Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Nasi egzaminali渃i znaj Koluszki!!!

W pi箃ek 24.03 dru縴na naszego Gimnazjum w sk砤dzie: kasz Aleksandrowicz, kasz Bogda駍ki, Pawe Krych z klasy 3E mia砤 okazj zmierzy si z uczniami innych gimnazj體 i szk蟪 渞ednich z terenu gminy Koluszki w konkursie 凜zy znasz swoj gmin i miasto. Uczniowie musieli odpowiada na pytania z zakresu geografii i historii Koluszek, a tak縠 wykaza si znajomo渃i organizacji samorz筪u terytorialnego. Nasi uczniowie okazali si bezkonkurencyjni pokonuj筩 gospodarzy, czyli dru縴n Zespo硊 Szk髄 Zawodowych nr 2, kt髍a zaj瓿a drugie miejsce oraz dru縴ny Liceum Og髄nokszta砪筩ego i Gimnazjum nr 2 (ex quo miejsce trzecie).
Po konkursie wszyscy uczestnicy byli 渨iadkami zaci阾ej rywalizacji w wy渃igu robot體 przygotowanych przez uczni體 ZSP 2 specjalizuj筩ych si w mechatronice.

Data: 04.04.2006

Czytaj wi阠ej ...

Dzie wiosny 2006

21 marca 2006 roku odby砤 si coroczna wiosenna zabawa z okazji pierwszego dnia wiosny: 剬piewu warte.
W pierwszej cz隃ci odby si wspania硑 Pokaz mody, podczas kt髍ego zaprezentowane by硑 ekologiczne stroje przygotowane w砤snor阠znie przez samych uczni體. To spo渞骴 nich zosta wybrany projekt, kt髍y spotka si z najwi阫szym aplauzem publiczno渃i i najwy縮z ocen jury. Nagrod otrzyma砤 Agnieszka Wasiuta z klasy III b. Pokaz mody by cz隃ci projektu ekologicznego 剬wiat wok蟪 nas.
W drugiej cz隃ci ten szalony dzie zdominowa硑 konkursy muzyczne.
Pierwszy to konkurs dla amator體 gimnazjalist體 obdarzonych wspania硑mi talentami (niekoniecznie muzycznymi), kt髍zy robili na scenie wspania硑 show i rozgrzewali publiczno滄 do czerwono渃i.
Drugi konkurs przeznaczony by dla profesjonalist體 os骲 uzdolnionych muzycznie, kt髍zy zachwycali nas swoim 減iewem i sprawiali, 縠 s硊chanie interpretacji znanych utwor體 w ich wykonaniu to wspania砮 prze縴cie.
Uczestnicy obu cz隃ci konkursu 減iewali znane i lubiane polskie przeboje. Teksty wszystkich piosenek pojawia硑 si na ekranie, a lista s硑nnych przeboj體 zawiera砤 mi阣zy innymi takie hity jak: Autobiografia, Takie tango, Powiedz, Prze縴j to sam.

Data: 30.03.2006

Czytaj wi阠ej ...

S箂iedzi-przyjaciele - wizyta przygotowywawcza czeskich nauczycielek

W dniach 23-25 marca 2006 Gimnazjum nr 1 go渃i硂 nauczycieli ze szko硑 partnerskiej Z Palackeho w Prostejovie: pani wicedyrektor Dagmar P鴌krylov, Petr Strouhalov i Katerin Hoffmanow. W pi箃ek odwiedzi硑 one szko酬, spotka硑 si z uczniami uczestnicz筩ymi w realizacji projektu eTwinning. Du抗 atrakcj dla polskich gimnazjalist體 by砤 projekcja filmu przedstawiaj筩ego czeskich r體ie渘ik體 i ich szko酬. Koluszkowska m硂dzie chcia砤 dowiedzie si jak najwi阠ej o swoich po硊dniowych s箂iadach, zadawa砤 pytania, na kt髍e uzyskiwa砤 wyczerpuj筩e odpowiedzi. Okaza硂 si, 縠 Czesi najch阾niej w czasie wakacji wyje縟縜j do Grecji i Chorwacji, a uczniowie przede wszystkim interesuj si sportem. W Prostejovie znajduje si kryte lodowisko i pi阫ny basen. Spotkanie przebiega硂 w mi砮j atmosferze, a drugoklasi渃i poczuli si prawdziwymi gospodarzami i z dum pokazywali swoj szko酬.
Po po硊dniu go渃ie razem z polskimi nauczycielami odwiedzili sd. Obejrzeli Muzeum Historii Miasta dzi, przespacerowali s硑nn ulic Piotrkowsk. W planie wycieczki nie mog硂 zabrakn规 przeja縟縦i riksz. Ostatnim punktem wsp髄nego spotkania by彻 wizyta w 丑dzkiej Palmiarni.

Data: 28.03.2006

Czytaj wi阠ej ...

Fina eliminacji wojew骴zkich Szkolnej Gie砫y Turystycznej 凱rzygoda

W dniu 21 marca 2006 r. w Wojew骴zkim O渞odku Doskonalenia Nauczycieli w dzi odby硑 sie eliminacje wojew骴zkie og髄nopolskiego konkursu Szkolna Gie砫a Turystyczna "Przygoda 2006".
Konkurs ten jest to przedsi陊zi阠ie edukacyjne, kt髍e 彻czy w sobie rado滄 poznawania, my渓enia i dzia砤nia i co najwa縩iejsze anga縰je dzieci, m硂dzie do poznawania swojej ma砮j ojczyzny wszystkimi zmys砤mi.
M硂dzie naszego gimnazjum rywalizowa砤 w konkursie "Region w zmys砤ch" prezentuj筩 walory turystyczne regionu opoczy駍kiego.
Nasze stoisko, taniec, 減iew i pyszne opoczy駍kie wypieki cukiernicze zosta硑 ocenione na II miejscu przez juror體 konkursu. W nagrod nasi uczniowie pojad m.in. na wycieczk po dzi.
W naszej internetowej galerii mo縠cie obejrze reporta fotograficzny z imprezy

Data: 28.03.2006

Czytaj wi阠ej ...

"Szukanie 渓ad體" - wizyta go渃i z B鯾lingen

strona www projektu W dniach 8-12.03.2006 Gimnazjum nr 1 w Koluszkach ponownie go渃i硂 uczni體 i nauczycieli z Niemiec. Wizyta ta by砤 kolejnym etapem realizowanego wsp髄nie od pa焏ziernika 2005 roku projektu 剬ladami 痽d體 w Polsce i Niemczech. Dotychczas uczniowie partnerskich szk蟪 odwiedzili miejsca zwi箊ane z histori i kultur 縴dowsk w dzi i Stuttgarcie. Byli m.in. w synagogach i na cmentarzach 縴dowskich w obu miastach, przeprowadzali wywiady z rabinami gmin 縴dowskich oraz z lud焟i, kt髍zy prze縴li Holocaust. Efektem finalnym przedsi陊zi阠ia s opracowane wsp髄nie strony internetowe ( http://www.gimkol1.edu.pl/juden), na kt髍ych mo縩a obejrze m.in. filmy i zdj阠ia z wycieczek edukacyjnych. Projekt "Szukanie 渓ad體" zosta zrealizowany m.in. dzi阫i 渞odkom finansowym przekazanym przez Polsko-Niemieck Wsp蟪prac M硂dzie縴

Data: 23.03.2006

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews