Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Kolejne mediacje w niemieckim B鯾lingen

W dniach 07.01.2008-13.01.2008 15 uczni體 Gimnazjum nr 1 w Koluszkach wraz z nauczycielkami j陑yka niemieckiego Ma砱orzat Drabik i Ilon Dziedziczak odwiedzi硂 swych r體ie渘ik體 w Niemczech. Wyjazd ten to ju czwarta wizyta gimnazjalist體 u partner體 z B鯾lingen. Ten wyjazd do koleg體 z Niemiec by r體nie mo縧iwy dzi阫i dofinansowaniu ze 渞odk體 Polsko-Niemieckiej Wsp蟪pracy M硂dzie縴 凧ugendwerk.
Wymiana mi阣zy szko砤mi rozpocz阾a po zrealizowaniu projektu A School a Land w ramach programu Socrates Comenius z ka縟ym rokiem pog酬bia si. W tym roku do wsp蟪pracy w彻czyli si r體nie uczniowie i nauczyciele z Realschule w B鯾lingen. Gospodarze ju na lotnisku powitali swoich go渃i, trzymaj筩 w d硂niach polskie i niemieckie flagi, a nast阷nie w szkole odby硂 si spotkanie z uczniami i dyrekcj.
W prze砤maniu lod體 i pokonaniu towarzysz筩ej go渃iom na pocz箃ku niepewno渃i pom骻 pocz阺tunek przygotowany w szkolnej 渨ietlicy. Popo硊dnie gimnazjali渃i z Jedynki sp阣zili ze swoimi niemieckimi r體ie渘ikami.

Data: 10.02.2008

Czytaj wi阠ej ...

Konkurs matematyczny 10 wizyt w Kr髄estwie Sprytu

07.01.2008 w naszej szkole rozpoczyna si Konkurs matematyczny 10 wizyt w Kr髄estwie Sprytu. W ka縟y poniedzia砮k, przez 10 tygodni, na tablicy og硂sze na I pi阾rze i 渨ietlicy umieszczane b阣 logiczne zagadki. Waszym zadaniem b阣zie rozwi箊anie zadania w formie pisemnej w ci筭u tygodnia i przekazanie go nauczycielowi matematyki.
Pami阾ajcie rozwi箊ania poszczeg髄nych zagadek mo縩a oddawa tylko przez tydzie (ostateczny termin mija w nast阷ny poniedzia砮k) i ten termin jest nieprzekraczalny.
Ucze, kt髍y rozwi箍e najwi阠ej zada otrzyma w nagrod rower. Za drugie i trzecie miejsce s r體nie atrakcyjne nagrody!!!
Szczeg蟪owych informacji udzielaj p. K. W骿cik i p. A. Olejniczak
POWODZENIA!!!

Data: 15.01.2008

Czytaj wi阠ej ...

寃i箃eczne Akcje Gimnazjalist體

Wolontariusze i uczniowie reprezentuj筩y Samorz筪 Szkolny Gimnazjum nr 1 jak co roku przed 渨i阾ami Bo縠go Narodzenia przeprowadzili akcje maj筩e na celu zebranie odzie縴 i artyku丑w 縴wno渃iowych dla uczni體 znajduj筩ych si w trudnej sytuacji materialnej.
Odd焪i阫 tych akcji przeszed nasze naj渕ielsze oczekiwania - pocz箇szy od naszych uczni體, kt髍zy akcje organizowali i tych, kt髍zy ofiarowali mn髎two ubra m體i Romuald Spychalski opiekun 渨ietlicy w Gimnazjum, kt髍ej cz隃 na czas akcji sta砤 si magazynem odzie縴.
Tradycj te sta硂 si, 縠 co roku uczniowie gimnazjum wraz z nauczycielem muzyki Romualdem Spychalskim, organizuj koncerty kol阣owe dla przedszkolak體. W tym roku m硂dzi muzycy z Gimnazjum, grali i 減iewali razem z I Liceum w Koluszkach, kt髍e reprezentowa Patryk G箂iorek absolwent Gimnazjum nr 1. Koncert odby si w Przedszkolu Miejskim nr 2.
Na okres 渨i箃eczno-noworoczny gimnazjali渃i z Jedynki planuj te inne dzia砤nia artystyczne dla mieszka馽體 Koluszek.

Data: 04.01.2008

Czytaj wi阠ej ...

Tak wygrywa, tak wygrywa JEDNYNKA!!!


Dnia 21.XII.2007 w dzi odby si Wojew骴zki VII Miko砤jkowy Halowy Turniej w Pi砪e No縩ej. W turnieju uczestniczy硂 16 dru縴n, jednak tylko 4 dosta硑 si do rozgrywek fina硂wych (Gimnazjum nr 1 Koluszki, Gimnazjum nr 35, Gimnazjum nr 14 z dzi, Gimnazjum nr 32 z dzi).
W pierwszym meczu nasze gimnazjalistki pokaza硑 klas wygrywaj筩 z Gimnazjum nr 35 (3:1,) drugim rywalem okaza硑 si dziewcz阾a z Gimnazjum nr 14 (na co dzie trenuj筩e pi砶 r阠zna). Jednak one te nie mog硑 przerwa dobrej passy naszej ekipy!.2:0. Ostatni dru縴n kt髍a stan瓿a na drodze naszych zawodniczek by硂 Gimnazjum nr 32, lecz nawet ono nie by硂 wstanie odebra dziewczyn upragnionego z硂ta!!! Po 10 minutach gry mecz zako馽zy si wynikiem 2:0.
I sta硂 si.... zabrzmia ostatni gwizdek s阣ziego i by硂 ju wiadomo!!! JEDYNKA MISTRZEM WOJEW覦ZTWA SDZKIEGO!!! Dziewczyny nie ukrywaj筩 swojej rado渃i, po zwyci阺kim meczu wybieg硑 na 渞odek hali i od減iewa硑 zwyci阺k pie滖 na cze滄 Gimnazjum nr 1.
Pod koniec turnieju nast筽i硂 oficjalne udekorowanie zwyci陑c體 i upami阾nienie tak szcz隃liwej chwili wsp髄n fotografi.
Barw naszego gimnazjum broni硑: Martyna Witkowska, Martyna Doma駍ka, Majka Grabowska, Justyna Adamska, Agata Jagie吵o, Ksantia Ger硂wska, Kasia Wojtczak.
Gratulujemy i 縴czymy dalszych sukces體 w nowym 2008 roku.

Data: 03.01.2008

Czytaj wi阠ej ...

VIII Konkurs mitologiczny "Nie udawaj Greka"

12 grudnia 2007 roku pierwszoklasi渃i z naszej szko硑 wzi阬i udzia w 髎mej edycji szkolnego konkursu mitologicznego ,,Nie udawaj Greka拻. Jak co roku czteroosobowe reprezentacje klas pierwszych zmaga硑 si w kilku konkurencjach, wymagaj筩ych b硑skotliwo渃i, refleksu, dobrej wsp蟪pracy, a przede wszystkim 渨ietnej znajomo渃i ,,Mitologii拻 Jana Parandowskiego.
Organizatorzy klasa II B (ubieg硂roczni zwyci陑cy) przygotowali szereg atrakcji: do greckich heros體 przem體i砤 Pytia kap砤nka boga Apolla, a przygody Tezeusza zosta硑 pokazane w kr髏kim filmie, w kt髍ym zagrali Ania Stasiak, Kamil Butienko i Tomek Mazuchowski.
Nie zabrak硂 greckiej muzyki, pocz阺tunku nektarem napojem olimpijskich bog體 i konkurencji dla publiczno渃i. Emocje konkursowe si阦n瓿y zenitu, gdy rywalizuj筩e dru縴ny uzyska硑 mo縧iwo滄 skorzystania z pytania bonusa. Mo縩a by硂 zyska dodatkowe punkty, ale te straci zdobyte wcze渘iej. Wszystkie reprezentacje walczy硑 dzielnie, oklaskiwane przez kole縜nki i koleg體 ze swoich klas.
Ostatecznie Puchar Przechodni Dyrektora Szko硑 zdoby砤 klasa I A. Przed nimi wiele wspania砮j zabawy, ale te ci昕ka praca, bo to oni b阣 organizatorami konkursu mitologicznego w przysz硑m roku szkolnym. Czym nas zaskocz? Zobaczymy! Ju dzi 縴czymy wiele natchnienia od boga Apolla i jego dziewi阠iu Muz.

Data: 03.01.2008

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews