Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

St. Patrick抯 Day

Dzie 渨. Patryka patrona Irlandii, obchodzony jest 17 marca w wielu krajach na ca硑m 渨iecie.
寃i阾y Patryk nie pochodzi z Irlandii, lecz ze Szkocji lub Bretanii. Na Zielon Wysp po raz pierwszy trafi jako m硂dzieniec wbrew w砤snej woli, uprowadzony przez pirat體. Uciek, ale po latach, wiedziony proroczym snem, powr骳i do Irlandii ju jako duchowny, 縠by krzewi tam chrze渃ija駍two.
Maj筩 na uwadze ci筭砮 zainteresowanie i rozw骿 uczni體 w zakresie wiedzy o krajach angloj陑ycznych, r體nie Irlandii, poprosi砤m uczni體 o ubranie si na zielono w tradycyjnym irlandzkim kolorze. Niekt髍zy nie zapomnieli jeszcze o tr骿listnych koniczynkach, symbolu tej Szmaragdowej Wyspy, oraz flagach namalowanych na twarzy.
Tego dnia uczniowie recytowali po angielsku wiersz pt.: 凷t. Patrick抯 Green oraz 減iewali irlandzkie piosenki.

Anna Spa砤

Data: 22.03.2009

Czytaj wi阠ej ...

揚taki nasi przyjaciele projekt e朤winning w j陑yku angielskim

Gimnazjum nr 1 w Koluszkach przyst筽i硂 do realizacji kolejnego mi阣zynarodowego projektu edukacyjnego w ramach programu e-Twinning.
Jest to projekt badawczy z zakresu biologii, dotycz筩y ptak體 i ich w阣r體ek (ze szczeg髄nym uwzgl阣nieniem bocian體). Podczas tego projektu nasi uczniowie b阣:
1. Wymienia przez Internet informacje o ptakach, trasach przelotu oraz ich populacji (z zastosowaniem Skype抋, prezentacji multimedialnych, informacji e-mail).
2. Wyprodukuj broszur o najbardziej popularnych i zagro縪nych gatunkach oraz ich warunkach 縴cia (broszury, telekonferencja, prezentacje multimedialne, fotografie zebrane w album).
3. Wymieni si informacjami dotycz筩ymi budowy fizycznej i anatomicznej ptak體, poznaj spos骲 przystosowania si ptak體 do lotu w korelacji z fizyk (raporty, s硂wnik z praktycznym, fachowym s硂wnictwem, zaj阠ia praktyczne, warsztaty).
4. Zbuduj budki l阦owe i karmniki, potem wymieni si obserwacjami i wynikami bada (raport ko馽owy, prezentacje multimedialne)
5. Ten projekt jest realizowany z W硂chami i Niemcami oraz Hiszpani.
Projekt koordynowany przez nauczyciela z Polski Ma砱orzat Owczarek

Ma砱orzata Owczarek

Data: 04.03.2009

Mistrzowie ortografii sa w渞骴 nas

Przy jednym z bar體 przy ulicy de Gaulle抋 wysiad z rolls- royce抋 na oko trzydziestoparoletni don縰an w tweedowym p砤szczu. Pod箍a砤 za nim elegancka niczym lady quasi Europejka z cocker spanielem to tylko kr骳iutki fragment dyktanda, jakie pisali finali渃i wojew骴zkiego etapu I Og髄nopolskiego Konkursu 凩iga Ortograficzna. Gimnazjum nr 1 w Koluszkach reprezentowa硑 w tym finale dwie uczennice klasy IIIa Aleksandra Wieczorek i Joanna Pecyna. Dziewcz阾a, zanim znalaz硑 si w gronie trzydziestu os骲 w wojew骴ztwie, najlepiej znaj筩ych tajniki polskiej ortografii, musia硑 przebrn规 przez eliminacje szkolne i rejonowe. W pierwszym etapie Ligi Ortograficznej pr骲owa硂 swych si ponad osiemdziesi阠iu uczni體 Jedynki. A ju na tym etapie nie by硂 砤two. Uczestnicy musieli wiedzie, jak napisa wyrazy typu: minisp骴niczka, pseudointeligent, ponaddwukrotnie i bosmanmat. Do eliminacji rejonowych zakwalifikowa硑 si tylko 3 osoby, kt髍e pope硁i硑 najmniejsz ilo滄 b酬d體.
Rejonowe eliminacje konkursu przeprowadzone zosta硑 w go渃innych murach Gimnazjum nr 1. Tym razem dyktando by硂 zatytu硂wane: Mrzonki o midirybce. Spo渞骴 reprezentant體 gimnazj體 z Brzezin, Tuszyna, Wi渘iowej G髍y, Ga砶體ka i naturalnie Koluszek trzy pierwsze miejsca zaj瓿y uczennice z Jedynki : Aleksandra Wieczorek, Joanna Pecyna i Paulina D硊gosz, kt髍e najlepiej napisa硑 tekst naje縪ny trudno渃iami ortograficznymi. Jednak tylko dwie znalaz硑 si w finale wojew骴zkim. Tu znowu pojawi硑 si arcytrudne do napisania wyrazy: szurum - burum, p蟪kr髏ko ostrzy縠ni, huncwot, czmychn钩.
Kolejne dyktando pisa硑 w Gimnazjum nr 17 w dzi, gdzie obie pokaza硑, i znajomo滄 ortografii jest ich atutem. Ola Wieczorek zaj瓿a w tej rywalizacji trzecie miejsce, jednak tylko zwyci陑ca reprezentowa b阣zie wojew骴ztwo 丑dzkie w finale og髄nopolskim.

autor: Ma砱orzata Drabik

Data: 04.03.2009

Podsumowanie Ligi Mistrz體 BRD


W dniu 25 lutego we W硂szczowie odby砤 si ostatnia runda tegorocznej edycji Ligi Mistrz體 BRD.
Tegoroczny cykl Turniej體 zosta poszerzony o rywalizacj szk蟪 podstawowych. Do wsp蟪zawodnictwa przyst筽i硑 dru縴ny z sze渃iu wojew骴ztw: 丑dzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego, 渓箂kiego, 渨i阾okrzyskiego i ma硂polskiego. W sumie rywalizowa硂 7 szk蟪 gimnazjalnych i 4 szko硑 podstawowe.
Reprezentacja naszego gimnazjum w sk砤dzie: Konrad Bryszewski, Mateusz Bryszewski, Piotr Gorz筪ek i Adrian Pietrasik zaj瓿a III miejsce we w硂szczowskim turnieju i uko馽zy砤 r體nie na III miejscu tegoroczn edycj. Tytu mistrzowski obroni砤 dru縴na Publicznego Gimnazjum w Czarnej (2 dru縴na Og髄nopolskiego Turnieju BRD). Na drugim miejscu znale焞i si aktualni mistrzowie Polski BRD, dru縴na Gimnazjum we W硂szczowie.
Mamy nadziej, 縠 rywalizacja z najlepszymi w Polsce dru縴nami zaowocuje dobrymi wynikami w zaczynaj筩ych si w kwietniu eliminacjach do XXXII Og髄nopolskiego Turnieju Bezpiecze駍twa Ruchu Drogowego i pozwoli naszym ch硂pcom w彻czy si znowu do walki o najwy縮ze laury.

Data: 04.03.2009

Sukcesy w pi砪e koszykowej

W miesi筩u lutym w hali Miejskiego O渞odka Sportu i Rekreacji w Koluszkach odbywa硑 si Mistrzostwa Gminy a nast阷nie Powiatu sdzkiego Wschodniego w Pi砪e Koszykowej Dziewcz箃 i Ch硂pc體 zorganizowane przez nauczycieli wychowania fizycznego z Gimnazjum nr 1 Dariusza Borkowskiego i Gimnazjum nr 2 Katarzyny Adamus i Mariusza Ma砤chowskiego.
W Mistrzostwach Gminy w kategorii dziewcz箃 I miejsce przypad硂 Gimnazjum nr 1, II miejsce Gimnazjum nr 2, a trzecie Gimnazjum z Ga砶owa Du縠go. W nast阷nym tygodniu 19.02.2009 r. dziewcz阠a reprezentacja Gimnazjum nr 1 rozgrywa砤 Powiatowy Turniej Pi砶i Koszykowej. W tych rozgrywkach by硑 bezkonkurencyjne pokonuj筩 Gimnazjum nr 2 48:18.
Mistrzynie powiatu 丑dzkiego wschodniego pod opiek D. Borkowskiego, w sk砤dzie:
E. Dziubek, P. Giemza, J. Wielgo, J. Adamska, I. Wodzy駍ka, A. Zientara, M. Majchrzak,
K. Sztuka, M. Pi箃kowska, J. Pi箃kowska, J. Szczepanik, M. Krych, A Korzeniowska,
P. Chuszcz, M. Mr髗, M. Tarkowska awansowa硑 do rozgrywek rejonowych w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie zaj瓿y III miejsce.
W tym samym czasie w Koluszkach odby硑 si Gminne i Powiatowe Zawody w Pi砶 Koszykow Ch硂pc體, w kt髍ych udzia bra硂: Gimnazjum nr 1 w Koluszkach, Gimnazjum nr 2 w Koluszkach, Gimnazjum z Ga砶owa Du縠go, Gimnazjum w Wi渘iowej G髍ze. I miejsce zdobyli ch硂pcy z Dw骿ki. Ch硂pcy z Jedynki wywalczyli wicemistrzostwo w sk砤dzie: T. Mazuchowski, P. G髍ny, A. Kiraga, P. Gorz筪ek, K. Pecyna, A. Pietrasik,J. K阣zierski, K. Bryszewski, M. Bryszewski, O. Jankowski a trzecie Gim. z Wi渘iowej G髍y.
Gratulujemy!

autor: D. Borkowski

Data: 04.03.2009

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews