Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Cmentarz w Postu砪e

Uczestnicy projektu ,,Cmentarze naszego regionu'' w pa焏zierniku 2010 roku odwiedzili najwi阫szy wojskowy cmentarz, po硂縪nych w naszej najbli縮zej okolicy - pochodz筩y z czas體 I wojny 渨iatowej cmentarz w Pustu砪e, w okolicy Witkowic. Pochowano na nim 縪硁ierzy niemieckich, rosyjskich, a tak縠 Polak體 walcz筩ych pod przymusem w armiach naszych 體czesnych zaborc體. Cmentarz w Pustu砪e zosta odnowiony w 2006 roku, gdy historycy zaj阬i si odkrywaniem 渓ad體 wielkiej, cho ma硂 znanej bitwy 丑dzkiej z 1914 roku.
Agnieszka Lewi駍ka, kasz Krzywa駍ki oraz Mateusz R縜nek przygotowali prezentacj w formacie pdf, na kt髍ej przedstawiaj ten dla wielu z nas zapomniany cmentarz, kryj筩y tajemnice I wojny 渨iatowej.

Data: 20.11.2010

Dwie Europejskie Odznaki eTwinning dla naszej "Jedynki"

Szko砤, w kt髍ej si kszta砪, s硑nie ze swojego presti縰 oraz wielu nagr骴, zdobywanych zar體no przez uczni體 jak i nauczycieli. W tej kwestii najlepszym dowodem na wielorak dzia砤lno滄 plac體ki jest realizacja projekt體 w programie edukacyjnym eTwinning. Do najbardziej udanych mo縠my zaliczy dwa ostatnie: 凮twarci na 寃iat Magazyn, oraz projekt przyrodniczy 凮twarte granice dla ptak體. Obydwa projekty otrzyma硑 w砤渘ie Europejsk Odznak Jako渃i eTwinning, co uwa縜m za naprawd ogromny, wsp髄ny sukces uczni體 i naszej koordynatorki p. Ma砱orzaty Owczarek.
Aby pokaza, za co zostali渕y nagrodzeni tak presti縪wym odznaczeniem, postaram si przybli縴 tre滄 i dzia砤nia w zakresie projektu 凮twarte granice dla ptak體.
By to p蟪toraroczny projekt badawczy, kt髍y dotyczy budowy ptak體 oraz ich w阣r體ek. Realizowali渕y go wsp髄nie z kolegami ucz筩ymi si w Anglii, Holandii, Grecji oraz we W硂szech. We wst阷nej fazie wymieniali渕y si za pomoc Internetu informacjami na temat naszych szk蟪, poznawali渕y si drog mailow oraz czatowali渕y. Pomimo r罂nic kulturalnych, okaza硂 si, 縠 mamy ze sob du縪 wsp髄nego: ta sama muzyka, te same szkolne problemy.

Data: 14.11.2010

Czytaj wi阠ej ...

Europejski Dzie J陑yk體 w Gimnazjum nr 1

凚ez znajomo渃i j陑yk體 cz硂wiek czuje si gorzej ni bez paszportu
(F. Dostojewski).


Jak prawdziwe s te s硂wa wie ka縟y, kto kiedykolwiek napotka problemy, aby bezpo渞ednio porozumie si z obcokrajowcem.
9 lat temu Rada Europy ustanowi砤 26 wrze渘ia Europejskim Dniem J陑yk體. Inicjatorzy s硊sznie wyszli z za硂縠nia, 縠 m體i j陑ykiem drugiej osoby oznacza uczyni krok ku niej, prze砤ma bariery, l阫i i uprzedzenia. Kszta砪enie j陑ykowe i komunikowanie si w r罂nych j陑ykach pomaga nam upowszechnia koncepcj r罂norodno渃i kulturowej i wzajemnego zrozumienia na naszym kontynencie.
Mo縩a by wymieni wiele powod體, dla kt髍ych powinni渕y uczy si j陑yk體:
- Nigdy wcze渘iej nie istnia硂 tak wiele mo縧iwo渃i pracy czy nauki w innym kraju europejskim jednak nieznajomo滄 j陑yk體 obcych uniemo縧iwia wielu osobom korzystanie z nich.
- Globalizacja i struktury w砤sno渃i w biznesie sprawiaj, 縠 obywatele coraz cz隃ciej musz zna j陑yki obce, aby coraz lepiej pracowa we w砤snym kraju.
- Europa jest zasobna w j陑yki istnieje ponad 200 j陑yk體 europejskich. Jest to wa縩e bogactwo, kt髍e nale縴 uzna, wykorzysta i chroni.
- Nauka j陑yk體 渨ietnie 鎤iczy nasz pami赕, a ludzie pos硊guj筩y si j陑ykami obcymi rzadko cierpi na chorob Alzheimera.

Data: 07.11.2010

Czytaj wi阠ej ...

"Cmentarze naszego regionu" - projekt edukacyjny

Uczniowie klasy II A i II B poznaj histori naszego regionu,realizuj筩 projekt edukacyjny dotycz筩y cmentarzy znajduj筩ych si w naszej okolicy- tych znanych i cz阺to odwiedzanych i tych zapomnianych.
Zacz阬i渕y od tego, co nam najbli縮ze - od cmentarza w
Koluszkach. Utrwalili渕y na zdj阠iach stare i pi阫ne groby. Przed
渨i阾em Wszystkich 寃i阾ych chcemy przybli縴 je naszym kolegom i
kole縜nkom.
Autorki publikacji: Monika Kamocka, Sylwia Urba駍ka
Kliknij, aby pobra plik pdf publikacji

Data: 27.10.2010

M硂dzie z Gimnazjum nr 1 w Akademii Filozoficznej

Tego nie pokaza硑 ankiety ani inne szczeg蟪owe badania diagnozuj筩e potrzeby wychowawcze m硂dzie縴. Inicjatywa powsta砤 niemal spontanicznie i pocz箃kowo nie rokowa砤 wcale powodzenia. Ot罂 dwa lata temu w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach powsta硂 ko硂 filozoficzne dla niewielkiej liczby zainteresowanych uczni體. Tematyka zdawa硂by si ma硂 przyjemna - nauka Platona, Sokratesa, Arystotelesa i innych my渓icieli. Przyszed jednak pierwszy sukces. Nasza uczennica Justyna Szczepanik zaj瓿a III miejsce w wojew骴zkim konkursie tematycznym z filozofii klasycznej, a po niej w nast阷nym roku, nasze uczennice - Bogumi砤 K阣zierska i Karolina Kuczkowska zaj瓿y ex aequo I miejsce. Warto wspomnie, 縠 Bogusia w nagrod za udzia w tym elitarnym konkursie pojecha砤 na tygodniow wycieczk do Rzymu. W tym roku w koluszkowskiej 凧edynce, a 10 uczni體 ucz阺zcza na zaj阠ia z ko砤 filozoficznego, pragn筩 zmierzy si z my渓 filozoficzn greckich i rzymskich ojc體 kultury europejskiej.

Data: 27.10.2010

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews