Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Laureaci Matematycznych Mistrzostw Polski

12 stycznia 2006 roku odby硑 si Matematyczne Mistrzostwa Polski Dzieci i M硂dzie縴: Kwadratura ko砤, kt髍ego organizatorem jest Stowarzyszenie Kulturalno O渨iatowe 宑ie縦i niesko馽zono渃i z Mi駍ka Mazowieckiego. Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego reprezentowa硂 25 uczni體. Wyniki konkursu przesz硑 nasze naj渕ielsze oczekiwania. Dwoje uczni體 naszej szko硑 zosta硂 laureatami tego w砤渘ie konkursu. Micha Rochala, ucze klasy II e, zaj钩 I miejsce w kraju, za Mateusz Krakowiak z klasy II d uplasowa si na III pozycji.
Dodatkowo w渞骴 os骲, kt髍e zosta硑 wyr罂nione przez Kapitu酬 Konkursu znale焞i si, uzyskuj筩 znakomite wyniki m.in.: Dawid Wasielewski IIIe (I m-ce w powiecie, IV w wojew骴ztwie); kasz R骻 Ib (I m-ce w powiecie, II w wojew骴ztwie) oraz Tomasz K彻b Ie (II w powiecie, III w wojew骴ztwie).

Data: 13.03.2006

Czytaj wi阠ej ...

Kolejne sukcesy sportowe naszych gimnazjalist體

W poniedzia砮k 6 marca, w hali sportowej odby硑 si organizowane przez Szkolny Zwi箊ek Sportowy zawody dla gimnazjalist體. Tym razem rozgrywano Miejsko-Gminny Turniej Pi砶i R阠znej Dziewcz箃. Rywalizacja toczy砤 si mi阣zy Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Koluszkach. Zwyci阺two przypad硂 uczennicom z Jedynki wygrywaj筩 spotkanie 4:3.
Podopieczne p. R. Chor箍y do彻czy硑 do swoich sukces體 kolejne I miejsca.

W ubieg硑m tygodniu w Koluszkach odby硑 si Powiatowe Zawody w Pi砶 Koszykow, w kt髍ych udzia bra硂: Gimnazjum nr 1 w Koluszkach, Gimnazjum nr 2 w Koluszkach oraz Gimnazjum w Wi渘iowej G髍ze.
Ch硂pcy z Jedynki pod opiek p. D. Borkowskiego, J. Cecherza zaj阬i II miejsce przegrywaj筩 z Wi渘iow G髍. Lepiej wypad硑 ich kole縜nki, gdy uczennice z Gimnazjum nr 1 bez problem體 pokona硑 swoje przeciwniczki zdobywaj筩 I miejsce. Koszykarki z Jedynki awansowa硑 do dalszych rozgrywek i to one reprezentowa硑 powiat sdzki-Wschodni w zawodach rejonowych 21.02.2006 r.

Data: 13.03.2006

Czytaj wi阠ej ...

2 lutego - Dzie Bezpiecznego Komputera

Dzie Bezpiecznego Komputera W dzisiejszym 渨iecie nowoczesnych technologii wi阫szo滄 z nas nie wyobra縜 sobie 縴cia bez komputera i Internetu. Pos硊gujemy si nim w pracy, w domu, u縴wamy go do nauki i zabawy. Komputer sta si cz隃ci naszego 縴cia. Jednak co z naszym bezpiecze駍twem? Pora si nad tym zastanowi.

Ju po raz drugi pod has砮m Dnia Bezpiecznego Komputera najwi阫si 渨iatowi producenci oprogramowania i ich polscy partnerzy 彻cz swoje si硑, aby zwr骳i uwag klient體 na spraw bezpiecze駍twa komputer體.

Dzie Bezpiecznego Komputera zosta ustanowiony, aby przede wszystkim popularyzowa wiedz na temat bezpiecze駍twa informatycznego oraz przestrzega przed zagro縠niami p硑n筩ymi z sieci (wirusy, robaki, w砤mania haker體).

Data: 02.02.2006

Czytaj wi阠ej ...

Tragedia na 宭箂ku

28 stycznia 2006 roku oko硂 godziny 17.15, zawali si dach hali Mi阣zynarodowych Targ體 Katowickich w Katowicach (wojew骴ztwo 渓箂kie), gdzie akurat odbywa砤 si wystawa go酬bi pocztowych. W wyniku katastrofy zgin瓿o co najmniej 60 os骲, a ponad 130 zosta硂 rannych, w tym troje cudzoziemc體 - Niemiec, Belg i Czech.

W czasie katastrofy w hali znajdowa硂 si oko硂 700 os骲, zwiedzaj筩ych i wystawc體. Na miejsce tragedii przyjecha premier Polski Kazimierz Marcinkiewicz, minister w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Urba駍ki oraz minister zdrowia Zbigniew Religa, kt髍zy maj zapozna si z przebiegiem akcji ratowniczej.

Data: 29.01.2006

Czytaj wi阠ej ...

Pomys硑 na zimowe dni - FERIE 2006

Jest zimno, za oknami trzeszczy mr髗, wszystko oblodzone i jakby zamar砮. A w naszym wojew骴ztwie rozpocz瓿y si d硊gooczekiwane ferie zimowe.
Jest mn髎two sposob體 sp阣zania wolnego czasu w zimie narty, sanki, 硑縲y. Wi阫szo滄 z naszych gimnazjalist體 pozosta砤 jednak na ferie w swoich domach i dla tych os骲 nasza szko砤 przygotowa砤 akcj 凢erie w szkole 2006. W ramach takich spotka mo縠cie po鎤iczy na zaj阠iach plastycznych, sportowych, muzycznych, j陑ykowych i informatycznych.
Ka縟ego dnia w szkole od 10.00 do 12.00 czekaj na zainteresowanych uczni體 nauczyciele prowadz筩y zaj阠ia.
W tym roku r體nie cz隃 naszej m硂dzie縴 pod okiem Pan體 Piotra Zend砤 i Janusza Cecherza szlifuje swoje narciarskie umiej阾no渃i na stokach Bia砶i Tatrza駍kiej. 痽czymy im przys硂wiowego "po砤mania nart" i czekamy na fotoreporta ze 渘ie縩ych szale駍tw.

Data: 17.01.2006

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews