Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Kolejny sukces Ani Jurczy駍kiej


7 listopada odby si kolejny - XIII Koluszkowski Konkurs Piosenki. Nasze gimnazjum reprezentowali w tym roku: Emilia Dziubek, Paulina Waszczykowska wraz z Anet Dziedziczak, Konradem Rudnickim i Klaudi Pejsk oraz Magda Piku砤 i Ania Jurczy駍ka. Wyst阷uj筩y s cz硂nkami ch髍u szkolnego dzia砤j筩ego w naszej szkole. Jurorzy oceniali wiele element體 sk砤daj筩ych si na og髄ny wyraz artystyczny ka縟ej prezentowanej piosenki.
Najwy縠j oceniony zosta wyst阷 Ani Jurczy駍kiej i to ona zaj瓿a I miejsce. To kolejny sukces Ani w tym roku. Niedawno - na Powiatowym Konkursie Piosenki Europejskiej Ania tak縠 okaza砤 si najlepsz z wszystkich wyst阷uj筩ych w kategorii solist體, a z Konradem Rudnickim zaj瓿a 2 miejsce w kategorii duet體. Mamy nadziej, 縠 te nasze wsp髄ne wielkie osi筭ni阠ia oka抗 si siln motywacj dla innych, uzdolnionych muzycznie uczni體 i z jeszcze wi阫szym zapa砮m oraz zaanga縪waniem b阣 d箍y do si筭ni阠ia sukcesu.

Data: 09.11.2006

Czytaj wi阠ej ...

Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Toskanii

W dniach 18-22 pa焏ziernika czteroosobowa grupa m硂dzie縴 z Gimnazjum nr 1 w Koluszkach pod opiek nauczycielki j陑yka angielskiego p. Marty Fr筩zkowskiej bra砤 udzia w europejskim obozie m硂dzie縪wym w Toskanii w nadmorskim Livorno. Na zaproszenie tamtejszej szko硑 uczniowie z r罂nych kraj體 (W硂ch, Holandii, Szwecji, Niemiec, Austrii, S硂wenii, Francji i Wielkiej Brytanii) wsp髄nie pracowali i na warsztatowych zaj阠iach z dziennikarstwa, teatru, sztuki, muzyki czy wideo podejmowali tematy zwi箊ane z prawami cz硂wieka, r體no渃i i godno渃i cz硂wieka. Nasi uczniowie trafili do grup kreatywnego pisania, prawa i konstytucji, ruchu i ta馽a a tak縠 multimedi體. Program obozu przewidywa r體nie wycieczki krajoznawcze, wizyt i wys硊chanie wyk砤du na Uniwersytecie w Pizie a tak縠 przedstawienie teatralne i koncert zespo丑w m硂dzie縪wych. Podczas wsp髄nej pracy i zabawy nasi uczniowie mogli wymieni pogl筪y i poczu, 縠 nale抗 do wielkiej wsp髄noty europejskiej.

Data: 02.11.2006

European Language Label dla Gimnazjum nr 1

16.10 2006r. w Pa砤cu Kazimierzowskim w Warszawie odby硂 si uroczyste podsumowanie konkursu 凟uropean Language Labelorganizowanego przez Fundacj Rozwoju Systemu Edukacji, podczas kt髍ego wr阠zono 19 certyfikat體 dla nowatorskich inicjatyw w nauczaniu j陑yk體 obcych. Konkurs ten organizowany jest od 2002r. na zlecenie Komisji Europejskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ca硑m kraju 100 plac體ek mo縠 poszczyci si tym Europejskim Znakiem Innowacyjno渃i w Zakresie Nauczania J陑yk體 Obcych.
Gimnazjum nr 1 znalaz硂 si w gronie wyr罂nionych obok Uniwersytetu Warszawskiego, CODNu w Warszawie, ODNu wGliwicach i Poznaniu. Nasza szko砤 otrzyma砤 to wyr罂nienie za realizacj projektu 宭adami 痽d體 Polsce i w Niemczech. Przedsi陊zi阠ie to realizowane by硂 wsp髄nie z Gimnazjum im. Maxa Plancka w B鯾lingen.

Data: 02.11.2006

Czytaj wi阠ej ...

Program "Szko砤 bez przemocy" w naszym gimnazjum

W dniu 26 pa焏ziernika w Warszawie odby砤 si og髄nopolska konferencja w ramach kampanii spo砮cznej 凷zko砤 bez przemocy. Nasze gimnazjum reprezentowa砤 Pani Emilia Michalak - szkolny pedagog i jednocze渘ie koordynator programu 凷zko砤 bez przemocy. Gimnazjum nr 1 przyst筽i硂 do niego w bie抗cym roku szkolnym wraz z 2813 szko砤mi z ca砮j Polski. Organizatorami kampanii s Grupy Wydawnicze Polskapresse oraz Orkla Press Polska, wsp蟪organizatorem jest Fundacja Grupy TP, za patronat sprawuje prezydent RP Lech Kaczy駍ki. Celem kampanii jest zwi阫szenie bezpiecze駍twa w szko砤ch poprzez wspieranie i s硊縠nie rad nauczycielom, uczniom i rodzicom jak uwolni szko硑 od przejaw體 agresji i przemocy.
Warunkiem uczestnictwa jest zobowi箊anie si do przestrzegania zasad kodeksu 凷zko硑 bez przemocy oraz podejmowanie konkretnych dzia砤 zapobiegaj筩ych agresji. Dla uczestnik體 kampanii planowany jest szereg konkurs體 z warto渃iowymi nagrodami, w kt髍ych udzia wzi规 mog wszyscy uczniowie.

Data: 28.10.2006

Czytaj wi阠ej ...

"Lekcja latania" w tomaszowskiej kawalerii

Kolejna lekcja w 則erenie, w ramach realizowanego w naszej szkole projektu edukacyjnego, 凱odr罂 do przystanku Wiedza odby砤 si na lotnisku wojskowym 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Glinniku ko硂 Tomaszowa Mazowieckiego. Czeka硂 tam na uczestnik體 projektu mn髎two atrakcji, za po渞ednictwem kt髍ych nauka sta砤 si zaskakuj筩o przyjemna i 砤twa. Gimnazjali渃i z zaciekawieniem wys硊chali wyk砤du o aerodynamice. Skorygowali te swoje wyobra縠nia o lotnictwie z obserwowan rzeczywisto渃i - z przykro渃i stwierdzili, 縠 wcale nie jest 砤two zosta pilotem. Wyposa縠ni w pe硁e plecaki wiedzy zmierzyli si z praktyk. Na w砤snej sk髍ze mogli poczu dzia砤nie praw aerodynamicznych odwiedzaj筩 jedyny w Polsce symulator lot體 渕ig硂wcowych. Uruchomiaj筩 swoj wyobra焠i wcielili si r體nie w rol pilot體 podczas ogl筪ania wojskowych 渕ig硂wc體 typu 凷ok蟪. Poznali specyfik kolejnych interesuj筩ych zawod體 : meteorologa i kontrolera lot體. Zwiedzili Wie筷 Kontroli Lot體.
Obfity plan i bogactwo wra縠 sprawi硑, 縠 gimnazjali渃i wr骳ili do Koluszek w 渨ietnych nastrojach, wyposa縠ni w now wiedz i do渨iadczenia.

Data: 25.10.2006

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews