Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Sa砤tkowe szale駍two w Gimnazjum nr 1

W tym roku ju po raz trzeci nasze gimnazjum w彻czy硂 si w obchody 寃iatowego Dnia Zdrowia, organizuj筩 na pocz箃ku kwietnia WIOSENNY FESTYN ZE ZDROW 痀WNO孋I, tym razem pod has砮m 凷a砤tkowe szale駍two. Impreza ta jest organizowana w ramach realizowanego przez nasz szko酬 programu 凷zko硑 Promuj筩ej Zdrowie i jest wspania彻 okazj do poszerzenia wiedzy uczni體 z zakresu zasad zdrowego 縴wienia. W tym roku prym wiod硑 warzywa, uczniowie mieli za zadanie przygotowa minimum trzy potrawy zawieraj筩e w swoim sk砤dzie wylosowane przez zesp蟪 warzywko, zaprezentowa walory zdrowotne przygotowanych da i opisa warto渃i od縴wcze ro渓iny. Dodatkowo, po raz pierwszy w tym roku, klasy musia硑 u硂縴 piosenk lub wiersz opiewaj筩y warto渃i prozdrowotne warzyw. Wygra砤 klasa Ia pod przewodnictwem wychowawczyni p. Emilii Michalak. Dru縴na pierwszak體 uwiod砤 komisj wy渕ienit zup broku硂w i ogromn ilo渃i da. Drugie miejsce zaj瓿a klasa II d p. Katarzyny W骿cik, zesp蟪 wspaniale przystroi stoisko i przygotowa bardzo zgrabny wiersz o zaletach og髍ka. Nie zabrak硂 te fachowej wiedzy, doskona硑ch sa砤tek i broszurek informacyjnych. Trzecie miejsce przypad硂 klasie IIc pod kierunkiem p. Moniki Koszady. Zesp蟪 przedstawi scenk opisuj筩 縴cie pewnego ziemniaka wzbogacon piosenk, przygotowa te ziemniaczane kluseczki, knedle i sa砤tk. Wyr罂nienie przyznano klasie III d p. Ma砱orzaty Owczarek za profesjonalnie przystrojony st蟪, pi阫ne dekoracje i ujmuj筩o za減iewan piosenk o pomidorku napisan do melodii znanego szlagieru 刏硂ty pier渃ionek. Zwyci陑cy poza dyplomami otrzymali tak縠 kosze pe硁e owoc體 i zdrowych sok體. Wszystkim nagrodzonym oraz wyr罂nionym gratulujemy i liczymy na jeszcze ciekawsze pomys硑 i wy渕ienitsze potrawy za rok.

koordynator ds. promocji zdrowia
Ma砱orzata Owczarek

Data: 27.04.2010

Czytaj wi阠ej ...

Zasady rekrutacji do szk蟪 ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2010/2011

Od 1 kwietnia zgodnie z rozporz筪zeniem sdzkiego Kuratora O渨iaty rozpocz钩 si proces rekrutacji do szk蟪 ponadgimnazjalnych. Tak jak w poprzednich latach uczniowie mog sk砤da podania do maksymalnie 3 wybranych szk蟪. Przypominamy, 縠 nab髍 do szk蟪 ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem systemu elektronicznego obowi箊uje we wszystkich powiatach woj. 丑dzkiego z wyj箃kiem szk蟪 z powiatu 丑dzkiego wschodniego i kutnowskiego. Tak wi阠 uczniowie, kt髍zy chc kontynuowa nauk w koluszkowskich szko砤ch ponadgimnazjalnych sk砤daj podania o przyj阠ie osobi渃ie w sekretariatach wybranych szk蟪.
W dniu 8 kwietnia na auli szko硑 odby硂 sie zebranie informacyjne dla uczni體 klas 3 naszego gimnazjum. Pani Pedagog - Emilia Michalak i p. Jerzy Pecyna przybli縴li uczniom szczeg蟪owe zasady rekrutacji do szk蟪 ponadgimnazjalnych. Uczniowie zapoznani zostali r體nie z harmonogramem rekrutacji i zasadami przeliczania poszczeg髄nych ocen i osi筭nie szkolnych na punkty, kt髍e b阣 mia硑 decyduj筩e znaczenie w procesie rekrutacji. Om體iona zosta砤 budowa strony www elektronicznego naoru (http://lodzkie.edu.com.pl) i zasady tworzenia listy preferencji poszczeg髄nych klas w elektronicznym systemie KSENON firmy Vulcan. Uczniowie zobaczyli poszczeg髄ne kroki wype硁iania elektronicznego formularza wyboru klas i sposoby jego weryfikacji.
Przypominamy wszystkim zainteresowanym, 縠 trzeciokla渃i maj do 31 kwietnia czas na podj阠ie decyzji o wyborze szko硑 ponadgimnazjalnej i z硂縠nie poda w formie tradycyjnej lub elektronicznej.
Poni縠j przedstawiamy prezentacj ze spotkania z trzecioklasistami.
Link do prezentacji

Data: 08.04.2010

II Edycja Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Angloj陑ycznych

Wszystkie klasy Gimnazjum nr 1 w Koluszkach zg硂si硑 swoje trzy-osobowe reprezentacje do II Edycji Szkolnego Konkursu Wiedzy o Krajach Angloj陑ycznych, kt髍y odby si 26 marca 2010 w murach szkolnych. Tegoroczne zmagania mia硑 bardzo ciekaw form, a dru縴ny musia硑 wykaza si r罂nymi umiej阾no渃iami, takimi jak rozpoznanie s砤wnej postaci na obrazku, odgadni阠ie hymnu na podstawie fragmentu melodii, narysowanie symboli narodowych niekt髍ych kraj體, czy przyporz筪kowanie flag i r罂norodnych informacji do podanych pa駍tw. Cz隃 pyta zadawana by砤 poszczeg髄nym ekipom bezpo渞ednio w j陑yku angielskim, tote od uczestnik體 oczekiwano jego dobrej znajomo渃i. Po podsumowaniu wszystkich rund, zwyci陑c okaza砤 si klasa 3B w sk砤dzie: Ola Chruzimska, Bartek Ruci駍ki i Micha Sikorski, kt髍zy najlepiej poradzili sobie z pytaniami o Wielkiej Brytanii, USA, Australii i Kanadzie. Nauczyciele j陑yka angielskiego serdecznie gratuluj zwyci陑com oraz sk砤daj szczeg髄ne podzi阫owania wydawnictwom Express Publishing i Macmillan oraz Dyrekcji Gimnazjum nr 1 za ufundowanie nagr骴 dla wszystkich uczestnik體. W przysz硑m roku organizatorzy planuj w彻czy do konkursu pozosta砮 gimnazja z terenu naszej gminy.

Tomasz Piechota

Data: 08.04.2010

Wielkanocna zaduma w Gimnazjum nr 1

Kr髏kie wyk砤dy wzbogacone prezentacj multimedialn, recytacja poezji oraz 減iewy, sk砤da硑 si na program artystyczny wystawiony w Wielk 宺od przez m硂dzie Gimnazjum nr 1 w Koluszkach. Wyst筽ienia uczni體 ukazywa硑 podstawy biblijne wiary w Zmartwychwstanie i wyja渘ia硑 teologiczne znaczenie tego wydarzenia. Nie zabrak硂 r體nie odniesie do liturgii, kt髍a od wiek體 jest szko彻 wiary. Ciekawym elementem uroczysto渃i by砤 cze滄 dotycz筩a Ca硊nu Tury駍kiego, kt髍y dla wielu wierz筩ych jest relikwi i materialnym dowodem Zmartwychwstania Jezusa. Przebiegiem uroczysto渃i kierowa p. Dawid Urba馽zyk, wspierany przez odpowiedzialnego za 減iew p. Romualda Spychalskiego. Wsp髄nie z uczniami dekoracj przygotowa p. Piotr szkowicz. M硂dzi arty渃i z Gimnazjum nr 1 oraz organizatorzy spodziewali si, 縠 program pobudzi intelektualnie odbiorc體 a nade wszystko znajdzie swoje przed硊縠nie podczas nabo縠駍tw liturgicznych Triduum Paschalnego. Czas pokaza, 縠 nie by硑 to jedynie pobo縩e 縴czenia.

Dawid Urba馽zyk

Data: 08.04.2010

X Szkolny Konkurs Mitologiczny "Nie udawaj Greka"

W dniu 17 marca 2010 roku odby si X Szkolny Konkurs Mitologiczny ,,Nie udawaj Greka拻 dla klas pierwszych. Konkurs jest r體ie渘ikiem naszego gimnazjum i przez dziesi赕 lat swego istnienia wpisa si do szkolnej tradycji.
W tym roku mitologiczne zmagania przygotowali uczniowie klasy II C pod kierunkiem wychowawczyni pani Moniki Koszady. Pierwszoklasi渃i musieli odpowiedzie na pytania tajemniczej Pytii kap砤nki Apolla z Delf, rozwi箊a zagadki bogini t阠zy Iris, narysowa wybran konkurencj olimpijsk, zaznaczy na mapie antycznej Grecji polis zwi箊ane z wybranymi herosami. Najwi阠ej emocji wzbudzi硑 kalambury, do kt髍ych zaanga縪wane zosta硑 wychowawczynie klas pierwszych. Panie mog硑 same zadecydowa, czy chc rysowa czy pokazywa wylosowany przez siebie zwi箊ek frazeologiczny. Podczas rozwi箊ywania testu uczestnicy i widownia, zgodnie z tradycj, pocz阺towali si boskim nektarem, pos硊chali greckiej muzyki; mogli te obejrze prezentacj pokazuj筩 fotografie z dziewi阠iu minionych konkurs體.
Klasowe dru縴ny musia硑 wykaza si wiedz, ale te refleksem i spostrzegawczo渃i. Najlepsi okazali si uczniowie klasy I D, kt髍zy zdobyli Puchar Przechodni Dyrektora Szko硑 i prawo zorganizowania konkursu mitologicznego roku szkolnym 2010/2011.
W najbli縮zym czasie zostanie rozstrzygni阾a konkurencja dla publiczno渃i zwyci陑ca otrzyma cenn nagrod.
Fotoreporta z jubileuszowego konkursu zobaczycie w internetowej galerii

Anna Malecha

Data: 22.03.2010

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews