Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Kolejny sukces informatyczny Mateusza Krakowiaka

W dniach 12-13 kwietnia odbywa si w 4 LO im. B. Prusa w Szczecinie fina IV Og髄nopolskiego Konkursu Wiedzy Informatycznej Uczni體 Szk蟪 Gimnazjalnych. W gronie 32 finalist體, kt髍zy pozytywnie przeszli 2 etapy eliminacji znalaz si ucze naszej szko硑 - Mateusz Krakowiak.
Mateusz rywalizowa z kolegami ze wszystkich wojew骴ztw rozwi箊uj筩 test znajomo渃i og髄nej wiedzy informatycznej oraz w drugiej cz隃ci zawod體, wykazuj筩 si umiej阾no渃iami obs硊gi program體 u縴tkowych w stopniu zaawansowanym. Najtrudniejszym elementem by硂 zadanie dotycz筩e programowania, z kt髍ym jako jeden z niewielu poradzi sobie znakomicie.
Po podsumowaniu wszystkich etap體 fina硊 okaza硂 si, 縠 Mateusz zosta jego laureatem, zajmuj筩 2 miejsce w Polsce. Tym samym Mateuszowi uda硂 si obroni tytu laureata z roku poprzedniego, kiedy zaj钩 3 miejsce.

Data: 20.04.2007

Czytaj wi阠ej ...

Podsumowanie konkurs體 wojew骴zkich

W bie抗cym roku szkolnym Kuratorium O渨iaty w dzi zorganizowa硂 kolejn edycj wojew骴zkich konkurs體 przedmiotowych.
Nasi uczniowie reprezentowali gimnazjum na etapie rejonowym i wojew骴zkim. W bie抗cym tygodniu odby硑 si ostatnie podsumowania i rozdanie nagr骴 finalistom i laureatom konkurs體.
W渞骴 grona lauret體 nie zabrak硂 uczni體 naszej szko硑.
Podw骿nym laureatem zosta ucze klasy 3D Mateusz Krakowiak, kt髍y do tytu硊 laureata konkursu informatycznego zdobytego w klasie pierwszej do硂縴 w bie抗cym roku tytu laurata z Wojew骴zkiego Konkursu Matematycznego i Wojew骴zkiego Konkursu Fizycznego.
Laureatem konkursu informatycznego "Inform@x" zosta r體nie ucze klasy 3D - Krzysztof Szafra駍ki.
Ucze klasy 3C Piotr Cyniak zosta laureatem Wojew骴zkiego Konkursu Wiedzy o Sztuce.
Ciesz nas r體nie tytu硑 finalist體, kt髍e uzyskali wszyscy uczestnicy eliminacji szczebla wojew骴zkiego.
W gronie tym znale焞i si:
Krzysztof Szafra駍ki - finalista konkursu fizycznego, Piotr Cyniak - finalista konkursu historycznego, Mateusz Krakowiak - finalista konkursu informatycznego.

Data: 19.04.2007

Czytaj wi阠ej ...

Strofy o Ojczy焠ie

Dnia 31 III odby硑 si eliminacje wojew骴zkie XV Og髄nopolskiego Konkursu Recytatorskiego "Strofy o Ojczy焠ie" organizowanego przez sdzk Chor筭iew ZHP. Dwoje uczni體 naszego Gimnazjum: Paula Karli駍ka i Mariusz W骿ciak zakwalifikowali si fina硊 og髄nopolskiego konkursu, kt髍y odb阣zie si w dniach 12-13 maja w Za酬czu Wielkim.
Mariusz przedstawi wiersz "Do sosny polskiej" Jana Paw砤 II i fragment prozy "W Tatrach", Paula b阣zie recytowa fragment "Kronik olszty駍kich" K.I. Ga砪zy駍kiego oraz fragment prozy Jana Twardowskiego pt. "Przyroda".
Trzymamy kciuki...

Data: 14.04.2007

Czytaj wi阠ej ...

Pi阾nastu Wspania硑ch w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach

Samorz筪 Uczniowski Gimnazjum nr 1 w Koluszkach pod kierunkiem Pani Emilii Michalak pedagoga szkolnego, w ramach akcji 凷zko砤 bez przemocy, og硂si szkolny konkurs pod has砮m 凱i阾nastu Wspania硑ch. Celem konkursu by硂 przede wszystkim promowanie pozytywnych wzorc體 zachowa i warto渃i wa縩ych w 縴ciu cz硂wieka.
Ka縟a z 15 gimnazjalnych klas nominowa砤 do tytu硊 刉spania砮go kolegi jedn osob. Przy typowaniu kandydat體 uczniowie brali pod uwag zaanga縪wanie koleg體 w 縴cie klasy, gotowo滄 do udzielania pomocy kole縠駍kiej, umiej阾no滄 wsp蟪pracy w zespole, reagowanie na przejawy z砤 i przemocy oraz dba硂滄 o kultur j陑yka. Wyb髍 kandydat體 w wielu zespo砤ch klasowych nie by 砤twym zadaniem. Tym bardziej, 縠 regulamin konkursu przewidywa, i kole縜nki i koledzy z klasy pod kierunkiem wychowawcy nakr阠 2-3 minutowy film, w kt髍ym przedstawi swojego kandydata.

Data: 30.03.2007

Czytaj wi阠ej ...

Wiosn o tolerancji

Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Koluszkach w do滄 nietypowy spos骲 渨i阾owali pierwszy dzie wiosny. W ramach udzia硊 gimnazjum w og髄nopolskiej kampanii 凷zko砤 bez przemocy wzi阬i udzia w Szkolnym Festiwalu Piosenki Zaanga縪wanej 凾olerancja. Ka縟a z klas mia砤 za zadanie u硂縴 w砤sny tekst piosenki o tolerancji i szacunku dla innych bez wzgl阣u na ich kolor sk髍y, wygl筪, przekonania religijne czy pogl筪y polityczne. Uczniowie doskonale poradzili sobie z tym zadaniem. Powsta硑 bardzo r罂ne, ciekawe teksty, wyra縜j筩e t阺knot gimnazjalist體 za 渨iatem, w kt髍ym panuje pok骿, szacunek dla drugiego cz硂wieka, tak縠, a mo縠 zw砤szcza, dla s砤bszego, czy jako innego ni my sami. Autorskie teksty wykonane w rytmie znanych muzycznych przeboj體, sprawi硑, 縠 wszyscy si 渨ietnie bawili i nagradzali brawami wyst阷y koleg體 prezentowane w bardzo r罂norodnej konwencji. By硑 wyst阷y solist體 i niemal縠 ca硑ch zespo丑w klasowych, piosenki p蟪縜rtem i ca砶iem na serio, prawie 縠 Kabaret Starszych Pan體 i popisy break dance.
Grand Prix Festiwalu zdoby砤 klasa 2e, II miejsce zaj瓿a klasa 3d, a 3 miejsce klasa 3b.
Poza konkursem na otwarcie i zako馽zenie festiwalu wyst筽i gimnazjalny ch髍 pod kierunkiem Pana Romualda Spychalskiego. Pomys硂dawc i organizatorem festiwalu by砤 klasa 1d wraz z wychowawc Pani Bogumi彻 Gontarz. Mimo r罂norodno渃i tekst體 i form wyst阷體 scenicznych, kt髍e zaprezentowa砤 m硂dzie, puent festiwalu mog by z pewno渃i s硂wa polskiego poety E. Stachury: 凞la wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba.

Data: 27.03.2007

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews