Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

寃iate砶o pami阠i 2005

W dniu 28 pa焏ziernika 2005 roku cz硂nkowie Rady Uczniowskiej Samorz筪u Uczniowskiego Gimnazjum nr 1 w Koluszkach wraz z opiekunem p. Katarzyn W骿cik wspierani przez delegacje swoich klas ju po raz czwarty wzi阬i udzia w akcji 剬wiate砶o pami阠i, akcji, kt髍a sta砤 si tradycj naszej szko硑. W tym roku przybra砤 ona szczeg髄ny wymiar. Po pierwsze w podejmowane dzia砤nia bardzo aktywnie w彻czy si po raz pierwszy, lecz z pewno渃i nie po raz ostatni Szkolny Wolontariat prowadzony przez p. Agnieszk Kobus. Po drugie w tym roku szkolnym w akcji Samorz筪u wzi瓿a udzia rekordowa liczba uczni體 彻cznie 63 osoby, co - podamy jako ciekawostk - stanowi prawie15% liczby wszystkich uczni體 naszego gimnazjum.

Data: 09.11.2005

Czytaj wi阠ej ...

Poranek papieski

W dniu 28 pa焏ziernika w naszej szkole odby si uroczysty apel po渨i阠ony pami阠i Jana Paw砤 II. Uczestniczy w nim ks. kanonik Marian Cymerys - proboszcz parafii pw. 渨. Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach wraz z ks. Andrzejem Milczarkiem.
Apel przybli縜 uczniom najwa縩iejsze wydarzenia z biografii Karola Wojty硑, by form spotkania z Jego nauczaniem i s硊縝 drugiemu cz硂wiekowi.
Na zako馽zenie apelu zosta硑 og硂szone wyniki Szkolnego Konkursu Literackiego na recenzj filmu "Karol. Cz硂wiek, kt髍y zosta Papie縠m".
I miejsce zaj瓿a praca uczennicy klasy 3E - Katarzyny Zbr骻. Miejsce II przypad硂 Martynie Lewandowskiej z klasy 3D, a III - Marcinowi Serwachowi z klasy 3B.
Nagrodami w konkursie by硑 ksi箍ki Jana Paw砤 II - "Pami赕 i to縮amo滄" oraz "Tryptyk rzymski".
Fotoreporta z uroczytso渃i mo縠cie obejrze w naszej internetowej GALERII.

Data: 31.10.2005

Konkurs kabaretowy

Klasa 3A wraz z Samorz筪em Uczniowskim organizuje Konkurs Kabaretowy na przedstawienie najlepszego skeczu oraz konkurs na nazw szkolnego przegl筪u kabaretowego. Udzia w nim mog wzi规 reprezentacje klas oraz poszczeg髄ne osoby z naszego gimnazjum. Oceniana b阣zie pomys硂wo滄, wykonanie, kostiumy oraz autorski, nigdzie dot筪 niepublikowany tekst. Czas trwania skeczu nie mo縠 przekroczy 10 min. Zg硂szenia poszczeg髄nych grup kabaretowych i propozycji z nazw konkursu prosimy zg砤sza do przewodnicz筩ego klasy 3A - Micha砤 Olczyka, Paw砤 St阷nia lub Damiana Nowakowskiego do dnia 15.11.2005r. Termin rozwi箊ania konkursu i zaprezentowania poszczeg髄nych skeczy przewidujemy na grudzie br. (Oficjalny termin podamy po 15.11.2005r.). Dla najlepszych kabaret體 przewidziane s atrakcyjne nagrody, a dla autora niepowtarzalnej nazwy przegl筪u jury przyzna wyj箃kowy plecak. Serdecznie zapraszamy wszystkich ch阾nych do wzi阠ia udzia硊 w konkursie.

Data: 30.10.2005

Plener malarski

W pi箃ek, 21 pa焏ziernika w naszym gimnazjum odby砤 si inauguracja Mi阣zyszkolnego Projektu Artystycznego "Jesie Strzemi駍kiego".
Honorowy patronat nad projektem obj钩 p. Piotr Janik- dziekan Wydzia硊 Edukacji Wizualnej Akademii Sztuk Pi阫nych w dzi. Podczas realizacji projektu gimnazjali渃i uczestniczy b阣 w plenerach malarskich, zaj阠iach warsztatowych w ASP oraz lekcjach muzealnych.
W otwarciu projektu wzi阬i udzia: p. Ma砱orzata Kopka - wizytator Kuratorium O渨iaty w dzi, p. Ewa Wojtyniak-D阞i駍ka, p. Piotr Janik, p. Przemys砤w Wachowski - pracownicy naukowi ASP w dzi oraz nauczyciele plastyki i uczniowie 15 gimnazj體 z woj. 丑dzkiego.

Data: 21.10.2005

Czytaj wi阠ej ...

Wyniki prawyborów prezydenckich

5 października w Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego odbyły się prawybory prezydenckie w ramach programu Młodzi Głosują pilotowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Prawybory w naszej szkoły przygotowała klasa 2 b pod opieką nauczyciela Wiedzy o Społeczeństwie p. Piotra Zendła.
W głosowaniu, które odbywało się we wtorek na przerwach wzięło udział 192 uczni體. Spośr骴 wszystkich kandydat體 największym zaufaniem młodzież naszej szkoły obdarzyła trzech: Donalda Tuska 40,6% oddanych głos體, Andrzeja Leppera - 25,5% poparcia i Lecha Kaczyńskiego na kt髍ego głosowało 22,4% uczni體.
Centrum Edukacji Obywatelskiej opublikowało już wyniki wybor體 z 1449 szkł. Wyglądają one następująco:
1.Donald Tusk - 42,1%
2. Lech Kaczyński - 23,2%
3. Andrzej Lepper - 20,7%
Jeżeli w 刣orosłych wyborach r體nież żaden z kandydat體 nie uzyska wymaganej większości głos體 druga tura prawybor體 odbędzie się 18.10.2005.

Data: 05.10.2005

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews