Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

M硂dzie si阦a po filozofi

Gimnazjum nr 1 w Koluszkach jest jedn z nielicznych w naszym wojew骴ztwie szk蟪, gdzie m硂dzie mo縠 rozwija zainteresowania filozofi. Nasze gimnazjum nie poprzesta硂 na wymaganym minimum, jakie realizuje si powszechnie w ramach 渃ie縦i filozoficznej i z inicjatywy dyrekcji powzi瓿o 渕ia硑 zamiar zorganizowania ko砤 filozoficznego.
Jak 砤two przypuszcza na pocz箃ku najtrudniejsz rzecz by硂 znalezienie zainteresowanych tym raczej odleg硑m od upodoba wsp蟪czesnej m硂dzie縴 obszarem wiedzy. Kogo interesuje Platon, Sokrates czy 渨. Tomasz? Wydawa硂 si, 縠 nikogo, a jednak ch阾ni si znale焞i. S te pierwsze sukcesy.
Nasza uczennica Justyna Szczepanik uzyska砤 zaszczytny tytu laureata, zajmuj筩 III miejsce w wojew骴zkim konkursie przedmiotowym z filozofii klasycznej.
Powody do dumy ma ca砤 spo砮czno滄 szkolna, a szczeg髄nie opiekun ko砤 filozoficznego p. Dawid Urba馽zyk. Praca naszej uczennicy, kt髍a sta砤 si dla niej przepustk do fina硊 konkursu zostanie opublikowana w specjalnej pozycji ksi箍kowej. Justyna dokona砤 ciekawego por體nania doktryn filozoficznych Sokratesa i Platona pod k箃em centralnego dla obu my渓icieli zagadnienia, jakim by硂 poszukiwanie prawdy o cz硂wieku. Dodatkow motywacj mo縠 by dla nich fakt, i g丑wn nagrod w konkursie jest wyjazd do Rzymu.
Miejmy nadziej, 縠 w przysz硑m roku znajd si w naszej 凧edynce uczniowie, kt髍zy b阣 kontynuowa dzie硂 zacz阾e przez nasza laureatk.
Nadziei dodaje fakt, 縠 nasze gimnazjum wzi瓿o udzia w konkursie dopiero po raz pierwszy. Zapewne zdobyte do渨iadczenie zaprocentuje w przysz硂渃i, w my渓 sentencji greckich my渓icieli, 縠 刣oskona硂滄 jest na ko馽u, a nie na pocz箃ku drogi.

Dawid Urba馽zyk

Data: 02.06.2009

Czytaj wi阠ej ...

Asia mistrzyni Polski w ortografii

Ortografia polska to dla niekt髍ych arcytrudna sztuka. Zapami阾ywanie regu, wyj箃k體 i wyj箃k體 od wyj箃k體 cz阺to sprawia nam wiele trudno渃i. Ale, wbrew powszechnym opiniom, nie wszystkim.
Niekt髍zy potrafi sprawnie porusza si w g箂zczu ortograficznych 砤mig丑wek. Oswajaniu trudnych zasad i wykorzystywaniu ich w praktyce s硊抗 z pewno渃i konkursy ortograficzne. Asia Pecyna, uczennica klasy III a, w tym roku szkolnym dwukrotnie wzi瓿a udzia w konkursach ortograficznych o zasi阦u og髄nopolskim: w Og髄nopolskiej Lidze Ortograficznej i Og髄nopolskim Konkursie 刏 poprawn ortografi na co dzie駭. W pierwszym z nich, wygrywaj筩 eliminacje szkolne i rejonowe, znalaz砤 si w渞骴 30 finalist體 wojew骴ztwa 丑dzkiego. Ten sukces zach阠i Asi do udzia硊 w kolejnych ortograficznych zmaganiach. Wystartowa砤 w nich wraz z kilkunastoma tysi筩ami uczni體 z ca砮j Polski i znalaz砤 si w gronie 15 finalist體!
Ostatni etap konkursu, do kt髍ego przygotowywa砤 si pod kierunkiem Pani Ma砱orzaty Drabik, odby si 15 maja w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Asia napisa砤 dyktando najlepiej! Pope硁i砤 tylko jeden b彻d w naje縪nym pu砤pkami ortograficznymi tek渃ie i wygra砤 ten konkurs! Zosta砤 mistrzyni Polski w ortografii w kategorii gimnazj體.
W nagrod otrzyma砤 wymarzonego laptopa.
To nie pierwszy, cho w gimnazjum pewnie ostatni, polonistyczny sukces Asi. Ju w drugiej klasie zosta砤 finalistk Wojew骴zkiego Konkursu Przedmiotowego z J陑yka Polskiego.
Gratulujemy i 縴czymy dalszych sukces體.

Data: 19.05.2009

Czytaj wi阠ej ...

XXXII Og髄nopolski Turniej BRD - wyniki fina硊 wojew骴zkiego

W pi箃ek, 15 maja w Centrum Zaj赕 Pozaszkolnych nr 2 w dzi odby si fina wojew骴zki XXXII Og髄nopolskiego Turnieju Bezpiecze駍twa Ruchu Drogowego. Nasza dru縴na broni砤 po raz kolejny tytu硊 mistrza wojew骴ztwa 丑dzkiego. Reprezentacja naszej szko硑 w sk砤dzie: Konrad i Mateusz Bryszewski, Piotr Gorz筪ek oraz Karol Pecyna dzielnie walczy砤 z zespo砤mi z ca砮go wojew骴ztwa. Ch硂pcy najlepiej ze wszystkich dru縴n napisali test sprawdzaj筩y wiedz teoretyczn z przepis體 ruchu drogowego. Mateusz Bryszewski jako jedyny zawodnik spo渞骴 gimnazjalist體 nie pope硁i 縜dnego b酬du, w trudnym te渃ie wielokrotnego wyboru.
Nasi ch硂pcy r體nie pokazali, 縠 potrafi perfekcyjnie panowa nad rowerem na sprawno渃iowym torze przeszk骴, wygrywaj筩 i t konkurencj.
Nie obce s im te zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. S阣ziowie z Grupy Ratownik體 Drogowych z Klubu "Energetyka" w Be砪hatowie przyznali im za wykonywane zadanie maksymaln liczb punkt體.
Niestety, wygranie 3 z 4 konkurencji nie wystarczy硂 do zwyci阺twa w ca硑m turnieju. Ostatni konkurencj jazdy obserwowanej po miasteczku ruchu drogowego nasi mistrzowie dw骳h k蟪ek uko馽zyli dopiero na 10 pozycji, uzyskuj筩 w sumie a 19 punkt體 karnych... Zaskoczy硂 to dru縴n, kt髍a nie zdoby砤 w sumie takiej ilo渃i punkt體 karnych podczas wszystkich przejazd體 na miasteczkach ruchu drogowego w eliminacjach wojew骴zkich i w 4 ostatnich fina砤ch centralnych.
Nasza dru縴na zaj瓿a ostatecznie 2 miejsce. Zwyci陑c zosta砤 dru縴na Gimnazjum z Rozprzy, kt髍ej gratulujemy i 縴czymy sukces體 w finale krajowym w Ko硂brzegu.
Gratulujemy te naszym m硂dszym kolegom ze Szko硑 Podstawowej nr 1 w Koluszkach. "M硂de wilczki" Pana Marka Kami駍kiego pokona硑 ca砮 wojew骴ztwo i b阣 reprezentowa Koluszki w finale centralnym.
Trzymamy za nich kciuki i r體nie 縴czymy powodzenia.

Data: 19.05.2009

Czytaj wi阠ej ...

Zn體 mamy boisko!


W dniu 14 maja odby砤 si uroczysto滄 otwarcia boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Koluszkach w ramach programu rz筪owego "Blisko Boisko".
Sponsorami strategicznymi inwestycji byli: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Grupa Kapita硂wa PZU SA oraz Gimna Koluszki.
Uroczysto渃 rozpocz瓿a si od wyst阷體 grupy tanecznej ch髍u szkolnego oraz piosenki "Futbool" w wykonaniu Ady 寃inogi. Nast阷nie Dyrektor Gimnazjum, Pan Waldemar Siedlik powita zebranych go渃i. P鬅niej g硂s zabrali: Pani Pose Joanna Skrzydlewska, Dyrektor sdzkiego Oddzia硊 PZU SA oraz Burmistrz Koluszek.
Kolejnym elementem uroczysto渃i by硂 po渨i阠enie boiska przez ks. Proboszcza Mariana Cymerysa. Nast阷nie honorowi go渃ie dokonali uroczystego przeci阠ia wst阦i oraz oddali pierwsze strza硑 do nowej bramki, kt髍ej broni Pan Dyrektor Waldemar Siedlik.
Po zako馽zeniu cz隃ci oficjalnej odby si wyst阷 gimnazjalnych chilreederek. Najbardziej emocjonuj筩ym elementem uroczysto渃i by mecz pi砶arski w wykonaniu ch硂pc體 z 6 klas Szko硑 Podstawowej nr 1 oraz dziewcz箃 z Gimnazjum nr 1, mistrzy woj. 丑dzkiego w pi砪e no縩ej.
Niestety ch硂pcy z SP pokonali gimnazjalistki 2:0.

Data: 17.05.2009

Czytaj wi阠ej ...

UWAGA KONKURS!

W ramach Szkolnego Projektu Edukacyjnego po渨i阠onego prawom cz硂wieka 凪am prawo do厰 og砤szamy konkurs na:
- prac plastyczn
- prac literack
Zorganizowany zostanie r體nie konkurs wiedzy o prawach cz硂wieka.

Szczeg蟪owych informacji dotycz筩ych konkursu literackiego i plastycznego udzielaj nauczyciele ucz筩y tych przedmiot體.
Osoby ch阾ne do udzia硊 w konkursie wiedzy proszone s o zg硂szenie si do p. Piotra Zend砤 do dnia 20 maja celem rejestracji i pobrania materia丑w.
Test konkursowy odb阣zie si 1 czerwca 2009 r.

Koordynator projektu
Emilia Michalak

Data: 16.05.2009

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews