Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Udany weekend harcerzy z 凧edynki

Ostanie dni dla harcerzy z "Jedynki" by硑 pasmem zwyci阺tw. W pi箃ek 27 maja odby硑 si zawody ratownictwa medycznego, na kt髍ych skauci zdobyli mistrzostwo powiatu brzezi駍kiego w kategorii gimnazjalnej. Zawody te mia硑 na celu u渨iadomienie m硂dym ludziom, 縠 pomoc w chwili zagro縠nia 縴cia ludzkiego nie wymaga zaawansowanej wiedzy, a jedynie prze砤mania si i ch阠i udzielenia pomocy. Nast阷nego dnia, czyli 28 maja mia硑 miejsce mistrzostwa woj. 丑dzkiego w biegu na orientacj, gdzie dru縴nowy 3 DStH im. Jana Paw砤 II w Koluszkach Piotr Zende zdoby wicemistrzostwo w kategorii nauczycielskiej, za jego podopieczny dh. Micha Warcho zaj钩 3 miejsce w kategorii M16.
Zwie馽zeniem sukces體 naszych harcerzy by硂 zaj阠ie II miejsca w gminnych zawodach pierwszej pomocy w Koluszkach. Nasi harcerze ulegli tylko ich kolegom z naszej brd-wskiej, gimnazjalnej dru縴ny. Miejmy nadziej, 縠 dobra passa m硂dych skaut體 z 3 DStH w Koluszkach b阣zie trwa砤 jak najd硊縠j, za sami harcerze b阣 rozwija samych siebie poprzez zwyci阺twa kszta硉uj筩e ich charakter.
dru縴nowy Piotr Zende

Data: 05.06.2011

Czytaj wi阠ej ...

Gimnazjum nr 1 bli縠j Mi硂sza

Trwa Rok Mi硂sza. Z tej okazji Samorz筪 Uczniowski Gimnazjum nr 1 w Koluszkach wraz z bibliotek szkoln zorganizowa Szkolny Konkurs Recytatorski 凚li縠j Mi硂sza popularyzuj筩y tw髍czo滄 poety w渞骴 uczni體 naszej szko硑. Do konkursu przyst筽i硂 19 os骲. Ka縟a musia砤 przygotowa interpretacj dw骳h utwor體 lirycznych lub jednego wiersza i fragmentu prozy. Ponadto ka縟a z klas by砤 zobowi箊ana do przygotowania plakatu promuj筩ego Rok Mi硂sza w Polsce lub przedstawiaj筩ego karykatur poety.
Konkurs odby si 9 maja 2011 roku. Wyst阷y uczni體 ocenia硂 jury w sk砤dzie: pani dyrektor Danuta Pecyna - przewodnicz筩a, pani Magdalena Bartosiewicz i pani Ma砱orzata Kujawa. Uczniowie zaskoczyli komisj swoj dojrza硂渃i i aktorskim talentem. Z tego te powodu jury nie mia硂 砤twej decyzji do podj阠ia. Jednak jak w ka縟ym konkursie i tu zwyci陑ca m骻 by tylko jeden. Jury przyzna硂 trzy nagrody g丑wne i dwa wyr罂nienia.
I miejsce zaj瓿a Oliwia I硂wiecka z klasy 2c, kt髍a przygotowa砤 interpretacj utworu 凮b硂ki i 凞o polityka.
II miejsce zaj瓿a Dominika D硊gosz z klasy 3c, recytuj筩 凷amemu sobie i 凱ie滖.
III miejsce zdoby砤 Patrycja Chuszcz z klasy 3d, kt髍a przygotowa砤 凟legi na k硂poty z polszczyzn箶 i 凮dbicie.
Wyr罂nieni zostali: Gabriela D硊gosz z klasy 1d i Kacper Zieli駍ki z klasy 1c.
Laureatki szkolnego konkursu wzi瓿y udzia w mi阣zyszkolnym konkursie recytatorskim poezji Czes砤wa Mi硂sza, organizowanym przez Gimnazjum nr 2 w Koluszkach. Konkurs 凪oja wierna mowo, s硊縴砮m tobie, odby si 10 maja w MOK w Koluszkach. R體nie podczas tej uroczysto渃i interpretacje wierszy noblisty w wykonaniu naszych uczennic zosta硑 docenione. Patrycja Chuszcz zaj瓿a I miejsce, a Dominika D硊gosz uplasowa砤 si na III miejscu.
Serdecznie dzi阫ujemy za udzia w konkursie wszystkim uczestnikom. Zwyci陑com gratujemy i 縴czymy dalszych sukces體.

Sylwia Kowalska i Ma砱orzata Kujawa

Data: 27.05.2011

Czytaj wi阠ej ...

Zaj阠ia z Malta馽zykiem w Gimnazjum Nr 1 tego jeszcze nie by硂

W grudniu 2010 roku Gimnazjum nr 1 w Koluszkach nawi箊a硂 wsp蟪prac z Malta馽zykiem mieszkaj筩ym obecnie w dzi ze swoj rodzin. Poniewa Malta jest by彻 koloni brytyjsk mieszka馽y tej ma砮j wyspy na Morzu 宺骴ziemnym pos硊guj si r體nie j陑ykiem angielskim. Nicholas, podczas comiesi阠znych spotka organizowanych przez nasz nauczycielk angielskiego p. A. Spa酬, opowiada nam o swoim kraju, kulturze, zabytkach, sportach narodowych. W kwietniu dowiedzieli渕y si te wiele ciekawych rzeczy o tradycjach wielkanocnych na Malcie oraz mieli渕y okazj spr骲owa 渨i箃ecznego ciasta Figolli, przygotowanego specjalnie dla nas przez Nicholasa.

Data: 22.05.2011

Czytaj wi阠ej ...

宭adami trudnej polsko-niemieckiej przesz硂渃i

Ju we wtorek, 24 maja, do Koluszek przyjad uczniowie i nauczyciele z Niemiec. M硂dzie z naszej szko硑 wsp髄nie z partnerami z B鯾lingen realizuje projekt o tematyce historycznej dotycz筩y trudnej polsko-niemieckiej przesz硂渃i. Prace nad projektem rozpocz瓿y si podczas naszej wizyty w Niemczech jesieni 2010roku. Opracowany przez nas i naszych partner體 zg硂sili渕y do programu Unii Europejskiej "M硂dzie w dzia砤niu. Wniosek, kt髍y z硂縴li渕y, znalaz si w gronie wybranych 168 projekt體 z ca砮go kraju, kt髍ym Narodowa Agencja przyzna砤 granty na realizacj dzia砤!


"Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Ta publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialno渃i za spos骲 wykorzystania zawartych w niej informacji."

Data: 22.05.2011

Czytaj wi阠ej ...

Gimnazjum nr 1 finalist Europejskiego Konkursu eTwinning

Projekt Gimnazjum nr 1 w Koluszkach 凮pen Borders for Birds znalaz si w gronie finalist體 Europejskiego Konkursu eTwinning.
Projekt zosta zg硂szony przez Narodowe Biuro eTwinning w kategorii wiekowej 12 15 lat. Po raz pierwszy w historii eTwinningu podsumowuj筩a doroczna Konferencja eTwinning oraz Ob髗 eTwinning odby硑 si w tym samym czasie, tym razem w Budapeszcie na W阦rzech. W dniach od 31 marca do 2 kwietnia ponad 530 nauczycieli i 120 uczni體 z 31 kraj體 Europy spotka硂 si, by 渨i阾owa sw骿 sukces, poszerza sie swoich kontakt體 i dalej wnosi sw骿 wk砤d w rozw骿 najwi阫szej spo砮czno渃i szk蟪 w Europie. Na uroczysto滄 zaproszono koordynator體 wyr罂nionych projekt體, w tym nauczycielk biologii Ma砱orzat Owczarek, opiekuna grupy projektowej z koluszkowskiej Jedynki. Zaproszenie na t uroczysto滄 jest ju drugim ogromnym wyr罂nieniem, bowiem wcze渘iej Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wyda砤 publikacj ksi箍kow pod tytu砮m 刏wyci阺kie projekty eTwinning, w kt髍ej znalaz si opis projektu naszych gimnazjalist體. Szko硑, w kt髍ych realizowano nagrodzone projekty, otrzyma硑 na pocz箃ku tego roku szkolnego cenne nagrody rzeczowe, a koordynatorzy zwyci阺kich projekt體 zostali zaproszeni na seminaria zagraniczne i otrzymali tytu Honorowego Ambasadora Programu eTwinning.
Pierwszego dnia budapeszta駍kiej konferencji uczestnicy zostali powitani przez Androull Vassiliou, Komisarza Unii Europejskiej ds. edukacji, kultury, wieloj陑yczno渃i i m硂dzie縴, kt髍a pogratulowa砤 nagrodzonym szko硂m wspania砮go sukcesu. Nast阷nie g硂s zabra B閘a Kardon z w阦ierskiego Ministerstwa Edukacji, podkre渓i on ogromn rol projekt體 na rzecz transgranicznego uczenia si. G丑wnym prelegentem konferencji by Tim Rylands, utalentowany i pe砮n inspiracji nauczyciel, znany w Zjednoczonym Kr髄estwie z innowacyjnego wykorzystania technologii ICT. Jego przemowa by砤 po渨i阠ona 損odnoszeniu kreatywno渃i u wszystkich uczni體 .

Data: 25.04.2011

Czytaj wi阠ej ...

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews