Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

Konkurs 凙 w砤渘ie, 縠 czytamy! zako馽zony

W celu rozbudzania pasji czytelniczych i zami硂wania do literatury,
w bie抗cym roku szkolnym przeprowadzony zosta konkurs czytelniczy
pt. 凙 w砤渘ie 縠 czytamy!
. Organizatorkami turnieju by硑 p. M. Kujawa - nauczyciel bibliotekarz oraz p. S. Kowalska- nauczyciel j陑. polskiego.
Konkurs trwa od lutego do maja 2011 roku.
W ka縟ym miesi筩u uczestnicy zmagali si z inn pozycj z kanonu literatury:
luty- 刏wyczajne 縴cie- J. Chmielewskiej
marzec- 凪oralno滄 pani Dulskiej- G. Zapolskiej
kwiecie- 凷towarzyszenie umar硑ch poet體- N. Kleinbaum
maj- 凮skar i pani R罂a- E.E Schmidt
Ka縟y etap sk砤da si z 2 konkurencji. Pierwsza, sta砤 polega砤 na rozwi箊aniu testu ze znajomo渃i lektury. W drugiej, zmiennej uczestnicy mieli za zadanie: przygotowa prezentacje multimedialn o autorze, zaprezentowa inscenizacje wybranej sceny, wykona plakat promuj筩y ksi箍k na rynku wydawniczym oraz napisa recenzj.
W zmaganiach konkursowych wzi瓿y udzia 5- osobowe dru縴ny z klas II.
Kl. 2A reprezentowali: Joanna Mastalerz, Monika Kamocka, Mateusz R縜nek, Robert Siedlecki i kasz Krzywa駍ki
kl. 2B: Renata Bziukiewicz, Martyna Malinowska, Mateusz Winciorek, Paulina Sapi駍ka, Joanna B砤zi駍ka
kl. 2C: Lidia Miko砤jczyk, Paulina Piwowar, Aleksandra Dawlud, Oliwia I硂wiecka, Daniel Kolas
kl. 2D: Agnieszka Michalska, Martyna Piotrowska, Viktoria St阷kowska, Katarzyna Piechota, Michalina B砤zi駍ka.
Fina konkursu w formie turnieju wiedzy ze wszystkich konkursowych ksi箍ek odby si 10.06.2011 roku w bibliotece szkolnej.

Wyniki konkursu przedstawiaj si nast阷uj筩o:
IV miejsce i 553/787 punkty zdoby砤 kl. 2A
III miejsce i 577/787 punkt體 zdoby砤 kl. 2D
II miejsce i 601/787 punkt體 zdoby砤 kl. 2C
I miejsce i 614/787 punkt體 zdoby砤 kl. 2B

Dzi阫ujemy wszystkim uczestnikom za prac jak w硂縴li w konkurs i serdecznie gratulujemy zwyci陑com!

Data: 24.06.2011

Sukces reprezentacji Jedynki na "Igrzyskach przysz硑ch olimpijczyk體" w Pucku

W dniach od 5 do 9 czerwca 23-osobowa reprezentacja Gimnazjum nr 1 w Koluszkach wraz z nauczycielami wychowania fizycznego wybra砤 si do Pucka, gdzie odbywa砤 si 4 edycja zawod體 sportowych Igrzyska Przysz硑ch Olimpijczyk體. Nasza szko砤 zosta砤 zakwalifikowana do udzia硊 w tym wydarzeniu jako jedyna spo渞骴 wszystkich gimnazj體 wojew骴ztwa 丑dzkiego.
O tytu mistrz體 walczyli渕y ze szko砤mi z Blachowni, 痬igrodu oraz Wo砪zyna, w a 8 konkurencjach. Rywalizacja od samego pocz箃ku by砤 bardzo zaci阾a, jednak z ka縟ym dniem zdobywali渕y coraz wi阫sze prowadzenie, aby ostatniego dnia zwyci昕y w najwa縩iejszym starciu siatk體ce. Mo縠my pochwali si pucharami za pierwsze miejsce tak縠 w unihokeju, tenisie sto硂wym i darcie. Zaj阬i渕y drugie miejsce w pi砪e no縩ej, pi砪e koszykowej oraz lekkoatletyce. M硂dzi sportowcy z Gimnazjum nr 1 otrzymali wiele wyr罂nie indywidualnych. Opr骳z puchar體 i medali przywie焞i渕y ze sob te inne cenne nagrody rzeczowe, a tak縠 zaproszenie na fina Igrzysk, kt髍y odb阣zie si ju w przysz硑m roku. R體nie warto渃iowa okaza砤 si dla nas kolejna lekcja rywalizacji w duchu fair play. Wyjazd ten by dla nas 渨ietn okazj do zintegrowania si w naszej ma砮j grupie, ale i zawarcia nowych znajomo渃i, kt髍e z pewno渃i b阣ziemy wytrwale piel阦nowa. Tymczasem ju szykujemy form na nast阷ny rok!

Data: 17.06.2011

Czytaj wi阠ej ...

Uczniowie z Gimnazjum Nr 1 z wizyt w Ambasadzie Malty w Warszawie

3 czerwca 2011r. grupa uczni體 z naszej szko硑, pod opiek pani Anny Spa硑, odwiedzi砤 Ambasad Malty w Warszawie na zaproszenie pana Ambasadora Godwina Montanaro. Ju od grudnia 2010r. uczniowie uczestnicz w comiesi阠znych zaj阠iach z Malta馽zykiem Nicholasem Gatt Coleiro, kt髍y r體nie towarzyszy w wizycie w ambasadzie. Wyjazd ten by nagrod dla uczni體 zaanga縪wanych w projekt 凪alta Poland exchange, kt髍y realizowany jest w j陑yku angielskim pod kierunkiem pani Spa硑.
Ca砤 grupa zosta砤 bardzo ciep硂 przywitana przez pana Montanaro. Uczniowie otrzymali w prezencie pi阫ne albumy o Malcie z dedykacj oraz podpisem samego premiera Malty, kt髍y w kwietniu go渃i w Warszawie. Opr骳z tego ka縟y dosta drobne upominki oraz broszurki dotycz筩e tego niewielkiego, ale jak縠 malowniczego kraju. My natomiast podarowali渕y album o dzi oraz samodzielnie wykonane logo projektu, kt髍e pan Ambasador zawiesi na 渃ianie w swoim gabinecie. Zostali渕y mile zaskoczeni pocz阺tunkiem, podczas kt髍ego mogli渕y swobodnie porozmawia z panem Ambasadorem, oraz innymi pracownikami plac體ki. Podczas spotkania panowa砤 wyj箃kowo ciep砤 i serdeczna atmosfera. Okaza硂 si te, 縠 jeste渕y pierwsz szko彻, kt髍a odwiedzi砤 ambasad. Mamy nadziej, 縠 to dopiero pocz箃ek przygody z Malt i pewnego dnia osobi渃ie udamy si na t ma硂 znan nam wcze渘iej wysp na Morzu 宺骴ziemnym.
Po opuszczeniu ambasady wszyscy udali si do pobliskiego Muzeum Geologicznego Pa駍twowego Instytutu Geologicznego, gdzie mo縩a by硂 obejrze r罂norodne okazy ska, minera丑w, skamienia硂渃i u硂縪nych w tematyczne wystawy, jak r體nie szkielety wymar硑ch zwierz箃 z epoki lodowcowej. Podczas tej kilkugodzinnej wycieczki uczniowie mieli okazj wykaza si swoj znajomo渃i angielskiego, opowiadaj筩 o projekcie w ambasadzie oraz konwersuj筩 z Nicholasem.
O wizycie grupy uczestnik體 projektu mo縠cie przeczyta r體nie na oficjalnej stronie Ambasady Malty w Warszawie

Data: 09.06.2011

Czytaj wi阠ej ...

Gimnazjali渃i dziel si swoj wiedz z uczniami z SP 1

Zesp蟪 Szk蟪 Nr 1 to gimnazjum i szko砤 podstawowa. W ramach wsp蟪pracy mi阣zy szko砤mi uczniowie Ko砤 J陑yka Angielskiego naszego gimnazjum prowadzonego przez pani Ann Spa酬 przygotowali oraz poprowadzili zaj阠ia dla sz髎toklasist體. Po prezentacji multimedialnej, kilku 鎤iczeniach, wsp髄nie za減iewanej piosence uczniowie rozmawiali o tym jak sp阣zaj czas wolny oraz jakie s ich zainteresowania. Prowadz筩y, Kacper i Aneta, bardzo dobrze poradzili sobie jako 刵auczyciele. By砤 to doskona砤 okazja do wykazania si umiej阾no渃iami w zakresie j陑yka angielskiego. Natomiast pani Marta 寃ierczy駍ka oraz uczestnicy zaj赕 stwierdzili, 縠 to ciekawe do渨iadczenie i zapraszaj nas w przysz硑m roku szkolnym.
Aneta Bogdan, kl. 1d

Data: 09.06.2011

Czytaj wi阠ej ...

Koluszki BRD-wsk stolic Polski na 2011 rokW dniach od 2 do 4 czerwca 2011 w woj. warmi駍ko-mazurskim rozgrywany by XXXIV fina Og髄nopolskiego Turnieju Bezpiecze駍twa Ruchu Drogowego. Do rywalizacji o miano najlepszej w Polsce dru縴ny, kt髍a doskonale zna zawi硂渃i kodeksu drogowego, umie bezpiecznie je焏zi po drogach rowerem oraz wie jak pom骳 poszkodowanym ofiarom wypadk體 drogowych ubiega硂 si 16 najlepszych dru縴n ze szk蟪 podstawowych oraz 16 dru縴n gimnazjalnych. W渞骴 reprezentacji poszczeg髄nych wojew骴ztw znale焞i si podopieczni Zespo硊 Szk蟪 nr 1 w Koluszkach. Trzydniowe zmagania w malowniczo po硂縪nej nad jeziorem Jeziorak I砤wie zako馽zy硑 si du縴m sukcesem dla reprezentacji naszych szk蟪. Dru縴na Gimnazjum nr 1 w Koluszkach obroni砤 tytu Mistrz體 Polski zdobyty w poprzednim roku, a uczniowie Szko硑 Podstawowej nr 1 w Koluszkach zostali Wicemistrzami Polski. Do sukces體 dru縴nowych dosz硑 jeszcze doskona砮 wyniki indywidualne naszej m硂dzie縴. Karol Pecyna okaza si najlepszym zawodnikiem i砤wskiego turnieju, zwyci昕aj筩 r體nie w kategorii na najlepiej pisz筩ego testy, najlepiej je縟抗cego rowerem na miasteczku ruchu drogowego oraz bezb酬dnie udzielaj筩ego praktycznej pomocy przedmedycznej. Tytu mistrza toru przeszk骴 przypad Piotrowi Michalakowi. W渞骴 uczni體 szk蟪 podstawowych Micha Drabik zaj钩 w klasyfikacji indywidualnej 3 miejsce oraz zwyci昕y w konkurencji udzielania pomocy przedmedycznej. Bardzo wysokie lokaty obu koluszkowskich dru縴n pozwoli硑 wygra r體nie klasyfikacj na najlepsze wojew骴ztwo i potwierdzi, 縠 od lat brd-wskie dru縴ny z woj. 丑dzkiego nale抗 do 渃is砮j krajowej czo丑wki jednego z najstarszych masowych turniej體 w Polsce. Warto przypomnie, 縠 corocznie w poszczeg髄nych eliminacjach (od szkolnych po krajowy fina) uczestniczy kilka tysi阠y dru縴n, kt髍e rywalizuj w tym sprawdzaj筩ym bardzo wa縩e umiej阾no渃i dla bezpiecznego funkcjonowania w dobie nieustaj筩ego rozwoju komunikacji drogowej turnieju.
Uczniowie Szko硑 Podstawowej nr 1 w Koluszkach, kt髍ych opiekunem jest Pan Marek Kami駍ki wyst筽ili w zawodach w nast阷uj筩ym sk砤dzie: Micha Drabik, Kacper Smyczek, Marcin Lipi駍ki, Mateusz Popek. Natomiast dru縴n Gimnazjum nr 1 w Koluszkach, kt髍 prowadzi Pan Jerzy Pecyna stanowili: Piotr Michalak, Karol Pecyna, Przemys砤w Bator.
Fotoreporta z i砤wskich fina丑w zobaczycie w internetowej galerii
Gratulujemy

Data: 06.06.2011

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews