Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Turniej tenisa sto硂wego w naszej szkole

W dniu 19.10.2006 r. odby si Gimnazjalny Turniej Tenisa Sto硂wego organizowany przez nauczycieli wychowania fizycznego:
Renat Chor箍y i Dariusza Borkowskiego. Celem turnieju by硂: propagowanie aktywnych form sp阣zania czasu wolnego, zach阠anie do aktywnego wypoczynku oraz krzewienie walki fair play. Zwyci陑cy nagrodzeni zostali dyplomami oraz pi砶ami ufundowanymi przez p. dyrektora. Najlepsi b阣 mogli spr骲owa swoich si reprezentuj筩 szko酬 w zawodach na szczeblu miejsko-gminnym. GRATULUJEMY!!! 痽czymy powodzenia w dalszych rozgrywkach.

Data: 25.10.2006

Czytaj wi阠ej ...

Szko砤 pod 縜glami

Ubieg硑 weekend m硂dzie Gimnazjum nr 1 w Koluszkach sp阣zi砤 bardzo aktywnie.
Klub Zdobywc體 Wiedzy, czyli m硂dzie uczestnicz筩a w matematyczno-przyrodniczych ko砤ch zainteresowa, wyjechali na trzydniow Szko酬 pod 痑glami w Borkach nad Zalewem Sulejowskim.
Wyjazd do Borek by jednym z element體 projektu edukacyjnego 凱odr罂 do przystanku Wiedza realizowanego w Gimnazjum. Pieni筪ze na realizacj projektu przekaza砤 Polska Fundacja Dzieci i M硂dzie縴 oraz Polsko-Ameryka駍ka Fundacja Wolno渃i w ramach og髄nopolskiego konkursu R體na Szanse 2006. Dzi阫i temu m硂dzie uczestnicz筩a w projekcie nie ponosi 縜dnych koszt體.

Data: 18.10.2006

Czytaj wi阠ej ...

Najlepsi w Og髄nopolskim Konkursie "ICT w edukacji"!

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Agencja Narodowa Programu Socrates og硂si砤 wyniki konkursu maj筩ego na celu wy硂nienie najlepszych projekt體 programu Socrates promuj筩ych zastosowanie nowoczesnych technologii w edukacji. W kategorii: "Innowacyjne podej渃ia w procesach nauczania / uczenia si, metody i narz阣zia dydaktyczne wykorzystuj筩e nowoczesne technologie ICT do poprawy jako渃i kszta砪enia na wszystkich poziomach edukacyjnych" nasz projekt "A school, a land" zdoby I miejsce.
W konkursie bra硑 udzia szko硑, uczelnie oraz plac體ki kszta砪enia, kt髍e realizowa硑 mi阣zynarodowe projekty edukacyjne w dowolnym komponencie programu Socrates w latach 20002005.
Najlepsze projekty zostan wyr罂nione atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi i zaprezentowane na konferencji promuj筩ej zastosowanie nowoczesnych technologii w edukacji. W konferencji b阣 uczestniczy m.in. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, administracji o渨iatowej, uczelni oraz w砤dz samorz筪owych.

Data: 28.09.2006

Realizacja projektu "R體na szanse" w naszej szkole

Od wrze渘ia w Gimnazjum nr 1 nauczyciele przedmiot體 matematyczno-przyrodniczych rozpocz阬i realizacj projektu edukacyjnego 凱odr罂 do przystanku Wiedza. Projekt zosta pozytywnie zaopiniowany w Og髄nopolskim Konkursie Grantowym R體na Szanse 2006. Podstawowym celem programu R體na Szanse jest wsparcie inicjatyw spo砮cznych s硊抗cych wyr體nywaniu szans edukacyjnych, a tym samym startu 縴ciowego dzieci i m硂dzie縴 z teren體 wiejskich oraz miejscowo渃i do 20 tys. mieszka馽體.
Program "R體na Szanse" powsta w 2001 roku.
Obecnie realizowana jest ju pi箃a jego edycja w kt髍ej we焟ie udzia m硂dzie z Gimnazjum nr 1.
Celem projektu 凱odr罂 do przystanku Wiedza jest pog酬bienie umiej阾no渃i praktycznego zastosowania wiedzy z przedmiot體 przyrodniczych, wizualizacja zada fizycznych, chemicznych i matematycznych, przybli縠nie walor體 przyrodniczych ma砮j ojczyzny, zwi阫szenie szans edukacyjnych uczni體, poprawienie jako渃i nauczania poprzez wykorzystywanie mo縧iwo渃i, jakie stwarza rozw骿 technik informacyjnych i nauk 渃is硑ch dla podnoszenia poziomu kszta砪enia.
Na realizacj dzia砤 podejmowanych w ramach realizacji projektu 凱odr罂 do przystanku Wiedza Polsko-Ameryka駍ka Fundacja Wolno渃i w ramach programu R體na Szanse przyzna砤 Gimnazjum nr 1 w Koluszkach 12 000 z.

Data: 11.09.2006

Czytaj wi阠ej ...

Kolejny certyfikat dla Gimnazjum nr 1

Mi硂 jest nam poinformowa, 縠 projekt 剬ladami 痽d體 w Polsce i Niemczech realizowany przez nasz szko酬 z Gimnazjum Maxa Plancka w B鯾lingen otrzyma presti縪wy certyfikat w V edycji Konkursu "EUROPEAN LABEL - Europejski Znak Innowacyjno渃i w zakresie nauczania j陑yk體 obcych".
Celem konkursu jest nagradzanie i upowszechnianie nowatorskich inicjatyw dotycz筩ych nauczania i uczenia si j陑yk體 charakteryzuj筩ych si wysok jako渃i, wielostronnym charakterem, oryginalno渃i i innowacyjno渃i na skal europejsk.
Projekt, kt髍ego koordynatorem jest p. Ma砱orzata Drabik zosta wysoko oceniony przez juror體 konkursu jako przyk砤d dobrej praktyki godnej na渓adowania przez inne, nie tylko polskie instytucje.
Uroczyste wr阠zenie certyfikat體 odb阣zie si 20 pa焏ziernika w Sali Senatu Pa砤cu Kazimierzowskiego na Uniwersytecie Warszawskim w obecno渃i m.in. przedstawicieli Unii Europejskiej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - organizatora konkursu.

Data: 05.07.2006

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews