Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Szkolny konkurs recytatorski "Strofy patriotyczne"

15.11.2008r. w ramach obchod體 寃i阾a Niepodleg硂渃i w naszej szkole odby si konkurs recytatorski Strofy patriotyczne. Wst阷ne eliminacje przeprowadzone zosta硑 12 listopada. Spo渞骴 24 os骲, kt髍e przyst筽i硑 do recytacji, wy硂nionych zosta硂 11 finalist體, spo渞骴 kt髍ych jury w sk砤dzie: p. dyr. Waldemar Siedlik, p. dyr. Danuta Pecyna, p. Ma砱orzata Kujawa, p. Ma砱orzata Drabik i przewodnicz筩a Samorz筪u Uczniowskiego Agata Kotynia, wy硂ni硂 zwyci陑c體.
Pierwsze miejsce zaj瓿a uczennica klasy III c Magdalena Kr髄ikowska, kt髍a recytowa砤 wiersz W砤dys砤wa Broniewskiego pt. 劘o硁ierz polski. Drugie miejsce przypad硂 Aleksandrze Wieczorek z klasy III a za recytacj utworu Jonasza Kofty W moim domu. Trzecia w tych zmaganiach by砤 Beata Aleksandrowicz r體nie z klasy III a, kt髍a zaprezentowa砤 utw髍 Konstantego Ildefonsa Ga砪zy駍kiego pt. 凱olska.
Jury mia硂 naprawd trudne zadanie, gdy uczestnicy fina硊 zaprezentowali wysoki i bardzo wyr體nany poziom. Nagrod dla wszystkich mog硂 by zachowanie publiczno渃i, kt髍a s硊cha砤 recytacji w absolutnej ciszy i skupieniu, a potem nagradza砤 recytator體 gromkimi brawami.
Ma砱orzata Drabik

Data: 17.11.2008

Czytaj wi阠ej ...

Harcerze na warcie.....

90. rocznica odzyskania niepodleg硂渃i by砤 dla harcerzy z naszego gimnazjum okazj do zaprezentowania si mieszka馽om Koluszek. Ju 1 listopada wiele sympatii wzbudzili oni, pe硁i筩 wart honorow przed Grobem Nieznanego 痮硁ierza. W pe硁ej okaza硂渃i mogli渕y zobaczy dru縴n tak縠 10 listopada w czasie Apelu Poleg硑ch przygotowanego przez harcerzy wsp髄nie z Miejskim O渞odkiem Kultury. 11 listopada, przy pi阫nej s硂necznej pogodzie, harcerze licznie stawili si na g丑wnych uroczysto渃iach z okazji 寃i阾a Niepodleg硂渃i.
Dzi阫ujemy wszystkim mieszka馽om Koluszek za okazywan sympati, a w szczeg髄no渃i Radzie Rodzic體 Gimnazjum nr 1 oraz Zak砤dowi Krawieckiemu Pa駍twa Janowskich za pomoc w umundurowaniu dru縴ny na te uroczysto渃i.
dh Piotr Zende

Data: 15.11.2008

Czytaj wi阠ej ...

Dzie Papieski w naszym gimnazjum

Pami赕 papie縜 Polaka jest wci箍 縴wa w naszych sercach. Kolejna rocznica jego wyboru, skierowa砤 znaczn cz隃 spo砮czno渃i naszej szko硑 na pielgrzymi szlak. 52 uczni體 pod opiek swoich wychowawc體 polonistki Urszuli Chachulskiej oraz katechet體 Zbigniewa Komorowskiego i Dawida Urba馽zyka odwiedzi硂 miejsca zwi箊ane z osob Jana Paw砤 II. Dzi, kiedy mocniej ni s硂wa do m硂dych umys丑w przemawia obraz, nastoletni pielgrzymi mieli ogromn szans poznania okolic, z kt髍ych wywodzi si Ojciec 寃i阾y.
Pierwszym punktem pielgrzymki by硑 Wadowice. 凾am parafrazuj筩 papie縜 wszystko si zacz瓿o. Zabytkowa chrzcielnica, w kt髍ej w 1920 roku ochrzczono ma砮go Karola oraz obraz Matki Bo縠j Nieustaj筩ej Pomocy ukierunkowa硑 nasze my渓i na dzieci駍two Wojty硑. Nast阷nie Krak體 giewniki: Sanktuarium Mi硂sierdzia Bo縠go. Uczniowie mogli tam w chwili ciszy i skupienia 剒anurzy si陻 w ogromie tajemnicy Bo縠go Mi硂sierdzia. O to, tak bardzo prosi nasz papie. Modlitewne skupienie przerwa swoisty rajd po Krakowie. Kulminacyjnym miejscem by砤 Kuria Metropolitarna Krakowska ze s硑nnym 刼knem Papieskim. Tam, tak cz阺to m硂dzie spotyka砤 si ze swoim duchowym przewodnikiem.
Mamy nadziej, 縠 ten nieco inny w tym roku Dzie Papieski, b阣zie dla naszych uczni體 zaproszeniem do 縴cia bardziej dojrza砮go, 縴cia, jakiego chcia砨y dla nas papie.Dawid Urba馽zyk

Data: 07.11.2008

Czytaj wi阠ej ...

Otwarte granice i umys硑 w naszym gimnazjum... Comenius 2008

W dniach 6-10 pa焏ziernika w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach odby砤 si wizyta partnerska szk蟪 bior筩ych udzia w mi阣zynarodowym projekcie edukacyjnym pt. 凮twarte granice, otwarte umys硑, realizowanym w ramach programu Comenius 刄czenie si przez ca砮 縴cie. Koluszkowskie gimnazjum go渃i硂 22 uczni體 i 7 nauczycieli z Anglii, S硂wenii i Niemiec. W ramach dwuletniego projektu m硂dzie poznawa b阣zie najnowsz histori swoich kraj體, wydarzenia, kt髍e wp硑n瓿y na otwarcie granic i jednoczenie si wsp蟪czesnej Europy. Tej wiedzy, zdobytej podczas spotka, rozm體, wywiad體 z 縴j筩ymi 渨iadkami historii, m硂dzi ludzie b阣 si nawzajem uczy odkrywaj筩 w niej podobie駍twa i r罂nice.
Spotkanie w Koluszkowskim gimnazjum otwiera硂 dwuletni wsp蟪prac, s硊縴硂 lepszemu poznaniu si partner體 i przynios硂 bardzo ciekawe efekty programowe. Ka縟a ze szk蟪 zaprezentowa砤 w formie multimedialnej najwa縩iejsze i najciekawsze jej zdaniem fotografie i informacje dotycz筩e kraj體 partnerskich oraz swoich szk蟪.

Data: 15.10.2008

Czytaj wi阠ej ...

Tygodnie eTwinning 2008

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji informuje, 縠 od 1 do 31 pa焏ziernika 2008 roku odb阣 si Tygodnie eTwinning, w kt髍ych mo縠 wzi规 udzia ka縟a polska szko砤.Podczas Tygodni eTwinning przedszkola i szko硑 mog prowadzi r罂norodne dzia砤nia.Mog to by spotkania, prezentacje, sympozja dla uczni體 w砤snej szko硑, szk蟪 z najbli縮zego regionu, gminy, seminaria dla nauczycieli, bibliotekarzy, dyrektor體 szk蟪, pedagog體 szkolnych, wystawy, konkursy plastyczne, loterie fantowe, quizy wiedzy o eTwinningu,informacje na szkolnej stronie internetowej.
W ubieg硑m roku szkolnym uczniowie naszego gimnazjum brali udzia w Tygodniach eTwinning i realizowali mi阣zynarodowe internetowe projekty w j陑yku angielskim.

Data: 05.10.2008

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews