Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Fina wojew骴zki Turnieju BRD

W dniu 10 maja br. w Zespole Szk蟪 Ponadgimnazjalnych nr 19 w dzi oraz na MOTODROM-ie przy ul. Parkowej odby si fina wojew骴zki XXIX Og髄nopolskiego Turnieju Bezpiecze駍twa Ruchu Drogowego. Po raz kolejny zawody okaza硑 si szcz隃liwe dla naszych reprezentant體: Mariusza W骿ciaka z kl. 1e, Marcina Andrusa i Macieja Ryszki z kl. 3d. Zawody sk砤da硑 si z III etap體: testu z przepis體 prawa ruchu drogowego i pomocy przedmedycznej, jazdy sprawno渃iowej rowerem po torze przeszk骴 oraz jazdy obserwowanej na miasteczku ruchu drogowego.
Po podsumowaniu wynik體 poszczeg髄nych etap體, nasza dru縴na zosta砤 sklasyfikowana na I miejscu w kategorii gimnazj體.
Najlepsz dru縴n w渞骴 szk蟪 podstawowych okaza砤 si r體nie ekipa Szko硑 Podstawowej nr 1 w Koluszkach. Ekipy obu "jedynek" b阣 wi赕 reprezentowa woj. 丑dzkie w finale centralnym turnieju, kt髍y w tym roku odb阣zie si w Wiechlicach k. Szprotawy w woj. lubuskim w dniach od 2 do 4 czerwca.
Gratulujemy!!!

Data: 14.05.2006

Gimnazjali渃i zwyci陑cami konkursu 刉ielcy muzycy

19 kwietnia br. rozstrzygni阾o og髄nopolski konkurs 刉ielcy muzycy. Uczniowie mieli za zadanie przygotowa prezentacj multimedialn dotycz筩 wybranego wielkiego kompozytora. Konkurs by organizowany przez Polski Portal Edukacyjny Interklasa i firm Zibi.
Praca mia砤 zawiera biografi kompozytora, opis najwa縩iejszych utwor體 muzycznych, a tak縠 ciekawostki z 縴cia. Jury ocenia硂 prac pod wzgl阣em doboru materia硊, wyczerpania tematu, wygl筪u prezentacji, oryginalno渃i pomys硊, kolorystyki, umiej阾no渃i zaprezentowania zdj赕. Jurorzy zwracali uwag r體nie na poprawno滄 j陑ykow.
Mi硂 jest na poinformowa, 縠 na li渃ie zwyciezc體 znalaz砤 si praca Pauliny Babskiej i Katarzyny Lewi駍kiej z klasy 2a, kt髍e wykona硑 pod kierunkiem p. Romualda Spychalskiego przentacj pod tytu砮m 凧an Sebastian Bach 縴cie i tw髍czo滄
W nagrod sponsor konkursu firma Zibi ufundowa砤 dla szko硑 keyboard firmy Casio.
Zwyci阺kie prace zostan r體nie zaprezentowane na stronach portalu www.interklasa.pl.
Gratulujemy!!!

Data: 19.04.2006

WIELKANOC 2006


Data: 15.04.2006

Konkurs & Ampersand & rozstrzygni阾y

W tegorocznej czwartej edycji sdzkiego Konkursu J陑yka Angielskiego dla klas I i II gimnazjum 凙MPERSAND, ucze Gimnazjum nr 1 w Koluszkach, Mateusz Krakowiak, uzyska tytu finalisty.
W tym roku szkolnym do rywalizacji zg硂si硂 si 49 gimnazj體 z woj. 丑dzkiego. Konkurs sk砤da si z trzech etap體 i trwa niemal przez ca硑 rok szkolny, pocz箇szy od zg硂sze uczestnik體 w listopadzie a do uroczystego zako馽zenia w kwietniu. Konkurs cieszy si du抗 popularno渃i w渞骴 uczni體 Gimnazjum. Do II etapu zakwalifikowali si najlepsi Piotr Piotrowski oraz Mateusz Krakowiak z klasy 2d. Etap II i III konkursu odbywa si ju w 丑dzkiej szkole. Gimnazjali渃i rozwi箊ywali testy sk砤daj筩e si z pi阠iu cz隃ci: pisanie, czytanie, komunikacja, s硂wnictwo i gramatyka, a w drugim etapie zawieraj筩e r體nie pytania z zakresu podstawowej wiedzy nt. kraj體 anglosaskich. Trzeci etap sk砤da si z cz隃ci ustnej. Komisja konkursowa ocenia zas骲 s硂wnictwa, znajomo滄 zasad gramatyki i swobod pos硊giwania si nimi na podstawie wypowiedzi uczni體 na wylosowany temat.
Uroczyste podsumowanie konkursu odby硂 si 5 kwietnia w Gimnazjum nr 14 w dzi. Mateusz Krakowiak i Piotr Piotrowski otrzymali pami箃kowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Data: 10.04.2006

Mateusz Krakowiak - trzecim informatykiem w Polsce!

W dniach 6-7 kwietnia 2006 r. w IV Liceum Og髄nokszta砪筩ym im. B. Prusa w Szczecinie odby si fina III Og髄nopolskiego Konkursu Wiedzy Informatycznej Uczni體 Szk蟪 Gimnazjalnych. W渞骴 32 finalist體 znalaz si ucze kl. IId Gimnazjum nr 1 w Koluszkach Mateusz Krakowiak. Wywalczy on w Szczecinie III miejsce i tytu laureata.
Konkurs pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Prezydenta Szczecina sk砤da si z III etap體. W I etapie, kt髍y polega na rozwi箊aniu przez Internet testu dotycz筩ego wiedzy og髄noinformatycznej, uczestniczy硂 1900 gimnazjalist體 z ca砮go kraju. W nast阷nym etapie, do kt髍ego awansowa硂 526 m硂dych informatyk體 znalaz硂 si 2 uczni體 koluszkowskiej 凧edynki. M硂dzi informatycy rywalizowali przy szkolnych komputerach, rozwi箊uj筩 tym razem 10 zada praktycznych. Po sprawdzeniu nades砤nych poczt elektroniczn rozwi箊a komisja konkursowa do 渃is砮go fina硊 turnieju zakwalifikowa砤 32 najlepsze osoby z ca砮j Polski. W tym gronie znalaz si m硂dy informatyk z naszej szko硑!

Data: 10.04.2006

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews