Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Zako馽zenie roku szkolnego 2006/2007

W pi箃ek 22 czerwca uroczy渃ie zako馽zyli渕y rok szkolny 2006/2007. Po pracowitych dziesi阠iu miesi筩ach nauki odebrali渃ie d硊go oczekiwane cenzurki.
A 36 trzecioklasist體 odebra硂 w tym roku 渨iadectwa uko馽zenia gimnazjum z wyr罂nieniem.
Jak co roku Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Gimnazjum przyzna砤 wyr罂nienie dla najlepszego absolwenta. W tym roku zaszczytny tytu Primus Inter Pares 2007 przypad Mateuszowi Krakowiakowi z klasy 3d. Wr阠zono r體nie specjalne okoliczno渃iowe medale za ca硂kszta硉 osi筭ni赕 sportowych dla uczni體 klas trzecich. Nagrody i okoliczno渃iowe dyplomy odebrali r體nie laureaci i finali渃i konkurs體 przedmiotowych oraz osoby wyr罂niaj筩e si swoj prac na rzecz szko硑.
W internetowej galerii mo縠cie obejrze zdj阠ia z zako馽zenia klas trzecich.

Data: 25.06.2007

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w statystyce

W dniu dzisiejszym gimnazjali渃i z ca砮j Polski zostali zapoznani z wynikami egzaminu gimnazjalnego.
Egzamin pisa硂 ponad p蟪 miliona uczni體 z ok. 6,5 tys. gimnazj體. Sk砤da si z dw骳h cz隃ci - humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej, z ka縟ej mo縩a by硂 dosta max. 50 pkt.
W naszej szkole do egzaminu przyst筽i硂 149 gimnazjalist體. 宺edni wynik szko硑 z cz隃ci humanistycznej wyni髎 36,30 pkt., co jest wy縮zym wynikiem od 渞edniej krajowej 31,48 i 渞edniej w dzi 32,23.
Z cz隃ci matematyczno-przyrodniczej nasi uczniowie uzyskali 29,62 pkt., co r體nie jest o wiele lepszym wynikiem ni 渞ednia kraju 25,31 pkt. i 渞ednia dzi 26,89 pkt..
A 4 uczni體 (w tym 2 laureat體 konkurs體 przedmiotowych) uzyska硂 max. liczb 50 punkt體 dw骳h z cz隃ci humanistycznej i dw骳h z cz隃ci matematyczno-przyrodniczej. W skali szko硑 a 14 os骲 uzyska硂 wynik powy縠j 90 pkt. Najlepszy wynik w szkole to 98 pkt, po 49 punkt體 z obu cz隃ci egzaminu.

Data: 15.06.2007

Czytaj wi阠ej ...

Wykaz podr阠znik體 na rok szkolny 2007/2008

W poni縮zych linkach przedstawiamy wykazy podr阠znik體 dla poszczeg髄nych klas na rok szkolny 2007/2008:

Wykaz podr阠znik體 do klasy I gimnazjum na rok szkolny 2007/2008


Wykaz podr阠znik體 do klasy II gimnazjum na rok szkolny 2007/2008


Wykaz podr阠znik體 do klasy III gimnazjum na rok szkolny 2007/2008

Data: 14.06.2007

Barwy naszego regionu

W dniu 22 maja 2007 roku w Miejskim O渞odku Kultury w Koluszkach na konkursie zatytu硂wanym ,,Barwy naszego regionu: czy znamy nasz ma彻 ojczyzn i region, w kt髍ym 縴jemy?拻 spotkali si uczniowie klas drugich z Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Koluszkach. Konkurs mia za zadanie promowa wiedz o historii i wsp蟪czesno渃i Koluszek i regionu 丑dzkiego, a tak縠 zintegrowa m硂dzie gimnazjaln naszego miasta. Uczniowie z obu szk蟪 zostali po彻czeni w pary (ucze z Gimnazjum nr 1 wsp蟪pracowa z koleg z Gimnazjum nr 2) i wsp髄nymi si砤mi rywalizowali o zwyci阺two.

Data: 13.06.2007

Czytaj wi阠ej ...

Znaki Jako渃i Interkl@sa 2007 rozdane

W dniu 11 czerwca 2007 roku w gmachu Sejmu RP odby砤 si ceremonia wr阠zenia Znak體 Jako渃i Interkl@sa 2007. Honorowy patronat nad uroczysto渃i obj钩 Marsze砮k Sejmu RP Ludwik Dorn, kt髍y spotka si z przedstawicielami nagrodzonych szk蟪.
W tym roku Znak Jako渃i Interkl@sa przyznawany jest ju po raz sz髎ty. To presti縪we wyr罂nienie uzyskuj szko硑, kt髍e przygotowuj uczni體 do swobodnego funkcjonowania w spo砮cze駍twie informacyjnym, zgodnie z najwy縮zymi 渨iatowymi standardami.
W sk砤d kapitu硑 przyznaj筩ej Znak Jako渃i wchodz wybitne osobisto渃i kultury, nauki i polityki.
W tym roku o Znak Jako渃i ubiega硑 si 44 szko硑. Dwadzie渃ia z nich zosta硂 tegorocznymi laureatami. W渞骴 lauret體 znalaz硂 si nasze gimnazjum, kt髍e uzyska硂 certyfikat na kolejne 2 lata.
Nasza szko砤 po raz drugi uzyska砤 najlepszy wynik w Polsce.
Cz硂nkowie naszej delegacji: Pan Dyrektor Waldemar Siedlik, Pani Emilia Michalak, Pan Jerzy Pecyna oraz uczniowie: Justyna Szpotan i Krzysztof Szafra駍ki odebrali pakiet nagr骴 oraz nagrod g丑wn - laptop ufundowany przez firm Dell.
Po cz隃ci oficjalnej organizatorzy przewidzieli wycieczk po Parlamencie dla uczni體 ze zwyci阺kich szk蟪.
W naszej internetowej galerii mo縠cie obejrze zdj阠ia z uroczysto渃i.

Data: 11.06.2007

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews