Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

5 lat Programu eTwinning

Konferencja podsumowuj筩a pi阠ioletni dzia砤lno滄 szk蟪 w ramach Programu eTwinning zosta砤 zorganizowana 30 kwietnia przez Kuratorium O渨iaty w dzi we wsp蟪pracy z: Fundacj Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie Narodowym Biurem Kontaktowym eTwinning w Warszawie, Instytutem Europejskim w dzi, sdzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kszta砪enia Praktycznego oraz Wojew骴zkim O渞odkiem Doskonalenia Nauczycieli w dzi. Spotkanie uczni體, nauczycieli i dyrektor體 szk蟪 zainteresowanych r罂norodnymi formami mi阣zynarodowej wsp蟪pracy w ramach Programu eTwinning mia硂 miejsce w Instytucie Europejskim w dzi.

Data: 17.05.2010

Czytaj wi阠ej ...

Filozoficzne sukcesy Gimnazjum nr 1 w Koluszkach

Je渓i prawd s s硂wa 渨. Tomasza z Akwinu, 縠 刢z硂wiek, kt髍y wi阠ej my渓i, lepiej wybiera, to ju dzi mo縠my by spokojni o przysz硂滄 wielu spo渞骴 uczni體 Gimnazjum nr 1 w Koluszkach. Zw砤szcza uczestniczki V Wojew骴zkiego Konkursu Filozoficznego: 刉 poszukiwaniu prawdy o cz硂wieku, Bogumi砤 K阣zierska, Karolina Kuczkowska i Paulina D硊gosz wykaza硑 si godn podziwu ch阠i do zdobywania wiedzy filozoficznej, kt髍a ubogaca osobowo滄. Bogusia i Karolina zaj瓿y w tym elitarnym konkursie ex aeguo pierwsze miejsce, natomiast Paulina do彻czy砤 do grona jego finalist體. W trakcie prawie p蟪rocznych eliminacji dziewczyny musia硑 zmierzy si trudnymi zagadnieniami z zakresu filozofii: Sokratesa, Platona, Arystotelesa, 渨. Augustyna i 渨. Tomasza. Rywalizacja sk砤da砤 si z trzech etap體. Pierwszy polega na napisaniu samodzielnej pracy pisemnej, drugi stanowi test z wiedzy filozoficznej, natomiast trzeci mia form ustnego egzaminu.
11 maja br. w dniu uroczystego zako馽zenia eliminacji szczeg髄nie wyr罂niona zosta砤 Bogumi砤 K阣zierska, kt髍a podczas konkursu uzyska砤 w sumie najwi阠ej punkt體. Uczennica Gimnazjum nr 1 odczyta砤 publicznie swoj prac por體nuj筩 spu渃izn Sokratesa i Platona. Nasza uczennica obok tradycyjnych ksi箍kowych nagr骴, wygra砤 g丑wn nagrod konkursu wycieczk do Rzymu! Jednocze渘ie wszystkie nasze finalistki mog opr骳z ciekawych nagr骴 poszczyci si ju pierwszymi naukowymi publikacjami, poniewa ich prace znajd si na 砤mach pracy zbiorowej dotycz筩ej konkursu. W najbli縮zej przysz硂渃i przed naszymi pasjonatkami rysuje si ciekawa perspektywa wsp蟪pracy z jedyn w Polsce M硂dzie縪w Akademi Filozoficzn dzia砤j筩ej w IV LO w dzi.
Wszyscy cieszymy si z sukces體 naszych uczennic oraz z tego, 縠 ju w gimnazjum maj one mo縧iwo滄 zg酬biania wiedzy filozoficznej, kt髍 razem z Bibli stanowi podstaw kultury europejskiej. Ten wielki kapita nasi uczniowie zdobywaj na lekcjach przedmiot體 humanistycznych oraz k蟪ku filozoficznym, kt髍e od dw骳h lat prowadzi opiekun naszych zwyci阺kich, uczennic, katecheta .
Mamy nadziej, ze ten szczeg髄ny sukces m硂dzie縴 z Gimnazjum nr 1 poci筭nie z sob jeszcze wi阫sze zainteresowanie filozofi klasyczn w naszej szkole. Jednocze渘ie jeste渕y przekonani, 縠 kontakt z kultur antyczn uwra縧iwi naszych uczni體 na pi阫no i dobro, a tym samym wprowadzi ich w 渨iat prawdziwych warto渃i, kt髍e uczyni trwa硑m fundamentem swojego 縴cia.

Dawid Urba馽zyk

Data: 17.05.2010

Wkr髏ce fina硂wa rozgrywka konkursu "Super klasa"

W tradycj imprez szko硑 na sta砮 wpisa si ju plebiscyt na wspania砮go koleg. Teraz przyszed czas na wyb髍 jedynej i niepowtarzalnej klasy w konkursie 凷uper Klasa. Organizatorem i pomys硂dawc konkursu jest Samorz筪 Uczniowski. G丑wnym celem konkursy jest: integracja zespo丑w klasowych, promowanie zaanga縪wania w 縴cie klasy i szko硑, kszta硉owanie poczucia wsp髄noty szkolnej, tworzenia atmosfery wsp髄nej pracy i zabawy, rozwijanie osobowo渃i, talent體 i zainteresowa uczni體, budowanie poczucia odpowiedzialno渃i jednostkowej i grupowej. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich klas. Sk砤da si z 2 etap體.
Do etapu pierwszego, czyli eliminacji zg硂si硂 si 10 klas. Zespo硑 walczy硑 w 3 konkurencjach: herb klasy, maskotka klasy czyli wizerunek postaci, kt髍a oddawa b阣zie charakter i ducha klasy, utw髍 liryczny dotycz筩y zespo硊.
Do fina硊 zaproszonych zosta硂 sze滄 klas, kt髍e zdoby硑 najwi阫sz liczb punkt體:
Klasa 3D- z liczb punkt體 19
Klasa 3C- z liczb punkt體 15
Klasa 3A i 2D- z liczba punkt體 12
Klasa 1C- z liczba punkt體 10
Klasa 1D- z liczba punkt體 8
Podczas fina硊 klasy b阣 rywalizowa ze sob w nast阷uj筩ych konkurencjach:
Konkurencja I- film o klasie, zmontowany w dowolnym programie, nie przekraczaj筩y 3 -5 minut.
Konkurencja II- piosenka na temat klasy, kt髍 reprezentanci wykonaj podczas apelu. Jej tekst musi zawiera przynajmniej 2 zwrotki oraz refren. Podk砤d mo縠 by melodi znanego utworu muzycznego i powinien trwa 2 -3 minuty.
Konkurencja III- karykatura- konkurencja ta b阣zie odbywa si w czasie trwania konkursu. Zadaniem wybranej osoby uzdolnionej plastycznie b阣zie narysowanie karykatury patrona naszej szko硑 Jana Kochanowskiego. Dla klasy, kt髍a zgromadzi najwi阫sz liczb punkt體 przewidziana jest nagroda w postaci 1- dniowej wycieczki klasowej, ufundowanej przez dyrektora szko硑. Zesp蟪 otrzyma r體nie tytu Super Klasy oraz dyplom uczni體 Super Klasy.
Nagrod za naj阠ie II i III miejsca b阣 s硂dycze.
Apel, podczas kt髍ego wy硂nieni zostan zwyci陑cy planowany jest na dzie 07. 05. 2010 r.

Ma砱orzata Kujawa
opiekun S.U.

Data: 04.05.2010

Nasze uczennice laureatkami konkursu "Od obrazu do s硂wa"

Zesp蟪 Szk蟪 w Ga砶owie Du縴m by organizatorem mi阣zyszkolnego konkursu literackiego "Od obrazu do s硂wa". Zadaniem uczestnik體 konkursu by硂 napisanie pracy w dowolnej formie literackiej zainspirowanej jednym z podanych dzie malarskich. Uczniowie mogli wybra w秗骴 tak wybitnych obraz體 jak: "Babie lato" J髗efa Che砿o駍kiego, "Zach骴 s硂馽a na morzu" Stanis砤wa Witkiewicza, "Majowe s硂馽e "J髗efa Mehoffera, "Kompozycja" Stanis砤wa Ignacego Witkiewicza, "Pejza malarski" W砤dys砤wa Strzemi駍kiego, "Rynek krakowski" J髗efa Mehoffera. Nasze uczennice, Karolina Sztuka i Karolina Kuczkowska, zosta硑 laureatkami konkursu. Karolina Sztuka, laureatka I miejsca, zainspirowana obrazem J髗efa Che砿o駍kiego "Babie lato" napisa砤 wiersz, natomiast Karolina Kuczkowska, laureatka III miejsca, wybra砤 inny obraz -"Majowe s硂馽e" J髗efa Mehoffera, pod wp硑wem kt髍ego stworzy砤 opowiadanie "Kwiaty".
Zapraszamy Was do lektury nagrodzonych prac i obejrzenia zdj赕 z uroczystego podsumowania konkursu!

Data: 03.05.2010

Czytaj wi阠ej ...

Kolejny gimnazjalista finalist Og髄nopolskiego Konkursu Informatycznego

W dniach 15-16 kwietnia 2010 r. Bartosz Korczy駍ki reprezentowa wojew骴ztwo 丑dzkie podczas fina硊 VII Og髄nopolskiego Konkursu Wiedzy Informatycznej Uczni體 Szk蟪 Gimnazjalnych, kt髍y odby si w IV Liceum Og髄nokszta砪筩ym w Szczecinie. W konkursie wzi瓿o udzia ponad 1200 gimnazjalist體, a do 渃is砮go fina硊 zakwalifikowano 32 finalist體, po 2 najlepszych z ka縟ego wojew骴ztwa. Gimnazjum nr 1 po raz 4 znalaz硂 si w finale tego presti縪wego konkursu.
W Szczecinie Bartosz rywalizowa z kolegami ze wszystkich zak箃k體 naszego kraju, rozwi箊uj筩 w pierwszym dniu konkursu test wiedzy og髄noinformatycznej i zadania praktyczne przy komputerze. Po tych emocjonuj筩ych zmaganiach uczestnicy konkursu nast阷nego dnia mieli okazj zrelaksowa si na pok砤dzie statku 凮dra Queen, podczas wycieczki po Porcie Szczecin. Ta wycieczka by砤 ciekawa nie tylko ze wzgl阣u na nietypowy charakter. M硂dzie i opiekunowie mogli z bliska zobaczy prac doker體 i pracownik體 stoczni remontuj筩ych statki (w tym statek MS 刏iemia sdzka). Wra縠nia na uczestnikach zrobi jeden z dock體 zastawiony ogromn ilo渃i wielkich bry z kamieni granitowych, kt髍e s przywo縪ne z Afryki drog morsk w砤渘ie do Szczecina. Podczas rejsu odby si tak縠 ciekawy wyk砤d pracownika naukowego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego dotycz筩y przest阷stw komputerowych i sposob體 zabezpieczania si przed nimi. Po rejsie statkiem go渃ie udali si autokarami na kr髏k wycieczk po Szczecinie i jego wspania硑ch zabytkach.
Ostatnim etapem konkursu by硂 uroczyste og硂szenie wynik體 i wr阠zenie nagr骴 dla najlepszych informatyk體 fina硊. Po ostatecznym podsumowaniu obu etap體 konkursu Bartosz zaj钩 7 miejsce, co trzeba uzna za du縴 sukces najm硂dszego w渞骴 finalist體, gdy jako jedyny z uczestnik體 by pierwszoklasist. Nasz gimnazjalny informatyk ju dzi zapowiada walk o podium i wspania砮 nagrody w przysz硂rocznej edycji konkursu.

Data: 29.04.2010

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews