W Gimnazjum nr 1 w Koluszkach podsumowano wyniki i sukcesy I p蟪rocza. To doskona硑 czas, aby na moment odreagowa stres zwi箊any z nauk i odda si fajnej zabawie. Tak te uczynili uczniowie klas pierwszych gimnazjum, kt髍zy wzi阬i udzia w zorganizowanej przez nauczycieli wychowania fizycznego imprezie integracyjno-sportowej "Du縪 wra縠, du縪 mocy, baw si z nami bez przemocy.
Tradycyjnie ju w zawodach bra硑 udzia 11- osobowe reprezentacje klas pierwszych, kt髍e rywalizowa硑 ze sob w sportowych konkurencjach sprawno渃iowych oraz teoretycznych. Motywem przewodnim imprezy by硑 zbli縜j筩e si ferie oraz zwi箊any z nimi - aktywny wypoczynek. Gimnazjali渃i musieli zmierzy si ze zjazdem "kolejk linow箶, kompletowaniem bezpiecznego stroju"narciarza", czy 剆zybk przepraw nad przepa渃i箶.
Oczywi渃ie najwi阫sze emocje wzbudza硑 konkurencje z udzia砮m wychowawc體, kt髍zy bardzo ch阾nie w彻czali si we wsp髄n zabaw i z ogromnym zaanga縪waniem wykonywali powierzane im zadania. Humory dopisywa硑, kibice wspierali swoje reprezentacje, uczestnicy zawod體 wykazywali si du抗 sprawno渃i fizyczn, zadowalaj筩 wiedz o sporcie oraz ogromn ch阠i wygranej.
Po zaci阾ej rywalizacji zwyci阺two wywalczyli uczniowie klasy I D z wychowawc p. Jerzym Pecyn.
Gratulujemy!
Zdj阠ia z zawod體 mo縠cie obejrze w internetowej galerii
Nauczyciele wychowania fizycznego

Data: 06.02.2016

KONKURS WIEDZY O PRAWACH DZIECKA

15 stycznia 2016 roku odby砤 si w naszej szkole III edycja konkursu wiedzy na temat praw dziecka organizowanego przez Samorz筪 Uczniowski. Dyrekcj, nauczycieli i spo砮czno滄 uczniowsk zebran w auli naszego gimnazjum powita砤 przewodnicz筩a Maja Misio i Kacper Widuli駍ki.
Ka縟a klasa zobowi箊ana by砤 do wytypowania 1 reprezentanta do udzia硊 w konkursie.
W drodze losowania:
- stanowisko nr 1 zaj钩 Bartosz Kurgiel, z kl. 2C
- stanowisko nr 2 - Piotr Kabat z kl. 1C
- stanowisko nr 3- Miko砤j Kotkowski z kl. 3B
- stanowisko nr 4- Hubert Wo焠iak z kl.3C
- stanowisko nr 5- Konrad Zybersztajn z kl. 2B
- stanowisko nr 6- Jakub 寃iderek z kl. 2D
- stanowisko nr 7- Agata Jeziorska z kl. 1A
- stanowisko nr 8- Weronika J鬅wik z kl. 1D
- stanowisko nr 9- Jakub P砤cheta z kl. 1B
- stanowisko nr 10- Maciej Zieli駍ki z kl. 3A
- stanowisko nr 11- Patryk Kurc z kl. 2A
- stanowisko nr 12- Mateusz Grzybczy駍ki z kl. 3D
- stanowisko nr 13- Hubert K硂sowski z kl. 2E
Konkurs przebiega na wz髍 popularnego teleturnieju 1 z 10. W rol prowadz筩ego Tadeusza Sznuka wcieli si Krystian Rowi駍ki, laureata III miejsca, kt髍y zast筽i nieobecnego Przemka Piwowara - ubieg硂rocznego zwyci陑c konkursu.
Nad przebiegiem konkursu czuwa硑 opiekunki SU- p. Ma砱orzata Kujawa i p. P. Bryszewska.
Turniej sk砤da si z 2 etap體. W rundzie I prowadz筩y rozpoczyna od pierwszego w kolejno渃i zawodnika. Za ka縟 poprawn odpowied uczestnicy otrzymywali 1 punkt. Je縠li wskazany gracz nie odpowiedzia poprawnie - traci jedn szans, a wskazywa nadal gracz, kt髍y ostatni udzieli prawid硂wej odpowiedzi. W przypadku, kiedy gracz udzieli poprawnej odpowiedzi, to wskazywa zawodnika do nast阷nego pytania. Ta runda sk砤da砤 si z 70 pyta, w kt髍ych znalaz硑 si tak縠 pytania obrazkowe i muzyczne. Do kolejnego etapu przesz硂 trzech zawodnik體, kt髍zy dostali po trzy nowe szanse i tyle punkt體, ile szans zachowali w poprzednim etapie. Trzy b酬dne odpowiedzi lub brak poprawnych powodowa odpadniecie z gry. W tym etapie w puli by硂 15 pyta wymagaj筩ych od uczestnik體 znajomo渃i wielu szczeg蟪體. Prowadz筩y zadawa pytania wszystkim graczom po kolei. Za ka縟 poprawn odpowied uczestnicy otrzymywali po 1 punkcie. W przypadku gdy odpowied by砤 b酬dna tracili szans. Gra by砤 niezwykle emocjonuj筩a. Trudno by硂 o zachowanie ciszy na widowni.

Ostateczne wyniki konkursu przedstawiaj si nast阷uj筩o:
III miejsce zaj钩 Jakub 寃iderek- z kl. 2D
II miejsce zdoby砤 Weronika J鬅wik- z kl. 1D
I miejsce i zaszczytny tytu Eksperta Praw Dziecka
w naszej szkole w roku szkolnym 2015-2016 uzyska Patryk Kurc z kl. 2A
Konkurs stanowi konkurencj konkursu 凷uperklasa, za kt髍y klasy otrzyma硑 odpowiednio:
Kl.2A- 15 pkt., kl. 1D- 13 pkt., kl. 2D- 11 pkt., kl. 2C- 10 pkt., kl. 1B- 9 pkt., kl. 2B i 3B- 8 pkt., kl. 1C i 3C- 7 pkt., kl. 1A i 3D- 6 pkt., kl. 2E i 3A- 5 pkt.
Mamy nadziej, 縠 konkurs przybli縴 wam temat praw dziecka, waszych praw, a przecie jak powiedzia砤 przewodnicz筩a SU - ich znajomo滄 jest niezb阣na, bo pozwoli Wam godnie i z szacunkiem 縴.
Zdj阠ia z konkursu mo縠cie obejrze w internetowej galerii

Gratulujemy!
Ma砱orzata Kujawa
opiekun SU

Data: 24.01.2016

Przedstawienie bo縪narodzeniowe

W poniedzia砮k 21 grudnia 2015 roku w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach odby砤 si uroczysta akademia z okazji nadchodz筩ych 渨i箃 Bo縠go Narodzenia. Uczniowie przygotowali i zaprezentowali scenki zwi箊ane z tradycyjnym obchodzeniem tego wydarzenia w naszym kraju. Na scenie pojawi砤 si gor筩zka przed渨i箃ecznych zakup體, poszukiwanie choinki w lesie, 硂wienie karpia, wizyta 寃i阾ego Miko砤ja podczas Wigilii oraz dzielenie si op砤tkiem. Zaprezentowane elementy dramy przeplatane by硑 kol阣ami, pastora砶ami i piosenkami 渨i箃ecznymi wykonanymi przez szkolny ch髍 pod batut pana Romualda Spychalskiego. Publiczno滄 mia砤 okazj us硑sze r體nie 縴we brzmienie pianina, akordeonu, skrzypiec i gitar w kol阣zie 凩ulaj縠 Jezuniu, jak r體nie obejrze uk砤d taneczny w wykonaniu 渘ie縴nek.
Tegoroczny apel bo縪narodzeniowy owiany by du抗 dawk humoru, ale sk砤nia r體nie do g酬bszej refleksji. Skecze pokazywa硑, jak cz阺to i jak mocno jeste渕y przywi箊ani do d骲r materialnych i dba硂渃i o zewn阾rzn stron celebracji Bo縠go Narodzenia, zapominaj筩, 縠 prawdziwe szcz隃cie kryje si w mi硂渃i, pokoju serca, byciu razem z naszymi bliskimi, kt髍ym w codziennej gonitwie i zabieganiu nie jeste渕y w stanie po渨i阠i zbyt du縪 czasu. Dzi阫ujemy wszystkim osobom, kt髍e przyczyni硑 si do przygotowania spektaklu aktorom, tancerkom, cz硂nkom ch髍u, obs硊dze technicznej oraz panu Piotrowi szkowiczwi za dekoracj szkolnej auli. Wszystkim pracownikom szko硑 i uczniom sk砤damy najserdeczniejsze 縴czenia recytowane na deskach gimnazjalnej auli:

宯iegu po nerki, udanej pasterki, prezent體 moc, mi硂渃i co noc,
Do nieba choinki, w阣zonej szynki, kol阣y brzmienia, ba硍ana lepienia,
Smacznego bigosu, gwiazdki z kosmosu, tyle rado渃i ile karp ma o渃i,
Wielkiego oddechu od codziennego po減iechu,
U渕iechu od ucha do ucha, nieustaj筩ej pogody ducha,
By Wam wszystko pasowa硂, by k硂pot體 by硂 ma硂,
By渃ie zawsze byli zdrowi, by problemy by硑 z g硂wy,
By z leciutkim sercem dr縠nia, pospe硁ia硑 si marzenia.
By te 寃i阾a i Rok Nowy by硑 czasem wyj箃kowym.


W przedstawieniu udzia wzi阬i: Agata Jeziorska, Maja Skrobek, Artur Grochal, Miko砤j Orzechowski, Katarzyna Mela, Alicja Duli駍ka, Martyna Gawienowska, Martyna Tomczyk, Alicja Cieryt, Piotr Strzelecki, Jakub 寃iderek, Adrian Wieczorek, Julia Kowalczyk, Justyna K彻b, Urszula Kowalik, Patryk Kurc.


W internetowej galerii mo縠cie obejrze fotorelacj z akademii.Tomasz Piechota

Data: 28.12.2015

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews