Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Nie b筪 oboj阾ny wobec przemocy

Dzie Dziecka w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach tradycyjnie jest 渨i阾em sportu i rekreacji. W tym roku dzie ten by r體nie okazj do podsumowania ca硂rocznego udzia硊 naszej szko硑 w og髄nopolskiej kampanii "Szko砤 bez przemocy". W dniu tym klasa 1a wraz z wychowawczyni p. Ma砱orzat Drabik zorganizowa砤 happening pod has砮m "Nie b筪 oboj阾ny wobec przemocy".
Impreza rozpocz瓿a si przemarszem wszystkich klas ulicami naszego miasta na stadion Koluszkowskiego Klubu Sprotowego. M硂dzie podczas przemarszu nios砤 samodzielnie wykonane transparenty z has砤mi promuj筩ymi 縴cie bez przemocy i agresji.

Data: 06.06.2007

Czytaj wi阠ej ...

"Interkl@sa na k蟪kach" w naszej szkole

W czwartek 31 maja zawita do naszej szko硑 przedstawiciel Polskiego Portalu Edukacyjnego Interkl@sa Pan Jaros砤w Szulski. Jego wizyta zwi箊ana by砤 nowym projektem Fundacji Edukacji Ekonomicznej - Interkl@sa na k蟪kach. Celem projektu jest wyr體nywanie szans polskich szk蟪 w dost阷ie do wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii informatycznych i funduszy unijnych.
Program Interkl@sa zmierza do przygotowania m硂dego pokolenia Polak體 do zbli縜j筩ej si wielkimi krokami epoki, w kt髍ej umiej阾no� szybkiego dotarcia do odpowiedniej informacji b阣zie decydowa砤 o sukcesie.
W trakcie dwugodzinnego pobytu trenera w naszej szkole zosta硑 przedstawione zasoby i us硊gi portalu oraz projekty realizowane w ramach programu. Zaprezentowane zosta硑 r體nie nowoczesne rozwi箊ania informatyczne skierowane do szk蟪 i plac體ek o�wiatowych:

Data: 04.06.2007

Czytaj wi阠ej ...

"Bezpieczny Gimkol" nagrodzony

1 czerwca og硂szono wyniki og髄nopolskiego konkursu filmowego "Szko硑 bez przemocy". Na konkurs wp硑n瓿o 116 film體 (38 reporta縴 i 78 film體 reklamowych). Jury przyzna硂 w ka縟ej kategorii po dwie nagrody g丑wne i po cztery wyr罂nienia.
Filmy by硑 oceniane wg nast阷uj筩ych kryteri體:
- skuteczno滄 promocji cel體 kampanii,
- perswazyjno滄,
- oryginalno滄 i jako滄 artystyczna
Jury konkursu postanowi硂 przyzna wyr罂nienie filmowi Magdaleny Piku硑 z klasy 2b "Bezpieczny Gimkol".
Serdecznie gratulujemy!

Data: 03.06.2007

Czytaj wi阠ej ...

XXX Fina Turnieju BRD

W dniach od 29 V do 1 VI br. odby si w Bochni i w panowie (woj. ma硂polskie) fina jubileuszowego XXX Og髄nopolskiego Turnieju Bezpiecze駍twa Ruchu Drogowego. W imprezie tej bra砤 udzia reprezentacja naszego gimnazjum w sk砤dzie: Mateusz Jasnowski, Konrad Bryszewski, Mariusz W骿ciak, Jakub Gontarz. Nasi ch硂pcy zaj阬i dru縴nowo 4 miejsce w Polsce i zdobyli Puchar Ministra Transportu. W klasyfikacji indywidualnej miejsce 3 zdoby Mateusz Jasnowski z klasy 1a, miejsce 5 - Mariusz W骿ciak z klasy 2e.
Gratulacje nale抗 si r體nie naszym m硂dszym kolegom ze Szko硑 Podstawowej nr 1 w Koluszkach, kt髍zy zdobyli dwa tytu硑 wicemistrzowskie zar體no w klasyfikacji dru縴nowej i indywidualnej.
W naszej internetowej galerii mo縠cie obejrze zdj阠ia z konkursu.

Data: 03.06.2007

Czytaj wi阠ej ...

Konkurs filmowy "Szko硑 bez przemocy"

Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Koluszkach w ramach realizacji og髄nopolskiej kampanii "Szko砤 bez przemocy" wzi阬i udzia w Konkursie filmowym promuj筩ym idee kampanii, czyli zapobieganie i zmniejszanie poziomu przemocy i agresji w szko砤ch.
Nasi uczniowie zg硂sili sw骿 udzia w dw骳h kategoriach konkursowych:
- Kr髏ki film reklamowy (do 30 sekund) reklama spo砮czna kampanii, czyli obraz promuj筩e cele kampanii - pozytywne wzorce zachowa, jak radzi sobie z przemoc bez przemocy
- Film dokumentalny - reporta (do 3 minut) pokazuj筩y, co ciekawego i pozytywnego dzieje si w szko砤ch, kt髍e skutecznie przeciwdzia砤j przemocy i agresji.
W pierwszej kategorii mo縠my zobaczy film Patryka G箂iorka pt. "Szko砤 bez przemocy" (autor: klarnecista) oraz film autorstwa Piotrka Dobruszka "Przerwijmy 砤馽uch przemocy" (autor:dobry_dbr). Oba filmy powsta硑 przy wsp蟪udziale klasy 2e.
W kategorii reporta縰 swoj prac zg硂si砤 Magda Piku砤. Film nosi tytu "Bezpieczny Gimkol" (autor: gimkol)
Wszystkie filmy mo縠cie obejrze na oficjalnej stronie kampanii Szko硑 bez przemocy www.szkolabezprzemocy.pl/film.
Zach阠amy Was i Waszych Rodzic體 do g硂sowania na filmy zg硂szone do konkursu. Pami阾ajcie, 縠 na jeden film mo縩a odda tylko jeden g硂s.

Data: 28.05.2007

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews