Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Bia砮 szale駍two gimnazjalist體 z Jedynki

W pierwszym tygodniu tegorocznych ferii zimowych, kilkunastoosobowa grupa uczni體 z Gimnazjum nr 1 w Koluszkach uczestniczy砤 w tygodniowym wyje焏zie w g髍y. Ten wypoczynkowo-turystyczny wyjazd do Bia砶i Tatrza駍kiej zorganizowali dla swoich podopiecznych nauczyciele wychowania fizycznego pan J. Cecherz i pan M.Gajek. Jak ka縟ego roku i tym razem atrakcji nie brakowa硂. Mi硂渘icy bia砮go szale駍twa doskonalili swoje umiej阾no渃i na stokach narciarskich, bardzo ch阾nie odwiedzali tak縠 lodowisko oraz zakopia駍k p硑walni. Tradycj takich wyjazd體 sta硑 si ju ogniska organizowane wieczorem przez goszcz筩ych nasz m硂dzie g髍ali. Pami箃kowe zdj阠ia, a na nich roze渕iane twarze uczestnik體 wyjazdu s dowodem na to, 縠 tegoroczna wycieczka nale縜砤 do bardzo udanych. Wsp髄ne fotografie i wspania砮 wspomnienia musz jednak wystarczy do nast阷nego, przysz硂rocznego wyjazdu, bo teraz przed uczniami powr髏 do szkolnych obowi箊k體!

Data: 23.02.2011

Czytaj wi阠ej ...

IV edycja Ligi Mistrz體 BRD

W dniu 28 stycznia w Zespole Szk蟪 nr 1 w Koluszkach zosta rozegrany 2. etap IV edycji Ligi Mistrz體 Bezpiecze駍twa Ruchu Drogowego. Kolejny podkarpackiego, ma硂polskiego, 渨i阾okrzyskiego, 渓箂kiego, opolskiego, mazowieckiego i 丑dzkiego.
Honorowy Patronat nad Turniejem obj瓿a Pani Joanna Skrzydlewska - Pose Parlamentu Europejskiego, Piotr Busiakiewicz - Starosta sdzki Wschodni oraz Waldemar Cha砤t - Burmistrz Koluszek.
Wsp蟪organizatorem Ligi Mistrz體 BRD by r體nie nowo powsta硑 przy Zespole Szk蟪 nr 1 w Koluszkach, M硂dzie縪wy Klub Motoryzacyjny "JEDYNKA".
M硂dzie rywalizuj筩a w zawodach musia砤 wykaza si nie tylko wiedz z zakresu przepis體 ruchu drogpwego, umiej阾no渃iami jazdy rowerem po sprawno渃iowym torze przeszk骴, ale tak縠 poradzi sobie z zadaniami z zakresu ratownictwa medycznego, opatrywaniem ran, z砤ma czy krwotok體. Na najlepszych czeka硑 puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsor體.
Zwyci陑c turnieju w klasyfikacji szk蟪 gimnazjalnych zosta砤 dru縴na Gimnazjum nr 1 w Koluszkach, kt髍a otrzyma砤 opr骳z nagr骴 rzeczowych Puchar Burmistrza Koluszek. Najlepszym zawodnikiem turnieju w kategorii indywidualnej okaza si Karol Pecyna.
W klasyfikacji szk蟪 podstawowych 1 miejsce zdoby砤 Szko砤 Podstawowa w Czarnej (woj. podkarpackie), a 3 miejsce przypad硂 dru縴nie Szko硑 Podstawowej nr 1 w Koluszkach. Najlepszym zawodnikiem w kategorii szk蟪 podstawowych zosta ucze SP z Czarnej - Kacper Wa渒o.
Puchar Komendanta Powiatowego PSP w Koluszkach dla najsprawniejszego rowerzysty, zwyci陑cy konkurencji jazdy rowerem na torze przeszk骴, odebra Micha Drabik ze Szko硑 Podstawowej nr 1 w Koluszkach, a w kategorii szk蟪 gimnazjalnych najlepiej radzi sobie Piotr Michalak, ucze Gimnazjum nr 1 - kt髍y otrzyma Puchar Komendanta Powiatowego Policji.
Opiekunowie najlepszych dru縴n otrzymali r體nie nagrod specjaln - zestaw pomocy dydaktycznych pakietu "Profesjonalny Wyk砤dowca" wraz z dost阷em do platformy szkoleniowej pomocnej w przyswojeniu tajnik體 Kodeksu Drogowego. Pakiet ten ufundowa砤 firma WINFOR ze Szczecina - producent m.in. oprogramowania dla instruktor體 nauki jazdy i przysz硑ch kieruj筩ych pojazdami.
Koluszkowscy gimnazjali渃i zwyci昕yli r體nie w 1 kolejce Ligi, kt髍a odby砤 si 25 stycznia w Hucie Krzeszowskiej (woj. podkarpackie) i prowadz po 2 kolejkach tegorocznych zmaga,dru縴na SP zajmuje te wysok, 3 lokat.
Przed uczestnikami zmaga jeszcze 2 kolejki, kt髍e wy硂ni Mistrza Ligi BRD. Opiekunowie obu dru縴n, p. Marek Kami駍ki i Jerzy Pecyna wierz, 縠 ich podopieczni b阣 dalej skutecznie walczy o najwy縮ze lokaty.
Koluszkowskie zawody by硑 doskona彻 okazj do spotkania wszystkich instytucji, dla kt髍ych sprawy bezpiecze駍twa na polskich drogach, a szczeg髄nie bezpiecze駍twa w渞骴 jego najm硂dszych uczestnik體 s szczeg髄nie wa縩e i dok砤daj one wszelkich stara do ich promocji.
Wszyscy uczestnicy turnieju z Koluszek wyjechali nie tylko bogatsi o now wiedz i umiej阾no渃i, ale tak縠 z nagrodami i upominkami, kt髍e ufundowali:
- Joanna Skrzydlewska, Pose Parlamentu Europejskiego,
- Urz筪 Miejski w Koluszkach,
- Starostwo Powiatowe Powiatu sdzkiego Wschodniego w dzi,
- Przedsi阞iorstwo "AGAT" - Koluszki
- Wojew骴zki O渞odek Ruchu Drogowego w dzi,
- Polski Zwi箊ek Motorowy w dzi,
- Wydawnictwo "WINFOR" Sp. z o.o. - Szczecin
- Stowarzyszenie na Rzecz Poprawy Bezpiecze駍twa Ruchu Drogowego 凞roga i bezpiecze駍two Pozna

Dyrekcja Zespo硊 Szk蟪 nr 1 serdecznie dzi阫uje wszystkim sponsorom oraz pracownikom Wydzia硊 Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach, Komendy Wojew骴zkiej Policji w dzi i funkcjonariuszom Komendy Powiatowej PSP w Koluszkach, kt髍zy s阣ziowali poszczeg髄ne konkurencje turnieju. S硂wa podzi阫owania kierujemy tak縠 do Dyrekcji Specjalnego O渞odka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach za pomoc w zorganizowaniu noclegu dla uczestnik體 turnieju.
Zapraszamy do internetowej galeri do obejrzenia zdj赕 z turnieju.

Data: 02.02.2011

EKO projekt Gimnazjum nr 1 w Koluszkach

EKOAgenci to nowy interdyscyplinarny projekt realizowany przez grup uczni體 z klas pierwszych Gimnazjum nr 1 w Koluszkach pod kierunkiem nauczycielki biologii i jednocze渘ie opiekunki ko砤 ekologicznego Ma砱orzaty Owczarek. Projekt EKOAgenci jest pierwszym z czterech, kt髍e b阣 realizowane przez tzw. Lokalne Grupy Projektowe w ramach og髄nopolskiego projektu edukacyjnego e-Akademia Przysz硂渃i.
e-Akademia Przysz硂渃i to ponadregionalny program rozwijania kompetencji kluczowych ze szczeg髄nym uwzgl阣nieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), j陑yk體 obcych oraz przedsi阞iorczo渃i. Jest to program pilota縪wy Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, do kt髍ego w drodze konkursu wytypowano 200 szk蟪 z terenu ca砮j Polski.
Celem projektu jest zwi阫szenie 渨iadomo渃i ekologicznej lokalnej spo砮czno渃i, podniesienie poczucia odpowiedzialno渃i za stan 渞odowiska oraz wprowadzenie dzia砤 maj筩ych na celu popraw jego stanu. Ponadto udzia w projekcie ma pom骳 w kszta硉owaniu umiej阾no渃i praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej w codziennym 縴ciu. Uczniowie ustalili, 縠 b阣zie zajmowa si dwoma wybranymi problemami ekologicznymi wyst阷uj筩ymi w 渞odowisku lokalnym, tzn. w gminie Koluszki. Ekoagenci skupili si na problemie oszcz阣zania energii elektrycznej i segregacji odpad體.

Data: 02.02.2011

Czytaj wi阠ej ...

M硂dzi dziennikarze z Gimnazjum nr 1 na warsztatach dziennikarskich


Tu przed feriami, delegacja naszej Gimzetki (Aleksandra Doma駍ka i Bartosz Korczy駍ki) pod opiek p. S. Kowalskiej wzi瓿a udzia w warsztatach dziennikarskich Junior Media prowadzonych przez dziennikarzy Dziennika sdzkiego. Uczestnikami warsztat體 byli uczniowie szk蟪 podstawowych, gimnazj體 i szk蟪 ponadgimnazjalnych.
W Hotelu Borowiecki redaktorzy gazetek szkolnych z ca砮go wojew骴ztwa 丑dzkiego mogli pozna tajniki dziennikarstwa. Dziennikarze, prowadz筩y warsztaty, opowiadali o etapach powstawania gazety, o praca w redakcji, w dziale kolporta縰 marketingu i biurze reklamy. Przybli縴li m硂dzie縴 wybrane gatunki dziennikarskie i zaprezentowali dzia砤nie platformy Junior Media. Doro渓i dziennikarze ch阾nie dzielili si swoim do渨iadczeniem z m硂dszymi 刱olegami po fachu i odpowiadali na wszystkie pytania.
Mn髎two atrakcji przygotowanych by硂 r體nie poza sal konferencyjn. Ka縟a szkolna redakcja mog砤 zrobi sobie pami箃kowe zdj阠ie, kt髍e p鬅niej drukowano na tzw. 刯edynce (pierwszej stronie) Dziennika sdzkiego. Ponadto podczas przerwy mo縩a by硂 porozmawia z fotoreporterem, kt髍y opowiada o swoim zawodzie i udziela cennych wskaz體ek, jak poprawi jako滄 zdj赕. Przygotowano r體nie s硂dki pocz阺tunek i napoje. Ka縟y uczestnik warsztat體 otrzyma pami箃kowe gad縠ty: notes i d硊gopis.
Istnia砤 r體nie mo縧iwo滄 zwiedzenia redakcji Dziennika sdzkiego i drukarni, z kt髍ej oczywi渃ie skorzystali渕y. Tu ju na w砤sne oczy uczniowie mogli zobaczy, jak pracuj prawdziwi dziennikarze. M硂dzie prze渓edzi砤 etapy powstawania gazety: od zbierania materia丑w przez redaktor體, pisanie artyku丑w, pracy fotoreporter體 po ca彻 z硂縪no滄 procesu technologicznego zwi箊anego z jej drukowaniem. Przewodnikiem po tajnikach pracy dziennikarskiej by redaktor Marek Ciszewski, od wielu lat zwi箊any z Dziennikiem sdzkim.
Niezwykle interesuj筩ym punktem wycieczki by砤 wizyta w drukarni, gdzie uczniowie mogli zapozna si z procesem powstawania gazety i zobaczy w pe硁i zautomatyzowan lini produkcyjn. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali pami箃kow pierwsz stron Dziennika sdzkiego wraz ze zdj阠iem m硂dych dziennikarzy.
Uczniowie zainspirowani udzia砮m w warsztatach postanowili wzi规 udzia w konkursie organizowanym przez Dziennik sdzki na najlepsz relacj z warsztat體 i przy彻czy si do platformy Junior Media.

Sylwia Kowalska

Data: 02.02.2011

Czytaj wi阠ej ...

Gimnazjalni mistrzowie strzelnicy

W dniach 10-12.12.2010 roku w Bia硑mstoku odby砤 si III Og髄nopolska Gimnazjada Strzelecka. Po raz pierwszy w渞骴 jej uczestnik體 znale焞i si te uczniowie Gimnazjum nr 1 w Koluszkach : Aleksander Ciechowicz - kl. III c, Kacper Piwowarski kl. IIc, Rafa Konarski kl. IIa. Trenerem dru縴ny jest Pan Robert Piwowarski.
W konkurencji pistoletu pneumatycznego 30 strza丑w z 10metr體 najlepiej wystrzela Olek Ciechowicz, kt髍y uzyska wynik 267 pkt., zajmuj筩 5 miejsce w Polsce. Zabrak硂 mu 1 punktu do miejsca medalowego. Kacper Piwowarski uzyska 252pkt., zdobywaj筩 9 miejsce, a Rafa Konarski 249, co da硂 mu 10 miejsce w Polsce.
Podczas zawod體 rozegrano r體nie SUPER FINA, do kt髍ego zakwalifikowa si Olek Ciechowicz i zaj钩 w nim 4 miejsce.
Pierwszy start gimnazjalist體 z Jedynki w Og髄nopolskiej Gimnazjadzie nale縴 wi阠 uzna za udany. Zdobyte do渨iadczenie i dobre lokaty motywuj do podejmowania kolejnych wyzwa i z pewno渃i pozwol naszym zawodnikom za rok walczy o miejsca medalowe.

Data: 14.01.2011

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews