Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Liga Mistrz體 BRD

W dniu 8 II odby硑 si we W硂szczowie (woj. 渨i阾korzyskie) podsumowuj筩e zawody Ligii Mistrz體 Bezpiecze駍twa Ruchu Drogowego (BRD).
Liga Mistrz體 BRD by to cykl czterech turniej體 rozgrywanych w r罂nych wojew骴ztwach w Polsce, w kt髍ej uczestniczy硂 8 reprezentacji gimnazj體 z woj. ma硂polskiego, podkarpackiego, ma硂polskiego i 丑dzkiego. Wi阫szo滄 dru縴n to wielokrotni mistrzowie swoich wojew骴ztw oraz mistrzowie Polski i wielokrotni medali渃i w Og髄nopolskim Turnieju Bezpiecze駍twa Ruchu Drogowego. W turnieju uczestniczy硑 m.in. najlepsze cztery dru縴ny ostatniego Turnieju BRD, kt髍y odby si w 2007 roku w ma硂polskiej Bochni i panowie.
Ka縟e z zawod體 sk砤da硑 si z dw骳h etap體. W pierwszym czteroosobowe osobowe dru縴ny rozwi箊ywa硑 test ze znajomo渃i przepis體 ruchu drogowego i pierwszej pomocy przedmedycznej. O wysokim stopniu trudno渃i pyta mo縠 渨iadczy fakt, 縠 縜dnemu z uczestnik體 nie uda硂 si rozwi箊a testu bezb酬dnie we wszystkich czterech rundach.

Data: 27.02.2008

Czytaj wi阠ej ...

Taniec 砤godzi obyczaje

Z okazji zako馽zenia karnawa硊 uczniowie Gimnazjum nr 1 w Koluszkach zorganizowali konkurs taneczny pod has砮m 凾aniec 砤godzi obyczaje.
Ju po raz drugi reprezentacje poszczeg髄nych klas mia硑 okazj zaprezentowa swoje umiej阾no渃i taneczne, ale te fantazj, pomys硂wo滄 i talenty plastyczne (ocenie jury podlega硑 mi阣zy innymi oryginalne stroje).
Konkurs, kt髍y przygotowali uczniowie klasy I B pod kierunkiem p. Anny Malechy, stanowi jeden z element體 realizacji szkolnego programu profilaktycznego i udzia硊 szko硑 w og髄nopolskiej kampanii Szko砤 bez przemocy. Uczniowie walczyli o Z硂ty But, kt髍y na najbli縮zy rok szkolny mia przej滄 na w砤sno滄 zwyci阺kiej klasy.
Trofeum zdoby砤 ta馽z筩a grupa dziewczyn z klasy II C, kt髍e ekspresyjnie i z wdzi阫iem wcieli硑 si w role kot體.
Taneczny nastr骿 towarzyszy uczniom naszej szko硑 przez ca硑 dzie wieczorem wszyscy bawili si 渨ietnie na karnawa硂wej zabawie choince.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z imprezy

Data: 12.02.2008

Czytaj wi阠ej ...

Gimnazjali渃i o przemocy

W ramach og髄nopolskiej kampanii 凷zko砤 bez przemocy, uczniowie klasy 3D Gimnazjum nr 1 w Koluszkach przeprowadzili w渞骴 spo砮czno渃i szkolnej ankiety, kt髍ych celem by硂 pozyskania informacji o tym co uczniowie my渓 na temat przemocy w szkole i poza ni. Zebrane informacje zosta硑 szczeg蟪owo przeanalizowane.
Jako efekt ko馽owy, trzecioklasi渃i, pod okiem p. Tomasza Piechoty przygotowali kr髏ki materia filmowy w formie wywiadu z uczniami naszego gimnazjum.
(kliknij, aby obejrze).

Data: 12.02.2008

Czytaj wi阠ej ...

II Szkolny Turniej w Trambambul

W dniu 05.02.2008 w Gimnazjum nr 1 odby si II gimnazjalny turniej w trambambul pod has砮m 凙takuj bramk陻. Celem turnieju by硂 propagowanie zasad rywalizacji fair- play oraz kszta硉owanie nawyk體 aktywnego sp阣zania czasu wolnego. Sportowe rozgrywki zorganizowane zosta硑 w ramach udzia硊 szko硑 w og髄nopolskiej kampanii 凷zko砤 bez przemocy. Do rywalizacji zg硂si硑 si dru縴ny: dziewcz箃, ch硂pc體 i nauczycieli. Turniej odbywa si systemem pucharowym. Po d硊giej i bardzo emocjonuj筩ej rywalizacji wy硂niono zwyci陑c體. Pierwsze miejsce zdobyli Mariusz W骿ciak i Sebastian Pietrasik z kl. IIIe, drugie miejsce wywalczyli Marcin Bogdan i Jaros砤w Wysoki駍ki z kl. IIc, a na trzecim miejscu uplasowali si uczniowie Piotr Grobelny i Szymon Miller z kl. Ib. Zwyci阺ki zesp蟪 otrzyma pami箃kowy dyplom i s硂dkie upominki. Organizatorami turnieju byli uczniowie kl. III b, wspierani przez wychowawc p. Dariusza Borkowskiego

Data: 12.02.2008

Czytaj wi阠ej ...

Sukcesy w pi砪e koszykowej

W 渞od 30.01.2008 r. dziecz阠a reprezentacja gimnazjum rozgrywa砤 Powiatowy Turniej Pi砶i Koszykowej Dziewcz箃. W 渞odowych rozgrywkach by硑 bezkonkurencyjne. Mecz z Gimnazjum nr 2 w Koluszkach zako馽zy si wynikiem 52: 12 , natomiast spotkania z Gimnazjum w Wi渘iowej G髍ze 48:8. Reprezentacje rzgowskich szk蟪 nie uczestniczy硑 w rozgrywkach.
Jako zwyci阺ka dru縴na reprezentacja gimnazjum pod opiek p. R. Chor箍y, w s砤dzie: M.Witkowska , M. Doma駍ka , J.Kmieciak, A.Jagie硂 , J.Adamska, J.Zi阾ara, P.Karli駍ka, P.Giemza, M.Grabowska, M.Witkowska, J.Wielgo reprezentowa砤 powiat 丑dzki -wschodni w zawodach rejonowych, gdzie zaj瓿a II miejsce pokonuj筩 dru縴n z Drzewicy, a w meczu fina硂wym uleg硑 dru縴nie z Tomaszowa Maz. 33:39 .

W tym samym tygodniu w Koluszkach odby硑 si Powiatowe Zawody w Pi砶 Koszykow Ch硂pc體, w kt髍ych udzia bra硂: Gimnazjum nr 1 w Koluszkach, Gimnazjum nr 2 w Koluszkach oraz Gimnazjum w Wi渘iowej G髍ze.
Ch硂pcy z Jedynki pod opiek p. Dariusza Borkowskiego, zaj阬i I miejsce pokonuj筩 Gimnazjum nr 2 32:14, a Wi渘iow G髍 51:7. Sk砤d zwyci阺kiej dru縴ny: Mariusz W骿ciak, Karol Szulc, Micha Kubicki, Sebastian Pietrasik, Dominik Kowalski, Jakub Muli駍ki, Grzegorz Balcerek, Piotr Lewandowicz, Pawe K彻b, Tomasz Mazuchowski, Patry G髍ny. Drugie miejsce przypad硂 Gimnazjum nr 2, a trzecie Gimnazjum z Wi渘iowej G髍y.
Gratulujemy!

Data: 12.02.2008

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews