Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Uczenie si przez ca砮 縴cie

10 pa焏ziernika 2007r. w Instytucie Europejskim w dzi zosta砤 zorganizowana Wojew骴zka Konferencja Programu Uczenie si przez ca砮 縴cie (Lifelong Learning Programme LLP). Organizatorami przedsi陊zi阠ia byli Kuratorium O渨iaty w dzi oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pe硁i筩a rol Agencji Narodowej Programu 刄czenie si przez ca砮 縴cie. Celem konferencji by硂 pokazanie nauczycielom mo縧iwo渃i, jakie daje europejski program edukacyjny 刄czenie si przez ca砮 縴cie, poznanie zasad przyst阷owania do jego program體 sektorowych oraz ich promocja. Podczas konferencji zosta硑 zaprezentowane przyk砤dy dobrej praktyki pokazuj筩e osi筭ni阠ia szk蟪 i przedszkoli z wojew骴ztwa 丑dzkiego w obszarze edukacji europejskiej. Przedstawione przez plac體ki o渨iatowe prezentacje dotyczy硑 realizacji projekt體 w ramach program體: Comenius, Leonardo da Vinci i Akcji eTwinning.
Jedyn szko彻 spoza dzi pokazuj筩 swoje sukcesy by硂 Gimnazjum nr 1 w Koluszkach. Pani Urszula Chachulska-Tomaszczak i pan Jerzy Pecyna om體ili realizowane w ramach Akcji eTwinning projekty: 凷箂iedzi-przyjaciele ze szko彻 w Czechach, 処ch und Internet ze szko彻 na Malcie, 擨n the news ze szko砤mi w Niemczech, Wielkiej Brytanii i S硂wenii.

Data: 13.10.2007

Czytaj wi阠ej ...

Angielski wok蟪 nas

26 wrze渘ia 2007 roku obchodzili渕y kolejny Europejski Dzie J陑yk體, 渨i阾o to zosta硂 ustanowione przez Rad Europy w 2001 roku. G丑wnym celem jego obchod體 jest ukazywanie korzy渃i p硑n筩ych z nauki j陑yk體, a tak縠 pokazanie r罂nych form wsp蟪pracy mi阣zynarodowej oraz umo縧iwienie poznawania r罂norodno渃i j陑ykowej i kulturowej Europy.
W naszej szkole og硂sili渕y w tym dniu dwa konkursy:fotograficzny i muzyczny. S one przeznaczone dla uczni體 naszego Gimnazjum.
Je渓i lubisz robi zdj阠ia, interesujesz si fotografi, we udzia w wewn箃rzszkolnym konkursie "Angielski wok蟪 nas". Organizatorzy maj nadziej, 縠 konkurs pozwoli Wam rozwin规 pasje fotograficzne i stanie si okazj do dobrej zabawy.

Data: 30.09.2007

Czytaj wi阠ej ...

P蟪 wieku Ery Kosmicznej

Komitet Bada Kosmicznych i Satelitarnych PAN wraz z Politechnik Warszawsk, zaprasza na konferencj w celu uczczenia 50-lecia Ery Kosmicznej.
Przedstawiciele 渨iatowych agencji kosmicznych, astronauci i naukowcy przedstawi wizj dalszego rozwoju bada kosmicznych. B阣 rozmawia o zmianach, jakie zasz硑 w ci筭u minionych pi赕dziesi阠iu lat.

Data: 27.09.2007

Czytaj wi阠ej ...

Ma砤 ojczyzna w pami阠i

O渞odek KARTA og硂si XII Konkurs 凥istorii Bliskiej" dla uczni體 szk蟪 ponadpodstawowych.
Zadaniem konkursowym b阣zie odszukanie i poznanie ma砮j ojczyzny. Historii ludzi, rodziny, s箂iad體, bli縮zych lub dalszych znajomych. Poznanie skrawka ziemi, kultywowanej tradycji, miejsca zakorzenienia rodziny, naznaczone przez wa縩e dla spo砮czno渃i do渨iadczenia.
Na konkurs nadsy砤ne mog by wy彻cznie prace oryginalne, oparte na samodzielnie zebranych, wcze渘iej nie publikowanych materia砤ch 焤骴硂wych (np. wywiady, kwerendy w archiwach). Powinny zawiera krytyczn ocen wiarygodno渃i 焤骴e, dowodzi zdolno渃i wyci筭ania wniosk體. Wa縩a jest r體nie atrakcyjno滄 prezentacji wynik體 bada.

Data: 27.09.2007

Czytaj wi阠ej ...

"S odej渃ia, kt髍e daj nowy wymiar obecno渃i..."

Z g酬bokim 縜lem zawiadamiamy, 縠 w dniu 7 wrze渘ia zmar砤

.P. Agnieszka Kobus-Olkiewicz,
nauczycielka Gimnazjum nr 1 w Koluszkach.

Uroczysto滄 pogrzebowa odb阣zie si w dniu 9 wrze渘ia (niedziela)
o godz. 14.00 w Ko渃iele 渨. Katarzyny Aleksandryjskiej w Koluszkach

Kole縜nki i koledzy

Data: 07.09.2007

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews