Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Bia砶a Tatrza駍ka 2010

Tegoroczna zima da砤 si we znaki chyba prawie wszystkim z wyj箃kiem dzieci, kt髍e takiej okazji do zabaw na 渘iegu cz阺to jeszcze w og髄e nie mia硑 w swoim 縴ciu. Nic dziwnego, 縠 doroczny ob髗 narciarski organizowany w Gimnazjum nr 1 cieszy si bardzo du縴m zainteresowaniem.
Tradycja tych wyjazd體 jest ju tak d硊ga, 縠 doczeka砤 si nawet w砤snego forum na 凬aszej Klasie Pod opiek nauczyciela geografii Piotra Zend砤 oraz nauczyciela wychowania fizycznego Janusza Cecherza szesnastoosobowa grupa 15 lutego uda砤 si do Bia砶i Tatrza駍kiej. Jak co roku opr骳z do渨iadczonych m硂dych narciarzy i snowboardzist體 znalaz砤 si spora grupa os骲, kt髍e pod opiek swoich nauczycieli stawiali swoje pierwsze kroki na stoku.
Na razie narty i 硑縲y okaza硑 si dla koluszkowskiej m硂dzie縴 znakomit zabaw, ale by mo縠 kiedy pojawi si w渞骴 nich talenty na miar Adama Ma硑sza czy Justyny Kowalczyk.
Organizatorzy wykorzystali wszystkie mo縧iwo渃i jakie dawa砤 tegoroczna aura, 縠by wym阠zy swoich podopiecznych, nic wi阠 dziwnego, 縠 wr骳ili oni po tygodniu do Koluszek strudzeni, ale roze渕iani i nawet trudy podr罂y zat硂czonymi poci筭ami nie zmieni硑 ich twardego postanowienia, 縠by za rok zn體 spotka si na stoku. Jak d硊go jeszcze nauczycielom starczy zapa硊? W Naszej Klasie do 2020 roku. ;)
W internetowej galerii s zdj阠ia z zimowych szale駍tw w Bia砪e

Data: 17.03.2010

IV Szkolny Turniej w Trambambul

W dniu 12.02.2010 r. podczas dyskoteki choinkowej w Gimnazjum nr 1 odby si czwarty gimnazjalny turniej w trambambul pod has砮m 凙takuj bramk陻. Celem turnieju by硂 propagowanie zasad rywalizacji fair- play oraz kszta硉owanie nawyk體 aktywnego sp阣zania czasu wolnego. Sportowe rozgrywki zorganizowane zosta硑 w ramach udzia硊 szko硑 w og髄nopolskiej kampanii 凷zko砤 bez przemocy
Do rywalizacji zg硂si硂 si 12 dwuosobowych dru縴n reprezentuj筩ych swoje klasy. Turniej odbywa si systemem pucharowym. Po d硊giej i bardzo emocjonuj筩ej rywalizacji wy硂niono zwyci陑c體. Pierwsze miejsce zdobyli Damian Reszka i kasz Wojciechowski z kl. IIIc, drugie miejsce ex aequo Sebastian Ozimi駍ki i Piotr Sikorski z kl. IIb i Damian Grabowski i Adrian Lisik z kl. II c. W kategorii dziewcz箃 zwyci昕y硑 Joanna Zi阾ara i Dagmara G髍na z kl. IIId, drugie miejsce J鬅wik Aleksandra i Paulina Loba z kl. IIa. Zwyci阺kie zespo硑 otrzyma硑 pami箃kowe dyplomy i s硂dkie upominki. Wszyscy uczestnicy doskonale si bawili.

Dariusz Borkowski

Data: 03.03.2010

GIMNAZJADA 2010 zawody w pi砶 koszykow

Przed feriami zimowymi w hali O渞odka Sportu i Rekreacji w Koluszkach odby硑 si zawody miejsko-gminne i powiatowe w pi砪e koszykowej dziewcz箃 i ch硂pc體. W zawodach miejsko-gminnych w kategorii dziewcz箃 I miejsce zdoby砤 dru縴na Gimnazjum nr 1, II miejsce Gimnazjum nr 2, a miejsce III - Gimnazjum z Ga砶owa Du縠go. Mecz fina硂wym o mistrzostwo powiatu 丑dzkiego wschodniego pomi阣zy Gimnazjum nr 1 a Gimnazjum nr 2 zako馽zy si wynikiem 54:11 dla Gimnazjum nr 1. Zwyci阺ka dru縴na dziewcz箃 gra砤 w nast阷uj筩ym sk砤dzie: Monika Witkowska, Katarzyna Wojtczak, Michalina Jeziorska, Martyna Majchrzak, Malwina Pi箃kowska, Dominika Kazimierczak, Anna szczyk, Justyna Nowak, Patrycja Chuszcz, Karolina Sztuka, Milena Tarkowska, Marlena Wielgo, Anna D硊gosz. Opiekunem dru縴ny dziewcz箃 jest p. Dariusz Borkowski.
W tym samym czasie odbywa硑 si zawody w pi砪e koszykowej ch硂pc體. W zawodach miejsko杇minnych I miejsce zdoby砤 dru縴na Gimnazjum nr 2, II miejsce Gimnazjum nr 1, III miejsce Gimnazjum z Ga砶owa Du縠go. Niezwykle ciekawie zapowiada硑 si nast阷ne zawody o mistrzostwo powiatu 丑dzkiego wschodniego pomi阣zy Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 1, kt髍e by硑 okazj dla dru縴ny z naszego gimnazjum na rewan za przegrany pojedynek w poprzednich eliminacjach, w kt髍ym nasi ch硂pcy ulegli "dw骳e" jednym "koszem (14: 15). Rewan si ca砶owicie uda, gdy mecz fina硂wy zako馽zy si wynikiem 31: 19 dla ch硂pc體 z Gimnazjum nr 1. Ch硂pcy grali w nast阷uj筩ym sk砤dzie: Piotr Gorz筪ek, Adrian Pietrasik, Mateusz Bryszewski, Jakub K阣zierski, Kamil Siedlecki, Damian Reszka, Szymon Miller, Piotr Grobelny, Karol Pecyna, Krzysztof Petrykowski, Micha Ma硊cha. W zawodach rejonowych, kt髍e odby硑 si w Tomaszowie Mazowieckim nasz zesp蟪 zaj钩 trzecie miejsce. Opiekunem dru縴ny ch硂pc體 jest p.Janusz Cecherz.

Dariusz Borkowski

Data: 03.03.2010

Mistrzowie BRD w KoluszkachW dniu 25 lutego w Zespole Szk蟪 nr 1 w Koluszkach zosta砤 rozegrana III edycja Ligi Mistrz體 BRD. Po raz kolejny w okresie ferii zimowych do naszego miasta przyjecha砤 krajowa czo丑wka Og髄nopolskiego Turnieju BRD by rywalizowa o Puchar Burmistrza Koluszek. We wszystkich tegorocznych kolejkach Ligi Mistrz體 BRD bra硑 udzia szko硑 podstawowe i gimnazjalne z wojew骴ztw: podkarpackiego, ma硂polskiego, 渨i阾okrzyskiego, opolskiego, 渓箂kiego, mazowieckiego i 丑dzkiego.
Koluszkowski turniej, tak jak dwa poprzednie rozegrane w Przeciszowie (woj. ma硂polskie) i w Czarnej (woj. podkarpackie) sk砤da si z 3 konkurencji. Na hali OSiR-u rozegrana by砤 jazda sprawno渃iowa rowerem na torze przeszk骴 i konkurencja udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W naszej szkole zawodnicy pisali test sprawdzaj筩y wiedz z przepis體 ruchu drogowego oraz odby硂 si podsumowanie turnieju i wr阠zenie puchar體 i nagr骴 dla uczestnik體 i ich opiekun體.
Rywalizacja by砤 bardzo zaci阾a, gdy po dw骳h kolejkach 3 dru縴ny (Koluszki, Przecisz體 i Czarna) mia硑 tak sam ilo滄 punkt體. Zwyci阺ko z tej rywalizacji wyszli uczniowie naszej szko硑: Mateusz Bryszewski, Piotr Gorz筪ek, Piotr Michalak i Karol Pecyna, kt髍zy otrzymali z r筴 p. S砤womira Wochny - Puchar Burmistrza Koluszek. Nasi uczniowie pokonali m.in. aktualnych Mistrz體 Polski BRD, dru縴n Publicznego Gimnazjum w Czarnej, kt髍a za zaj阠ie II miejsca otrzyma砤 Puchar Komendanta Powiatowego Policji insp. Zygmunta Galanta. Puchar Komendanta Powiatowego Pa駍twowej Stra縴 Po縜rnej m. bryg. Marka Dudy za zdobycie III miejsca otrzyma硂 Gimnazjum nr 1 w Przeciszowie.
Na kolejnych miejscach uplasowa硑 si dru縴ny Gimnazjum nr 1 we W硂szczowie (woj. 渨i阾okrzyskie), Gimnazjum w Hucie Krzeszowskiej (woj. podkarpackie), Gimnazjum w Gralewie (woj. mazowieckie) i Gimnazjum w Rozprzy (woj. 丑dzkie).
Sukces dru縴nowy naszej reprezentacji zosta przypiecz阾owany r體nie zwyci阺twem naszego zawodnika w klasyfikacji indywidualnej. Puchar Prezesa ZO PZM w dzi p. Miros砤wa Nicowskiego zdoby Mateusz Bryszewski, kt髍y by najlepszym zawodnikiem trzech tegorocznych eliminacji, prezentuj筩 wysoki poziom wiedzy i umiej阾no渃i we wszystkich konkurencjach. Opr骳z pucharu otrzyma pakiet nagr骴 rzeczowych od Krzysztofa Ho硂wczyca, kt髍ego fundacja by砤 jednym ze sponsor體 tegorocznych rozgrywek.
Nasi zawodnicy okazali si r體nie najlepszymi ratownikami drogowymi, zwyci昕aj筩 r體nie w klasyfikacji generalnej pomocy przedmedycznej. Za zwyci阺two otrzymali Puchar Honorowego Obywatela Koluszek W硂dzimierza Zawiszy.
Dodatkow rozgrywan konkurencj w koluszkowskiej edycji by硂 wy硂nienie mistrza jednej przeszkody na torze. Spo渞骴 9 ustawionych przeszk骴 wylosowano "korytarz z desek", kt髍y przejecha硂 bezb酬dnie w zawodach 16 zawodnik體 i oni walczyli o tytu mistrzowski. Po 6 dodatkowych dogrywkach najlepszym okaza si Piotr Gorz筪ek i on otrzyma nagrod indywidualn od wyd. Grupa Image.
W klasyfikacji szk蟪 podstawowych zwyci昕y砤 Szko砤 Podstawowa w Czarnej, kt髍a wyprzedzi砤 Szko酬 Podstawow nr 1 w Koluszkach i Szko酬 Podstawow w Rozprzy oraz Szko酬 Podstawow z K阣zierzyna Ko焞a.
Wszyscy uczestnicy turnieju z Koluszek wyjechali nie tylko bogatsi o now wiedz i umiej阾no渃i, ale tak縠 z nagrodami rzeczowymi, kt髍e ufundowali:
- Urz筪 Miejski w Koluszkach
- Urz筪 Marsza砶owski w dzi
- Starostwo Powiatowe Powiatu sdzkiego Wschodniego w dzi
- Wojew骴zki O渞odek Ruchu Drogowego w dzi
- Polski Zwi箊ek Motorowy w dzi
- Fundacja 凨ierowca Bezpieczny - Warszawa
- Grupa Image - Warszawa
- Stowarzyszenie na Rzecz Poprawy Bezpiecze駍twa Ruchu Drogowego 凞roga i bezpiecze駍two Pozna
- Serwis informacji drogowych 凞rogi na Sz髎tk陻 - Jelenia G髍a
Dyrekcja Zespo硊 Szk蟪 nr 1 dzi阫uje r體nie pracownikom Wydzia硊 Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach i funkcjonariuszom Komendy Powiatowej PSP w Koluszkach, kt髍zy s阣ziowali poszczeg髄ne konkurencje i byli r體nie autorami pyta i zada.
Zdj阠ia z turnieju mo縠cie obejrze w internetowej galerii

Data: 26.02.2010

Supergimnazjalista z naszej szko硑!

Andrzej Krupi駍ki ucze klasy III c naszej szko硑 zaj钩 trzecie miejsce w konkursie na najlepszego gimnazjalist wojew骴ztwa 丑dzkiego 凷upergimbus 2009/10 . Nasz ucze w trzech etapach sprawdzianu wiedzy i umiej阾no渃i musia pokona prawie czterystu rywali z innych szk蟪 oraz wykaza si wiadomo渃iami z ca砮go materia硊 omawianego w gimnazjum.
Eliminacje szkolne rozpocz瓿y si w listopadzie ubieg砮go roku i polega硑 na prawid硂wym rozwi箊aniu testu z religii, j陑yka polskiego, historii, matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, wiedzy o spo砮cze駍twie oraz plastyki. Wzi阬i w nich udzia trzecioklasi渃i o najwy縮zej 渞edniej ocen ko馽owych. Odpowiedzialnym za przebieg konkursu w naszej 凧edynce by katecheta p. Dawid Urba馽zyk, kt髍y nast阷nie towarzyszy Andrzejowi podczas jego dalszych zmaga.
W kolejnej ods硂nie organizowanego przez Zesp蟪 Szk蟪 Salezja駍kich w dzi konkursu nasz ucze rywalizowa z 49 zwyci陑cami eliminacji szkolnych. Do fina硊, kt髍y odby si 12 lutego br., trafi razem z 13 innymi osobami. Na tym etapie Andrzej musia wykaza si nie tylko gruntown wiedz, ale tak縠 praktycznymi umiej阾no渃iami, tj. budowa domu z papieru, przeprowadzenie do渨iadczenia chemicznego oraz jego opis, a tak縠 sprawno渃iami sportowymi. W tym wszystkim dzielnie wspomaga砤 go dziesi箃ka koleg體 i kole縜nek z klasy III c. Finalista musia te przygotowa kr髏k prezentacj multimedialn na sw骿 temat. Andrzej nie dawa za wygran i tylko w ostatniej turze dw骳h uczni體 z innych szk蟪 wojew骴ztwa okaza硂 si lepszymi od niego.
Ten wielki sukces dla Gimnazjum nr 1 to przede wszystkim zas硊ga jego wybitnie zdolnego i pracowitego ucznia. Przyczyni砤 si do niego tak縠 rodzina laureata, jak r體nie wszyscy nauczyciele kszta砪筩y go w naszej koluszkowskiej szkole. Mamy nadziej, 縠 niew箃pliwy sukces naszego ucznia jeszcze bardziej zmotywuje jego koleg體 i kole縜nki z Gimnazjum nr 1 do wysi砶u w zdobywaniu wiedzy i umiej阾no渃i, co na pewno zaprocentuje kolejnymi zwyci阺twami w konkursach.

Dawid Urba馽zyk

Data: 25.02.2010

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews