Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Aktywny poranek z Ann Lewandowsk

Promowanie zdrowego trybu 縴cia i aktywnych form sp阣zania czasu wolnego to zasady, kt髍e wpajaj swoim uczniom nauczyciele Gimnazjum nr 1 w Koluszkach. W砤渘ie dlatego zaprosili oni swoich podopiecznych na trening karate cardio z udzia砮m Anny Lewandowskiej. Mistrzyni karate jest ambasadork akcji 凷TOP zwolnieniom z WF-u. S硑nna trenerka wraz ze swoim Teamem pojawi砤 si w dzi w sobot 5 marca 2016 r.
Kilkunastoosobowa grupa dziewcz箃 z 凧edynki wraz z ponad 2,5 tys. dzieci i m硂dzie縴 鎤iczy砤 z Ann Lewandowsk w Atlas Arenie. 苭iczyli uczniowie, kt髍zy w zaj阠iach mogli wzi规 udzia bezp砤tnie, po wcze渘iejszej rejestracji przez swoich nauczycieli. Opiekunom uda硂 si ich zmobilizowa i zach阠i, 縠by aktywnie sp阣zi硑 sobotni poranek i skorzysta硑 z tego, 縠 trening odby si w dzi. Rozgrzewk w klimacie zumby poprowadzi砤 wielokrotna mistrzyni karate i ta馽a towarzyskiego - Katrin Kargbo. P鬅niej na uczni體 czeka砤 niespodzianka w postaci pokazu karate przygotowanego przez sdzk Akademi Karate Tradycyjnego. Atmosfera spotkania udzieli砤 si wszystkim zebranym, a prowadz筩y na pewno zmotywowali uczestnik體 do aktywno渃i fizycznej i dbania o w砤sne zdrowie i cia硂.

Data: 10.03.2016

Czytaj wi阠ej ...

Wolontariuszka z Finlandii z wizyt w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach

W czwartek 3 marca 2016 roku Gimnazjum nr 1 w Koluszkach go渃i硂 pani Vilm Martti wolontariuszk Fundacji im. Roberta Schumana, kt髍a poprowadzi砤 warsztaty kulturowe na temat jej kraju ojczystego Finlandii. Zaj阠ia, kt髍ych j陑ykiem przewodnim by j陑yk angielski, mia硑 form quizu, a uczestniczyli w nich uczniowie z r罂nych klas. Podczas prelekcji gimnazjali渃i dowiedzieli si podstawowych informacji o nieco tajemniczym, p蟪nocnoeuropejskim kraju, jakim jest Finlandia. Spo渞骴 ciekawostek mo縩a by przytoczy, i mimo, 縠 pa駍two to jest powierzchniowo nieznacznie wi阫sze od Polski, to zamieszkuje je zaledwie 5,5 miliona mieszka馽體, z czego ponad 10% populacji mieszka w stolicy Helsinkach. B阣筩 w odpowiednim czasie w Finlandii mo縩a do渨iadczy niesamowitego zjawiska dnia i nocy polarnej. Najpopularniejszym napojem spo縴wanym przez Fin體 jest kawa, kt髍a pozwala zachowa ludziom aktywno滄 pomimo niskich temperatur spadaj筩ych zim cz阺to do 30 stopni Celsjusza oraz stosunkowo niewielkiego nas硂necznienia. Zmor kierowc體 nierzadko s renifery, kt髍e, nie niepokojone przez nikogo, przemierzaj pi阫ne, le渘o-g髍skie krajobrazy. Chocia renifery s bardzo popularnymi zwierz阾ami, to jednak symbolem narodowym jest nied焪ied. Natomiast ze sport體, fi駍ka dru縴na hokejowa plasuje si w 渨iatowej czo丑wce, nic wi阠 dziwnego, 縠 hokej na lodzie jest najch阾niej ogl筪an dyscyplin w telewizji.
Podczas warsztat體 ka縟y gimnazjalista mia okazj spr骲owa popularnego, fi駍kiego smako硑ka, nosz筩ego nazw Salmiakki, lecz niestety niewielu uczni體 uleg硂 jego specyficznemu, cierpkiemu smakowi. Zaj阠ia z wolontariuszk by硑 ciekawym uzupe硁ieniem standardowych lekcji j陑yka angielskiego - motywowa硑 uczni體 do nauki, wnosi硑 wiele ciekawych informacji o otaczaj筩ym nas 渨iecie, uczy硑 pracy w grupie i zasad zdrowej rywalizacji. Gimnazjum nr 1 w Koluszkach od wielu lat wsp蟪pracuje z Fundacj Schumana w programie 刏apro wolontariusza. Dzi阫i temu co roku mamy sposobno滄 go渃i w naszych progach obcokrajowca przekazuj筩ego nam wiedz o swojej ojczy焠ie. Ciekawe wi阠, kt罂 odwiedzi nas w przysz硑m roku?

Tomasz Piechota

Data: 05.03.2016

Czytaj wi阠ej ...

Uczennice z Gimnazjum nr 1 w czo丑wce Og髄nopolskiego Konkursu MEDITEST

Celem Og髄nopolskiego Konkursu MEDITEST, kt髍y odby si ju po raz pi箃y, jest promowanie w渞骴 uczni體 zdrowego trybu 縴cia, pog酬bienie znajomo渃i budowy i funkcjonowania w砤snego organizmu, zwi阫szenie ich 渨iadomo渃i na temat zagro縠 dla zdrowia i 縴cia ludzkiego oraz sposob體 post阷owania w nag硑ch wypadkach. Organizatorem konkursu jest Og髄nopolskie Centrum Edukacji w Warszawie.
MEDITEST skierowany jest do uczni體 szk蟪 podstawowych oraz gimnazjalnych i jest przeprowadzany w trzech kategoriach wiekowych. Pierwsza i druga kategoria to uczniowie ze szk髄 podstawowych, najstarsz grup stanowi uczniowie gimnazjum. Konkurs jest bardzo popularny, w tym roku samych gimnazjalist體 pisz筩ych MEDITEST by硂 prawie 10.000.
Gimnazjum nr 1 w Koluszkach reprezentowa硂 w konkursie 10 uczni體 z klas II i III, kt髍zy musieli wykaza si wiedz z anatomii, fizjologii i zasad udzielania pierwszej pomocy w nag硑ch wypadkach. Wyniki konkursu og硂szono tu przed feriami, w pierwszym tygodniu lutego. Uczennica Gimnazjum nr 1 w Koluszkach Julia Suwalska zosta砤 laureatk konkursu i zaj瓿a 3 miejsce w Polsce. Julianna Olczyk otrzyma砤 wyr罂nienie za zaj阠ie 8 miejsca. Pozostali uczniowie r體nie zaj阬i wysokie pozycje mieszcz筩 si w trzydziestce najlepszych gimnazjalist體. Opiekunem uczni體 by砤 nauczycielka biologii Ma砱orzata Owczarek

Data: 01.03.2016

Czytaj wi阠ej ...

IX edycja Ligi Mistrz體 BRD - Koluszki 2016


W dniu 16 lutego 2016 r. w Zespole Szk蟪 nr 1 w Koluszkach zosta rozegrany 4. etap IX edycji Ligi Mistrz體 Bezpiecze駍twa Ruchu Drogowego. Kolejny raz w Koluszkach, w okresie ferii zimowych spotka砤 si krajowa czo丑wka dru縴n BRD ze szk蟪 podstawowych i gimnazj體 z wojew骴ztw: podkarpackiego, ma硂polskiego, 渨i阾okrzyskiego, opolskiego, mazowieckiego, 渓箂kiego, warmi駍ko-mazurskiego, zachodniopomorskiego i 丑dzkiego.
Honorowy Patronat nad Turniejem obj阬i: Starosta sdzki Wschodni Andrzej Opala oraz Burmistrz Koluszek - Waldemar Cha砤t.
M硂dzie rywalizuj筩a w zawodach musia砤 wykaza si nie tylko wiedz z zakresu przepis體 ruchu drogowego, umiej阾no渃iami jazdy rowerem po sprawno渃iowym torze przeszk骴, ale tak縠 poradzi sobie z zadaniami z zakresu ratownictwa medycznego, opatrywaniem ran, z砤ma czy krwotok體. Na najlepszych czeka硑 puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez organizator體 i sponsor體.
Zwyci陑c 4. turnieju w klasyfikacji szk蟪 gimnazjalnych i jednocze渘ie tryumfatorem ca砮j tegorocznej edycji zosta砤 dru縴na Gimnazjum nr 1 we W硂szczowie (woj. 渨i阾okrzyskie), kt髍a otrzyma砤 opr骳z okoliczno渃iowego pucharu, nagrody rzeczowe ufundowane m.in. przez Urz筪 Miasta w Koluszkach oraz Starostwo Powiatowe. Najlepszym zawodnikiem w渞骴 gimnazjalist體 okaza si Marcin Nowak z w硂szczowskiej 凧EDYNKI. Trzecie miejsce zaj钩 ucze Gimnazjum nr 1 w Koluszkach Jakub Spa砤. Wszyscy indywidualni laureaci odebrali puchary i nagrody ufundowane przez Dyrekcj Zespo硊 Szk蟪 nr 1 w Koluszkach i ZO PZM w dzi. Dru縴na Gimnazjum nr 1 w Koluszkach uko馽zy砤 koluszkowsk eliminacj i ca硑 turniej na 2 miejscu. Ich m硂dsi koledzy ze Szko硑 Podstawowej nr 1 w Koluszkach zdobyli 1 miejsce, a w klasyfikacji generalnej po 4 konkursach zaj阬i 3 miejsce.
Bezsprzecznym zwyci陑c indywidualnym w渞骴 uczni體 szk蟪 podstawowych zosta Jakub D硊gosz, ucze Szko硑 Podstawowej nr 1 w Koluszkach.
Dyrekcja Zespo硊 Szk蟪 nr 1 w Koluszkach serdecznie dzi阫uje Kierownictwu Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach, a w szczeg髄no渃i pracownikom Wydzia硊 Ruchu Drogowego, kt髍zy przeprowadzili konkurencje sprawdzaj筩e wiedz z zakresu ruchu drogowego i jazdy rowerem. S硂wa podzi阫owania kierujemy r體nie w stron Kierownictwa Komendy Powiatowej PSP w Koluszkach, kt髍a pomog砤 organizatorom w sprawach zwi箊anych z logistyk imprezy. Koluszkowscy stra縜cy r體nie przygotowali i przeprowadzili konkurencj pierwszej pomocy.
Dzi阫ujemy r體nie w砤dzom samorz筪owym gminy Koluszki oraz powiatu 丑dzkiego wschodniego za pomoc w organizacji IX edycji Ligi Mistrz體 BRD oraz wsparcie finansowe i ufundowanie nagr骴 dla uczestnik體 turnieju.

Data: 19.02.2016

Czytaj wi阠ej ...

TYDZIE J蔤YKA OJCZYSTEGO

凬iechaj narodowie w縟y postronni znaj,
i Polacy nie g阺i i sw骿 j陑yk maj箶


凧u Rej pisa po polsku, ale dopiero Kochanowski pokaza mu jaki ma j陑yk. To zabawne zdanie pochodzi z humoru zeszyt體 szkolnych znalezionych w sieci i sta硂 si inspiracj do obchod體 Tygodnia J陑yka Ojczystego po彻czonego z propagowaniem tw髍czo渃i J. Kochanowskiego jako patrona Gimnazjum nr 1 w Koluszkach.
W ramach obchod體 odby硑 si w naszej szkole trzy konkursy przygotowane przez p. P. Bryszewska i p. M. Kujaw. Ka縟a klas reprezentowa minimum jeden przedstawiciel, inny w ka縟ej konkurencji.

8 lutego 2016 r. w bibliotece szkolnej odby si konkurs recytatorski 凚li縠j Patrona, do kt髍ego przyst筽i硂 17 uczni體 z w砤sn interpretacj dowolnego wiersza J. Kochanowskiego. Komisja pod przewodnictwem p. Dyrektor D. Pecyny przyzna砤:
I miejsce Kindze Gradowskiej z kl. 3B, z 凾ren X
II miejsce Konradowi Zylbersztajnowi z kl. 2B, za fraszk 凞o mi硂渃i
III miejsce Magdalenie 苖iel z kl. 1B, za fraszk 凮 doktorze Hiszpanie


9 lutego 2016 r. nastr骿 刼statkowego szale駍twa nie zniech阠i m硂dzie縴 do wzi阠ia udzia硊 w quizie z poprawno渃i j陑ykowej poprzez aplikacje Kahoot na telefonach kom髍kowych. W przygotowanym przez p. Bryszewsk turnieju sk砤daj筩ym si z 28 pyta wzi瓿o udzia 60 uczni體! W ci筭u 10 sekund uczestnicy musieli wskaza poprawna form, np.: znajd nas na Facebooku, jemy dzi kebab, ta pomara馽za, zbieram breloczki, robimy remanent, zabrak硂 s硂dziku.
Najwi阫sz liczb punkt體 zdoby砤 Julia Zaj筩zkowska z kl. 2A.
II miejsce zdoby Bartosz Chejchman z kl. 1D
III miejsce Aleksandra Drabik z kl. 2B


10 lutego 2016 r. odby si konkurs plastyczny 処nspiracje malarskie tw髍czo渃i J. Kochanowskiego. Z 16 prac, jury pod przewodnictwem p. P. szkowicza przyzna砤:
I miejsce Kamili 宯ieg, z kl. 2B, za prac do fraszki 凬a lip陻
II miejsce Martynie Gawienowskiej z kl. 1A, za prac do fraszki 凬agrobek Kotowi
III miejsce Martynie Je縴nie z kl. 1C, za prac do 凾enu VIII.

Nagrodzone prace zosta硑 wyeksponowane na tablicy.

Wr阠zenie nagr骴 ksi箍kowych i pami箃kowych dyplom體 mia硂 miejsce 12 lutego 2016 r. w bibliotece szkolnej.
W celu propagowania pi阫nego m體ienia i pisania po polsku nauczyciel bibliotekarz przygotowa tak縠 gazetki 渃ienne: 凮jczyzna jest j陑yk oraz 凬ajpopularniejsze b酬dy j陑ykowe Polak體.

Ma砱orzata Kujawa

Data: 19.02.2016

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews