Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Konkurs 凷zkolny Poliglota roku szkolnego 2016/17 rozstrzygni阾y

W V edycji konkursu na Szkolnego Poliglot roku szkolnego 2016/17 wzi瓿o udzia 28 uczni體. 14 uczni體 wytrwa硂 do ko馽a wszystkich konkurencji, a byli to: Karolina Feja z klasy Ia, Malwina Wawrzonek z klasy Ic, , Weronika Gutowska IIc, Ada Grzejszczak IIc, Martyna Je縴na IIc, Liwia Olejniczak tak縠 z klasy 1I c, Stanis砤w Fr筩zkowski z klasy IId, Weronika Staro z klasy IIIa, Wiktoria Dawlud IIIa, Patrycja or硂wska IIIa Julia Urbanek IIIa, Julia Zaj筩zkowska IIIa, Patryk Kurc IIIa, Jakub Spa砤 z klasy 3b.
Tytu 凷zkolnego Poligloty zdoby砤 w tym roku szkolnym uczennica klasy IIIa Weronika Staro. Z wymienionej 14 jury wy硂ni硂 tak縠 3 osoby, kt髍e zdoby硑 wyr罂nienia - Julia Zaj筩zkowska, Weronika Gutowska i Patryk Kurc.
Celem konkursu by硂 propagowanie oraz motywowanie uczni體 do nauki j陑yk體 obcych, doskonalenie znajomo渃i j陑yka angielskiego i niemieckiego, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowa samodzielnego pog酬biania wiedzy i umiej阾no渃i j陑ykowych. Uczniowie zmagali si od listopada do kwietnia z r罂nymi zadaniami w j陑yku angielskim i niemieckim. Zadaniem uczestnik體, by硂 wykazanie si w tym roku m.in. znajomo渃i tradycji bo縪narodzeniowych w krajach anglo i niemieckoj陑ycznych i zaprezentowanie ich w formie 2 minutowej wypowiedzi ustnej, umiej阾no渃iami w zakresie angielskiej i niemieckiej wymowy, recytacj wiersza w obu j陑ykach, rozwi箊aniem zada na s硊chanie oraz znajomo渃i zasad tworzenia pyta i zda twierdz筩ych. Jak co roku uczniowie bior筩y udzia w konkursie wykazuj si wysokim poziomem j陑ykowym. Wszystkie zadania by硑 na poziomie 渞ednio zaawansowanym z j陑yka niemieckiego oraz na poziomie zaawansowanym z j陑yka angielskiego. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy oraz s硂dki upominek. Za zdobycie tytu硑 凷zkolnego Poligloty oraz wyr罂nie uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe oraz ksi箍kowe.
Weronice oraz wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i 縴czymy dalszych sukces體. Zach阠amy wszystkich do udzia硊 w nast阷nej VI edycji konkursu, kt髍a rusza ju po wakacjach.

Organizatorzy:
Ilona Dziedziczak
Anna Spa砤

Data: 03.05.2017

Czytaj wi阠ej ...

BLI疎J PRAWA

Wiele sytuacji z 縴cia codziennego u渨iadamia, i znajomo滄 prawa jest bardzo istotnym elementem wiedzy ka縟ego cz硂wieka, nie tylko m硂dego. Wa縩a jest zar體no znajomo滄 przys硊guj筩ych nam praw, sposob體 ich egzekwowania, jak i konsekwencji niestosowania si do przepis體 prawnych, pozwala to bowiem domaga si pewnych przywilej體 lub unikn规 kar wynikaj筩ych czasami z nie渨iadomo渃i. Prawo wp硑wa na nasz sytuacj i otaczaj筩 nas rzeczywisto滄. Kszta硉uje j. Wa縩e jest, aby zna swoje prawa i cz阺to zwi箊ane z nimi obowi箊ki, dlatego te w tym roku szkolnym w Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach realizowana jest innowacja pedagogiczna 凚li縠j Prawa. Innowacja wdra縜na jest na zaj阠iach ko砤 zainteresowa 凪硂dzi Prawnicy, adresatami innowacji s zainteresowani uczniowie z klas I-III Gimnazjum nr 1 w Koluszkach. Podczas spotka uczniowie poznali histori prawa i s筪ownictwa, odbyli cykl zaj赕 j陑ykoznawczych po渨i阠onych j陑ykowi prawniczemu i 縜rgonowi prawnik體...

Data: 19.04.2017

Czytaj wi阠ej ...

Mateusz Dziedzic z klasy III B triumfatorem eliminacji wojew骴zkich jubileuszowego 40. Turnieju Wiedzy Po縜rniczej 凪硂dzie zapobiega po縜rom

W dniu 7 kwietnia 2017 roku w Zespole Szk蟪 Ponadgimnazjalnych w Tuszynie przeprowadzono eliminacje wojew骴zkiego Og髄nopolskiego Turnieju Wiedzy Po縜rniczej przebiegaj筩ego pod has砮m 凪硂dzie Zapobiega Po縜rom".
To ju XL edycja turnieju. Do zmaga szczebla wojew骴zkiego przyst筽i硂 ponad 60 uczestnik體, kt髍zy reprezentowali 22 powiaty wojew骴ztwa 丑dzkiego. Podzieleni na trzy grupy wiekowe na pocz箃ku rozwi箊ywali test wiedzy, kt髍y wy硂ni pi阠iu najlepszych. Kolejny etap polega na ustnych odpowiedziach oraz wymaga wykazania si wiedz praktyczn z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Do 渃is砮j czo丑wki uda硂 zakwalifikowa si Mateuszowi Dziedzicowi, kt髍y zwyci昕y wszystkich swoich rywali i zaj钩 pierwsze miejsce w kategorii szk蟪 gimnazjalnych.
Warto doda, 縠 wcze渘iej, w dniu 24 marca 2017 r., w Komendzie Powiatowej Pa駍twowej Stra縴 Po縜rnej w Koluszkach zorganizowano eliminacje powiatowe, w kt髍ych wzi阬i udzia po wcze渘iejszych sukcesach w eliminacjach gminnych Jakub Jadczak, Mateusz Dziedzic i Jakub Majchrzak. W zawodach tych zwyci昕y Mateusz, natomiast Jakub Jadczak by drugi. Wcze渘iej w eliminacjach gminnych uczniowie naszego gimnazjum byli bezkonkurencyjni zdobywaj筩 w dniu 2 marca wszystkie miejsca na podium.
Mateuszowi Dziedzicowi, 縴czymy sukces體 w finale krajowym, kt髍y odb阣zie si w czerwcu, w Wieliczce (woj. ma硂polskie)...

Data: 11.04.2017

Czytaj wi阠ej ...

MISTRZOWIE MATEMATYKI Z 凧EDYNKI

W niezwykle szybkim tempie odbywa硑 si w bie抗cym roku szkolnym kolejne etapy Wojew骴zkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki dla uczni體 gimnazjum. Kr髏ki czas, intensywna praca, systematyczno滄 i sumienno滄 okaza硑 si kluczem do sukcesu dla dw骿ki uczni體 klasy 3b Gimnazjum nr 1 w Koluszkach. Karol Ku焠iak uzyska tytu LAUREATA, a Jakub Spa砤 tytu FINALISTY tego konkursu.
Podczas fina硂wych zmaga matematycy z 凧edynki jako jedyni reprezentowali nasze miasto i powiat 丑dzki wschodni. Spo渞骴 42 finalist體 pr骻 90% punkt體 mo縧iwych do uzyskania przekroczy硂, wraz z Karolem, 彻cznie 15 gimnazjalist體, si阦aj筩 tym samym po najwy縮ze matematyczne wyr罂nienie. Osi筭ni阠ie to zwalnia ucznia z pisania egzaminu gimnazjalnego z matematyki i daje przepustk do dowolnie wybranej szko硑 ponadgimnazjalnej.
Zadania konkursowe, kt髍e uczniowie rozwi箊ywali na ka縟ym etapie konkursu, by硑 zadaniami wymagaj筩ymi ogromnej wiedzy, koncentracji, wyobra焠i przestrzennej i logicznego my渓enia. Dotyczy硑 wielu zagadnie znacznie wykraczaj筩ych poza materia nauczany w gimnazjum. Nietypowe podstawienia, dowodzenie to縮amo渃i algebraicznych i trygonometrycznych, prawdopodobie駍two zdarze losowych, planimetria i stereometria to tylko niekt髍e z wyzwa, z kt髍ymi zmierzyli si nasi 刴istrzowie.
Sukces uczni體 ogromnie cieszy p. Katarzyn W骿cik, kt髍a przez trzy lata by砤 nie tylko opiekunem i nauczycielem matematyki obu ch硂pak體, ale tak縠 ich wychowawc. Warto by硂 po渨i阠i tak wiele godzin 刱r髄owej nauk, zrezygnowa z niejednej przyjemno渃i, tak縠 w sobotnie przedpo硊dnia sp阣zane w szkole, aby spi规 刱lamr sukcesu trzyletni, wsp髄ny wysi砮k.
Sukces Karola i Kuby po raz kolejny potwierdza tez, 縠 odkrywanie tajemnic matematyki jest fascynuj筩, intelektualn przygod, kt髍ej nie nale縴 si ba, w kt髍ej uczniowie koluszkowskich szk蟪, wspierani przez nauczycieli pasjonat體, mog si阦n规 po najwy縮ze laury.

Katarzyna W骿cik

Data: 09.04.2017

Czytaj wi阠ej ...

Gimnazjali渃i z "JEDYNKI" w Muzeum 痽d體 Polskich

27 marca 2017 roku grupa uczni體 naszej szko硑 odwiedzi砤 kilka niezwyk硑ch miejsc w Warszawie. G丑wnym celem naszej wycieczki by硂 Muzeum Historii 痽d體 Polskich - przekr骿 tysi筩letniej historii mniejszo渃i 縴dowskiej na ziemiach polskich. Ogl筪aj筩 kolejne interaktywne wystawy, 渓edzili渕y niezwyk砮 losy tej ludno渃i, poznawali渕y jej religi, kultur i obyczaje. Mogli渕y zobaczy rekonstrukcj synagogi o wspaniale zdobionym sklepieniu, odwiedzili渕y 縴dowski rynek, dowiedzieli渕y si, czym
by砤 kultura jidisz. Wchodz筩 w ciasne uliczki, imituj筩e warszawskie getto, poczuli渕y atmosfer strasznych czas體 II wojny 渨iatowej, w wyniku kt髍ej wielomilionowa spo砮czno滄 縴dowska w Polsce praktycznie przesta砤 istnie.
Kolejnym etapem naszej wycieczki by spacer po ulicach Warszawy oczywi渃ie 渓adami 縴dowskimi. Byli渕y na Umschlagplatz, sk筪 odje縟縜硑 transporty warszawskich 痽d體 do obozu zag砤dy w Treblince, poznali渕y te miejsca zwi箊ane z tragicznym powstaniem w getcie warszawskim, kt髍e wybuch硂 w kwietniu 1943 roku.
Na koniec odwiedzili渕y cmentarz 縴dowski w Warszawie, gdzie pochowano wielu znanych ludzi, zas硊縪nych dla wsp髄nej polsko - 縴dowskiej historii.
Wed硊g opinii uczestnik體, wycieczka by砤 niezwyk彻, 縴w lekcj historii, kt髍a zainspirowa砤 ich do wielu rozm體 i przemy渓e.

Anna Malecha

Data: 09.04.2017

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews