Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Rozpocz阠ie roku szkolnego 2010/2011

Rozpocz阠ie nowego roku szkolnego 2010/2011 dla wszystkich uczni體 Gimnazjum nr 1 w Koluszkach odb阣zie si w dniu 01.09. 2010 r. o godz. 9.00 w auli szko硑.
Po oficjalnym rozpocz阠iu roku szkolnego r體nie na auli nast筽i odczytanie list uczni體 nowych klas pierwszych. Po odczytaniu list uczniowie wraz ze swoimi nowymi wychowawcami udadz si do klas.
Przypominamy r體nie, 縠 na stronie internetowej b阣zie dost阷ny aktualny plan lekcji.

Data: 27.08.2010

Kiermasz podr阠znik體

3 wrze渘ia 2010 r. w pi箃ek odb阣zie si kiermasz u縴wanych podr阠znik體 dla klas pierwszych w roku szkolnym 2010/2011. Uczniowie obecnych klas II mog przynie滄 podr阠zniki (opr骳z 鎤icze) do sprzeda縴 w dniach 2-3 wrze渘ia do biblioteki po uprzednim ich przygotowaniu wg poni縮zych zalece.

Nale縴:
- podpisa ka縟 ksi箍k d硊gopisem, podajemy imi, nazwisko i klas
- wytrze napisy o丑wkowe i naprawi drobne uszkodzenia
- sporz筪zi wykaz podr阠znik體 i poda ceny.

Rozliczenie po kiermaszu - 6 wrze渘ia.

Zapraszamy

Data: 27.08.2010

Wyprawka szkolna 2010

Rodzice, kt髍ych przed zbli縜j筩ym si nowym rokiem szkolnym nie sta na podr阠zniki, mog ubiega si o pomoc z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jest to mo縧iwe w ramach programu Wyprawka szkolna.
O dofinansowanie na zakup podr阠znik體 mog stara si rodzice dzieci klasach drugich gimnazj體.

W tym roku z ministerialnej pomocy mog skorzysta r體nie uczniowie s砤bo widz筩y, nies硑sz筩y, z upo渓edzeniem umys硂wym w stopniu lekkim oraz niepe硁osprawni. W przypadku takich dzieci pod uwag nie jest brana klasa.
Pomoc przys硊guje uczniom, w rodzinach kt髍ych doch骴 na osob nie przekracza 351 z硂tych netto. Wnioski nale縴 sk砤da w szko砤ch, do kt髍ych po wakacjach b阣zie ucz阺zcza硂 dziecko - do 15 wrze渘ia.

Wi阠ej informacji znajduje si w dokumencie pdf - kliknij tutaj, aby otworzy dokument

Data: 13.07.2010

Wykaz podr阠znik體 dla klasy 1 na rok szkolny 2010/2011


Przedstawiamy list obowi箊uj筩ych podr阠znik體 dla klas 1 gimnazjum na rok szkolny 2010/2011. - kliknij na ten link


Data: 13.07.2010

Projekt �Otwarte granice dla ptak體� laureatem og髄nopolskiego konkursu eTwinning

Realizowany w Gimnazjum nr 1 projekt "Otwarte granice dla ptak體", kt髍y otrzyma we wrze秐iu Krajow Odznak Jako禼i, zosta w czerwcu bardzo wysoko oceniony przez jury konkursu "M骿 projekt eTwinning", zostaj眂 og髄nopolskim laureatem w tegorocznej edycji konkursu. Projekt realizowany by ze szko砤mi z W硂ch, Anglii, Grecji i Holandii, a dotyczy ptak體, ich budowy oraz przystosowa. Bior眂 pod uwag tematyk projektu jury przyzna硂 drugie miejsce w kategorii dla nauczycieli przedmiot體 matematyczno-przyrodniczych. Zwyci陑ca musia spe硁i wiele kryteri體 min.: wykaza integracj z programem nauczania, wykorzysta do realizacji zada technologi informacyjno-komunikacyjn dost阷n w szkole, odznacza si kreatywno禼i i innowacyjno禼i , posiada europejski wymiar i bogate metody wsp蟪pracy z partnerami projektu.
Niezwykle mi硑m momentem by硂 te uczestnictwo koordynatora p. M. Owczarek i dw骿ki uczennic - Justyny Nowak i Martyny Mr髗, uroczystej gali z okazji wr阠zenia dyplom體 i nagr骴 laureatom konkursu. Dodatkowo, zwyci阺kie zespo硑 zosta硑 zaproszone na dwudniow wycieczk i zwiedzanie Warszawy. Szko砤 otrzyma砤 r體nie nagrody rzeczowe w postaci aparatu cyfrowego, USB i kamery internetowej. Ministerstwo Spraw Wewn阾rznych i Administracji ufundowa硂 ponadto nagrod pieni昕n dla laureat體 konkursu, szko砤 otrzyma砤 te list gratulacyjny z r眐 Dyrektora Generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji p. Miros砤wa Marczewskiego. Koordynator projektu otrzyma ponadto podzi阫owania i gratulacje wystosowane przez sdzkiego Kuratora O秝iaty - dr Jana Kami駍kiego.

Data: 20.06.2010

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews