Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Kolejny sukces Eko-badaczy z Gimnazjum nr 1 w Koluszkach

Gimnazjum nr 1 w Koluszkach w lutym 2016r otrzyma硂 presti縪wy tytu Mi阣zynarodowej Szko硑 Miesi筩a oraz Szko硑 Tygodnia w programie edukacyjnym Water Explorer 2016.
Osi筭ni阠ia te uda硂 si nam zdoby, m.in. dzi阫i aktywnemu uczestnictwu w projekcie 凚adacz Wody. Jest to ekologiczny program o zasi阦u mi阣zynarodowym, kt髍y stawia szereg wodnych wyzwa przed uczestnikami. Jako badacze wody podj阬i渕y wypraw, aby zespo硂wo ochroni wirtualny zbiornik wodny i wod w prawdziwym 縴ciu. Po uko馽zeniu r罂nych wyzwa otrzymujemy zwyci阺kie punkty i widzimy, jak nasz internetowy zbiornik powraca do 縴cia. Nasze Gimnazjum walczy w tym roku o mo縧iwo滄 reprezentowania kraju na panelu konkursowym w Londynie. Ju od pa焏ziernika wykonujemy poszczeg髄ne zadania. Zorganizowali渕y 凱okaz mody ekologicznej, w kt髍ym zaprezentowali渕y ubrania samodzielnie wykonane z przedmiot體 oddanych do recyklingu. Przygotowali渕y 刉odny deptak z pytaniami i zadaniami o wodzie. Przez dwa tygodnie uczniowie ca砮go gimnazjum mogli sprawdzi swoj wiedz w tym temacie i zdobywa dodatkowe oceny z biologii. Urz筪zili渕y konkurs na komiksy pod has砮m: 凞zie z 縴cia kropelki wody. Brali渕y udzia w warsztatach wodnych, w kt髍ych zbadali渕y wod ze zbiornika w miejscowo渃i Bogdanka. Przeanalizowali渕y poziom azotyn體, azotan體, twardo滄 wody i PH. Sami tak縠 zorganizowali渕y warsztaty, tym razem dotycz筩e ryb s硂dkowodnych. Prowadzimy blog projektowy i stron na portalu spo砮czno渃iowym Facebook. To tylko niekt髍e z naszych przedsi陊zi赕, jeszcze du縪 zosta硂 przed nami. W tym miesi筩u planujemy akcj pt. Spragniony papier. Podzielili渕y si na grupy, w kt髍ych przeprowadza b阣ziemy dochodzenie, jak du縠 jest zu縴cie papieru przez nasz szko酬 i spr骲ujemy je zmniejszy o 10%. W ka縟ym pomieszczeniu w szkole chcemy stworzy punkt sk砤dowania papieru, kt髍y mo縩a powt髍nie wykorzysta. Pojawi si te informacje o sposobach na oszcz阣zanie papieru w sekretariacie, pokoju nauczycielskim, pracowni komputerowej. Warto zmniejszy ilo滄 u縴wanego papieru, bo jedna kartka A4 to a 10 litr體 zu縴tej do jej produkcji wody!
Nie uda硂by nam si tyle osi筭n规, gdyby nie pomoc pani Ma砱orzaty Owczarek, nauczyciela biologii i szkolnego koordynatora projektu, a tak縠 Pani Dagmary Lipi駍kiej z Fundacji GAP. Oczywi渃ie wszystkie nasze dzia砤nia maj miejsce dzi阫i aprobacie i wsparciu dyrekcji szko硑. Mamy nadziej na dalsze sukcesy.

Eko-badacze z Gimnazjum nr 1 w Koluszkach

Data: 22.03.2016

Czytaj wi阠ej ...

Sukces uczni體 Gimnazjum nr 1 w mi阣zyszkolnym konkursie historycznym na prezentacj multimedialn dotycz筩 czas體 II wojny 渨iatowej i okresu stalinowskiego w Polsce

Na pocz箃ku marca 2016 r. uczniowie naszej szko硑 wzi阬i udzia w mi阣zyszkolnym konkursie historycznym zorganizowanym przez VIII LO im. Adama Asnyka w dzi.
Konkurs przeznaczony by dla szk蟪 gimnazjalnych z wojew骴ztwa 丑dzkiego. Jego cele to: poznawanie historii lokalnej, upami阾nienie ofiar II wojny 渨iatowej i czas體 stalinowskich, kszta硉owanie szacunku do warto渃i demokratycznych takich jak wolno滄, tolerancja, patriotyzm. Uczestnicy konkursu musieli przygotowa prezentacj multimedialn na temat: 凪iejsca zag砤dy i pami阠i ofiar II wojny 渨iatowej i czas體 powojennych . Gimnazjum nr 1 w Koluszkach reprezentowali: Wiktoria Guzek i Aleksandra Juszkiewicz z klasy IIE oraz Agata Korczy駍ka, Karolina Zrobek, Julia Nowacka, Julia Suwalska i Hubert Rudnicki z klasy IIIA. Zwyci陑c konkursu zosta Hubert Rudnicki natomiast Wiktoria Guzek i Aleksandra Juszkiewicz zaj瓿y II miejsce GRATULUJEMY!!!
W dniu 9 marca 2016 r. uczestnicy konkursu, wspomagani przez kole縜nki i koleg體 nale抗cych do k蟪 historycznych dzia砤j筩ych w naszej szkole, wzi阬i udzia w warsztatach zorganizowanych przez VIII LO w dzi. Uczniowie 丑dzkiej 觭emki przygotowali dla gimnazjalist體 ciekawe informacje i zadania dotycz筩e historii dzi i okolic w czasach II wojny 渨iatowej. Ostatnim elementem wyprawy do dzi by砤 wizyta w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, gdzie odby硂 si podsumowanie projektu edukacyjno-artystycznego sd miasto wielokulturowe 刉 drodze do wolno渃i oraz wr阠zenie nagr骴 laureatom konkursu na prezentacj multimedialn.

Nauczyciele historii:
Anna Malecha, Krzysztof Witkowski

Data: 21.03.2016

Czytaj wi阠ej ...

Eliminacje gminne XXXIX Og髄nopolskiego Turnieju Wiedzy Po縜rniczej "M硂dzie zapobiega po縜rom"

W dniu 9 marca 2016 r w sali Ochotniczej Stra縴 Po縜rnej w Koluszkach odby硑 si eliminacje gminne XXXIX Og髄nopolskiego Turnieju Wiedzy Po縜rniczej" przebiegaj筩ego pod has砮m 凪硂dzie zapobiega po縜rom. Nasz szko酬 reprezentowa硂 trzech uczni體: Jakub Jadczak z klasy IIA, Mateusz Dziedzic z klasy IIB i Krzysztof Marczyk z klasy ID.
Jak co roku eliminacje sk砤da硑 si z dw骳h cz隃ci: pisemnej w kt髍ej trzeba by硂 odpowiedzie na 20 pyta testowych, oraz po zaj阠iu jednego z czterech pierwszych miejsc cz隃ci ustnej sk砤daj筩ej si z 3 zada otwartych. Po pierwszej cz隃ci ca砤 tr骿ka zakwalifikowa砤 si do fina硊. W ostatecznej rozgrywce w kt髍ej mo縩a by硂 zdoby 9 punkt體 zwyci昕y Krzysztof Marczyk z 8 punktami, drugi by Mateusz Dziedzic 7 punkt體, a trzeci Jakub Jadczak 6 punkt體. Ca砤 tr骿ka b阣zie reprezentowa gmin Koluszki w kategorii szk蟪 gimnazjalnych w eliminacjach powiatowych tego konkursu, kt髍e odb阣 si 15 marca 2016 r. w Komendzie Powiatowej Pa駍twowej Stra縴 Po縜rnej w Koluszkach.
Uczestnikom, 縴czymy powodzenia i awansu do eliminacji wojew骴zkich.

Jaros砤w Rzesiewski

Data: 14.03.2016

Czytaj wi阠ej ...

Realizacja 渨iadcze "500+"

Dyrekcja Zespo硊 Szk蟪 nr 1 w Koluszkach informuje rodzic體 uczni體 uprawnionych do uzyskania 渨iadczenia w ramach rz筪owego programu "500+", 縠 wnioski o ustalenie 渨iadczenia wychowawczego s do odbioru w sekretariacie szko硑.

Data: 12.03.2016

CZAS NA CZYTANIE

Ruszy砤 VI edycja Szkolnego Konkursu Czytelniczego dla klas II, pt. 凙 w砤渘ie, 縠 czytamy, organizowanego przez p. M. Kujaw i p. P. Bryszewsk. Konkurs trwa b阣zie od lutego do kwietnia 2016 r. Przez trzy kolejne miesi筩e 5-osobowe dru縴ny z klas II, poznaj ksi箍ki nagrodzone przez Polsk Sekcj IBBY. Regulamin konkursu dost阷ny jest w bibliotece szkolnej.
Sk砤dy dru縴n prezentuj si nast阷uj筩o:
Kl. 2A
1. Kinga Koci駍ka
2. Patryk Kurc
3. Jakub Majchrzak
4. Tomasz Piwowarski
5. Julia Zaj筩zkowska
Kl. 2B
1. Aleksandra Drabik
2. Karol Ku焠iak
3. Maja Misio
4. Natalia Szczepaniak
5. Kamila 宯ieg
Kl. 2C
1. Marta Cie渓ak
2. Bartosz Kurgiel
3. Hubert Makowski
4. Rados砤w Pewniak
5. Jan Soko硂wski
Kl. 2D
1. Robert Dyra砤
2. Justyna K彻b
3. Piotr Strzelecki
4. Jakub 寃iderek
5. Mateusz Wyroda
Kl. 2E
1. Beata Adamska
2. Wiktoria Guzek
3. Michalina Jastrz阞owska
4. Aleksandra Juszkiewicz
5. Julita Ni焠ikowska

1 marca 2016 r. odby si I etap konkursu. Dru縴ny pisa硑 indywidualny test ze znajomo渃i tre渃i pierwszej konkursowej lektury 凨r髄 K. Ryrych. Uczniowie zmagali si z testem sk砤daj筩ym si z 20 pyta zamkni阾ych, otwartych, typu prawda杅a硈z. Najwi阠ej trudno渃i przynios硂 uczestnikom jedno z pyta otwartych, w kt髍ym trzeba by硂 poda przezwisko prze渓adowanego z powodu wielkich uszu kolegi z klasy Patryka. Test najlepiej napisa Patryk Kurc z kl. 2A zdobywaj筩 maksymaln ilo滄 punkt體, oraz Aleksandra Drabik z kl. 2B uzyskuj筩 19/20 pkt.
Dru縴nowo test najlepiej napisa砤 kl. 2B, uzyskuj筩 tym samym w og髄nej punktacji 5 pkt., nast阷nie kl. 2A- 4 pkt., kl. 2D- 3 pkt., kl. 2E- 2 pkt. i kl. 2C- 1 pkt.
II konkurencj I etapu konkursu by硂 przygotowanie komiksu do jednego z wylosowanych rozdzia丑w ksi箍ki w programie Toondoo. Ka縟a dru縴na przygotowywa砤 jeden komiks sk砤daj筩y si z min. 5 slajd體. Oceniana by砤 zgodno滄 z tre渃i lektury oddanie tematyki rozdzia硊, pomys硂wo滄 i oryginalno滄 oraz wykorzystanie jak najwi阠ej mo縧iwo渃i programu. Dru縴nowo najwi阫sz liczb punkt體 otrzyma砤 kl. 2B, uzyskuj筩 tym samym w og髄nej punktacji 5 pkt., nast阷nie kl. 2D - 4 pkt., kl. 2C- 3 pkt., kl. 2A- 2 pkt. i klasa 2E- 0 pkt. ze wzgl阣u na niedostarczenie pracy.

Ma砱orzata Kujawa
nauczyciel bibliotekarz

Data: 11.03.2016

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews