Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

WYNIKI III ETAPU KONKURSU CZYTELNICZEGO DLA KLAS II 凙 W孨IE, 疎 CZYTAMY! I OGSZENIE ZWYCI蔤C覹!

11 maja 2016 r. odby si w naszej szkole III, ostatni etap konkursu czytelniczego dla klas II 凙 w砤渘ie, 縠 czytamy!. Dru縴ny pisa硑 w tym miesi筩u indywidualny test ze znajomo渃i tre渃i ksi箍ki 5 sekund do Io M. Wardy, poruszaj筩ej problem niebezpiecze駍tw jakie niesie za sob 渨iat gier komputerowych.
Tym razem test wymaga od czytelnik體 nie tylko znajomo渃i szczeg蟪體, ale r體nie chronologicznego pouk砤dania wydarze opisanych w ksi箍ce. Najwi阠ej trudno渃i przynios砤 uczestnikom odpowied na pytanie jak nazywa si wirtualny hotel, w kt髍ym nocowali Mattia i Astrid.
Test najlepiej napisali: Beata Adamska z kl. 2E uzyskuj筩 19/20 pkt., Aleksandra Drabik z kl. 2B z liczb18/20 pkt. i Piotr Strzelecki z kl. 2D zdobywaj筩 18/20 mo縧iwych punkt體.
Wyniki dru縴nowe przedstawiaj si nast阷uj筩o:
Najwi阠ej punkt體 zdoby砤 klasa 2B, uzyskuj筩 tym samym w og髄nej punktacji 5 pkt., nast阷nie klasa 2D - 4 pkt., 2A - 3 pkt., klasa 2C - 2 pkt. i klasa 2E - 1 pkt.

Data: 25.05.2016

Czytaj wi阠ej ...

"JEDYNKA" najlepsza w II edycji Powiatowego Konkursu Edukacji dla bezpiecze駍twa - PIERWSZA POMOC

17 maja 2016 roku na terenie Zespo硊 Szk蟪 w Kurowicach odby砤 si druga edycja powiatowego konkursu "Edukacji dla bezpiecze駍twa pierwsza pomoc".
Organizatorami konkursu by砤 Komenda Powiatowa Pa駍twowej Stra縴 Po縜rnej powiatu 丑dzkiego wschodniego z siedzib w Koluszkach, Komenda Powiatowa Policji w Koluszkach, Zesp蟪 Szk蟪 w Kurowicach, za honorowy patronat nad imprez obj钩 Starosta sdzki Wschodni. Podczas konkursu oceniana by砤 sprawno滄 fizyczna zawodnik體 na przygotowanym torze przeszk骴, wiedza teoretyczna jak musieli si wykaza zawodnicy w te渃ie pisemnym oraz praktyczne umiej阾no渃i z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej i sprawnego reagowania w sytuacjach zagro縠.
W zawodach udzia wzi阬i uczniowie trzecich klas szk蟪 gimnazjalnych z terenu ca砮go powiatu - 彻cznie 7 dru縴n. Ka縟a dru縴na mieszana sk砤da砤 si z czterech zawodnik體 tj. dw骳h dziewcz箃 i dw骳h ch硂pc體, a osi筭ni阠ie najlepszego wyniku uzale縩ione by硂 od wsp蟪pracy i wsp蟪dzia砤nia wszystkich cz硂nk體 dru縴ny. Dru縴na Gimnazjum nr 1 w Koluszkach w sk砤dzie: Martyna Szymczyk, Iza Konarska, kasz Paj筴, Hubert Wo焠iak okaza砤 si najlepsza w ca砮j rozgrywce i z r筴 Z-cy Komendanta Powiatowego PSP w Koluszkach - m. bryg. Marcina Rzesiewskiego odebra砤 zas硊縪ne gratulacje oraz puchar i nagrody. Opiekunem dru縴ny by nauczyciel wych-fiz. p. Janusz Cecherz. Drugie miejsce zaj瓿a dru縴na z Gimnazjum w Kurowicach, natomiast trzecie miejsce zaj阬i zawodnicy z Gimnazjum w Ga砶owie Du縴m...

Data: 19.05.2016

Czytaj wi阠ej ...

Zaproszenie na spektakl Teatru "Strefa wyobra焠i"

Cz硂nkowie szkolnej grupy teatralnej "Strefa wyobra焠i" zapraszaj wszystkich rodzic體 na ostatni w tym sezonie spektakl pt. "P蟪 縜rtem, p蟪 serce", kt髍y odb阣zie si 19 maja 2016 r. o godz. 17.00 w auli Gimnazjum nr 1 w Koluszkach.

Data: 18.05.2016

凾rzynastu Wspania硑ch i 凾aniec 砤godzi obyczaje w Gimnazjum nr 1

劘ycie jest jak taniec Ka縟y krok ma znaczenie厰 - tymi s硂wami w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach rozpocz阾o uroczyst gal jubileuszowej edycji szkolnego konkursu 凾rzynastu Wspania硑ch oraz konkurs taneczny 凾aniec 砤godzi obyczaje.
Celem tej odbywaj筩ej si ju po raz 10 w historii naszej szko硑 uroczysto渃i jest promowanie pozytywnych wzorc體 osobowych i warto渃i wa縩ych w 縴ciu cz硂wieka. 9cznie przez dekad wybrali渕y ponad 120 刉spania硑ch uczni體 naszego gimnazjum, kt髍ych nagradzali渕y honorowymi dyplomami i okoliczno渃iowymi medalami. Inicjatorkami powstania tego konkursu by硑 pani wicedyrektor Danuta Pecyna oraz pedagog szkolny Emilia Felkiewicz, kt髍a zosta砤 koordynatork konkursu. Zadaniem ka縟ej z klas by硂 nominowanie do tytu硊 刉spania砮go takiej osoby, kt髍a odznacza si wysokim poziomem kultury osobistej, jest kole縠駍ka, reaguje na przejawy z砤 i agresji, pomaga innym w trudnych sytuacjach...

Data: 17.05.2016

Czytaj wi阠ej ...

Konkurs 凷zkolny Poliglota roku szkolnego 2015/16 rozstrzygni阾y

W IV edycji konkursu na Szkolnego Poliglot roku szkolnego 2015 /16 wzi瓿o udzia 30 uczni體. 10 uczni體 wytrwa硂 do ko馽a wszystkich konkurencji, a byli to Aleksandra Juszkiewicz klasa 2e Magdalena 苖iel z klasy 1b , Kinga Gradowska, Aleksandra Kulik i Kasia Doma駍ka z klasy 3b , Jakub Spa砤 z klasy 2b , Weronika Gutowska, Ada Grzejszczak oraz Liwia Olejniczak z klasy 1c, Weronika Staro z klasy 2a. Najlepsz uczestniczk, kt髍a uzyska砤 tytu 凷zkolnego Poligloty" jest uczennica klasy IIE Aleksandra Juszkiewicz.
Celem konkursu by硂 propagowanie oraz motywowanie uczni體 do nauki j陑yk體 obcych, doskonalenie znajomo渃i j陑yka angielskiego i niemieckiego, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowa samodzielnego pog酬biania wiedzy i umiej阾no渃i j陑ykowych. Uczniowie zmagali si od listopada do kwietnia z r罂nymi zdaniami w j陑yku angielskim i niemieckim. Zadaniem uczestnik體, by硂 wykazanie si w tym roku m.in. znajomo渃i przys丑w niemieckich i angielskich, umiej阾no渃iami w zakresie angielskiej i niemieckiej wymowy, przygotowanie opowiadania na jeden z wybranych temat體 oraz zaprezentowanie go w formie ustnej. Jak co roku uczniowie bior筩y udzia w konkursie wykazuj si wysokim poziomem j陑ykowym. Wszystkie zdania by硑 na poziomie 渞ednio zaawansowanym z j陑yka niemieckiego oraz na poziomie zaawansowanym z j陑yka angielskiego.
Oli oraz wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i 縴czymy dalszych sukces體. Zach阠amy wszystkich do udzia硊 w nast阷nej, V edycji konkursu, kt髍a rusza ju po wakacjach.

Organizatorzy:
Ilona Dziedziczak
Anna Spa砤

Data: 11.05.2016

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews