Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Dzie Ucznia w Gimnazjum nr 1 i kolejna edycja "Wspania硑ch"

W pi箃ek 25 marca 2011r. w Gimnazjum nr 1 hucznie przywitano wiosn. Z tej okazji Samorz筪 Uczniowski wraz z pani pedagog Joann Kubick zorganizowa konkursy mi阣zyklasowe: 凾aniec 砤godzi obyczaje oraz 凞wunastu wspania硑ch.
Imprez rozpocz钩 kr髏ki, ale zabawny i bardzo wiosenny skecz kabaretowy w wykonaniu Micha砤 Warcho砤- przewodnicz筩ego szko硑, ucznia klasy IIID oraz Justyny Bujanowskiej- zast阷cy przewodnicz筩ego, uczennicy klasy IIIB. Wcielili si oni w zwiastuny wiosny: bociana i 縜b.
Nast阷nie obejrzeli渕y prezentacje dwunastu wspania硑ch kole縜nek i koleg體 z naszej szko硑. 凞wunastu wspania硑ch to konkurs, kt髍y wpisa si ju w tradycj naszego gimnazjum. Polega on na tym, 縠 ka縟a z klas wraz z wychowawc wybiera wspania砮go koleg lub kole縜nk tzn. ucznia, kt髍y odznacza si wysokim poziomem kultury osobistej, jest kole縠駍ki, reaguje na przejawy z砤 i agresji, pomaga innym w trudnych sytuacjach. P鬅niej ka縟a z klas musi przygotowa kr髏ki filmik lub prezentacj mutlimedialn o 剋spania硑m. W tym roku klasy r體nie musia硑 za減iewa piosenk o wybranej kole縜nce lub koledze (zwrotka i refren do znanej melodii). Po obejrzeniu prezentacji i wys硊chaniu piosenek pani dyrektor Danuta Pecyna wr阠zy砤 uczniom pami箃kowe dyplomy i medale.
Kolejnym punktem imprezy by硂 zaprezentowanie dzia砤lno渃i projektu mi阣zynarodowego Radiowaves prowadzonego przez p. Mart Fr筩zkowsk.

Data: 07.04.2011

Czytaj wi阠ej ...

17th of March 2011, St. Patrick抯 Day

We were celebrating this day in our school. First of all EVERYBODY had to wear something green. And many students did this. We also had English lessons but they were a bit different. We were writing in our notebooks with a green pen. There was a presentation about St. Patrick抯 Day and about Ireland. We found out a lot of things about The Emerald Isle! Later, we were solving a quiz. Sometimes it was fun! Everybody was reciting a poem by Bertha E. Bush. Some students did this perfectly, so they achieved the biggest note A. In the end we were taking photos of our classes. I liked this day very much because we could get some knowledge about other countries. I hope that next year it will be the same!

Kacper Zieli駍ki kl.1c

Data: 28.03.2011

Czytaj wi阠ej ...

Gimnazjum nr 1 uczestnikiem archidiecezjalnego konkursu wiedzy biblijnej 凷硊cha Pana

W bie抗cym roku szkolnym a 12 uczni體 Gimnazjum nr 1 bra硂 udzia w konkursie z zakresu ewangelii synoptycznych (渨. Mateusza, 渨. Marka i 渨. kasza) pt. 凷硊cha Pana, organizowanym przez Wydzia Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w dzi. M硂dzie poznawa砤 nie tylko tre滄, ale r體nie zagadnienie autorstwa, natchnienia i autentyczno渃i wymienionych ewangelii. Podczas studium uczniowie zg酬biali tak縠 inne ciekawe teologiczne niuanse, znacznie wykraczaj筩e poza obowi箊uj筩y w gimnazjum materia z religii. W pierwszym, szkolnym etapie konkursu gimnazjali渃i rozwi箊ywali test, w kt髍ym musieli kojarzy wydarzenia i postacie biblijne z konkretnymi fragmentami ewangelii. M硂dzi badacze Biblii musieli te wykaza si znajomo渃i szczeg蟪owych podzia丑w wa縩iejszych cz隃ci ewangelii (np. Kazania na G髍ze) oraz og髄n wiedz historyczn o czasach Jezusa Chrystusa. Wielotygodniowy trud w硂縪ny w przygotowanie nie poszed jednak na marne. 10 marca ucze koluszkowskiej 凧edynki - Adam Szymczyk popisa si wyj箃kowa wiedz i zaj钩 III miejsce w finale wojew骴zkim konkursu. Sukces ten rokuje spore nadzieje na przysz硂滄, poniewa Ada jest uczniem klasy pierwszej i by najm硂dszym uczestnikiem tego presti縪wego konkursu. W warstwie symbolicznej tak dobry wynik ucznia Gimnazjum nr 1 potwierdza, 縠 katecheza oparta na Biblii jest wyj箃kowo skuteczn form przekazywania m硂dzie縴 wiedzy religijnej oraz narz阣ziem pog酬biania ich wiary. Sukces jest jednocze渘ie doskona彻 motywacj do jeszcze lepszej i bardziej owocnej pracy zar體no dla pracuj筩ego w Gimnazjum nr 1 katechety jak i dla samych jego wychowank體.
Dawid Urba馽zyk

Data: 24.03.2011

Czytaj wi阠ej ...

Ostatkowe szale駍two w naszym gimnazjum

W tym roku ostatki przypad硑 na wtorek 8 marca. Ju od rana na przerwie s硑cha by硂 g硂渘e 渕iechy i okrzyki. Znikn瓿y schludne stroje i 砤dne fryzurki, a na szkolnym korytarzu roi硂 si od pstrokato ubranych cudak體. Wszyscy wiemy, dlaczego...
Tegoroczne ostatkowe szale駍two zosta硂 po彻czone z konkursem na SUPER KLAS. Pierwsza z konkurencji w tym konkursie polega砤 na tym, aby w砤渘ie w ostatni dzie karnawa硊, klasy przebra硑 si, przyjmuj筩 jaki motyw przewodni. Jury przy ocenie bra硂 pod uwag nast阷uj筩e kryteria:
- liczba przebranych os骲 w klasie,
- pomys硂wo滄 i/lub motyw przewodni towarzysz筩y klasie w doborze stroju.
- dodatkowym atutem by硂 przebranie wychowawcy.
Wszystkie klasy wykaza硑 si du縴m zaanga縪waniem w tym konkursie, jednak zwyci陑ca m骻 by tylko jeden...
Wygra砤 klasa 2d, kt髍a przebrana by砤 za r罂ne postaci z bajek. R體nie wychowawczyni klasy, p. Bogumi砤 Gontarz, tego dnia prowadzi砤 lekcje w niezwykle barwnym stroju, wcielaj筩 si w posta hawajskiej pi阫no渃i. Uwag jury przyku Micha Ma硊cha, kt髍y przebrany by za Pippi Langstrumpf. Gratulujemy Micha硂wi pomys硊 i odwagi.
Drugie miejsce zaj瓿a klasa 1a, kt髍a wraz z wychowawc, p. Ma砱orzat Drabik, tego dnia by砤 mafi rz筪z筩 naszym gimnazjum.
Zaszczytne trzecie miejsce przypad硂 klasie 2b, kt髍a tego dnia reprezentowa砤 przedstawicieli r罂nych zawod體. U渕iechy na twarzach jury wywo砤砤 uczennica Joanna B砤zi駍ka, kt髍a by砤 縴w reklam promuj筩 zdrow 縴wno滄 (banan).
Pozosta砮 klasy r體nie wykaza硑 si ogromn pomys硂wo渃i, ale to ju trzeba zobaczy na w砤sne oczy, dlatego zapraszamy do naszej galerii zdj赕.

Data: 24.03.2011

Sezon w biegach na orientacj rozpocz阾y

Wraz z wiosn uczniowie naszej szko硑 wyruszyli do lasu zmierzy si z map i kompasem. Popularne zawody w biegu na orientacj rozgrywane 12 marca sta硑 si dla naszych biegaczy okazj do treningu przed Mistrzostwami Wojew骴ztwa sdzkiego, kt髍e zaplanowane s na 28 maja. Co prawda do zawod體 zg砤szamy si jako faworyci, gdy nasza dru縴na od 2 lat z rz阣u plasuje si na podium, jednak konkurencja nie 減i, dlatego zapraszamy wszystkich, kt髍zy chcieliby wesprze nasz reprezentacji. Udzia w zawodach jest te okazj do zdobycia dodatkowej oceny z geografii, a by mo縠 r體nie punkt體 na 渨iadectwie uko馽zenia szko硑. Wszystkich ch阾nych do biegania po laskach i wzg髍zach z kompasem zapraszamy na kolejne zawody treningowe, kt髍e odb阣 si 9 kwietnia.

Data: 15.03.2011

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews