Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

DJ MEFISTO nadaje!! Mamy gimnazjalne radio internetowe!!

Technologia informatyczna wkracza w kolejne sfery naszego 縴cia przygotowuj筩 nas do 縴cia w spo砮cze駍twie XXI w.
Uczniowie naszego gimnazjum maj mo縧iwo滄 s硊chania radia internetowego prowadzonego przez ucznia klasy 2A - Marcela Wiznera (DJ MEFISTO), kt髍y jest r體nie cz硂nkiem szkolnego k蟪ka informatycznego - GIMSOFT.
DJ MEFISTO nadaje swoje audycje internetowe po渨i阠one g丑wnie muzyce, ale w najbli縮zym czasie maj si pojawi tematy zwi箊ane z 縴ciem szkolnym naszgo gimnazjum, Waszymi zainteresowaniami, sportem...
Ju jutro tzn. 26.04 od godz. 20.15 nast阷na audycja, w kt髍ej dominuj筩ym tematem muzycznym ma by muzyka klubowa oraz gor筩e komentarze po egzaminie gimnazjalnym!!

Data: 25.04.2005

Czytaj wi阠ej ...

Bezpiecze駍two w Sieci - nowy konkurs

Zapraszamy do udzia硊 w mi阣zynarodowym konkursie na opowiadanie dotycz筩e bezpiecze駍twa w Internecie. Konkurs og硂szono w 19 krajach pod patronatem Pani Komisarz Unii Europejskiej ds. Medi體 i Spo砮cze駍twa Informacyjnego Viviane Reding. Organizatorem konkursu w Polsce jest Fundacja Dzieci Niczyje oraz Naukowa i Akademicka Sie Komputerowa (NASK).

Twoja praca musi dotyczy bezpiecze駍twa w Internecie. Powiniene wykaza si znajomo渃i realnych zagro縠 czyhaj筩ych w Sieci na u縴tkownika komputera. Organizatorzy konkursu stworzyli postaci, kt髍e mo縠sz pozna poni縠j. Zapoznaj si z nimi i w swojej pracy wykorzystaj ich magiczne w砤渃iwo渃i. Wysil swoj wyobra焠i i zaskocz wszystkich intryguj筩 fabu彻 z udzia砮m poni縠j zaprezentowanych bohater體. Akcja opowiadania mo縠 bazowa na Twoich osobistych do渨iadczeniach zwi箊anych z korzystaniem z Internetu, szczeg髄nie punktowane b阣 Twoje w砤sne pomys硑 na to, jak chroni si przed niebezpiecze駍twami w Sieci. Akcja mo縠 rozwija si w 渨iecie fikcyjnym lub rzeczywistym.
Mi阣zynarodowe Jury konkursu bardzo ceni pomys硂wo滄 i oryginalno滄!

Data: 25.04.2005

Czytaj wi阠ej ...

M硂dzie Zapobiega Po縜rom - sukces wojew骴zki!!!

Uczennica naszej szko硑 Paulina Sobczak z klasy 1A zdoby砤 1 miejsce w eliminacjach wojew骴zkich Og髄nopolskiego Turnieju Wiedzy Po縜rniczej "M硂dzie Zapobiega Po縜rom" rozgrywanych w Komendzie Powiatowej Pa駍twowej Stra縴 Po縜rnej w Radomsku!!!
Paulina po bardzo dobrze napisanym te渃ie sprawdzaj筩ym wiadomo渃i teoretyczne awansowa砤 do 渃is砮go fina硊 konkursu. W finale 5 najlepszych uczestnik體 odpowiada硂 na pytania ustne komisji. Nasza gimnazjalistka okaza砤 si w tym gronie najlepsza uzyskuj筩 11 punkt體 i awansuj筩 tym samym do etapu centralnego, kt髍y zostanie rozegrany 25 maja w Rzeszowie.

Data: 16.04.2005

Czytaj wi阠ej ...

Peace - IV edycja Lekcji Tolerancji dobieg砤 ko馽a

W dniach 10 15 kwietnia uczniowie Gimnazjum nr 1 w Koluszkach przyjmujmowali w murach swojej szko硑 kolejnych zagranicznych go渃i, student體 z Kanady, Austrii, Ukrainy i Malezji. Ich wizyta zwi箊ana jest z realizacj mi阣zynarodowego projektu edukacyjnego 凱eace 2005 Lekcja tolerancji. Wsp髄nie z uczniami gimnazjum zagraniczni go渃ie uczestniczyli w wielu ciekawych przedsi陊zi阠iach. Prowadzili lekcje o tolerancji, wzi阬i udzia w zawodach sportowych, zwiedzali sdzka Szko酬 Filmow i Palmiarni, nagrali 20 minutow audycj w Radiu ESKA. W 渞od spotkali si r體nie z w砤dzami naszego miasta burmistrzem Panem S砤womirem Wochn i zast阷c burmistrza Panem Waldemarem Cha砤tem.

Data: 16.04.2005

Czytaj wi阠ej ...

Sukcesy naszych m硂dych informatyk體

W dniu 12 kwietnia w sdzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kszta砪enia Praktycznego w dzi odby硂 si podsumowanie Wojew骴zkiego Konkursu Informatycznego "Inform@x".
W gronie 15 wyr罂nionych uczni體 znale焞i si r體nie nasi gimnazjali渃i.
Z r筴 sdzkiego Kuratora O渨iaty p. Jerzego Posmyka dyplom laureata konkursu oraz nagrod rzeczow odebra ucze klasy 1D - Mateusz Krakowiak, kt髍y dodatkowo okaza si pierwszym w historii konkursu laureatem pierwszoklasist!!!
Dyplom finalisty konkursu odebra r體nie Damian Nowakowski, ucze klasy 2A.

Data: 16.04.2005

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews