Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

凮pen Borders - Open Minds - kolejny projekt Comeniusa w naszej szkole

W tym roku nasze gimnazjum zaczyna 2-letni projekt mi阣zynarodowy pod has砮m 凮pen Borders - Open Minds, w kt髍ym udzia bior jeszcze szko硑 ze S硂wenii, Anglii i Niemiec.
W ramach projektu szko硑 partnerskie b阣 zmierza硑 do rozbudzenia w uczniach 渨iadomo渃i dziej筩ej si historii i tradycji Europy, dotycz筩ej kultury i wsp蟪czesnej historii ich kraju powi箊anej z kultur europejsk, tego, jak owe zmiany dokonywa硑 si w obr阞ie pami阠i ich bliskich. Projekt zak砤da poszukiwanie i badanie powi箊a pomi阣zy przesz硂渃i a sytuacj obecn, wschodem i zachodem, m硂dymi i starszymi.
Najwa縩iejszym celem projektu jest to, aby m硂dzi uczyli si od m硂dych. Uczniowie b阣 bada najnowsz histori swojego kraju na podstawie rozm體 i wywiad體 z cz硂nkami swoich wsp髄not lokalnych, opisywa ich dzieje w szerszym kontek渃ie historycznym, analizowa kwestie migracji a tak縠 naucza si nawzajem pozytywnych zwrot體 w swoich j陑ykach. Swoj prac m硂dzie b阣zie si dzieli砤 z r體ie渘ikami poprzez wideokonferencje i wizyty studyjne.
W ramach projektu uczniowie z naszej szko硑 b阣 mieli mo縧iwo滄 uczestniczenia w wizytach w szko砤ch partnerskich. Natomiast w dniach 6-10.10.2008 Gimnazjum Nr 1 b阣zie go渃i uczni體 i nauczycieli z Anglii, S硂wenii i Niemiec.

Data: 28.09.2008

Rozpocz阠ie roku szkolnego 2008/2009

Dnia 1. 09. 2008 r w auli Gimnazjum nr 1 w Koluszkach, o godz. 9.00 odb阣zie si rozpocz阠ie roku szkolnego 2008/2009.
Na stronie internetowej szko硑 jest ju aktualny plan lekcji.

Data: 31.08.2008

Wykaz podr阠znik體 na rok szkolny 2008/2009


Wykaz podr阠znik體 do klasy I gimnazjum na rok szkolny 2008/2009Wykaz podr阠znik體 do klasy II gimnazjum na rok szkolny 2008/2009Wykaz podr阠znik體 do klasy III gimnazjum na rok szkolny 2008/2009

Data: 04.07.2008

Historyczny sukces pi砶arek - mistrzostwo wojew骴ztwa dla "Jedynki"

Ogromnym sukcesem zako馽zy硑 si odbywaj筩e si 13 czerwca Mistrzostwa wojew骴ztwa 丑dzkiego w pi砪e no縩ej dziewcz箃. Tym razem "trzynastka" okaza砤 si bardzo szcz隃liwa i nasze dziewczyny po raz pierwszy w historii szko硑 si阦n瓿y po tytu mistrzy wojew骴ztwa w grach zespo硂wych. To wielki sukces naszych gimnazjalistek i ich trener體 - p. Janusza Cecherza i p. Mariusza Gajka. W pokonanym polu nasze dziewcz阾a zostawi硑 utytu硂wane dru縴ny z dzi, Skierniewic, czy Opoczna.
Cieszymy si ogromnie z sukcesu i gratulujemy zwyci阺twa!
Brawo dziewczyny!

Data: 15.06.2008

Brawo trzecioklasi渃i!

12 czerwca Centralna Komisja Egzaminacyjna og硂si砤 oficjalne wyniki egzamin體 gimnazjalnych.
Egzamin pisa硂 ponad 473 tysi筩e gimnazjalist體 z ok. 6,5 tys. szk蟪. Sk砤da si on z dw骳h cz隃ci - humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej, z ka縟ej mo縩a by硂 dosta max. 50 pkt.
W naszej szkole do egzaminu przyst筽i硂 144 gimnazjalist體.
宺edni wynik szko硑 z cz隃ci humanistycznej wyni髎 35,44 pkt., co jest wy縮zym wynikiem od 渞edniej krajowej 30,37, 渞edniej w dzi 30,50 i 渞edniej powiatu 丑dzkiego wschodniego - 31,6.
Z cz隃ci matematyczno-przyrodniczej nasi uczniowie uzyskali 32,10 pkt., co r體nie jest o wiele lepszym wynikiem ni 渞ednia kraju 27,07 pkt., 渞ednia dzi 27,51 pkt., czy 渞ednia powiatu - 28 pkt..
Wojew骴ztwo 丑dzkie napisa硂 egzamin gimnazjalny na 7 miejscu w Polsce, tradycyjnie najlepszy wynik uzyskali gimnazjali渃i z woj. ma硂polskiego i mazowieckiego.
W naszym wojew骴ztwie, powiat 丑dzki wschodni uplasowa si na 4 miejscu, w渞骴 22 powiat體, a nasza szko砤 uzyska砤 najlepszy wynik w powiecie. Najlepszym powiatem w woj. 丑dzkim okaza si powiat 硂wicki i miasto Skierniewice.
W skali wojew骴ztwa "jedynka" zaj瓿a 29 miejsce w渞骴 380 wszystkich publicznych i prywatnych gimnazj體. W pierwszej 30 gimnazj體 znalaz硂 si a 16 szk蟪 niepublicznych.
W skali szko硑 8 os骲 uzyska硂 powy縠j 90 pkt, a w tabeli wynik體 rezultat powy縠j 40 punkt體 wyst筽i 95 razy. Najlepszy wynik w szkole to 96 pkt, 47 punkt體 z cz隃ci humanistycznej i 49 z cz隃ci mat-przyrod.
Szczeg蟪owe wyniki wszystkich szk蟪 z egzaminu wraz z prezentacj graficzn s dost阷ne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pod adresem http://www.wynikiegzaminow.pl/, a statystyki egzaminacyjne opracowa i opublikowa Instytut Analiz Regionalnych na stronie http://www.iar.pl/294/336.html

Data: 13.06.2008

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews