Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Wyniki egzamin體 gimnazjalnych 2005/2006 na Scholarisie

Zapraszamy Was do obejrzenia wynik體 ubieg硂rocznego egzaminu gimnazjalnego z cz隃ci matematyczno-przyrodniczej i humanistycznej.
Portal Ministerstwa Edukacji Narodowej "Scholaris" wsp髄nie z Centraln Komisj Egzaminacyjn opublikowa rozk砤d wynik體 uzyskanych przez uczni體 ka縟ej ze 19184 szk蟪 podstawowych i gimnazj體 w Polsce.
Na stronie www portalu mo縠cie obejrze uzyskany przez interesuj筩 Was szko酬 渞edni jej wynik oraz median wyniku oraz po硂縠nie 渞edniego wyniku szko硑 na tle wynik體 wszystkich szk蟪 w kraju.
Statystyka wynik體 egzaminu gimanzjalnego naszej szko硑 dost阯a jest pod adresem:
- cz隃 matematyczno-przyrodnicza -http://scholaris.pl/cke.jsp?id=303746_gm
- cz隃 humanistyczna -http://scholaris.pl/cke.jsp?id=303746_gh

Data: 26.03.2007

Czytaj wi阠ej ...

Podr罂 do przystanku Wiedza

14 marca 2007 r. uczestnicy projektu 凱odr罂 do przystanku Wiedza pod opiek pani Anety Olejniczak i pana Piotra Zend砤, po raz kolejny uczestniczyli w wyk砤dzie prowadzonym przez dr Jana Olejniczaka na wydziale fizyki Uniwersytetu sdzkiego.
Na ostatnim spotkaniu pt. 凱ola si硂we wok蟪 nas dr Jan Olejniczak pokaza do渨iadczenia zwi箊ane z prawami elektryczno渃i i magnetyzmu, kt髍e s niezb阣ne do wprowadzenia i wyja渘ienia zasady powstawania i rozchodzenia si fal elektromagnetycznych w pr罂ni i dielektrykach. Uczniowie dowiedzieli si m.in., o konieczno渃i wprowadzenia p髄 si硂wych i konsekwencji wynikaj筩ych z ich istnienia. Do渨iadczenia prezentowane przez doktora Olejniczaka dotyczy硑 przede wszystkim p髄 si硂wych i najnowszych koncepcji dotycz筩ych p髄 i oddzia硑wa podstawowych.

Data: 24.03.2007

Czytaj wi阠ej ...

Zabytki na mapie

Serdecznie zapraszamy m硂dzie szkoln do wzi阠ia udzia硊 w konkursie 凪apa zabytk體 sakralnych Polski". Jest to konkurs na strony internetowe z wykorzystaniem technologii ASP.NET.
Jego ide jest, aby za pomoc stron internetowych ukaza pi阫no ukryte w malowid砤ch 渃iennych, obrazach i rze焍ach zdobi筩ych 渨i箃ynie, stare cmentarne nagrobki i zapomniane przydro縩e kapliczki, kt髍e czekaj, aby kto je dostrzeg.
Dzi阫i udzia硂wi w konkursie m硂dzie przybli縴 sobie ich pi阫no i jednocze渘ie odkryje nowy wymiar architektoniczno-kulturowy ca砮j miejscowo渃i.
Dziesi赕 najlepszych prac zostanie wyr罂nionych r體norz阣nymi nagrodami w postaci laptop體.

Data: 20.03.2007

Czytaj wi阠ej ...

Helpline.org.pl pomoc wNet!

Helpline.org.pl jest wsp髄nym projektem Fundacji Dzieci Niczyje i Fundacji Grupy TP, wsp蟪finansowanym przez Komisj Europejsk w ramach programu 凷afer Internet". Zapraszamy do odwiedzenia tej witryny, kt髍ej zadaniem jest pomoc w sytuacjach zagro縠nia bezpiecze駍twa dzieci i m硂dzie縴 w Internecie.

Tempo rozwoju nowych technologii jest osza砤miaj筩e. Rewolucja, kt髍ej jeste渕y 渨iadkami i uczestnikami, stwarza zar體no niezliczone mo縧iwo渃i, jak i zagro縠nia. Dzieci - z natury ciekawe 渨iata i ufne - s szczeg髄nie nara縪ne na niebezpiecze駍twa zwi箊ane z u縴tkowaniem Internetu i telefon體 kom髍kowych.

W odpowiedzi na rosn筩 liczb zg砤szanych do Fundacji Dzieci Niczyje przypadk體, w kt髍ych Internet lub telefonia kom髍kowa sta硑 si narz阣ziem krzywdzenia dzieci, Fundacja uruchomi砤 projekt helpline.org.pl.

Data: 18.03.2007

Czytaj wi阠ej ...

Gimnazjum nr 1 po raz drugi ubiega si o Znak Jako渃i Interkl@sa

Gimnazjum nr 1 w Koluszkach po raz drugi w historii szko硑 z硂縴硂 wniosek o przyznanie Znaku Jako渃i Interklasa 2007. Otrzymany w roku 2005 srebrny certyfikat w bie縜cym roku traci wa縩o滄. Dlatego chcemy powt髍nie ubiega si o przyznanie tego presti縪wego wyr罂nienia na kolejne lata. Zesp蟪 zadaniowy Znaku Jako渃i pod kierunkiem Pana Zdzis砤wa Nowakowskiego oceni nades砤n ankiet zg硂szeniow oraz nades砤ne za彻czniki oraz stron www z prezentacj dorobku szko硑. Strona b阣zie dost阷na pod adresem www.gimkol1.edu.pl/zji.php
Znak Jako渃i Interkl@sa to og髄nopolska inicjatywa, kt髍ej g丑wnym celem jest promowanie szk蟪 przygotowuj筩ych uczni體 do funkcjonowania w spo砮cze駍twie informacyjnym, zgodnie ze standardami przyj阾ymi w Unii Europejskiej.

Data: 03.03.2007

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews