Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

"Du縪 wra縠 du縪 mocy, baw si z nami bez przemocy"

Od kilku lat sta硑m elementem kalendarza zawod體 szkolnych i imprez integracyjnych jest o turniej dla klas I "Du縪 wra縠, du縪 mocy baw si z nami bez przemocy". Tegoroczne zmagania pierwszak體 i ich wychowawczy odby硑 si 28. 01. 2009 r. Jednym z g丑wnych cel體 zawod體, opr骳z propagowania walki fair play, by砤 by砤 integracja klas, dlatego zawody by硑 tak zorganizowane, aby mogli si w彻czy wszyscy uczniowie. By硑 dla nich przewidziane konkurencje sportowe z wiedzy o sporcie. Osobnej ocenie podlega r體nie doping zorganizowany przez kibic體 ka縟ej z klas. Du縪 emocji wzbudzi硑 konkurencje z aktywnym udzia砮m Pa wychowawczy. Jedn z pierwszych by硂 rozpoznanie swojego wychowawcy, wyznaczeni uczniowie do tego zadania musieli z zas硂ni阾ymi oczami rozpozna swoj Pani siedz筩 na krze渓e obok innych Pa. Zadanie nie nale縜硂 do naj砤twiejszych, gdy wychowawczynie by硑 doskonale zamaskowane. Uczniowie biegali te z gazet, rzucali pi砮czkami do worka trzymanego przez wychowawczynie, przedmuchiwali kubek umieszczony na rozci筭ni阾ej 縴砪e, biegali w koszulce sportowej zak砤danej i zdejmowanej przez wychowawc, by硑 te kalambury i pytania o sporcie. Nie zabrak硂 rozgrzewki w formie aerobiku przygotowanej przez uczennice klas III . Wszyscy dobrze si bawili bo gdy s阣ziowie podliczali punkty po dziewi箃ej konkurencji pad硂 pytanie: Czy to ju koniec ? . Gdyby oceniano zaanga縪wanie pierwsze miejsce zdoby硑by wszystkie klasy pierwsze, ale w sporcie tak jest, 縠 raz si wygrywa raz si przegrywa. I tak miejsce I z ilo渃i 24,5 pkt. zaj瓿a klasa Ic, II miejsce klasa Id 24 pkt., III miejsce klasa IB 21 pkt., IV miejsce klasa Ia z liczb 19 pkt. Wszyscy uczniowie otrzymali soki, a zwyci陑cy paczk s硂dyczy i dyplomy. Organizatorami imprezy byli nauczyciele wychowania fizycznego.
Fotoreporta z zawod體 mo縠cie zobaczy w internetowej galerii
Dariusz Borkowski

Data: 07.02.2010

Andrzej Krupi駍ki wsp蟪autorem ksi箍ki

Spo砮czne Towarzystwo O渨iatowe i Muzeum Historii Polski w Warszawie s wydawcami wyj箃kowej ksi箍ki zatytu硂wanej "Bohaterowie opowie渃i rodzinnych". Sk砤daj si na ni prace nagrodzone w og髄nopolskim konkursie literackim zorganizowanym w ramach programu "Patriotyzm Jutra". W ksi箍ce zosta硑 opublikowane 22 wyr罂nione opowiadania.Ilustracje stanowi fotografie zebrane przez autor體,przedstawiaj筩e bohater體 tekst體,pami箃ki po nich pieczo硂wicie przechowywane przez dzieci i wnuki. Zdj阠ie pradziadka Andrzeja zosta硂 umieszczone r體nie na ok砤dce publikacji. Egzemplarz ksi箍ki znajduje si w naszej szkolnej bibliotece. Zach阠amy Was do poznania niezwyk硑ch opowie渃i! Mo縠 zainspiruj Was do wzi阠ia udzia硊 w kolejnych edycjach konkursu...
Przes砤niem dla Was niech b阣 s硂wa jurora konkursu pana Andrzeja Mularczyka: "Ka縟e 縴cie jest opowie渃i, kt髍a czeka na swojego autora. Je渓i co nie powinno by zapomniane, trzeba to zapisa, gdy opowie滄 musi toczy si dalej. Opisuj筩 swoich bliskich, opowiadacie te o sobie, a przecie kiedy Wasze 縴cie b阣zie czyj箿 opowie渃i..."

Urszula Chachulska-Tomaszczak

Data: 05.02.2010

Czytaj wi阠ej ...

Koszykarskie zmagania gimnazjalist體

Nauczyciele wychowania fizycznego z Gimnazjum nr 1 w Koluszkach wraz z OSiR w Koluszkach byli organizatorami Miejsko-Gminnych Zawod體 w Pi砶 Koszykow. Turniej dziewcz箃 odby si w hali sportowej 16.01.2010r. Koszykarki z Jedynki zn體 okaza硑 si bezkonkurencyjne. Cho dziewcz阾a gra硑 w os砤bieniu, bez kontuzjowanej liderki zespo硊 - Joanny Zi阾ary 渨ietnie poradzi硑 sobie z rywalkami. Pokona硑 uczennice z Gimnazjum nr 2 38:7, a zawodniczki z Gimnazjum w Ga砶owie Du縴m 52:2.Pierwsze miejsce turnieju wywalczy硑 sobie: M. Witkowska, K.Wojtczak, M.Majchrzak, M.Jeziorska, M.Pi箃kowska, D.Ka縨ierczak, J.Nowak, P.Chuszcz, M.Tarkowska, A.szyk , A.D硊gosz. W pi箃ek odby硑 si zawody, w kt髍ych rywalizowali ze sob ch硂pcy. Po zaci阾ych spotkaniach ulegli oni jednak dru縴nie z Gimnazjum nr 2 14:15. Mecz z reprezentacj z Gimnazjum w Ga砶owie Du縴m zako馽zy si zwyci阺twem i wynikiem 38:2. Obie dru縴ny b阣 reprezentowa硑 gmin w zawodach strefowych. Uczestnicy turnieju zostali nagrodzeni dyplomami i s硂dkimi upominkami. Wszystkim gratulujemy i 縴czymy dalszych sukces體.

Renata Chor箍y i Dariusz Borkowski

Data: 24.01.2010

Czytaj wi阠ej ...

Opowie滄 wigilijna

Ostatni w roku kalendarzowym dzie zaj赕 szkolnych, to obok zwyk硑ch lekcji tak縠 moment wprowadzaj筩y w szczeg髄ny klimat Bo縠go Narodzenia. 22 grudnia utalentowani teatralnie uczniowie naszej 凧edynki pod kierunkiem p. Katarzyny W骿cik wystawili w砤sn adaptacj znanego utworu Carla Dickensa: 凮powie滄 wigilijna. Przedstawienie przeplata硑 kol阣y w wykonaniu naszego ch髍u prowadzonego przez p. Romualda Spychalskiego, a walor體 estetycznych dodawa砤 ciekawa dekoracja przygotowana przez p. Piotra szkowicza. Prace nad przedstawieniem wspomaga tak縠 katecheta p. Dawid Urba馽zyk. Grze naszych m硂dych aktor體 towarzyszy硑 niecodzienne efekty sceniczne, kt髍e zawdzi阠zamy pomocy naszego absolwenta Patryka G箂iorka. Fabu砤 przedstawienia, w interesuj筩y spos骲 ukazywa砤 duchow w阣r體k bohatera - Ewenezera Scrooga, kt髍y w noc wigilijn musia dokona trudnego, ale niezwykle potrzebnego bilansu w砤snego 縴cia. Nieprzeci阾ne kreacje aktorskie uczni體 Gimnazjum nr 1 pobudzi硑 widz體 do refleksji nad istot 寃i箃, ukierunkowa硑 ich my渓i w stron prawdziwych warto渃i, kt髍e nadaj sens ludzkiemu 縴ciu. M硂dym artystom uda硂 si nade wszystko w przepi阫ny spos骲 odda centralny motyw utworu: nawr骳enie bohatera jego ponowne duchowe narodzin, rzecz tak wa縩 nie tylko podczas 寃i箃. Nic wi阠 dziwnego, 縠 przedstawienie spotka硂 si z entuzjastycznym przyj阠iem co utwierdza w przekonaniu 縠 tego typu inicjatywy potrafi porywa serca m硂dzie縴. Nastr骿, w kt髍y wprowadzi砤 spo砮czno滄 uczniowsk inscenizacja znalaz swoje przed硊縠nie i dope硁ienie w czasie wigilii klasowych.
Zdj阠ia z przedstawienia mo縠cie obejrze w galerii internetowej.

Dawid Urba馽zyk

Data: 23.12.2009

III miejsce Gimnazjum nr 1 na Festiwalu eTwinning

W dniu 2 grudnia odby si w dzi Festiwal Programu eTwinning, organizatorami konferencji i konkursu stoisk by O渞odek Edukacji Europejskiej i Regionalnej sdzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kszta砪enia Praktycznego we wsp蟪pracy z Fundacj Rozwoju Systemu Edukacji. Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego otrzyma硂 zaproszenie na t uroczysto滄 jako szko砤 b阣筩a przyk砤dem dobrej praktyki. Podczas konferencji mieli渕y okazj zaprezentowa dorobek 凧edynki w akcji eTwinning oraz kr髏ko przedstawi siedem mi阣zynarodowych projekt體 realizowanych przez szko酬. Cztery ze szko彻 czesk w Prostejowie: 凷箂iedzi przyjaciele, 凜o wiesz o Polsce i Czechach?, 剬wi阾a w Polsce i Czechach, 凷tres w dniu powszednim, ze szko彻 na Malcie 凧a i Internet, ze szko彻 w Macedonii 凬asz kraj jest wart zobaczenia oraz projekt realizowany ze szko砤mi z Niemiec, Anglii i S硂wenii 処n the news.
Nasza szko砤 zaj瓿a trzecie miejsce za stoisko prezentuj筩e projekt 凮twarte granice dla ptak體, nagrodzony w tym roku r體nie Krajow Odznak eTwinning.

koordynator projektu Ma砱orzata Owczarek

Data: 10.12.2009

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews