Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Gimnazjum nr 1 zwyci陑c turnieju siatk體ki 凷port drog do Boga

Nieprawdopodobnych emocji dostarczy sobotni Archidiecezjalny Turniej Siatk體ki 凷port drog do Boga. By on organizowany przez Wydzia Katechetyczny Kurii Metropolitalnej i odby si w Gimnazjum nr 42 w dzi.
Niema硑m zaskoczeniem zw砤szcza dla utytu硂wanych 丑dzkich dru縴n z tzw. 剆portowych gimnazj體 by硂 zwyci阺two zawodniczek z naszej 凧edynki. Nasze dziewcz阾a: Izabela Wodzy駍ka (kapitan), Emilia Dziubek, Justyna Adamska, Julita Wielgo, Paulina Giemza, Joanna Witkowska i Monika Zi阾ara pod kierunkiem katechety Dawida Urba馽zyka pokaza硑 prawdziwy sportowy charakter. Na szczeg髄n uwag zas硊guje to, 縠 nasze dziewcz阾a nie przegra硑 縜dnego seta w czterech meczach rozgrywek.

Data: 16.05.2009

Czytaj wi阠ej ...

Warsztaty GIFT dla nauczycieli przyrodnik體

W dniach 19-22 kwietnia w stolicy Austrii, Wiedniu mia硑 miejsce Warsztaty dla nauczycieli przedmiot體 przyrodniczych GIFT 2009 (Geophysical Information For Teachers). Organizatorem warsztat體 by砤 Europejska Unia Nauk Geofizycznych (EGU). Ju po raz si骴my goszczono nauczycieli: geografii, biologii, chemii i fizyki ze szk蟪 ponadpodstawowych z ca砮j Europy oraz ze Stan體 Zjednoczonych i Turcji. 9cznie, dzi阫i przyznanym w drodze konkursu grantom, na konferencj przyby硂 80 nauczycieli przyrodnik體. Polsk reprezentowa砤 pi阠ioosobowa grupa, w tym nauczycielka biologii z Gimnazjum nr 1 w Koluszkach, Ma砱orzata Owczarek . Warsztaty odbywa硑 si w budynku konferencyjnym Austria Center w dzielnicy Donau City, jest to najnowocze�iejsza dzielnica Wiednia, s硑n筩a z najwy縮zych budynk體 w Austrii i europejskiej siedziby ONZ tzw. UNO City. Jest to najwi阫sza coroczna konferencja naukowa z zakresu nauk o ziemi, w kt髍ej uczestniczy zwykle kilka tysi阠y naukowc體 z ca砮go �iata. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania by砤 �iemia widziana z kosmosu� Warsztaty zorganizowano we wsp蟪pracy z European Space Agency (Europejsk Agencj Kosmiczn). Prezentacje i wyk砤dy dotyczy硑 wykorzystania satelit體 w badaniach m.in. topografii dna oceanu, zmian poziomu morza, zjawisk wulkanicznych, ruch體 pokryw lodowych, rozmieszczenia fitoplanktonu oraz wp硑wu cz硂wieka na klimat.

Data: 16.05.2009

Czytaj wi阠ej ...

Gimnazjali渃i z "Jedynki" biegaj z mistrzem olimpijskim

W dniu 05.05.2009 r. przez Koluszki przebiega砤 sztafeta biegaczy w ramach og髄nopolskiej akcji POLSKA BIEGA. Uczniowie Gimnazjum nr 1 wraz z Zast阷c Burmistrza Miasta Koluszki Bogus砤wem Bubasem powitali uczestnik體 og髄nopolskiej akcji na rogatkach miasta, nast阷nie uczniowie przy彻czyli si do biegu i wraz Robertem Korzeniowskim i Przemys砤wem Babiarzem przebiegli na stadion OSiR gdzie zaplanowana by砤 kr髏ka przerwa i rozmowa z biegaczami. Zdobywca czterech z硂tych medali olimpijskich opowiada o akcji 凱OLSKA BIEGA i o swoich m硂dzie馽zych latach w szkole, jako ciekawostk opowiedzia o swoich problemach z lekcjami w-f, gdy do 13 roku 縴cia nie m骻 na nie ucz阺zcza z powodu choroby ko渃i, dlatego ucieszy go widok uczni體 z Gimnazjum nr 1, kt髍zy tak licznie przy彻czyli si do biegu.
Po wsp髄nych zdj阠iach przed budynkiem gimnazjum sztafeta ruszy砤 w dalsz drog do Tomaszowa Mazowieckiego

Dariusz Borkowski

Data: 16.05.2009

Czytaj wi阠ej ...

Znakomity start naszych uczni體 na Mistrzostwach Szk蟪 Wojew骴ztwa sdzkiego w Biegu na Orientacj

25.04. w dzi, w Lesie giewnickim oby硑 si XXVIII Mistrzostwach Szk蟪 Wojew骴ztwa sdzkiego w Biegu na Orientacj. Nasz szko酬 reprezentowa硂 siedmioro zawodnik體 startuj筩ych w trzech kategoriach. Trasy okaza硑 si dla wielu uczestnik體 zbyt trudne, z tego powodu blisko po硂wa uczestnik體 nie uko馽zy砤 biegu. Jednak nasza reprezentacja spisa砤 si na medal, a nawet na kilka medali. Emilka Dziubek - jedyna dziewczyna z naszego gimnazjum, kt髍a stan瓿a na stracie uplasowa砤 si tu obok podium w kategorii K16, a dalej by硂 ju tylko lepiej. Debiutuj筩y w tym roku w dru縴nie pierwszoklasi渃i odnotowali pierwsze powa縩e sukcesy. Jakub Kabat zaj钩 czwarte a Adrian Nastarowicz trzecie miejsce w kategorii K14. Najwi阫sz rado滄 z pewno渃i odczuwaj Jakub Janowski i Marcin Bogdan, kt髍zy zaj阬i odpowiednio pierwsze i drugie miejsce w kategorii M16
Gratulujemy biegaczom i 縴czymy dalszych sukces體

Data: 27.04.2009

Czytaj wi阠ej ...

Witaminowy Festyn w Jedynce

W tym roku ju po raz drugi nasze gimnazjum w彻czy硂 si w obchody 寃iatowego Dnia Zdrowia, organizuj筩 7 kwietnia WIOSENNY FESTYN ZE ZDROW 痀WNO孋I.
Impreza ta jest organizowana w ramach realizowanego przez nasza szko酬 programu 凷zko硑 Promuj筩ej Zdrowie i jest wspania彻 okazj do poszerzenia wiedzy uczni體 z zakresu zasad zdrowego 縴wienia. W tym roku has砮m przewodnim by硑 witaminy, uczniowie mieli za zadanie przygotowa trzy potrawy zawieraj筩e w swoim sk砤dzie jak najwi阠ej produkt體 bogatych w wylosowan przez zesp蟪 witamin, oraz zaprezentowa walory zdrowotne przygotowanych da. Wygra砤 klasa IIIa pod przewodnictwem wychowawczyni p. Ma砱orzaty Drabik, kt髍a nie tylko pi阫nie przystroi砤 swoje stoisko i przygotowane potrawy, ale tak縠 減iewaj筩o zaprezentowa砤 walory witaminy B11. Drugie miejsce zaj瓿a klasa IIId p. Bogumi硑 Gontarz, kt髍a uwiod砤 komisj wy渕ienit zup broku硂w, smacznymi sa砤tkami i jajkami faszerowanymi trzema rodzajami past. Nie zabrak硂 te fachowej wiedzy i broszurek informuj筩ych o zaletach witaminy K. Trzecie miejsce przypad硂 klasie IIa, pod kierunkiem p. Magdaleny Bartosiewicz. Zesp蟪 zaprezentowa doskona砮, barwne potrawy ale i bardzo pi阫ne, jednolite bia砮 stroje, nawi箊uj筩e krojem do rzymskich tog. Wyr罂nienie przyznano klasie Ia za profesjonalnie przystrojony st蟪, pi阫ne dekoracje i przepyszne zawija馽e z drobiowego mi阺a. Zwyci阺cy poza dyplomem otrzymali tak縠 kosz pe砮n owoc體 i sok體. Podczas festynu podsumowano r體nie konkurs plastyczny na projekt znaczka pocztowego z okazji 寃iatowego Dnia Zdrowia. Zwyci陑cami okazali si Damian Warcho z klasy Ia i Justyna Bujanowska z klasy Ib.
Dzie wcze渘iej w ramach programu Trzymaj Form zbadano sprawno滄 fizyczn naszej m硂dzie縴. Pod kierunkiem nauczyciela wychowania fizycznego p. Dariusz Borkowskiego, uczniowie klas drugich wzi阬i udzia w testach sprawno渃iowych, czyli w tzw. Indeksie Sprawno渃i Fizycznej. Najlepsze wyniki osi筭n阬i uczniowie klasy IIc: Jakub K阣zierski, Damian Reszka i Maja Grabowska. Wszystkim nagrodzonym i wyr罂nionym gratulujemy, liczymy na jeszcze ciekawsze pomys硑 i wy渕ienitsze potrawy za rok.
Zdj阠ia z festiwalu zobaczycie w galerii internetowej
koordynator ds. promocji zdrowia
Ma砱orzata Owczarek

Data: 27.04.2009

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews