Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Udany pocz箃ek rozgrywek sportowych dla Gimnazjum nr 1

W czwartek 21 pa焏ziernika, w hali sportowej odby硑 si pierwsze w tym roku szkolnym organizowane przez OSiR w Koluszkach zawody dla gimnazjalist體. Tym razem rozgrywano Miejsko-Gminny Turniej Pi砶i R阠znej Dziewcz箃. Rywalizacja toczy砤 si mi阣zy Gimnazjum nr 1 i nr 2 w Koluszkach. Zwyci阺two przypad硂 uczennicom z Jedynki. Bez problemu reprezentantki Gimnazjum nr 1 wygra硑 spotkanie i zako馽zy硑 mecz wynikiem 5:1.
Podopieczne p. R. Chor箍y do彻czy硑 do swoich sukces體 kolejne I miejsce. W zawodach tych barw naszej szko硑 broni硑: M. Jeziorska. K. Sztuka, M. Tarkowska, P.Matusiak, D.Kazimierczak, A.szczyk, M.Wielgo, M.Majchrzak, M.Pi箃kowska, A.Wojno, K. Ka硊縩a, A. Stachlewska, K. Popiel.
Dzie p鬅niej 22 pa焏ziernika to ch硂pcy rywalizowali o I m-ce w gminie. Reprezentacja Gimnazjum nr 1 pod opiek p. D. Borkowskiego pokona砤 dru縴n Gimnazjum nr 2 w Koluszkach 16:8. Mistrzami gminy w pi砪e r阠znej zostali: A. Pietrasik, K. Pecyna, K. Cholewi駍ki, K Siedlecki, D. Grabowski, A. Lisik, J. Mi駅owski, S.B筩zyk, P Kowalczyk, M. Ma硑cha, K. Lesiak, M. Lewandowicz, A. Du砤, P. Bator.
Te pierwsze zwyci阺twa niech b阣 zapowiedzi kolejnych wygranych w dalszej rywalizacji sportowej! Gratulujemy!

Data: 27.10.2010

Czytaj wi阠ej ...

寃i阾o Edukacji Narodowej w Gimnazjum nr 1

"Takie b阣 Rzeczypospolite , jakie ich m硂dzie縴 chowanie" - ten cytat najdobitniej okre渓a rol nauczyciela i szko硑 w 縴ciu ka縟ego m硂dego cz硂wieka i narodu. Jest to rola nie砤twa, ale przynosz筩a pedagogom wiele rado渃i i satysfakcji w pracy z m硂dzie抗.
O tym, 縠 uczniowie Gimnazjum nr 1 im. J. Kochanowskiego w Koluszkach doceniaj trud swych nauczycieli, mogli渕y przekona si 15.10.2010r. By to dzie wyj箃kowy i up硑n钩 w niezwykle przyjemnej i sympatycznej atmosferze.
W tym roku uczniowie zaskoczyli ca彻 Rad Pedagogiczn i zamiast tradycyjnej akademii pod kierunkiem p. Anetty Olejniczak i p. Sylwii Kowalskiej przygotowali program artystyczny, w kt髍ym 縴czenia dla nauczycieli i wszystkich pracownik體 szko硑 zosta硑 opatrzone dedykacjami w formie wyst阷體 naszej uzdolnionej m硂dzie縴. Jak si okaza硂 nasi uczniowie maj r罂norodne talenty: Wojciech Kali駍ki z kl. Ic zagra na skrzypcach, Marta Kul筭 z kl. Ic i Mariusz Olczyk z kl. IIIc zata馽zyli jive- taniec towarzyski, Monika Kokot z kl. 1d za減iewa砤 凾yle s硂馽a w ca硑m mie渃ie i porwa砤 swym wyst阷em publiczno滄, w j陑yku angielskim za減iewa硑 Martyna Mucha z kl. IIc, Justyna Rochala z kl. IIa oraz Anita K彻b i Paulina K彻b z kl. IIb. Ponadto na gitarze zagra砤 Katarzyna Miedzi駍ka z kl. I b, na keybordzie zagra砤 Adrianna W阣erska z kl. IId, przy jej akompaniamencie za減iewa砤 Magdalena Matusiak z kl. I c. Na zako馽zenie ca砮j uroczysto渃i tango zata馽zyli uczniowie z kl. III d (Micha Worcho, Karolina Sztuka, Karolina Kuczkowska i Piotr Michalak). Natomiast Weronika Chejchman z kl. IIc, Agnieszka Stachlewska z kl. IIc i Marta Kul筭 z kl. Ic wykona硑 prace plastyczne.
Tego dnia mogli渕y przekona si, 縠 w ka縟ym z nas drzemie jaki ukryty talent - trzeba go tylko w sobie odnale熸, a potem starannie piel阦nowa...
W imieniu Rady Rodzic體, jej przewodnicz筩a p. Renata Cie渓ak z硂縴砤 na r阠e pani Dyrektor Danuty Pecyny kwiaty oraz 縴czenia ca砮mu gronu pedagogicznemu.
Pani Dyrektor serdecznie podzi阫owa砤 m硂dzie縴 za wyst阷. Ponadto wyrazi砤 nadziej, 縠 w przysz硂渃i wi阫sza liczba uczni體 zdob阣zie si na odwag i zaprezentuje sw骿 talent.

Sylwia Kowalska
Anetta Olejniczak

Data: 19.10.2010

Warsztaty Rozwoju Zawodowego w s硂we駍kim Ptuj

W dniach 24-26 wrze渘ia w malowniczej S硂wenii mia硑 miejsce Warsztaty Rozwoju Zawodowego przeznaczone s dla nauczycieli przyrodnik體 z ca砮j Europy, kt髍zy chc dowiedzie si wi阠ej na temat eTwinningu oraz rozwija swoje umiej阾no渃i w zakresie wsp蟪pracy europejskiej wykorzystuj筩ej technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT). Warsztaty zgromadzi硑 85 uczestnik體 z r罂nych kraj體 europejskich, kt髍zy b阣 tworzy w najbli縮zym czasie sie wsp蟪pracy mi阣zy partnerskimi szko砤mi oraz wymienia si do渨iadczeniami. Na warsztaty zosta硂 oddelegowanych trzech nauczycieli z Polski, wojew骴ztwo 丑dzkie by硂 reprezentowane przez p. Ma砱orzat Owczarek nauczycielk biologii naszej szko硑. Wyjazd i udzia w szkoleniu by forma nagrody za zdobycie przez koluszkowskie gimnazjum drugiego miejsca w Og髄nopolskim Konkursie "M骿 projekt eTwinning".
Tematyka warsztat體 by砤 niezwykle r罂norodna i obejmowa砤 zaj阠ia dotycz眂e roli gier spo砮cznych w budowaniu w砤渃iwych relacji w grupie wielonarodowo渃iowej, komunikacji mi阣zykulturowej z wykorzystaniem Internetu, poznaniu mo縧iwo渃i jakie daje wsp蟪pracuj筩ym szko硂m portal eTwinning. Trzy z warsztat體 by硑 bardziej 渃is砮 w swej tematyce i skupi硑 si na astronomii, fizyce oraz zastosowaniu tablicy interaktywnej w nauczaniu przyrody i realizacji projekt體. Ponadto warsztaty da硑 te mo縧iwo滄 znalezienia partner體 do realizacji w砤snych projekt體 edukacyjnych.
Przedstawiciele Narodowego Biura eTwinning ze S硂wenii zadbali r體nie o mo縧iwo滄 poznania kultury, tradycji i historii kraju. Nauczyciele mogli zobaczy stroje ludowe i popr骲owa swoich si w ta馽ach regionalnych, b阣筩 w najstarszym mie渃ie S硂wenii Ptuj, odwiedzili te zamek z IX wieku oraz muzeum. Podczas ca砮go pobytu mogli kilkakrotnie skosztowa regionalnej kuchni. Typowo s硂we駍kie potrawy s oparte na kaszy z gryki, j阠zmienia lub kukurydzy i wykorzystuj doskona彻 dziczyzn. S硂we駍ki chleb (kruh) jest wy渕ienity, prawdziwy przysmak to chleb c阾kowany (pisan kruh) robiony z trzech rodzaj體 zbo縜 zwini阾ych razem i wypieczonych. Pobyt w miejscowo渃i Ptuj sta si te okazj do zwiedzenia najwi阫szej winiarni w mie渃ie. Osiemnastotysi阠zny obecnie gr骴, kt髍ego historia si阦a czas體 rzymskich, s硑nie z najlepszych teren體 do upraw winoro渓i w ca砮j S硂wenii. S硂wenia to niewielki kraj, kt髍y w砤渃iwie trudno odnale兼, przygl筪aj筩 si mapie Europy, jednak b阣筩 tam zaledwie kilka dni mo縩a 渕ia硂 powiedzie, 縠 "ma砮 jest pi阫ne".

Data: 08.10.2010

Czytaj wi阠ej ...

Po縠gnanie lata z pi砶 koszykow

W ostatni sobot lata na boisku Orlika w Koluszkach odby si IV Turniej Koszyk體ki Ulicznej - STREETTBALL. Organizatorem zawod體 by O渞odek Sportu i Rekreacji w Koluszkach. Celem imprezy by硂 wdro縠nie m硂dzie縴 do aktywnego i zdrowego sp阣zania czasu wolnego. Zawody przeprowadzono w ramach Gminnego Programu Profilaktycznego - organizacja zaj赕 pozalekcyjnych dla dzieci i m硂dzie縴 z terenu gminy. Do rywalizacji przyst筽ili uczniowie z koluszkowskich szk蟪: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Zesp蟪 Szk蟪 Ponadgimnazjalnych nr 1, Zesp蟪 Szk蟪 Ponadgimnazjalnych nr 2.
W kategorii szk蟪 gimnazjalnych dziewcz箃:
I miejsce "Pogrom"- M. Pi箃kowska, P. Chuszcz, P. Adrian, M. Marczyk
II miejsce " Domi Team"- D. Tomczak, M. Matusiak, A. Brzeska, P. Supera
III miejsce "Puma"- M. Cha砤t, W. Chejchman, A. Stachlewska, O. Ruszkowska

W kategorii szk蟪 gimnazjalnych ch硂pc體:
I miejsce "Ma鎘i" - M. Lewandowicz, M. Szklarek, A. szczyk
II miejsce "Pawlak&Balas" - K. Pawlak, D. Pawlak, D. Balas
III miejsce "Batory" - P. Bator, D.Wasilewski, K. Freliga


Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i s硂dkie upominki.
Zawody s阣ziowali: Dariusz Borkowski i Gabriel Kilian -animatorzy Sportu w gminie Koluszki.

Dariusz Borkowski

Data: 24.09.2010

Czytaj wi阠ej ...

INFORMACJA O POMOCY MATERIALNEJ DLA UCZNI覹 W ROKU SZKLONYM 2010/20011

1. Stypendium szkolne mo縠 otrzyma ucze znajduj筩y si w trudnej sytuacji materialnej, wynikaj筩ej z niskich dochod體 na osob w rodzinie, w szczeg髄no渃i gdy w rodzinie wyst阷uje bezrobocie, niepe硁osprawno滄, ci昕ka lub d硊gotrwa砤 choroba, wielodzietno滄, a tak縠 gdy rodzina jest niepe硁a. Druki i wnioski mo縩a otrzyma w sekretariacie szko硑 lub u pedagoga szkolnego.
Wnioski wraz z potwierdzeniem dyrektora szko硑 i za渨iadczeniami o dochodach nale縴 z硂縴 do dn. 15 wrze渘ia 2010 r. w Urz阣zie Miejskim w Koluszkach, ul. 11 Listopada 65, pok骿 nr 1.
UWAGA: Zakup體 mo縩a dokona dopiero po odebraniu decyzji o przyznaniu stypendium.

2. Osoby znajduj筩e si przej渃iowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego mog ubiega si o ZASIK SZKOLNY (wnioski do UM Koluszki, termin uzale縩iony od zdarzenia losowego).

3. Wyprawka szkolna przys硊guje uczniom klas II gimnazjum, znajduj筩ym si w trudnej sytuacji materialnej. Wnioski o przyznanie wyprawki wraz z za渨iadczeniami o dochodach nale縴 z硂縴 w sekretariacie szko硑 do dn. 15 wrze渘ia 2010r. Kwota dofinansowania w roku szkolnym 2010/2011 w II klasie gimnazjum wynosi - 310 z. Niezb阣ne s faktury zakupu podr阠znik體.

4. Miesi阠zna wysoko滄 dochodu netto na osob w rodzinie ucznia uprawniaj筩a do ubiegania si o stypendium szkolne i wyprawk szkoln nie mo縠 przekracza 351 z. W uzasadnionych przypadkach o wyprawk szkoln mog ubiega si rodzice uczni體, kt髍ych kryterium dochodowe zosta硂 przekroczone.

5. Dofinansowanie posi砶體 w sto丑wce szkolnej.
W przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny, rodzice (opiekunowie prawni) mog ubiega si o dofinansowanie posi砶體 w sto丑wce szkolnej(obiady, 渘iadania). W tym celu nale縴 jak najszybciej z硂縴 wnioski wraz z odpowiedni dokumentacj w Miejskim O渞odku Pomocy Spo砮cznej w Koluszkach, ul Brzezi駍ka 32. W uzasadnionych przypadkach o dofinansowanie posi砶體 mog ubiega si rodzice (opiekunowie prawni) uczni體 kt髍ych kryterium dochodowe zosta硂 przekroczone. W tym celu nale縴 skontaktowa si z kierownikiem 渨ietlicy lub pedagogiem szkolnym.

6. Szczeg蟪owe informacje znajduj si na tablicy informacyjnej w szkole, na stronie internetowej szko硑: http://www.gimkol1.edu.pl lub pedagoga szkolnego.

Pedagog szkolny

Data: 04.09.2010

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews