Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Nasi g髍 - Konkurs Wiedzy o 痽ciu i Tw髍czo渃i Haliny Po渨iatowskiej

14 grudnia pi阠ioro uczni體 Gimnazjum nr 1 w Koluszkach wzi瓿o udzia w Konkursie Wiedzy o 痽ciu i Tw髍czo渃i Haliny Po渨iatowskiej, zorganizowanym dla gimnazjalist體 z wojew骴ztwa 丑dzkiego przez XXXII LO w dzi, kt髍ego poetka jest patronk.
Gimnazjali渃i z Jedynki rywalizowali z 55 r體ie渘ikami z 11 gimnazj體. Po pierwszej cz隃ci konkursu (pisemnym te渃ie) troje z nich zakwalifikowa硂 si do 渃is砮go fina硊. Druga cz隃 literackich zmaga mia砤 charakter uroczysty i oficjalny, poniewa by砤 wa縩ym elementem obchod體 Dnia Patrona XXXII LO. Pi阠iu finalist體 wyst阷uj筩ych przed licealn publiczno渃i mia硂 niema彻 trem podczas udzielania odpowiedzi na szczeg蟪owe pytania. Gimnazjali渃i musieli rozpozna fragmenty utwor體, tytu硑 tomik體 wierszy, zdj阠ia, utwory muzyczne skomponowane do s丑w poetki, jej przyjaci蟪 i ulubione miejsca. Poradzili sobie doskonale. Odpowiedzieli na wiele trudnych pyta i ... wygrali konkurs. Zaj阬i trzy pierwsze miejsca:
I Joanna 寃ierczy駍ka z kl. Ie
II Natalia Pogoda z kl. Ie
III kasz Aleksandrowicz z kl. IIIe

Organizatorzy konkursu byli pod du縴m wra縠niem umiej阾no渃i gimnazjalist體 z Jedynki, kt髍zy po raz pierwszy wzi阬i udzia w konkursie i odnie渓i w nim sukces.

Data: 21.12.2005

Czytaj wi阠ej ...

I Szkolny Przegl筪 Kabaret體 "Schol Show 2005"

logo_school_show W czwartek 8 grudnia odby si w naszym gimnazjum I Szkolny Przegl筪 Kabaret體 "Schol Show 2005". Organizatorami przegl筪u byli: klasa 3A i Samorz筪 Uczniowski. Do konkursu przyst筽i硂 10 kabaret體, kt髍e zaprezentowa硑 kilkuminutowe scenki i skecze. W tej trudnej dziedzinie sztuki estradowej najlepszym kabaretem okaza si zesp蟪 z klasy 3D. Kabaret "Tr骿wymiarek" w sk砤dzie: Agata Hejchman, Klaudia Jaroszyk, Dominika Jastrz阞owska oraz Oskar Piechowski i Piotr Gudala przedstawi skecz "Romeo i Julia".
Drugie miejsce przypad硂 kabaretowi "Babiarze" z kl. 1E za skecz "Inteligi..tkie blondynnki". Zesp蟪 ten stanowili: Adam Kata, Piotr Dobruszek oraz Pawe K彻b.
Miejsce trzecie przypad硂 ekipie klasy 3E. Kabaret "Plejad gwiazd" tworzyli Martyna Olczyk, Konrad Kobus, Micha Adamski, kasz Bogda駍ki oraz Przemys砤w Przy縴cki. Zesp蟪 ten pokaza kolejne wsp蟪czesne a zarazem satyryczne podej渃ie do bajkowego w箃ku "Jasia i Ma砱osi".
Opr骳z nagr骴 zespo硂wych jurorzy zgodnie z regulaminem wy硂nili zwyci陑c w kategorii - "Osobowo滄 przegl筪u". Tytu ten przypad Piotrowi Gudali z klasy 3D!
Wszystkim wyr罂nionym GRATULUJEMY! i 縴czymy dalszych sukces體 czekaj筩 na kolejne tego typu imprezy na szkolnej estradzie.
Zdj阠ia z przegl筪u mo縠cie obejrze w naszej GALERII

Data: 10.12.2005

Wizyta w czeskim Prostejovie

etwinningW dniach od 1 do 4 grudnia nasi nauczyciele: Pani Dyrektor Danuta Pecyna, Pani Urszula Chachulska-Tomaszczak i Pani Ma砱orzata Drabik go渃i硑 z wizyt przygotowawcz u naszych czeskich partner體 z eTwiningu w Prostejovie. Wizyta ta pozwoli砤 na bli縮ze poznanie si nauczycieli obu szk蟪. Mogli r體nie por體na systemy edukacyjne w Czechach i Polsce. Mi彻 niespodziank dla naszych nauczycieli by砤 znajduj筩a si w szkole wystawka zatytu硂wana: Nasi przyjaciele z Polski. Czeska m硂dzie podobnie jak nasza ucz阺zcza po lekcjach na r罂norodne k蟪ka zainteresowa, z kt髍ych chyba najciekawsze s warsztaty ceramiczne. Wyroby uczni體 niczym nie ust阷uj tym wykonywanym przez profesjonalist體.

Data: 10.12.2005

Czytaj wi阠ej ...

Program eTwinning w naszej szkole

eTwinning jest unijn akcj maj筩 na celu pomoc szko硂m w znalezieniu partnera w innych krajach europejskich. Daje uczniom mo縧iwo渃i rozwijania wielu r罂nych kompetencji: j陑ykowych, interkulturowych i technicznych.
Prawie 600 polskich szk蟪 zg硂si硂 ch赕 uczestnictwa w akcji szk蟪 bli焠iaczych. Do ko馽a czerwca 2005 roku zosta硂 zarejestrowanych 91 partnerstw. Nasza szko砤 nawi箊a砤 wsp蟪prac z czesk szko彻 Palacka w Prostejovie. Prostejov to pi阫ne, historyczne miasto le抗ce na Morawach, a Palacka jest najstarsz szko彻 w okr阦u Prostejov. Rok szkolny 2005/2006 to 122 rok istnienia szko硑. Ucz阺zcza do niej oko硂 700 uczni體, w wieku od 6-15 lat. Szko砤 posiada r體nie swoj stron internetow pod adresem http://www.palacka.com

Data: 29.11.2005

Czytaj wi阠ej ...

Wizyta przygotowawcza go渃i z Boblingen


W dniu 4 listopada ponownie odwiedzili nasz szko酬 go渃ie z zagranicy. Tym razem z wizyt przygotowawcz przyjecha砤 Birgitta Lang - nauczycielka etyki z Gimnazjum Maxa Plancka w B鯾lingen (ze szko硑 z kt髍 wsp蟪pracowali渕y w ramach programu Socrates Comenius), w kt髍ym w czerwcu go渃ili nasi uczniowie.

Data: 13.11.2005

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews