Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Sukcesy lekkoatletyczne naszych gimnazjalist體

23 wrze渘ia na stadionie KKS Koluszki odby砤 si organizowana przez OSiR Spartakiada lekkoatletyczna. Gimnazjum nr 1 reprezentowa砤 silna grupa m硂dzie縴, kt髍a wr骳i砤 do szko硑 z kilkunastoma medalami. Uczniowie osi筭n阬i sukcesy indywidualne i grupowe. Okaza硂 si, 縠 nie tylko gry zespo硂we s mocn stron Jedynki. Sztafeta olimpijska dziewcz箃 w sk砤dzie: Grabowska, Marczyk, Kowalczyk, Wielgo, zdoby砤 z硂ty medal, a reprezentacja ch硂pc體 srebrny. Ze swoich indywidualnych sukces體 i 縴ciowych rekord體 cieszy硑 si:
M. Grabowska I m-ce bieg 100m
M. Witkowska i Wielgo II m-ce bieg 100m
J. Kata I m-ce skok w dal
E. D硊gosz II m-ce skok w dal
A. Siedlik I m-ce pchni阠ie kul
J. Magiera I m-ce bieg 600m
J. Zi阾ara II m-ce bieg 600
M. Janowska III m-ce bieg 600m
Jak wida w Gimnazjum nr 1 ro渘ie wiele lekkoatletycznych talent體, a dziewczyny z Jedynki okaza硑 si bezkonkurencyjne pokonuj筩 we wszystkich dyscyplinach swoje kole縜nki z innych szk蟪. Ich koledzy te nie byli gorsi zdobywaj筩:
M. Sikorski IIm-ce bieg 100m, IIIm-ce pchni阠ie kul
B. Ruci駍ki III m-ce bieg 100m, I m-ce skok w dal
P. Michalak III m-ce bieg 1000m
J. K阣zierski III m-ce skok w dal
Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy i 縴czymy dalszych sukces體!

Renata Chor箍y
z zespo砮m nauczycieli w-f

Data: 03.10.2009

Czytaj wi阠ej ...

Stypendia szkolne dla m硂dzie縴

Informujemy rodzic體 naszych uczni體, 縠 w sekretariacie szko硑 s do pobrania druki wniosk體 o stypendium szkolne, kt髍e przyznaje Urz筪 Miejski w Koluszkach.
Warunkiem otrzymania stypendium jest posiadanie dochodu netto w wysoko渃i 351 z na jednego cz硂nka rodziny.
Podpisany przez dyrekcj szko硑 wniosek nale縴 z硂縴 do Referatu O渨iaty Urz阣u Miejskiego w Koluszkach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15. 09. 2009 r.
Stypendium mo縠 by tylko przeznaczone na zakup dla uczni體 przybor體 szkolnych, podr阠znik體 lub np. odzie縴 sportowej.
Szczeg蟪owych informacji zwi箊anych z rozliczeniem otrzymanej pomocy finansowej udziel Pa駍twu pracownicy referatu o渨iaty.

Emilia Michalak
Pedagog szkolny

Data: 04.09.2009

Rozpocz阠ie roku szkolnego 2009/2010

Dyrekcja Gimnazjum nr 1 w Koluszkach informuje, 縠 rozpocz阠ie roku szkolnego 2009/2010 odb阣zie si w dniu 01. 09. 2009 r., o godz. 9.00 na auli szko硑.
Autokary dowo抗ce uczni體 b阣 w tym dniu kursowa硑 wg. nast阷uj筩ego rozk砤du:
kierunek Regny, Redze, S硂twiny - odjazd 8.00, powr髏 - 11.00
kierunek R罂yca, 痑kowice - odjazd 8.35, powr髏 - 11.30
kierunek Przanowice - odjazd 8.20, powr髏 - 11.00
kierunek D硊gie i okolice - odjazd 8.00, powr髏 - 11.00
kierunek Felicjan體 - odjazd 8.00, powr髏 - 11.00


Na stronie internetowej szko硑 dost阷ny jest ju r體nie aktualny plan lekcji.


Przepraszamy za chwilowe problemy z pe硁 funkcjonalno渃i portalu Gimnazjum nr 1 w Koluszkach, kt髍e wynikaj ze zmiany w砤渃iciela hostingu e9 i migracj istniej筩ego konta na nowe serwery www.

Data: 29.08.2009

Wyprawka szkolna

1. Dofinansowanie do zakupu podr阠znik體 udzielane jest uczniom rozpoczynaj筩ym w roku szkolnym 2009/2010 nauk:
- w klasach I III szko硑 podstawowej,
- w klasach I III og髄nokszta砪筩ej szko硑 muzycznej I stopnia,
- w klasie I gimnazjum.
2. Dofinansowanie mog uzyska uczniowie pochodz筩y z rodzin, w kt髍ych doch骴 na cz硂nka rodziny:
- nie przekracza kwoty 351 z netto miesi阠znie (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spo砮cznej),
- przekracza w/w kwot, a w rodzinie wyst阷uje szczeg髄na sytuacja 縴ciowa np. bezrobocie, sieroctwo, niepe硁osprawno滄, d硊gotrwa砤 lub ci昕ka choroba, przemoc, bezradno滄 w sprawach opieku馽zych, potrzeba ochrony macierzy駍twa, alkoholizm lub narkomania, itp. (art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo砮cznej)
3. Wysoko滄 dofinansowania wynosi:
do 150 z dla uczni體 klas I szk蟪 podstawowych oraz uczni體 klas I og髄nokszta砪筩ych szk蟪 muzycznych I stopnia,
do 150 z - dla uczni體 klas II szk蟪 podstawowych oraz uczni體 klas II og髄nokszta砪筩ych szk蟪 muzycznych I stopnia,
do 170 z - dla uczni體 klas III szk蟪 podstawowych oraz uczni體 klas III og髄nokszta砪筩ych szk蟪 muzycznych I stopnia,
do 280 z dla uczni體 klas I gimnazj體, klas I og髄nokszta砪筩ych szk蟪 muzycznych II stopnia, klas IV og髄nokszta砪筩ych szk蟪 baletowych oraz klas I og髄nokszta砪筩ych szk蟪 sztuk pi阫nych.
4. Pomoc jest udzielana na wniosek rodzic體 ucznia (prawnych opiekun體, rodzic體 zast阷czych), a tak縠 nauczyciela, pracownika socjalnego lub innych os骲, za zgod przedstawiciela ustawowego lub rodzic體 zast阷czych.
5. Rodzic (opiekun) do wniosku powinien do彻czy za渨iadczenie o wysoko渃i dochod體 lub za渨iadczenie o korzystaniu ze 渨iadcze pieni昕nych w formie zasi砶u sta砮go lub okresowego (za miesi筩 poprzedzaj筩y miesi筩 z硂縠nia wniosku). W uzasadnionych przypadkach zamiast za渨iadczenia o wysoko渃i dochod體 mo縩a do彻czy o渨iadczenie o wysoko渃i dochod體.
6. Wniosek nale縴 z硂縴 w szkole, do kt髍ej ucze b阣zie ucz阺zcza w roku szkolnym 2009/2010.
W przypadku uczni體 pochodz筩ych z rodzin, gdzie doch骴 przekracza 351 z do wniosku nale縴 do彻czy uzasadnienie.
7. Dyrektor szko硑 po otrzymaniu 渞odk體 finansowych zwraca rodzicom koszty zakupu podr阠znik體 po przed硂縠niu dowodu zakupu (rachunek lub faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego).
Realizacja zwrotu rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zast阷czym) kosztu zakupu podr阠znik體 nast筽i do dnia 28 listopada br.

Termin sk砤dania wniosk體 do dyrektora szko硑 up硑wa dnia 14 sierpnia 2009 roku.

Rodzice proszeni s o kierowanie wszelkich pyta i w箃pliwo渃i do szko硑 do kt髍ej b阣zie ucz阺zcza ucze.

Data: 04.08.2009

Wykaz podr阠znik體 dla klas 1 na rok szkolny 2009/10Wykaz podr阠znik體 do klasy I gimnazjum na rok szkolny 2009/20010

Data: 30.06.2009

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews