Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Bohaterowie opowie渃i rodzinnych

Dnia 17 pa焏ziernika 2009 w Klubie Ksi阦arza na Rynku Starego Miasta w Warszawie odby砤 si uroczysta gala wr阠zenia nagr骴 laureatom Og髄nopolskiego Konkursu Literackiego 凚ohaterowie opowie渃i rodzinnych og硂szonego przez Spo砮czne Towarzystwo O渨iatowe. Konkurs organizowany by w ramach programu operacyjnego 凱atriotyzm Jutra Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego we wsp蟪pracy z Muzeum Historii Polski w Warszawie. W uroczysto渃i uczestniczyli laureaci konkursu z r罂nych stron Polski: Bielska-Bia砮j, Bytomia, Drawska Pomorskiego, Jawora, Koluszek, Lublina, 9cka, jczycy, sic, Platerowa, Poznania, Raciborza, Radomia, Rydu硉ow體, Torunia, Wolsztyna, Zakopanego, 痮r. Towarzyszyli im nauczyciele i rodziny.
Jednym z laureat體 by Andrzej Krupi駍ki- ucze klasy IIIc Gimnazjum nr 1 w Koluszkach. Praca, kt髍 napisa nosi砤 tytu Cena wolno渃i i zaj瓿a I miejsce w kategorii gimnazjum. Pisana by砤 pod kierunkiem pani mgr Urszuli Chachulskiej-Tomaszczak.
Na oficjalnej stronie konkursu mo縠cie przeczyta prac Andrzeja i innych uczestnik體 konkursu.

Urszula Chachulska-Tomaszczak

Data: 09.11.2009

Czytaj wi阠ej ...

Awangardowa m硂dzie

M硂dzie naszego gimnazjum wsp蟪pracuje z dzia砤j筩ym w Koluszkach Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych "Wektor". Efektem tej wsp蟪pracy jest realizacja projektu "Awangarda Rzeczywista" w ramach og髄nopolskiego programu "R體na Szanse" Polsko-Ameryka駍kiej Fundacji Wolno渃i i Polskiej Fundacji Dzieci i M硂dzie縴. Celem projektu jest u砤twienie m硂dzie縴 startu w doros砮 縴cie poprzez doskonalnie umiej阾no渃i planowania, organizowania i prezentowania swoich dzia砤 na forum. Uczestnicy projektu dzia砤j w ramach stworzonego przez siebie M硂dzie縪wego Biura Turystycznego "Awangarda Rzeczywista".
Ich zadaniem jest odkrywanie miejsc bliskich, a jednocze渘ie nieznanych i promowanie ich w 渞odowisku lokalnym. O wszystkich dzia砤niach awangardzist體 mo縠cie przeczyta na oficjalnej stronie ich projektu http://www.awangardarzeczywista.pl.
Udzia w projekcie to du縴 sukces koluszkowskiej m硂dzie縴 i Stowarzyszenia "Wektor". Spo渞骴 179 organizacji z ca砮j Polski komisja konkursowa wybra砤 22 projekty, kt髍ym przyznano grant na realizacj. W tym gronie jeste渕y te my.

Data: 07.11.2009

Mi阣zynarodowy Dzie Bibliotek Szkolnych w naszej szkole

W tym roku po raz drugi, 渨i阾o obchodzone by硂 jako Mi阣zynarodowy Miesi筩 Bibliotek Szkolnych przez ca硑 pa焏ziernik. Tegorocznemu 渨i阾u przewodzi硂 has硂: 凚iblioteki szkolne- pe砮n obraz.
Przez ca硑 pa焏ziernik, czytelnik體 czeka硂 wiele atrakcji. Podobnie jak w ubieg硑m roku odwiedzaj筩y bibliotek mogli obejrze wystawki: 凨to wymy渓i takie 渨i阾o?, 刉ystawa rzeczy pozostawionych przez uczni體 w ksi箍kach, zapisa na kartce autora i tytu ksi箍ki, kt髍 zdaniem uczni體 warto zakupi do biblioteki oraz odebra ulotk reklamuj筩 ksi阦ozbi髍 biblioteki.
Uroczyste obchody Mi阣zynarodowych Dni Bibliotek Szkolnych w naszej szkole mia硑 miejsce 26 pa焏ziernika 2009 r.
Tego dnia, na 5 godz. lekcyjnej ca砤 spo砮czno滄 uczniowska zebra砤 si w szkolnej auli, by obejrze przedstawienie przygotowane przez cz硂nk體 Ko砤 Bibliotecznego, pod opiek p. Ma砱orzaty Kujawy. Impreza rozpocz瓿a si przedstawieniem podstawowych informacji o 渨i阠ie. Parodiuj筩 jeden z program體 informacyjnych reporterki (Justyna 寃i阠icka, z kl. 3B i Renata Bziukiewicz, z kl. 1B) przedstawi硑 publiczno渃i ciekawostki ze 渨iata i kraju dotycz筩e biblioteki i ksi箍ki.
Nie zabrak硂 te prezentacji multimedialnej o s砤wnych bibliotekarzach.
Wielki entuzjazm (szczeg髄nie u uczni體) wzbudzi砤 reklama promuj筩a czytanie ksi箍ek wypo縴czonych w naszej bibliotece. Autorem tych prac by Jakub Filipek z kl. 3A.
Najwi阫sz atrakcj okaza si jednak 3258 odcinek 凚iblioteki na sukces.
W skeczu, w kt髍ym wyst筽i硑 Dorota Grzelak i Emilia Kowalska z kl. 3a przedstawiono na weso硂 dzie z 縴cia bibliotekarza. 宮iech (szczeg髄nie u nauczycieli) wzbudzi砤 posta ucznia - Dzwo馽a, kt髍y udziela bibliotekarce zadziwiaj筩ych odpowiedzi na temat wypo縴czonych ksi箍ek. O opraw techniczn przedstawienia zadbali: Jakub K阣zierski i Damian Zaborski z kl. 3C
Zdj阠ia z obchod體 zobaczycie w internetowej galerii
Ma砱orzata Kujawa

Data: 07.11.2009

Krajowa Odznaka Jako渃i e-Twinning dla ekologicznego projektu

Gimnazjum nr 1 w Koluszkach w styczniu 2009 roku przyst筽i硂 do realizacji kolejnego mi阣zynarodowego projektu edukacyjnego 凮twarte granice dla ptak體 w ramach programu e-Twinning. Jest to projekt badawczy z zakresu biologii, dotycz筩y ptak體 i ich w阣r體ek, ze szczeg髄nym uwzgl阣nieniem bocian體. Realizowany jest we wsp蟪pracy z czterema szko砤mi: Elemore Hall School z Anglii, Veendam OBS Westerschool z Holandii, Scuola Media Aligieri z W硂ch oraz 1st Epal of Trikala z Grecji.
Podczas tego projektu, w jego wst阷nej fazie, uczniowie wymieniali przez Internet informacje o szk砤ch, poznawali si, wysy砤li maile, czatowali. W kolejnym etapie przesy砤li wiadomo渃i o ptakach typowych dla danego kraju, ich trasach przelotu, tworzyli prezentacje multimedialne, zdobywali wiedz na temat najbardziej popularnych i zagro縪nych gatunk體. W trzeciej cz隃ci projektu zaj阬i si budow karmnik體 i budek l阦owych dla ptak體, nast阷nie zawiesili budki w dogodnych dla ptak體 warunkach i obserwowali wyl阦, zbierali dokumentacj. W czwartej cz隃ci wymieniali si informacjami dotycz筩ymi budowy fizycznej i anatomicznej ptak體, poznali spos骲 przystosowania si ptak體 do lotu, stworzyli praktyczny s硂wnik poj赕 ornitologicznych w j陑yku polskim, angielskim, w硂skim i niemieckim. Efektem tych wsp髄nych dzia砤 by硂 stworzenie strony internetowej projektu (http://www.gimkol1.edu.pl/birds), forum oraz dw骳h blog體. Uczniowie mieli tez okazj odby zaj阠ia terenowe i spotka si z le渘iczym p. Paw砮m Grabczykiem, kt髍y udzieli wielu fachowych porad nie tylko dotycz筩ych budowy budek l阦owych ale tak縠 zaprezentowa problemy ekologiczne naszego regionu.
Projekt ten okaza si na tyle warto渃iowy, i zosta nagrodzony Krajow Odznak Jako渃i przez Narodowe Biuro Projektu e-Twinning. Odznaka Jako渃i jest przyznawana wybitnym projektom e-Twinning i wskazuje osi筭ni阠ie okre渓onego krajowego i europejskiego standardu, jest te form podzi阫owania tym nauczycielom, kt髍ych praca w ramach partnerstwa uznawana jest za wyr罂niaj筩 si w naszym kraju.

koordynator projektu Ma砱orzata Owczarek

Data: 19.10.2009

Pierwsi w Polsce reporterzy 凴adiowaves z Gimnazjum nr 1

W dniach 25-27 wrze渘ia Pani Marta Fr筩zkowska i Pan Jerzy Pecyna nauczyciele Gimnazjum nr 1 w Koluszkach oraz uczniowie - Ola Chruzimska i Micha Warcho wzi阬i udzia w mi阣zynarodowym szkoleniu w Chesham Park Community College pod Londynem. Warsztaty zorganizowane by硑 przez brytyjsk platform edukacyjn 凴adiowaves we wsp蟪pracy z British Council. Projekt skierowany jest do m硂dzie縴 szkolnej z ca砮j Europy. Polega na zamieszczaniu na platformie edukacyjnej relacji reporterskich m硂dych ludzi. Mog one dotyczy ich szko硑, miasta, 渞odowiska lokalnego, wsp蟪czesnych problem體 m硂dzie縴, wszystkiego co m硂dym ludziom wydaje si ciekawe i wa縩e. Platforma 凴adiowaves jest alternatywn i bezpieczn przestrzeni wirtualn wobec nieocenzurowanych portali spo砮czno渃iowych, takich facebook, czy youtube. Wszystkie zamieszczane na niej materia硑 musz by akceptowane przez nauczyciela-administratora. M硂dzie uczestnicz筩a w szkoleniu nauczy砤 si podstaw pracy reporterskiej, wykorzystywania nowoczesnych narz阣zi do rejestracji obraz體 i d焪i阫體. Na ulicach Chesham zrealizowa砤 swoje pierwsze minireporta縠, kt髍e zosta硑 ju zamieszczone na platformie www.radiowaves.co.uk/obom.
Gimnazjum nr 1 jest pierwsz szko彻 w Polsce bior筩a udzia w tym projekcie. Szko砤 otrzyma砤 od organizator體 szkolenia sprz阾 audiowizualny potrzebny do nagrywania film體, reporta縴, podcast體 mini audycji radiowych.
Udost阷nienie m硂dzie縴 bezpieczniej platformy internetowej i nowoczesnego sprz阾u audio-video jest zach阾 do wyj渃ia z domu i sp阣zania wolnego czasu z reportersk kamer. Projekt 凴adiowaves z pewno渃i odpowiada na zainteresowania m硂dzie縴 nowoczesnymi mediami i daje jej szans prze縴cia ciekawej medialnej przygody.

Data: 13.10.2009

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews