Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Czternastu Wspania硑ch i Konkurs Piosenki Zaanga縪wanej

W dniu 1 kwietnia 2008 r. w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach odby砤 si II edycja konkursu 凜zternastu Wspania硑ch i "Konkurs Piosenki Zaanga縪wanej". S to konkursy prowadzane w ramach og髄nopolskiej kampanii "Szko砤 bez przemocy" i realizowanego szkolnego programu profilaktyki.
Celem konkurs體 by硂 przede wszystkim promowanie pozytywnych zachowa i warto渃i wa縩ych w 縴ciu cz硂wieka.
W pierwszym konkursie ka縟a z 14 gimnazjalnych klas nominowa砤 do tytu硊 刉spania砮go jedn osob.
Przy typowaniu kandydat體 uczniowie brali pod uwag: zaanga縪wanie w 縴cie klasy, gotowo滄 udzielania pomocy kole縠駍kiej, umiej阾no滄 wsp蟪pracy w grupie, reagowanie na przejawy z砤 i przemocy, dba硂滄 o kultur j陑yka.
Kole縜nki i koledzy pod kierunkiem wychowawcy mieli za zadanie przygotowa humorystyczn prezentacj, w kt髍ej przedstawi swojego kandydata oraz zdj阠ia dope硁iaj筩e charakterystyk ucznia.
Przedstawianie 剋spania硑ch cz阺to wywo硑wa硂 wiele rado渃i u s硊chaj筩ych.
Na zako馽zenie wybrani uczniowie z ka縟ej klasy otrzymali z r筴 dyrekcji szko硑 dyplomy oraz specjalnie na t okazj zaprojektowane pami箃kowe medale.

Data: 22.04.2008

Czytaj wi阠ej ...

Og髄nopolska Olimpiada Wiedzy o Internecie

W lutym i marcu w nasze szkole rozegrane I i II etap Og髄nopolskiej Olimpiady Wiedzy o Internecie DialNet Masters "Zosta Mistrzem Internetu".
W ca砮j Polsce do olimpiady przyst筽i硂 2941 dru縴n.
Nasz szko酬 reprezentowa砤 dru縴na o nazwie 刧imkol1 z klas 2 i 3 w sk砤dzie: Micha 宯iadek, kasz Wieczorek, Sebastian S阫 i Mariusz Jezierski pod opiek nauczyciela informatyki Pana Paw砤 Wysoki駍kiego i Pana Jerzego Pecyny.
Odby硑 si ju dwa etapy okr阦owe polegaj筩e na rozwi箊ywaniu test體 online.
Pierwszy etap wy硂ni po 50 najlepszych dru縴n w ka縟ym okr阦u. W okr阦u obejmuj筩ym wojew骴ztwa 丑dzkie i opolskie nasza dru縴na zaj瓿a pierwsze miejsce.
14 marca 2008 r. odby si etap drugi. Opr骳z testu online, polega on na nakr阠eniu 30 sekundowego spotu reklamowego dla firmy DIALOG. Nasz film mo縩a ju obejrze na stronie http://www.dialnetmasters.pl/mastersi_teams/gimkol1.
21 marca 2008 r. zosta硑 og硂szone wyniki. Do nast阷nego etapu przesz硂 po 10 dru縴n z ka縟ego okr阦u. W drugim etapie okr阦owym konkursu nasza dru縴na uzyska砤 w te渃ie online 23 punkt體, a za spot reklamowy firmy DIALOG otrzyma砤 1 punkt i z pi箃ego miejsca przesz砤 do nast阷nego etapu p蟪fina硂wego. B阣 to Mecze Masters體. Rywalizacja odbywa si b阣zie ju nie przez Internet, lecz "na 縴wo".

Data: 22.04.2008

Konkurs czytelniczy "Naprawd, jaka jeste nie wie nikt"

14.03.2008 r. odby si w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach konkurs czytelniczy o dziewcz阠ej bohaterce literackiej pt. 凬apraw, jaka jeste nie wie nikt, zorganizowany przez Szkolne Centrum Biblioteczno-Informacyjne z okazji 凞nia Kobiet. Uczestnik體 obowi箊ywa砤 znajomo滄 3 wybranych pozycji z klasyki literatury m硂dzie縪wej:
1. 凣odzina p箂owej r罂y Marii Krữger
2. 凞ziewczyna i ch硂pak, czyli heca na 14 fajerek Hanny O縪gowskiej
3. 凢otoplastykon Krystyny Siesickiej
W zmaganiach konkursowych wzi瓿y udzia trzyosobowe dru縴ny z wszystkich klasy I. Klas 1A reprezentowa硑: Joanna Magiera, Paulina D硊gosz, Patrycja G硂wacka, klas.1B: Hanna Piecko, Mateusz Raszpla, Bogumi砤 K阣zierska. Klas 1C: Mateusz Koziarski, Krystian Klimczak, Andrzej Krupi駍ki i klas 1D: Paulina Sosnowska, Dagmara G髍na, Aleksandra B筩zyk.

Konkurs prowadzi硑 uczennice kl. 3E nale抗ce do Ko砤 Bibliotecznego: Lidia Wasielewska, Dorota Jochan, oraz Anna Komar i Agnieszka Olszewska.

W jury zasiadali: p. dyrektor Danuta Pecyna, p. dyrektor Waldemar Siedlik oraz nauczyciel bibliotekarz p. Ma砱orzata Kujawa.
M硂dzie zmaga砤 si w 7 r罂nych konkurencjach. W czasie zliczania punkt體 piosenk 凧ej portret ze s硂wami Jonasza Kofty brawurowo wykona prawdziwie m阺ki duet- Mariusz W骿ciak i Piotrek Dobruszek z kl. 3E.
Wyniki konkursu przedstawiaj si nast阷uj筩o:
13 punkt體 i IV miejsce zaj瓿a klasa 1B
III miejsce z liczb 18 pkt. zaj瓿a klasa 1A,
na II miejscu z licz 19 pkt. uplasowa砤 si klasa ID
i zdecydowane zwyci阺two 25 pkt. i I miejsce zdoby砤 m阺ka dru縴na z klasy IC.
Zwyci陑com gratulujemy!

Data: 07.04.2008

Czytaj wi阠ej ...

Dru縴na ZHP w naszym gimnazjum

Na mocy rozkazu Komendantki Hufca im. A. Kami駍kiego z dnia 17.01.2008 utworzono przy Gimnazjum nr 1 w Koluszkach pr骲n dru縴n starszoharcersk. Dru縴nowym na mocy tego samego rozkazu mianowano Piotra Zend砤. Druhny i druhowie pomimo kr髏kiego okresu dzia砤lno渃i wykazali si ju du縴mi umiej阾no渃iami w czasie bieg體 na orientacj w Lesie giewnickim, rozpocz阬i r體nie wsp蟪prac z Miejskim O渞odkiem Pomocy Spo砮cznej.
Cieszymy si, 縠 wbrew obiegowym opiniom idea硑 propagowane przez ZHP ci筭le znajduj odzew r體nie w渞骴 koluszkowskiej m硂dzie縴 i 縴czymy harcerzom wytrwa硂渃i w realizacji swoich plan體.

Data: 28.02.2008

Czytaj wi阠ej ...

Zimowiska w Bia砪e Tatrza駍kiej

Od 11 do 17 lutego m硂dzie z Gimnazjum nr 1 w Koluszkach ju po raz sz髎ty uczestniczy砤 w obozie sportowo - rekreacyjnym. Podczas gdy w pozosta硑ch cz隃ciach Polski wiosenna pogoda uniemo縧iwia砤 uprawianie sport體 zimowych, na stokach Kotelnicy w Bia砪e Tatrza駍kiej uczniowie 凧edynki znale焞i bardzo dobre warunki do uprawiania narciarstwa zjazdowego. Tradycyjnie nie zabrak硂 r體nie wizyt na miejscowym lodowisku oraz prawdziwego g髍alskiego kuligu. Bardziej letnie nastroje panowa硑 natomiast w czasie zaj赕 w zakopia駍kim Aqua Parku, a 縠 pla筷 pokry 渘ieg... c罂, naszej m硂dzie縴 zupe硁ie to nie przeszkadza硂.
Wszyscy w dobrych nastrojach powr骳ili do Koluszek pe硁i energii i gotowi na przyj阠ie wyzwa drugiego semestru roku szkolnego.
Zach阠amy Was do obejrzenia zdj赕 z pobytu na obozie

Data: 28.02.2008

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews