Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Nowi sanitariusze i ratownicy medyczni w渞骴 naszych druh體

5 marca harcerze z naszego Gimnazjum zako馽zyli z sukcesem kolejn edycj Szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej, zorganizowanego dzi阫i uprzejmo渃i Komendy Powiatowej Pa駍twowej Stra縴 Po縜rnej w Koluszkach. Dla kilkorga z najm硂dszych 剆ta縠m druh體 by砤 to okazja do zdobycia swoich pierwszych sprawno渃i.
Justyna Bujanowska, Paulina Cie渓ak, Ol Ga砮cka, Ala Magiera, Magda Szulc uzyska硑 sprawno滄 sanitariuszki, Mateusz Ja渒iewicz sanitariusza, a Karolina Cie渓ak trzygwiazdkow sprawno滄 ratowniczki.
Udzielanie fachowej pomocy poszkodowanym ofiarom wypadk體 powinno by w dzisiejszych czasach jedn z podstawowych umiej阾no渃i, kt髍a powinni posiada wszyscy ludzie. Nigdy przecie nie wiadomo przed jakimi sytuacjami i zagro縠niami mo縠my stan规, a wiemy, 縠 dla ratowania ludzkiego 縴cia liczy si ka縟a sekunda pomocy. 痽czymy, aby nasi druhowie nigdy nie musieli w praktyce stosowa nabytych umiej阾no渃i.
Za pomoc w organizacji kursu harcerze dzi阫uj koluszkowskim stra縜kom.

Data: 15.03.2011

Czytaj wi阠ej ...

Dyskusyjny Klub Filmowy z wizyt w Muzeum Kinematografii w dzi

22 lutego uczniowie klas drugich, kt髍zy uczestnicz w zaj阠iach dodatkowych 凞yskusyjnego Klubu Filmowego, udali si wraz z opiekunem p. S. Kowalsk do jedynego w Polsce Muzeum Kinematografii.
凪o縠 sd nie jest najpi阫niejszym miastem w Polsce, ale to tu znajduje si jedyne takie muzeum.- tymi s硂wami przywita砤 m硂dzie naszego gimnazjum pani przewodnik, kt髍a w niezwykle ciekawy spos骲 opowiada砤 histori rodziny Scheibler體 i dzieli砤 si wiadomo渃iami o dzi filmowej (zwanej 凥olly丑d煍).
Nasza w阣r體ka po Pa砤cu Scheibler體 rozpocz瓿a si od poznania historii w砤渃icieli pa砤cu. Scheibler zbudowa przemys硂we imperium przy dawnym Wodnym Rynku. Wn阾rza pa砤cu a "kapa硑" od z硂ce i ozd骲. A to 渨iadczy o bogactwie tej rodziny. Udaj筩 si na pierwsze pi阾ro pa砤cu, m硂dzie prze縴砤 szok. Po d硊gim spacerowaniu po pokojach go渃innych zd箍yli si ju przyzwyczai do luksusu tych wn阾rz (w pa砤cu jest nawet sala balowa). Natomiast na pi阾rze znajdowa硑 si pokoje prywatne rodziny, kt髍e by硑 skromne i przy bogactwie rezydencji go渃innych wypada硑 naprawd blado. Jak si okaza硂, by to zabieg celowy, aby zrobi dobre wra縠nie na go渃iach.
Najwa縩iejsze fakty przedstawiono w formie kalendarium obejmuj筩ego okres od urodzin Karola Wilhelma Scheiblera w roku 1820 do roku 1986, kiedy jego dawna rezydencja sta砤 si siedzib Muzeum Kinematografii...

Data: 15.03.2011

Czytaj wi阠ej ...

Zwyci阺two naszych siatkarek w Mi阣zyszkolnym Turnieju

Uczennice Gimnazjum nr 1 w Koluszkach reprezentowa硑 swoj szko酬 na III Mi阣zyszkolnym Integracyjnym Turnieju Pi砶i Siatkowej o Puchar Starosty Brzezi駍kiego. Organizatorem imprezy by硂 Starostwo Powiatowe w Brzezinach i Uczniowski Klub Sportowy ,,Lider, a jej celem integracja szkolnych spo砮czno渃i powiat體: brzezi駍kiego i 丑dzkiego-wschodniego.
Uczestnikami rozgrywek by硑 reprezentacje dziewcz箃 gimnazj體 powiatu brzezi駍kiego i powiatu 丑dzkiego wschodniego oraz klas pierwszych szk蟪 ponadgimnazjalnych w Brzezinach. Reprezentacje szk蟪 bior筩ych udzia w turnieju zosta硑 podzielone na 2 grupy. W grupach eliminacyjnych, zespo硑 gra硑 systemem ,, ka縟y z ka縟ym.
9 marca 2011r. gimnazjalistki z 凧edynki bez najmniejszych problem體 pokona硑 uczennice z Rogowa, Wi筩zynia i LO w Brzezinach, awansuj筩 tym samym do p蟪fina硊. Po wygranym meczu z reprezentacj Gimnazjum z Brzezin podopieczne pani R. Chor箍y rozgrywa硑 pojedynek fina硂wy. Wygrana z uczennicami z Zespo硊 Szk蟪 Ponadgimnazjalnych w Brzezinach da砤 koluszkowskiej 凧edynce zas硊縪ne zwyci阺two. Dyplom, statuetk i z硂te medale wywalczy硑: W.Chejchman, A.Stachlewska, D.Kazimierczak, A.szczyk, K.Piechota, M.Wielgo, K.Sztuka, M.Jeziorska, M.Malinowska, P.Matusiak, M.Majchrzak. Gratulujemy i 縴czymy dalszych sukces體 w rozgrywkach miejsko-gminnych, kt髍e ju wkr髏ce!

Data: 13.03.2011

Czytaj wi阠ej ...

Wyniki konkursu "ANGOLKA"

Wi阫szo滄 z nas czuje niech赕, obaw i stres przed wszelkimi typami test體 i egzamin體. Zwykle wi箍 si one z r罂nymi konsekwencjami, nie zawsze dla nas przyjemnymi. Co innego, gdy weryfikowanie zdobytej wiedzy i umiej阾no渃i ma na celu sprawdzenie siebie, swoich mo縧iwo渃i oraz por體nanie ich z umiej阾no渃iami r體ie渘ik體 bez jakichkolwiek negatywnych skutk體.
Wychodz筩 z takiego za硂縠nia zesp蟪 nauczycieli j陑yka angielskiego z Gimnazjum nr 1 w Koluszkach zorganizowa konkurs j陑yka angielskiego dla uczni體 gimnazj體 z terenu gminy Koluszki, o wdzi阠znej nazwie 凙ngolka. Konkurs sk砤da si z dw骳h etap體. W pierwszym etapie, kt髍y mia form pisemn i odby si dnia 15 lutego 2011r. uczniowie zmagali si z r罂norakimi zadaniami. Musieli m.in. rozpozna osob lub miejsce pokazywane na ekranie, napisa list do kolegi, zrozumie fragment opowiadania czy rozwi箊a zadania gramatyczno leksykalne. Drugi etap mia form ustn i zosta przeprowadzony 1 marca 2011r. Tutaj uczniowie, dokonuj筩 autoprezentacji, opisu obrazka, odgrywaj筩 role, b筪 wskazuj筩 na wady i zalety pewnych rzeczy lub zjawisk wykazywali si umiej阾no渃i swobodnego pos硊giwania si j陑ykiem angielskim.
Konkurs sta na bardzo wysokim poziomie, zbli縪nym do wymaga matury rozszerzonej z j陑yka angielskiego. Nie przestraszy硂 to jednak zawodnik體, kt髍zy znakomicie poradzili sobie z poleceniami, potwierdzaj筩 jednocze渘ie opini o niebanalnym potencjale, ponadprzeci阾nej inteligencji i ogromnych mo縧iwo渃iach j陑ykowych tkwi筩ych w koluszkowskiej m硂dzie縴. Do konkursu przyst筽i硂 w sumie 37 nastolatk體, pobieraj筩ych nauk w Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Koluszkach oraz w Gimnazjum w Ga砶owie Du縴m. Najwy縮ze trofeum przypad硂 Karolinie Kuczkowskiej z Gimnazjum nr 1, kolejne miejsca zaj阬i Wojciech Kali駍ki i Karolina Sztuka (oboje z tej samej szko硑).
Organizatorzy serdecznie dzi阫uj sponsorom - wydawnictwom Express Publishing, Macmillan Polska, Pearson Longman oraz Dyrekcji Zespo硊 Szk蟪 nr 1 za ufundowanie atrakcyjnych nagr骴 rzeczowych. Podzi阫owania kierujemy r體nie do wszystkich nauczycieli przygotowuj筩ych uczni體 do konkursu, a przede wszystkim do samych uczestnik體. Gratulujemy!
Koordynator konkursu
Tomasz Piechota

Data: 06.03.2011

Czytaj wi阠ej ...

Miejsko-Gminne Zawody w Pi砶 Koszykow

Ubieg硑 tydzie by wyj箃kowo udany dla sportowc體 z Gimnazjum nr 1 w Koluszkach, kt髍e wraz z O渞odkiem Sportu i Rekreacji, by硂 organizatorem Miejsko-Gminnych Zawod體 w Pi砶 Koszykow.

16 lutego 2011r odby si turniej ch硂pc體, w kt髍ym reprezentacja 凧edynki okaza砤 si bezkonkurencyjna. Uczniowie Gimnazjum nr 1 pokonali gimnazjalist體 z Ga砶owa Du縠go 36:8, oraz Gimnazjum nr 2 68:6. Tak縠 17 lutego podopieczne pana Dariusza Borkowskiego w czasie rozgrywek nie da硑 szans swoim rywalkom. Wygra硑 one z Gimnazjum w Ga砶owie 38:6 oraz z dru縴n z koluszkowskiej 凞w骿ki 37:2. Zas硊縪ne zwyci阺two reprezentacji Gimnazjum nr 1 w Koluszkach daje mo縧iwo滄 udzia硊 w kolejnych etapach rozgrywek, kt髍e niebawem. Drugie miejsce w zawodach przypad硂 Gimnazjum z Ga砶owa Du縠go po zwyci阺twie nad Gimnazjum nr 2, 15:11 ch硂pc體 i 22:6 dziewcz箃, a trzecie miejsce Gimnazjum nr 2 w Koluszkach. Gratulujemy!

Data: 23.02.2011

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews