Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Przeciw przemocy - impreza sportowa dla klas I

Ju po raz drugi uczniowie klas pierwszych naszego gimnazjum uczestniczyli w zawodach sportowych "Du縪 wra縠, du縪 mocy - Baw si zawsze bez przemocy ". Impreza zorganizowana by砤 w ramach realizacji programu SZKO BEZ PRZEMOCY. Pomys硂dawcami imprezy byli nauczyciele wychowania fizycznego.
W przygotowanie i przeprowadzenie zawod體 w彻czyli si uczniowie klasy IIe. To w砤渘ie oni zapoznawali swoich m硂dszych koleg體 z Kodeksem Szko硑 bez przemocy, piosenkami promuj筩ymi walk fair play i has硂 "Wy縴j si w sporcie". IIE doskonale sprawdzi砤 si zar體no w roli s阣zi體 , jak i prowadz筩ych imprez.
Zadaniem pierwszoklasist體 by硂 natomiast wykonanie 5 konkurencji ruchowych oraz rozwi箊ywanie 4 zada teoretycznych z wiedzy o sporcie.
O zwyci阺twie w zawodach ostatecznie zadecydowa硑 punkty zdobyte za przygotowane wcze渘iej plakaty promuj筩e 縴cie bez przemocy.
Zwyci阺two wywalczy砤 klasa IA, kt髍a otrzyma砤 dyplom i s硂dkie upominki. Wszyscy dobrze si bawili, impreza przebiega砤 w duchu sportowej rywalizacji przy akompaniamentach weso砮j muzyki zagrzewaj筩ej reprezentacje klas do walki .
Mamy nadziej , 縠 has硂 zawod體 b阣zie towarzyszy wszystkim uczniom gimnazjum nie tylko w dniu imprezy , lecz tak縠 ka縟ego nast阷nego dnia. Wtedy nie tylko klasa I A b阣zie zwyci陑c!!!

Data: 17.12.2007

Czytaj wi阠ej ...

Program profilaktyczny Noe w naszej szkole

Dnia 22 listopada uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum wzi阬i udzia w programie profilaktycznym 凬oe realizowanym przez trzyosobowy zesp蟪 specjalist體 z Fundacji HOMO HOMINI z Krakowa. Spotkanie mia硂 posta mityngu happeningu dramy.
Celem programu by硂 zdobycie przez m硂dzie podstawowych wiadomo渃i o uzale縩ieniu od alkoholu, wsp蟪uzale縩ieniu, funkcjonowaniu dzieci 縴j筩ych w rodzinach z problemem alkoholowym, czynnikach predysponuj筩ych do si阦ania po alkohol, a tak縠 rozwini阠ie umiej阾no渃i radzenia sobie z naciskiem grupowym (剆ztuki odmawiania). Najwa縩iejszym rezultatem spotkania by硂 obalenie mitu o powszechnej ch阠i picia i niemo縩o渃i u硂縠nia kontakt體 z r體ie渘ikami bez alkoholu.

Data: 29.11.2007

Czytaj wi阠ej ...

Sztuka mediacji w mi阣zynarodowym wydaniu...

Nawi箊ana przed czterema laty wsp蟪praca Gimnazjum nr 1 w Koluszkach z Gimnazjum im. Maxa Plancka z B鯾lingen wci箍 rozwija si poprzez realizacj kolejnych wsp髄nych projekt體. Od stycznia tego roku m硂dzi ludzie z obu szk蟪, a tak縠 z Realschule im. Alberta Schweizera wsp髄nie ucz si, jak prowadzi uczniowskie mediacje, jak pomaga kolegom w rozwi箊ywaniu szkolnych konflikt體. W styczniu 8 uczni體 z Jedynki kszta砪i硂 si na mediator體 w B鯾lingen, natomiast od 05.11.2007r. do 11.11.2007r. to o渕ioro m硂dych Niemc體 wraz z opiekunami przyjecha硂 do Koluszek, aby rozwija t umiej阾no滄. W warsztatach z mediacji, kt髍e odbywa硑 si w O渞odku Harcerskim w Za酬czu Wielkim nad Wart opr骳z go渃i uczestniczy硂 r體nie 28 uczni體 Gimnazjum nr 1 wraz z nauczycielkami j陑yka niemieckiego, pani Ma砱orzat Drabik i pani Ilon Dziedziczak. Wyjazd do Za酬cza by mo縧iwy dzi阫i dofinansowaniu przez Polsko-Niemieck Wsp蟪prac M硂dzie縴 "Jugendwerk". Te trzydniowe warsztaty s硊縴硑 nie tylko zg酬bianiu tajnik體 mediacji, lecz r體nie lepszemu poznaniu si uczni體. W czasie r罂norodnych zabaw integracyjnych, a tak縠 d硊gich wieczornych rozm體 partnerzy mogli dowiedzie si wiele o sobie, swoich zainteresowaniach, codziennym 縴ciu m硂dzie縴 w Polsce i Niemczech.

Data: 27.11.2007

Czytaj wi阠ej ...

凱ro publico bono, czyli aktywny samorz筪 uczniowski

MEN oraz Rada Dzieci i M硂dzie縴 przy Ministrze Edukacji Narodowej zapraszaj gimnazja oraz szko硑 ponadgimnazjalne do udzia硊 w nowym konkursie.
Konkurs 凱ro publico bono, czyli aktywny samorz筪 uczniowski skierowany jest do samorz筪體 publicznych i niepublicznych gimnazj體 i szk蟪 ponadgimnazjalnych. Jego celem jest m.in. zmotywowanie uczni體 do tw髍czej pracy na rzecz spo砮czno渃i szkolnej i lokalnej, integrowanie tej spo砮czno渃i oraz szerzenie idei samorz筪no渃i, kt髍ej podstaw stanowi powinna dzia砤lno滄 刾ro publico bono.

Data: 22.11.2007

Czytaj wi阠ej ...

J陑yk angielski wok蟪 nas

Wielu z nas zadaje sobie pytanie,po co uczy si j陑yk體 obcych?Nie zamierzamy przecie wyjecha za granic,nie b阣ziemy go渃i cudzoziemc體.Tymczasem przygl筪aj筩 si wystawom sklepowym, przegl筪aj筩 og硂szenia,kupuj筩 r罂nego rodzaju produkty,nie渨iadomie mamy do czynienia w砤渘ie z j陑ykami obcymi.Jak w 渞edniowieczu 砤cina,tak teraz szerzy si j陑yk angielski.
W ramach programu eTwinning w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach zosta zorganizowany konkurs fotograficzny "English all around us", kt髍y mia na celu propagowanie nauki j陑yka angieloskiego oraz umo縧iwienie poznawania r罂norodno渃i j陑ykowej i kulturowej Europy.

Data: 10.11.2007

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews