Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Mi阣zyszkolna Konferencja "Akcja eTwinning-Dzie Bezpiecznego Internetu 2007"


W dniu 22 lutego 2007 r. w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach odby砤 si Mi阣zyszkolna Konferencja 凙kcja eTwinning Dzie Bezpiecznego Internetu 2007 dla dyrektor體 szk蟪 i nauczycieli informatyki z terenu wojew骴ztwa 丑dzkiego. Honorowy patronat nad konferencj obj钩 sdzki Kurator O渨iaty P. Marian Przybylski,. W spotkaniu wzi阬i udzia dyrektorzy i nauczyciele ze szk蟪 podstawowych, gimnazj體 i szk蟪 ponadgimnazjalnych oraz instytucji centralnych wspieraj筩ych dzia砤lno滄 o渨iatow. Podczas konferencji mogli渕y zobaczy prezentacje zaproszonych go渃i dotycz筩e zagro縠 p硑n筩ych z Internetu oraz realizacji najnowszych program體 wsp蟪pracy mi阣zynarodowej szk蟪. W drugiej, warsztatowej cz隃ci konferencji uczestnicy mieli okazj zapozna si z ofert firm informatycznych zajmuj筩ych si w profesjonalny spos骲 zabezpieczeniem system體 komputerowych oraz dowiedzie si jak nawi箊a wsp蟪prac ze szko砤mi z Unii Europejskiej w ramach programu eTwinning. Dyrektorzy szk蟪 uczestniczyli w zaj阠iach warsztatowych, kt骵 dotyczy硑 nanaowszego rozporz筪zenia MEN dotycz筩ego nadzoru pedagogicznego, kt髍e prowadzi砤 wizytator Kuratorium O渨iaty p. Ma砱orzata Kopka.

Data: 03.03.2007

Czytaj wi阠ej ...

I Gimnazjalny Konkurs Ta馽a

20 lutego 2007 r. z okazji ostatk體 w naszej szkole odby si I Gimnazjalny Turniej Ta馽a Nowoczesnego 凾a馽z z nami. Wyst筽ili w nim uczniowie sze渃iu klas. W jury zasiedli: p. Romuald Spychalski, p. Emilia Michalak, p. Anetta Olejniczak oraz p. Ilona Sapa砤. Wszyscy uczestnicy reprezentowali bardzo wysoki poziom. Na rozpocz阠ie konkursu wyst筽i砤 Magdalena Piku砤 z piosenk Kelly Clarkson pt. 凚reakaway. Po obejrzeniu wszystkich wyst阷體 jurorzy mieli twardy orzech do zgryzienia. Czas oczekiwania na werdykt umili nam pi阫ny g硂s Anny Jurczy駍kiej. Po d硊giej naradzie jurorzy wyr罂nienie przyznali klasie I c, III miejsce zaj瓿a klasa III b, na miejscu II uplasowa砤 si klasa III a. Zwyci陑cami zostali uczniowie klasy III c. Organizatorzy konkursu, czyli klasa III a, przygotowali dyplomy dla laureat體 oraz Z硂tego Buta dla zdobywc體 I miejsca. Zar體no uczestnikom, jak i publiczno渃i konkurs ten bardzo przypad do gustu.

Data: 03.03.2007

Czytaj wi阠ej ...

Stop przemocy sztuka mediacji - mi阣zynarodowy kurs mediator體

Kolejnym wsp髄nym przedsi陊zi阠iem naszego gimnazjum i Gimnazjum im. Maxa Plancka w B鯾lingen jest realizacja projektu Stop przemocy sztuka mediacji. W ramach podj阾ych dzia砤 o渕iu uczni體 naszej szko硑 pojecha硂 w dniach 08.01.- 12.01.2007r. do Niemiec, aby tam uczestniczy w szkoleniu dla m硂dych mediator體, uczni體, kt髍zy maj pomaga swoim kolegom ze szko硑 w rozwi箊ywaniu pojawiaj筩ych si konflikt體. W o渞odku w g髍ach nasi gimnazjali渃i wraz z pi赕dziesi阠iorgiem r體ie渘ik體 z B鯾lingen zg酬biali tajniki mediacji. Poprzez 鎤iczenia w kilkuosobowych polsko niemieckich grupach uczniowie poznawali kolejne fazy mediacji oraz zasady jej prowadzenia, obserwowali dzia砤nia mediator體 w konkretnych scenkach sytuacyjnych, a tak縠 uczestniczyli w grach i zabawach integracyjnych. Uczyli si tak縠, jak odczytywa mow cia砤 i inne komunikaty pozawerbalne. Na koniec uczestnicy warsztat體 zdali egzamin, kt髍y pozwoli im udowodni, 縠 mog w swojej szkole podj规 si realizacji zada mediatora.

Data: 23.02.2007

Czytaj wi阠ej ...

Nakr赕 wywiad i wygraj

Jeszcze do 25 lutego mo縩a wzi规 udzia w najnowszym projekcie przygotowanym przez Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa i w硂sk organizacj Centro In Europa.
Projekt 凪OVIE" (Make One Visual Idea of Europe) ma na celu podniesienie 渨iadomo渃i m硂dych Europejczyk體 na temat warto渃i, jakie niesie ze sob cz硂nkostwo w Unii Europejskiej oraz dzia砤lno渃i europejskiego spo砮cze駍twa.
W projekcie, opr骳z Polski, bior jeszcze udzia cztery pa駍twa: W硂chy, Litwa, W阦ry i Bu砱aria.

Data: 11.02.2007

Czytaj wi阠ej ...

Internet sposobem na poznanie 渨iata

Nasza szko砤 od dawna uczestniczy w mi阣zynarodowym projekcie "Das Bild der Anderen" wykorzystuj筩ym Internet w nauczaniu j陑yka niemieckiego. W tym roku uczniowie klasy IIIa nawi箊ali kontakt z m硂dzie抗 z Francji mieszkaj筩 w Argentan , rejonie Dolnej Normandii. Region ten ma charakter rolniczy, mieszka tu 1,4 mln os骲, co stanowi 2,4 % ludno渃i kraju. W regionie silnie rozwini阾y jest sektor przetw髍stwa rolno-spo縴wczego, w tym zw砤szcza produkcja wyrob體 mleczarskich. Wa縩 ga酬zi jest te sektor zbo縪wy. Argentan to ma砤 miejscowo滄, licz筩a 17 tysi阠y mieszka馽體, po硂縩a w departamencie Orne.
Praca nad projektem by砤 bardzo ciekawa. Na pocz箃ku uczniowie informowali o tym, co wiedz na temat kraju r體ie渘ik體. M硂dym Francuzom Polska kojarzy si przede wszystkim z postaci Jana Paw砤 II ,ale r體nie z Adamem Ma硑szem oraz Zbigniewem Bo駅iem, kt髍y gra razem z francuskim pi砶arzem Platini w Turynie. Francuzi znali r體nie kolory naszej flagi, wiedzieli, ze walczyli渕y w czasie II wojny 渨iatowej, a najbardziej znanym polskim miastem jest dla nich Krak體. Tematy kolejnych e-maili dotyczy硑 zainteresowa m硂dzie縴, rodziny, przyjaci蟪, szko硑. Dla niekt髍ych os骲 projekt sta si okazj do nawi箊ania przyja焠i
z r體ie渘ikiem z odleg砮go kraju.
Jak oceniaj projekt sami uczniowie?

Data: 07.02.2007

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews