Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

3. edycja Mi阣zyszkolnego Konkursu Matematyczn-Informatycznego InforM@x 2016

27 kwietnia 2016 r. w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach odby硂 si uroczyste podsumowanie i wr阠zenie nagr骴 uczniom bior筩ym udzia w III edycji Mi阣zyszkolnego Konkursu Matematyczno-Informatycznego InfoM@t 2016.
Organizatorami konkursu by硑 nauczycielki matematyki: p. Anetta Olejniczak, p. Katarzyna W骿cik i nauczyciel informatyki p. Jerzy Pecyna. Konkurs by skierowany do uczni體 klas IV-VI szk蟪 podstawowych z terenu gmin: Koluszki, Brzeziny, Rog體, Budziszewice, Rokiciny, G硊ch體 (w powiecie Skierniewickim) i m. Tomasz體 Maz. i sd.
Na zaproszenie organizator體 odpowiedzia硂 12 szk蟪. W I rundzie konkursowej, kt髍a odby砤 si 14 kwietnia 2016 r. i polega砤 na rozwi箊ywaniu na platformie internetowej testu matematyczno-informatycznego, bra硂 udzia ponad 143 uczni體. Zadaniem tej rundy by硂 wy硂nienie po 2 najlepszych uczni體 z danej szko硑, kt髍zy spotkali si w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach w dniu 21 kwietnia 2016 r. i walczyli o miano najlepszej szkolnej dru縴ny i indywidualnego Mistrza Informatyki i Matematyki...

Data: 11.05.2016

Czytaj wi阠ej ...

Talenciak Taneczny

8 kwietnia 2016r. XXI LO w dzi odby砤 si trzecia edycja turnieju ta馽a Talenciak Taneczny. Do rywalizacji przyst筽ili uczniowie z 12 szk蟪 gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym po raz pierwszy uczennica Gimnazjum nr 1 w Koluszkach Aleksandra Drabik z klasy 2b.
M硂dzie reprezentowa砤 r罂ne style ta馽a: balet, jazz, hip-hop, break dance i taniec ludowy, kt髍e oceniane by硑 w r罂nych kategoriach: solo, duety oraz miniformacje. Jury, w sk砤dzie kt髍ego znalaz si m.in. Micha Przyby砤 finalista You Can Dance, mia硂 nie砤twe zadanie, ale ostateczny wynik by bardzo zadowalaj筩y dla uczennicy naszej szko硑, gdy Ola, kt髍a zaprezentowa砤 uk砤d w砤sny 凷ob by鏀 (z elementami m.in.hip-hopu, break dance), zaj瓿a w tej rywalizacji 5. miejsce.

Data: 29.04.2016

Czytaj wi阠ej ...

Kolejne sukcesy karateki kasza Paj筴a

W Mistrzostwach 寃iata Shotokan, kt髍e odby硑 si w Bydgoszczy w dniach 1. 04. - 3. 04. 2016 r., w kt髍ych wystartowa硂 1000 zawodnik體 z 37 pa駍tw, kasz zaj钩 3. miejsce w kategorii 14-15 +70 kg. Mimo i przegra pierwsz walk z zawodnikiem ze S硂wenii, m骻 walczy w repasa縰 o trzecie miejsce i pokona w tej walce przeciwnika z Ukrainy.
Natomiast w nast阷ny weekend, tzn. w dniach 9.04-10.04.2016r. w 12. WORLD HARASUTO CUP, w kt髍ych wystartowa硂 700 zawodnik體 z ca砮go 渨iata, kasz dwukrotnie stan钩 na podium. Srebrny medal zdoby wraz z kolegami w kumite dru縴nowym junior體, przegrywaj筩 w finale z reprezentacj Ukrainy, natomiast indywidualnie zaj钩 3. miejsce, po trzech wygranych walkach, w tym jednej przed czasem.
Gratulujemy i 縴czymy dalszych sukces體!

Data: 29.04.2016

Czytaj wi阠ej ...

Uczennice "JEDYNKI" z sukcesem w konkursie "Moda uczniowska w obiektywie i na wybiegu"

Dnia 15.04. 2016 r. podczas obchod體 Dnia W丑kiennika w Zespole Szk蟪 Przemys硊 Mody w dzi odby硂 si wr阠zenie nagr骴 uczniom z wojew骴ztwa 丑dzkiego, kt髍zy wzi阬i udzia w konkursie pt: "Moda uczniowska w obiektywie i na wybiegu". Uczestnicy musieli rywalizowa ze sob w dw骳h etapach. Zar體no w pierwszym, jak i drugim nale縜硂 dostarczy fotografie lub projekty stroj體. W渞骴 nagrodzonych czworga uczni體 z wojew骴ztwa 丑dzkiego znalaz硑 si dwie uczennice z Gimnazjum nr 1 w Koluszkach: Aleksandra Choszczyk z klasy 3d uzyska砤 wyr罂nienie, a Karolina W硂darkiewicz z klasy 3a zaj瓿a w tym konkursie 2. miejsce, za co otrzyma砤 nagrod pieni昕n.
Uczennice wraz z pani dyrektor Jolant D筨rowsk i opiekunem, pod kierunkiem kt髍ego przygotowywa硑 swoje prace, panem Piotrem szkowiczem obejrza硑 r體nie przygotowany przez uczni體 i nauczycieli ZSPM pokaz mody, a tak縠 cze滄 artystyczn, w czasie kt髍ej ch髍 szkolny zaprezentowa piosenki zwi箊ane z dzi. Wyniki tej rywalizacji pokaza硑, i uczniowie naszej szko硑 s niezwykle utalentowani w r罂nych dziedzinach i je渓i przyst筽i do konkursu, to nie ust阷uj pola rywalom.

Data: 29.04.2016

Czytaj wi阠ej ...

Grad medali dla "JEDYNKI" na Mistrzostwach Wojew骴ztwa Szk蟪 w Biegach na Orientacj

23. 04. 2016 r. ponad 250 zawodnik體 stawi硂 si na starcie Mistrzostwo Wojew骴ztwa Szk蟪 w Biegu na Orientacj, w渞骴 nich szesnastoosobowa reprezentacja Gimnazjum nr 1 Koluszkach broni筩a ubieg硂rocznego 3 miejsca.
Nasi zawodnicy wystartowali w 4 kategoriach nasi rywalizowali w kategoriach ch硂pc體 i dziewcz箃 do lat 14 natomiast ich starsi koledzy i kole縜nki na nieco d硊縮zych trasach w kategoriach K16 i M16.
寃ietnie spisali si nasi pierwszoklasi渃i Stanis砤w Fr筩zkowski i Bartosz Chejchman, kt髍zy w swoim pierwszym starcie na mistrzostwach zaj阬i odpowiednio 2 i 6 miejsce w渞骴 ch硂pc體 do lat 14. Dzielnie wspomog硑 ich dziewcz阾a Aleksandra Ma砤chowska, Weronika Gutowska i Julia Goli駍ka punktuj筩e dla naszego gimnazjum w kategorii K14.
Zaci阾a rywalizacja rozegra砤 mi阣zy uczniami w wy縮zych kategoriach wiekowych czyli K16 i M16.
Na mecie okaza硂 si nie tylko, 縠 nasi reprezentanci zdominowali tabel wynik體 zdobywaj筩 miejsca: 2 - Mariusz Piera, 5 Wiktor Starosta, 6 Jakub Szkopi駍ki 7 Kacper Kru i 8- Przemys砤w Retwi駍ki, ale r體nie czasy przez nich uzyskane w opinii zast阷cy kierownika zawod體 pana Krzysztofa Lewandowskiego osi筭n阬i wyniki na poziomie wyczynowych zawodnik體, pokonuj筩 ponad czterokilometrow tras w nieca砮 40 min.
Najwi阫sze sukcesy zapisuj jednak na swym k筩ie nasze trzecioklasistki. Joanna Bankowska ubieg硂roczna wicemistrzyni wojew骴ztwa jecha砤 w tym roku w roli faworytki i nie zawiod砤 oczekiwa zdobywaj筩 1 miejsce w swojej kategorii, ale bardzo dobre rezultaty uzyska硑 te Klara Tosiak miejsce i Natalia Hermaniuk. W tej kategorii o punkty dla szko硑 powalczy砤 r體nie Agata Kolasi駍ka.
Je縠li dodamy do tego jeszcze 4 miejsce w kategorii nauczycieli trenera Piotra Zend砤 nie zdziwi fakt, 縠 reprezentacja Jedynki zdoby砤 pierwsze miejsce w渞骴 gimnazj體 wojew骴ztwa 丑dzkiego.

Data: 24.04.2016

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews