Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

CZAS NA CZYTANIE ODSNA DRUGA

11 kwietnia 2016 r. odby si II etap konkursu 凙 w砤渘ie, 縠 czytamy. Dru縴ny pisa硑 indywidualny test ze znajomo渃i tre渃i kolejnej konkursowej lektury 凷troiciel T. Trojanowskiego. Uczniowie zmagali si z testem sk砤daj筩ym si z 20 pyta zamkni阾ych, otwartych, typu prawda杅a硈z, rozwi箊ywali rebusy i uzupe硁iali luki. Najwi阠ej trudno渃i przynios硂 uczestnikom jedno z pyta otwartych, w kt髍ym trzeba by硂 poda nazw klubu, w kt髍ym g丑wny bohater mia spotka si z nieznajomym od kt髍ego dosta smsa o tajemniczej tre渃i. Test najlepiej napisa kolejny raz ucze kl. 2A, tym razem - Jakub Majchrzak zdobywaj筩 maksymaln ilo滄 punkt體, oraz Julia Zaj筩zkowska z kl. 2A i Wiktoria Guzek z kl. 2E uzyskuj筩 18/20 pkt. Dru縴nowo test najlepiej napisa砤 kl. 2A, uzyskuj筩 tym samym w og髄nej punktacji 5 pkt., nast阷nie ex aequo kl. 2B i 2D- 4 pkt., oraz 3 pkt. zn體 ex aequo kl. 2C i 2E.
Drug konkurencj II etapu konkursu by硂 przygotowanie przez ka縟 dru縴n jedn gr planszow. Oceniana by砤 zgodno滄 z tre渃i ksi箍ki, pomys硂wo滄 i oryginalno滄 oraz estetyka wykonania. Dru縴nowo najwi阫sz liczb punkt體 otrzyma砤 kl. 2B, uzyskuj筩 tym samym w og髄nej punktacji 5 pkt., nast阷nie kl. 2D - 4 pkt., kl. 2C- 3 pkt., kl. 2A- 2 pkt. Klasa 2E nie dostarczy砤 pracy i nie uzyska砤 punkt體 w tej konkurencji.
Organizatorki konkursu informuj, 縠 w zwi箊ku z trudno渃i w zakupie ostatniej lektury konkursowej 凨iedy zegar wybije dziesi箃箶 A. B硂tnickiej zosta砤 ona zamieniona na ksi箍k M. Wardy 5 sekund do io. Test ze znajomo渃i tre渃i tej ksi箍ki planowany jest na 06.05.2016 r. Opr骳z tego, zadaniem ka縟ej dru縴ny jest przygotowanie wyst筽ienia publicznego, kt髍ego tematem b阣zie u渨iadomienie m硂dym ludziom zagro縠 wynikaj筩ych z 縴cia w 渨iecie wirtualnych gier.
Wymogi i kryteria oceny:
1. Czas- 3 min.
2. Trafny dob髍 3 argument體 zaczerpni阾ych z ksi箍ki 5 sekund do io
3. Zaanga縪wanie ka縟ego cz硂nka dru縴ny (1 ucze-wst阷, 3 uczni體 argumentacja, 1 ucze podsumowanie)
4. Przygotowanie do roli - wy彻cznie tekst m體iony, nie czytany
5. Og髄ny wyraz artystyczny podczas prezentacji
Wyst筽ienia odb阣 si na forum wszystkich uczestnik體 turnieju w dniu 09.05.2016 r.

Data: 24.04.2016

IV edycja Mi阣zyszkolnego Konkursu J陑yka Angielskiego i Niemieckiego 凞o you speak Deutsch"?

W dniu 5 kwietnia 2016 w Zespole Szk蟪 nr 1 w Koluszkach odby砤 si IV edycja Mi阣zyszkolnego Konkursu J陑yka Angielskiego i Niemieckiego Do you speak Deutsch"? Honorowy patronat nad konkursem obj瓿a szko砤 j陑yk體 obcych Lingua Center w Koluszkach, kt髍a by砤 jednocze渘ie sponsorem g丑wnej nagrody kursu j陑ykowego. Konkurs zosta zorganizowany przez p. Ann Spa酬 i p. Ilon Dziedziczak. Do zmaga j陑ykowych stan阬i ze sob uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Popielawach, Gimnazjum w Brzezinach, Gimnazjum 寃. Wojciecha w Makowie oraz uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Koluszkach.
Celem konkursu by硂 propagowanie nauki j陑yk體 obcych, motywowanie uczni體 do nauki j陑yka angielskiego i niemieckiego, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowa, samodzielnego pog酬biania wiedzy i umiej阾no渃i j陑ykowych, rozpowszechnianie wiedzy nt. kraj體 anglo i niemieckoj陑ycznych oraz nawi箊anie wsp蟪pracy mi阣zy szko砤mi z naszej gminy i powiatu.
Konkurs sk砤da si z kilku konkurencji, w kt髍ych uczestnicy musieli wykaza si wiedz j陑ykow oraz znajomo渃i pa駍tw angloj陑ycznych i niemieckoj陑ycznych. Uczniowie zmagali si z 砤ma馽ami j陑ykowymi, znajomo渃i przys丑w w obu j陑ykach, do ich zada nale縜硂 tak縠 wys硊chanie i uzupe硁ienie s丑w piosenek niemiecko i angloj陑ycznych. Jedn z konkurencji by硂 tak縠 dopasowanie znanych osobowo渃i z Niemiec i Wielkiej Brytanii do ich osi筭ni赕.
Ostatecznie najlepsz osob z j陑yka angielskiego okaza砤 si Natalia Eliasiewicz z Gimnazjum w Brzezinach, a z j陑yka niemieckiego Kinga Plichta z Gimnazjum w Makowie. Drugie miejsce z j陑yka angielskiego przypad硂 Natalii Nowak z Gimnazjum w Makowie, a z niemieckiego Emilii Skibi駍kiej z Gimnazjum w Popielawach. Na 3 miejscu znale焞i si Patryk Kurc j陑yk niemiecki oraz Katarzyna Doma駍ka j陑yka angielski z Gimnazjum nr 1 w Koluszkach. Uczennica Zofia 宑ibiorek Gimnazjum w Popielawach oraz Oliwia Sk髍a Gimnazjum w Brzezinach otrzyma硑 wyr罂nienia. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe oraz drobne upominki zwi箊ane z j陑ykiem angielskim oraz niemieckim.
Uczniom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy. Zapraszamy do udzia硊 w nast阷nych edycjach konkursu. Podzi阫owania dla sponsor體 p. Alicji Mazurowskiej ze szko硑 Lingua Center oraz p. dyrektor Jolancie D筨rowskiej.

Ilona Dziedziczak
Anna Spa砤

Data: 12.04.2016

Czytaj wi阠ej ...

Ucze Gimnazjum nr 1 zwyci陑c archidiecezjalnego konkursu biblijnego 凷硊cha Pana AD 2016

Piotr Kabat ucze klasy 1c Gimnazjum nr 1 w Koluszkach zwyci昕y w konkursie wiedzy o Ksi阣ze Jozuego i Ewangelii 渨. Mateusza organizowanym przez Wydzia Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w dzi.
3 lutego br. Piotr uzyska najlepszy wynik w etapie szkolnym konkursu. W tych eliminacjach wzi瓿o udzia 12 uczni體 koluszkowskiej 凧edynki, za w ca砮j archidiecezji a 320 uczestnik體 z 30 gimnazj體. M硂dzie mia砤 w體czas do rozwi箊ania test sk砤daj筩y si z 30 zamkni阾ych pyta dotycz筩ych wiedzy o Ksi阣ze Jozuego i Ewangelii 渨. Mateusza. Ostatecznie 1 kwietnia o godz. 10. 00 w budynku Kurii Metropolitalnej sdzkiej odby si fina konkursu, w kt髍ym wzi瓿o udzia 34 uczestnik體 z 26 szk蟪. Tym razem gimnazjali渃i przez 45 minut musieli zmierzy si z 40 pytaniami dotycz筩ymi, przes砤nia, egzegezy (wyja渘ienia), struktury oraz drobiazgowych informacji z Ksi筭 wchodz筩ych w zakres tegorocznego konkursu. Zagadnienia znacz筩o przekracza硑 poziom wymaga podstawy programowej przewidzianej dla gimnazjum. Dla przyk砤du, uczniowie musieli przytoczy z pami阠i tytu硑 5 wielkich m體 Pana Jezusa, poda podzia i chronologi wydarze Ksi阦i Jozuego oraz wyja渘i podobie駍twa (paralele) mi阣zy Jozuem a Panem Jezusem.
...

Data: 12.04.2016

Czytaj wi阠ej ...

Konkurs Wiedzy o Prawie

W tym roku uczniowie naszego gimnazjum wzi阬i udzia w organizowanej po raz pierwszy przez Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radc體 Prawnych Og髄nopolskiej Akademii - Konkurs Wiedzy o Prawie dla szk髄 podstawowych i gimnazjalnych, realizowanej w ramach programu 凷zko砤 bli縮za prawu.
Konkursowi przy渨iecaj nast阷uj筩e cele: wszechstronne dzia砤nie na rzecz poszerzenia i pog酬bienia wiedzy o prawie oraz wzrost 渨iadomo渃i prawnej dzieci i m硂dzie縴, a tak縠 kszta硉owanie postaw szacunku do prawa w渞骴 dzieci i m硂dzie縴 oraz propagowanie zwi箊k體 prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej. Konkurs sk砤da si z trzech etap體: szkolnego, okr阦owego i centralnego. Dwa pierwsze polegaj na rozwi箊aniu testu i odpowiedzi ustnej na pytanie. Uczniowie przygotowuj筩y si do tej rywalizacji musieli zaznajomi si z podr阠znikiem 凱rzychodzi ucze do prawnika Natalii Radosh i Micha砤 komeckiego.
Pierwszy etap odby si 30 marca. Do szkolnych eliminacji przyst筽i硂 dziewi阠ioro uczni體: Joanna Bankowska kl.3 a, Julia Suwalska kl.3a, Oliwia Jeziorska kl.1d, Weronika J鬅wik kl. 1d, Julia Markiewicz kl.1d, Jakub Szkopi駍ki kl. 3a, Dawid Szczepanek kl. 3d, Marcel Hada砤 kl. 2c i Stanis砤w Fr筩zkowski kl. 1d.
Najpierw uczestnicy konkursu musieli rozwi箊a test sk砤daj筩y si z 50 zada, w渞骴 kt髍ych znalaz硑 si pytania dotycz筩e prawa autorskiego, zawod體 prawniczych, mediacji, post阷owania cywilnego, dziedziczenia, w砤dzy rodzicielskiej, praw i obowi箊k體 ucznia, odpowiedzialno渃i dzieci przed prawem, a tak縠 praw przys硊guj筩ych konsumentom.
...

Data: 12.04.2016

Czytaj wi阠ej ...

Kampania spo砮czna 劘yj smacznie i zdrowo w Gimnazjum nr 1

Dzia砤nia naszej szko硑 w ramach kampanii spo砮cznej 劘yj smacznie i zdrowo przebiega硑 w tym roku na kilku p砤szczyznach i by硑 niezwykle r罂norodne. Pierwszym dzia砤niem by硑 lekcje dotycz筩e zdrowej diety oraz zasad komponowania codziennego menu. Przeprowadzono je we wszystkich klasach 1 i 2, w sumie obj阾o nimi 230 os骲. W pa焏zierniku uczniowie przyst筽ili do programu edukacyjnego 凩ubella inspiruje i edukuje. Celem programu by硂 pokazanie gimnazjalistom, jak powinien wygl筪a prawid硂wo skomponowany posi砮k oraz jak w砤渃iwe od縴wianie wp硑wa na ich zdrowie i sprawno滄 fizyczn, zar體no obecnie jak i w przysz硂渃i. W fazie ko馽owej programu uczniowie przygotowywali w砤sne pomys硑 na dania z makaronem, opisywali je, robili zdj阠ia i wysy砤li do organizatora firmy Lubella. Kolejne dzia砤nie, realizowane w listopadzie, to stworzenie grupy projektowej, kt髍ej zadaniem by硂 ustalenie najwa縩iejszych zasad racjonalnego 縴wienia. W grudniu w ramach kampanii przeprowadzono ankiety dotycz筩e nawyk體 縴wieniowych m硂dzie縴 naszej szko硑. Zebrane wyniki i wnioski przedstawiono w formie prezentacji multimedialnej.
W ramach kampanii 7 kwietnia odby si te Konkurs Piosenki Prozdrowotnej i Wiosenny Festyn ze Zdrow 痽wno渃i. Zwyci阺two w konkursie wywalczy砤 klasa II d, kt髍a przygotowa砤 wy渕ienite ciasteczka owsiane, kolorowe koktajle i pi阫n autorsk piosenk pt. Zdrowa dieta na 渘iadanie. Ka縟a grupa stara砤 si przygotowa zdrowe i zarazem smaczne dania. Tematem przewodnim by硂 has硂 凬asze wyzwanie to zdrowe 渘iadanie. By硑 wi阠 sa砤tki warzywne, jogurt z musli i owocami, koreczki owocowe, w硂skie pe硁oziarniste kanapki z pomidorem, gofry w wersji 刲ight oraz placuszki z owocami.
...

Data: 12.04.2016

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews