Auto       Rejestracja

MENU

    

  Strona G艂贸wna

  O szkole

  Pracownicy szko艂y

  Nasze osi拧gni臋cia

  Dokumenty szkolne

  Prawa ucznia

  Dla rodzic贸w

  Profilaktyka

  Dziennik elektroniczny

  Plan lekcji

  K贸艂ka zainteresowa艅

  Samorz拧d Uczniowski

  j臋zyk angielski

  j臋zyk niemiecki

  Sport w szkole

  Projekty edukacyjne

  Szko艂a wsp贸艂pracy

  Szko艂a promuj拧ca zdrowie

  Projekty

  Comenius 2012-2014

  Comenius 2008-2010

  Projekt Ptaki

  Projekt Ekoagenci

  Harcerstwo

  Wolontariat

  Galeria

  InfoM@t

  Publikacje nauczycielskie

  Rekrutacja 2016/17

  Biblioteka

  Szko艂a wyr贸偶niona Znakiem Jako聹ci Interkl@sa

  BIP


Aktualno渃i  

學IATEO PAMI蔆I

W dniu 28 pa焏ziernika 2011 roku uczniowie naszej szko硑 wzi阬i udzia w organizowanej przez Samorz筪 Uczniowski corocznej akcji pod nazw 剬wiate砶o Pami阠i. Pod opiek p. Ma砱orzaty Kujawy 20 osobowa grupa uczni體 w godzinach popo硊dniowych sprz箃a砤 zapomniane nagrobki i zapali砤 symboliczny znicz przed nadchodz筩ym dniem Wszystkich 寃i阾ych. W akcji wzi阬i udzia przedstawiciele S.U- Dominika Tomczak, z kl. 2C, Robert Siedlecki z kl. 3A, Joanna B砤zi駍ka z kl. 3B, Karolina Popiel z kl. 3C i przewodnicz筩a S.U- Adrianna W阣erska z kl. 3D.

Samorz筪 Uczniowski dzi阫uj za pomoc w akcji nast阷uj筩ym uczniom:
Justynie Freliga, Natalii Garbarskiej, Natalii Kacprzak, Weronice Grochal z kl. 1A ; Mateuszowi Zalewskiemu i Adrianowi Szczepek z kl. 1D; Karolinie Reczulskiej z kl. 2B, Adamowi szczykowi, Ma鎘owi Lewandowiczowi, Paulinie Supera i Mateuszowi Szklarkowi z kl. 2C; Micha硂wi S砤wi駍kiemu, Micha硂wi Ma硊cha, Adrianowi Du砤 i Michalinie B砤zi駍kiej z kl. 3D.

Opiekun Samorz筪u Uczniowskiego
Ma砱orzata Kujawa

Data: 04.11.2011

Czytaj wi阠ej ...

寃i阾o J陑yk體 w Gimnazjum nr 1

Obchodzony od 10 lat Europejski Dzie J陑yk體 jest 渨ietn okazj do ich promocji poprzez r罂ne inicjatywy podejmowane przez plac體ki o渨iatowe i nie tylko. Liderem j陑yk體 jest bez w箃pienia j陑yk angielski, kt髍ego znajomo滄 przynajmniej na 渞ednim poziomie jest uwa縜na za co oczywistego, zw砤szcza na dynamicznie zmieniaj筩ym si rynku pracy. Coraz wi阠ej rodzic體 zdaj sobie z tego spraw i nie szcz阣zi wysi砶體, aby wyposa縴 swoje dzieci w t umiej阾no滄. Du縴m zainteresowaniem ciesz si prywatne szko硑 j陑ykowe i korepetycje, co jednak nie zmienia faktu, 縠 przy odrobinie ch阠i i samozaparcia j陑yka obcego mo縩a si z powodzeniem nauczy w szkole publicznej.
Jedn z imprez w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach, kt髍a rokrocznie promuje nauk j陑yk體 i ma sw骿 istotny, niewymierny wk砤d w integracj spo砮czno渃i szkolnej jest szkolny festiwal piosenki obcoj陑ycznej EDOL, z kt髍ym zawsze zwi箊ane s silne emocje, niegasn筩y entuzjazm i multum dobrej zabawy.
W tym roku szkolnym zaanga縪wanie uczni體 by硂 ogromne. W dniu fina硊 festiwalu, 19 pa縟ziernika 2011r., na scenie wyst筽i砤 niemal縠 po硂wa wszystkich uczni體 gimnazjum prezentuj筩 nie tylko pojedyncze piosenki, ale prawdziwe show muzyczno-kabaretowe, cz阺to z ciekaw fabu彻 i zaskakuj筩ym punktem kulminacyjnym. Nawet uczniowie nie渕iali i z regu硑 bierni scenicznie zmobilizowali si i ujawnili swoje g酬boko skrywane talenty. By硂 kolorowo, lu焠o i weso硂. Zmagania, kt髍e toczy硑 si w duchu zdrowej rywalizacji, wygra砤 klasa 3A, tu za ni uplasowa砤 si klasa 2A, a miejsce na podium zamkn瓿a klasa 1B z w砤sn, muzyk na 縴wo. Na finalist體 czeka硑 pami箃kowe dyplomy i s硂dkie nagrody rzeczowe, a zwyci阺ki team otrzyma dodatkowo maskotk klasow.
Nauczyciele j陑yka angielskiego bardzo dzi阫uj wszystkim osobom, kt髍e w wi阫szym lub mniejszym stopniu przyczyni硑 si do organizacji tej imprezy.
W internetowej galerii mo縠cie zobaczy wybrane zdj阠ia z imprezy.

Tomasz Piechota

Data: 26.10.2011

Czytaj wi阠ej ...

Drugoklasi渃i, dost阷ne s ju tematy projekt體 edukacyjnych na rok szkolny 2011/12

Uczniowie klas 2, kt髍zy nie realizowali do tej pory obowi箊kowego projektu edukacyjnego mog od dnia 20. 10. 2011 r. zapoznawa si tematami projekt體 przygotowanymi przez nauczycieli naszego gimnazjum. Osoby, kt髍e zdecyduj si na jeden z zaproponowanych temat體 powinni zg硂si si do nauczycieli prowadz筩ych dany projekt, a o swoim wyborze r體nie powiadomi wychowawc klasy.
Tematy projekt體 oraz wi阠ej informacji o sposobie realizacji projekt體 edukacyjnych, poszczeg髄nych etapach prac projektowych mo縠cie znale熸 na podstronie naszej szkolnej witryny w menu Projekty edukacyjne

Data: 23.10.2011

II Edycja Szkolnego Konkursu Czytelniczego 凙 w砤渘ie, 縠 czytamy!

Ju od listopada rusza II edycja, znanego ju z zesz砮go roku szkolnego, konkursu czytelniczego 凙 w砤渘ie, 縠 czytamy!.
Jest to projekt adresowany do klas drugich, kt髍y ma na celu udowodnienie, 縠 wbrew powszechnym opiniom, uczniowie czytaj ksi箍ki.
Przypomnijmy, 縠 jest to konkurs dru縴nowy. Ka縟a klasa musi wybra z po渞骴 siebie pi阠iu ch阾nych. Przy doborze os骲 warto zwr骳i uwag na poszczeg髄ne konkursy, aby znalaz硑 si w dru縴nie osoby, kt髍e: maj talent plastyczny, maj zaci阠ie polonistyczne tzw. 刲ekkie pi髍o, maj talent aktorski. Jest to niezwykle wa縩e, gdy ka縟y etap konkursu sk砤da si b阣zie z dw骳h konkurencji: sta砮j- testu ze znajomo渃i tre渃i lektury oraz zmiennej- scenka teatralna, praca plastyczna, praca multimedialna oraz praca stylistyczna.
W tym roku szkolnym konkurs b阣zie trwa od listopada do lutego i zako馽zy si wielkim fina砮m w marcu.
Tegoroczne ksi箍ki konkursowe:
Listopad - Molier 剬wi阾oszek
Grudzie - Ch. Dickensa 凮powie滄 wigilijna
Stycze - J. Rawlison 凾aka sobie wr罂ka
Luty - D. Almond 凷krzydlak

Szczeg蟪owy regulamin znajdziecie na tablicy og硂sze SU oraz u organizatorek konkursu- p. Sylwii Kowalskiej i p. Ma砱orzaty Kujawy.
痽czymy mi砮j lektury i trzymamy kciuki za wszystkie tegoroczne dru縴ny.

Data: 23.10.2011

100 lecie SP 1 Koluszki

W minionym tygodniu Szko砤 Podstawowa nr 1 渨i阾owa砤 100-lecie swojego istnienia oraz 50 lecie pracy w obecnym budynku przy ul. Zagajnikowej 12.
Jubileuszowe obchody by硑 wielkim przedsi陊zi阠iem i ogromnym wydarzeniem nie tylko dla ca砮j spo砮czno渃i naszej s箂iedzkiej "Jedynki", ale tak縠 dla wszystkich mieszka馽體 miasta, zw砤szcza dla jej absolwent體. Koluszkowska "Jedynka" jako najstarsza szko砤 naszego miasta wsp蟪tworzy砤 histori Koluszek oraz wielu pokole koluszkowian.
Cz隃 oficjaln obchod體 100 lecia Szko硑, kt髍a odby砤 si w pi箃ek, 14 pa焏ziernika w dniu 寃i阾a Komisji Edukacji Narodowej, poprzedzi砤 msza 渨. koncelebrowana przez ks. infu砤ta J髗efa Fija砶owskiego w Ko渃iele 渨. Katarzyny Aleksandryjskiej. Po nabo縠駍twie go渃ie, prowadzeni przez poczty sztandarowe, przemaszerowali ulicami miasta na plac szkolny. Przed budynkiem szko硑 odby硂 si ods硂ni阠ie i po渨i阠enie tablicy upami阾niaj筩ej setn rocznic powstania 凧edynki oraz 50 lecie obecnego budynku. Podobna tablica zosta砤 umieszczona na budynku przy ul. Towarowej, pierwszej siedzibie przedwojennej szko硑. Uczestnicy uroczysto渃i minut ciszy uczcili pami赕 zmar硑ch os骲 zwi箊anych z nasz plac體k .
W pi箃kowej uroczysto渃i wzi阬i udzia go渃ie honorowi. Na jubileusz przybyli m.in.: doradca Wojewody sdzkiego, Pani Wies砤wa Zewald, sdzki Kurator O渨iaty, Pan Jan Kami駍ki, Wizytatorzy Kuratorium O渨iaty w dzi, Wicestarosta Powiatu sdzkiego Wschodniego, Pan Marek Jarz阞ski oraz radni powiatowi. W obchodach 100 lecia Naszej Szko硑 uczestniczyli r體nie przedstawiciele w砤dz miejskich Koluszek, m.in. Zast阷ca Burmistrza naszego miasta, Pan Wiktor Nogalski, Przewodnicz筩y Rady Miasta, Pan S砤womir Soko硂wski oraz wielu radnych i pracownik體 Urz阣u Miasta i Gminy w Koluszkach. Przybyli r體nie dyrektorzy szk蟪 z terenu miasta i gminy oraz przedstawiciele wielu miejskich instytucji i plac體ek.
Po oficjalnych przem體ieniach i gratulacjach dla dostojnej jubilatki rozpocze砤 si wzruszaj筩a cz隃 artystyczna, na kt髍ej obok uczni體 "Jedynki" wystapili jej absolwenci.
Zwie馽zeniem uroczysto渃i by砤 okoliczno渃iowa, jubileuszowa wystawa w auli szko硑, kt髍a po彻czy砤 wszystkie pokolenia nauczycieli, uczni體 i przyjaci體 "Jedynki".
Naszej najbli縮zej "s箂iadce" 縴czymy r體nie udanych 100 nast阷nych lat w edukowaniu kolejnych pokole koluszkowian.
Na stronie www Szko硑 Podstawowej nr 1 (http://sp1koluszki.edupage.org) mo縠cie obejrze fotograficzn relacj z uroczysto渃i, a na stronie youtube.pl mo縠cie obejrze jubileuszowego Lipduba "Jedynki"

Data: 23.10.2011

<< Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Nast阷ny >>

Content Management Powered by CuteNews