Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

EkoAgenci finalistami europejskiego konkursu ekologicznego

W dniach 07-08 pa焏ziernika w Wilnie odby硂 si uroczyste podsumowanie i rozdanie nagr骴 w konkursie ekologicznym U4energy nadzorowanym przez European Schoolnet (Europejska Sie Szk蟪). U4energy to pierwszy og髄noeuropejski konkurs z dziedziny edukacji o energii organizowany przez Komisj Europejsk. Projekt EcoAgents (EkoAgenci) koluszkowskiej Jedynki okaza si zwyci陑c krajowego etapu konkursu i zyska miano Najlepszej Kampanii Podnosz筩ej 寃iadomo滄 Efektywno渃i Wykorzystania Energii w Polsce. Jedna z uczestniczek projektu Oliwia D硊gosz wraz z koordynatork zosta硑 zaproszone do Wilna, gdzie wzi瓿y udzia w ceremonii wr阠zenia nagr骴 i uroczystym obiedzie zorganizowanym przez litewskie Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zwiedzi硑 te Muzeum Energii oraz zabytki stolicy Litwy. Wyjazd by tym wi阫szym prze縴ciem, 縠 podr罂 odby砤 si samolotem z mi阣zyl筪owaniem w Rydze. Spotkanie w Wilnie by硂 te okazj do nawi箊ania nowych mi阣zynarodowych kontakt體 i wymiany informacji.
Ponadto okaza硂 si, i dzia砤nia uczni體 i koordynatorki projektu p. Ma砱orzaty Owczarek zdoby硑 uznanie juror體 i szko砤 z Koluszek znalaz砤 si w grupie czterech finalist體 konkursu na szczeblu europejskim w kategorii 凬ajlepsza kampania. W nagrod gimnazjum otrzyma硂 aparatur do do渨iadcze i pomiar體 do szkolnych pracowni. Gimnazjum nr 1 mia硂 okazj zmierzy si w konkursie ze szko砤mi z ca砮j Europy i pokaza swoje osi筭ni阠ia poza granicami kraju. Galeria zg硂sze na stronie konkursu zaprezentowa砤 najlepsze przyk砤dy skutecznych dzia砤 i efektywnych projekt體 z zakresu ekologii, w tym projekt Jedynki.

Data: 21.10.2011

Czytaj wi阠ej ...

Orlikowa Liga Mistrz體

Fundacja Marcina Gortata MG13, przy wsp蟪pracy z Urz阣em Marsza砶owskim w dzi, by砤 organizatorem kolejnej edycji Orlikowej Ligi Mistrz體 w koszyk體ce. W turnieju wzi瓿y udzia dru縴ny szkolne w wieku gimnazjalnym, w dw骳h kategoriach: ch硂pcy i dziewcz阾a. Runda eliminacyjna odby砤 si we wrze渘iu na trzynastu boiskach typu Orlik na terenie wojew骴ztwa 丑dzkiego w渞骴 nich znalaz硂 si boisko w Koluszkach. Orlikowa Liga Mistrz體 jest turniejem maj筩ym na celu promowanie boisk typu Orlik. Dzieci, jak nigdy wcze渘iej, maj odpowiednie warunki do trenowania ulubionych dyscyplin sportowych. Cieszy fakt, 縠 ostatnio m硂dzie coraz cz隃ciej aktywne sp阣zana wolny czas na 渨ie縴m powietrzu, nie przesiaduj筩 ju godzinami przed ekranami komputer體. Fundacja Marcina Gortata MG 13 gor筩o dzi阫uje wszystkim szko硂m za udzia硊 w turnieju Orlikowa Liga Mistrz體 丑dzkie 2011. Wszystkie dzieci bior筩e udzia w turnieju dosta硑 upominki i pami箃kowe zdj阠ie z autografem Marcina Gortata.
Do zawod體 w Koluszkach awansowa硑 szko硑 z G硂wna, Rogowa, Ga砶owa Du縠go i Koluszek. W kategorii dziewcz箃 I miejsce zdoby硂 Gimnazjum Miejskie z G硂wna, II miejsce Gimnazjum nr 1 z Koluszek, III miejsce dla Gimnazjum z Ga砶owa Du縠go w kategorii ch硂pc體 I miejsce zdoby硂 Gimnazjum Miejskie z G硂wna, II miejsce Gimnazjum nr 1 z Koluszek, a III miejsce Gimnazjum z Rogowa. Koordynatorem zawod體 by Dariusz Borkowski nauczyciel wychowania fizycznego Gimnazjum nr 1 w Koluszkach, pe硁i筩y jednocze渘ie funkcj animatora sportu na koluszkowskim Orliku.

Data: 04.10.2011

Czytaj wi阠ej ...

Rozpocz阠ie roku szkolnego 2011/2012

Dyrekcja Zespo硊 Szk蟪 nr 1 w Koluszkach informuje, 縠 uroczyste rozpocz阠ie roku szkolnego 2011/2012 dla wszystkich uczni體 Gimnazjum nr 1 w Koluszkach rozpocznie si dnia 01. 09. 2011 r. o godz. 9.00 na auli szko硑.

Data: 26.08.2011

Druga edycja Szkolnego Konkursu Super Klasa zako馽zona

W lutym 2011 roku rozpocz瓿a si druga edycja Szkolnego Konkursu Super Klasa organizowanego przez Samorz筪 Uczniowski. W tej edycji konkurs przebiega w dw骳h etapach: eliminacje oraz fina.
Pierwsza konkurencja odby砤 si ju w marcu. By to konkurs 刼statkowy na najlepiej przebran klas. Liczy砤 si pomys硂wo滄 w doborze stroju i liczba uczni體 przebranych w klasie. Zwyci陑cami okazali si uczniowie klasy II d, kt髍zy wraz z wychowawczyni, p. B. Gontarz, przebrali si za r罂ne postacie bajkowe.
Druga konkurencja zatytu硂wana 凱otrafi by grzeczny trwa砤 od 1 kwietnia do 31 maja. Zadanie to polega硂 na tym, aby klasa we wskazanym terminie nie otrzyma砤 縜dnej pisemnej uwagi do dziennika zaj赕 lekcyjnych. Wbrew pozorom nie by硂 to naj砤twiejsze zadanie. W tej konkurencji najlepsze by硑, ex aequo, klasy II d i I a, kt髍e nie otrzyma硑 縜dnych uwag.

Data: 25.06.2011

Czytaj wi阠ej ...

Wykaz podr阠znik體 na rok szkolny 2011/2012

W poni縮zych linkach przedstawiamy wykazy podr阠znik體 dla poszczeg髄nych klas na rok szkolny 2011/2012:

Wykaz podr阠znik體 do klasy I gimnazjum na rok szkolny 2011/2012


Wykaz podr阠znik體 do klasy II gimnazjum na rok szkolny 2011/2012


Wykaz podr阠znik體 do klasy III gimnazjum na rok szkolny 2011/2012

Data: 24.06.2011

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews