Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

TRZYMAJ FORM

Program 凾rzymaj form" wsp蟪organizowany jest przez G丑wny Inspektorat Sanitarny oraz Stowarzyszenie 凱olska Federacja Producent體 痽wno渃i w ramach realizacji strategii WHO dot. diety, aktywno渃i fizycznej i zdrowia m硂dzie縴.
Celem programu jest edukacja w zakresie trwa砮go kszta硉owania prozdrowotnych nawyk體 w渞骴 nastolatk體 poprzez promocj zasad aktywnego stylu 縴cia i zbilansowanej diety.
Program rozwija zainteresowania uczni體 i poszerza ich wiedz o 渨iecie, s硊縴 promocji aktywno渃i fizycznej, uczy prawid硂wego, czyli zr罂nicowanego i zbilansowanego sposobu od縴wiania si dzieci i m硂dzie縴, ze szczeg髄nym uwzgl阣nieniem odpowiedzialno渃i indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru.
Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Koluszkach od trzech lat bior czynny udzia w programie 凾rzymaj form陻. W minionym roku szkolnym w programie uczestniczy硂 380 uczni體 i 10 nauczycieli. Dzi阫i uczestnictwu w programie uczniowie brali udzia w zmaganiach sportowych: w turnieju streetballa, indeksie sprawno渃i fizycznej, imprezach sportowo rekreacyjnych. Przeprowadzone zosta硑 te lekcje biologii i wychowania do 縴cia w rodzinie na temat: bulimii, anoreksji i oty硂渃i. Na lekcjach wychowawczych uczniowie ogl筪ali film z serii Najlepsze 渨iatowe dokumenty SUPER SIZE ME - Czy wiesz co jesz?!
Inspektorat Sanitarny oraz Oddzia O渨iaty i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w dzi przes砤 podzi阫owania Dyrekcji i Nauczycielom Gimnazjum nr 1 w Koluszkach za wsp蟪prac oraz zaanga縪wanie na rzecz realizacji og髄nopolskiego Programu Edukacyjnego 凾rzymaj Form陻 w latach 2006-2009.

Koordynator programu Dariusz Borkowski

Data: 10.12.2009

Czytaj wi阠ej ...

Gimnazjalny Turniej Tenisa Sto硂wego

W poniedzia砮k 16 listopada 2009 nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali Gimnazjalny Turniej Tenisa Sto硂wego dla uczni體 klas I- III. Do rozgrywek indywidualnych zg硂si硂 si kilkunastu uczni體. Po eliminacjach nadszed czas na pojedynki fina硂we. W渞骴 dziewcz箃 o zwyci阺two walczy硑 Maja Grabowska i Anita K彻b. Skuteczniejsza okaza砤 si uczennica klasy Ib Anita K彻b i to ona wywalczy砤 I miejsce. Najlepszymi tenisistami w渞骴 ch硂pc體 okazali si Przemys砤w Kobus i Krzysiek Petrykowski. Po zaci阾ym pojedynku z wygranej cieszy si Krzysztof Petrykowski. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali s硂dkie upominki, a zwyci阺cy dyplomy i nagrody. Najlepsi tenisi渃i gimnazjum reprezentowali szko酬 w zawodach na szczeblu miejsko-gminnym i wywalczyli tam II miejsce. Pokonali Gimnazjum nr 2 , a ulegli reprezentacji z Ga砶owa Du縠go. Gratulujemy!

Renata Chor箍y

Data: 20.11.2009

Czytaj wi阠ej ...

RAZEM W EUROPIE

10 rocznica powstania naszego Gimnazjum by砤 okazj do podsumowanie dzia砤 szko硑 z zakresu edukacji europejskiej. Nasze do渨iadczenia z realizacji mi阣zynarodowych projekt體 edukacyjnych zosta硑 przedstawione przez Panie: Danut Pecyn, Urszul Chachulsk-Tomaszczak i Ma砱orzat Drabik w publikacji "Razem w Europie. 10 lat edukacji europejskiej w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach". Zawiera ona relacj z 15 wybranych, najciekawszych projekt體, kt髍e nasze Gimnazjum zrealizowa硂 z partnerami z niemal ca砮j Europy. Niekt髍e z nich wykracza硑 nawet poza granice naszego kontynentu. Projekty mia硑 r罂norodn tematyk, r罂norodne formy, ale jeden cel, prze砤mywanie stereotyp體 i kszta硉owanie postawy tolerancji i otwarto渃i na innych. Najlepsze z nich zosta硑 nagrodzone presti縪wymi certyfikatami i nagrodami. Ksi箍ka nie jest w pewnym sensie sko馽zona, gdy nasza szko砤 realizuje wci箍 nowe projekty. Warto si zatem zaanga縪wa w ich realizacj, 縠by dopisa w kolejnym wydaniu sw骿 w砤sny rozdzia.
W dziale "Publikacje nauczycielskie" na naszej stronie www dost阷ne s poszczeg髄ne rozdzia硑 ksi箍ki w wersji elektronicznej w formacie pdf.
Zapraszamy i 縴czymy mi砮j lektury.

Autorki

Data: 19.11.2009

"Noc m硂dych" w Bremie

W dniach od 03 do 11 listopada uczniowie Gimnazjum nr 1 w Koluszkach wraz z nauczycielami p. Mart Fr筩zkowsk i p. Dawidem Urba馽zykiem uczestniczyli w wizycie partnerskiej szk蟪 w Bremie w ramach europejskiego projektu Comenius 凮twarte granice, otwarte umys硑. Koluszkowska 凧edynka wsp蟪pracuje obecnie z partnerskimi plac體kami z Niemiec, Wielkiej Brytanii i S硂wenii.
Wyjazd mia przede wszystkim edukacyjny charakter. Uczniowie brali udzia w specjalnych zaj阠iach z j陑yka angielskiego oraz z historii najnowszej. Centralnym momentem pobytu by砤 tzw. 凬oc M硂dzie縴 w miejskim ratuszu, upami阾niaj筩a tragiczne wydarzenia 凬ocy Kryszta硂wej z 1938 roku. Nasza m硂dzie by砤 w體czas kustoszem wystawy przedstawiaj筩ej drog do wolno渃i, jak pokona硑 narody powojennej Europy. Zaj阠ia tego typu pozwoli硑 uczestnikom skonfrontowa wiedz ksi箍kow z wiadomo渃iami uzyskanymi od 縴j筩ych 渨iadk體 historycznych wydarze. Uczniowie Gimnazjum nr 1 dzia砤j筩y w Comeniusie mieli tak縠 niepowtarzaln szans zaprzyja焠ienia si z r體ie渘ikami z innych kraj體. Na wyje焏zie s硊縴硑, temu m. in. zabawy integracyjne, wsp髄ne przygotowywanie posi砶體, prezentacje narodowych potraw oraz r罂ne wyj渃ia kulturalne. Udzia w tej ciekawej formie edukacji daje m硂dzie縴 szans prze砤mywania stereotyp體 o innych. Pokazuje r體nie, jak wa縩a jest tolerancja oraz otwarto滄. Otworzy granic w rozumieniu tw髍c體 idei Comenius to nade wszystko pr骲owa pozna innych i zrozumie ich, to zauwa縴, 縠 bardzo wiele nas 彻czy, to gotowo滄 do uczenia si od innych i pragnienie nieustannego rozwoju.

Dawid Urba馽zyk

Data: 19.11.2009

Czytaj wi阠ej ...

IV Szkolny Festiwal Piosenki Anglo- i Niemiecko J陑ycznej "EDOL"

O tym, 縠 znajomo滄 j陑yk體 obcych jest w dzisiejszych czasach bardzo przydatna, a czasami wr阠z niezb阣na, nie trzeba nikogo przekonywa. Wiedz o tym doro渓i, kt髍ym nagle, z dnia na dzie, umiej阾no滄 pos硊giwania si j陑ykiem obcym daje mo縧iwo滄 otrzymania awansu, czy znalezienia lepszej posady. Wiedz o tym tury渃i, politycy, studenci. I coraz bardziej jest 渨iadoma tego m硂dzie.
Nauczyciele j陑yka angielskiego z Gimnazjum nr 1 w Koluszkach doskonale zdaj sobie spraw z wymaga dzisiejszego 渨iata. Coroczn imprez promuj筩 nauk j陑yk體 i b阣筩 jednocze渘ie wspania彻 zabaw sta si Szkolny Festiwal Piosenki Angielskiej i Niemieckiej 凟DOL (skr髏 od s丑w European Day of Languages Europejski Dzie J陑yk體), kt髍y mia miejsce w pi箃ek 30 pa焏ziernika 2009 r..
Uczniowie, bazuj筩 na do渨iadczeniach z czterech poprzednich lat, przygotowali si do wyst阷體 wyj箃kowo starannie, co sprawi硂, 縠 tegoroczny festiwal osi筭n钩 bardzo wysoki poziom por體nywalny z show telewizyjnym. Niezwyk砤 wyobra焠ia m硂dzie縴, zdyscyplinowanie, przygotowanie, barwno滄 i r罂norodno滄 kostium體 oraz znakomity dob髍 i wykonanie 減iewanych na 縴wo piosenek zachwyci硑 publiczno滄. Wiele zespo丑w wykorzystywa硂 r體nie dodatkowe rekwizyty prawdziw sensacj by砤 makieta samochodu rozmiar體 1:1. Nic dziwnego, 縠 jury mia硂 twardy orzech do zgryzienia w ustaleniu kolejno渃i na podium, tym bardziej, 縠 r罂nice punktowe by硑 minimalne. Ostatecznie konkurs zwyci昕y砤 klasa III B z piosenk zespo硊 Modern Talking 刌ou抮e my heart, you抮e my soul, na drugim miejscu uplasowa砤 si klasa II C, a na trzecim klasa II D. Organizatorzy gratuluj zwyci陑com, a wszystkim uczestnikom, m硂dzie縴 , nauczycielom i dyrekcji szko硑 dzi阫uj za zaanga縪wanie i pomoc w przygotowaniu tej imprezy.
Zapraszamy do obejrzenia fotoreporta縰 z festiwalu.

Tomasz Piechota

Data: 11.11.2009

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews